Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/187

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

INDJIL JAḤJA VI, VII.

179

 67. Laloe kata Isa kapada kadoewa-bĕlas moeridnja itoe: Kamoe orang pon hĕndaḳ pĕrgikah?

 68. Maka sahoet Simon Petroes: ja Toehan, kapada siapa garangan kami akan pĕrgi? bahwa ĕngkaulah jang ĕmpoenja pĕrkataan hidoep jang kĕkal itoe;

 69. Maka tĕlah kami pĕrtjaja dan mĕngakoe, bahwa ĕngkaulah Almasiḥ dan Anaḳ-Allah jang hidoep.

 70. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe: Boekan tĕlah koe-pilih kamoe doewa-bĕlas orang? maka jang sa'orang kamoe itoe iblis adanja.

 71. Maka dikatakannja ini akan Joedas Iskáriot bin Simon, karĕna ijalah jang kĕlak akan mĕnjĕrahkan Isa, dan ija pon sa'orang dalam kadoewa-bĕlas itoe.


FAṢAL VII


 KĕMOEDiAN daripada itoe bĕrdjalanlah Isa ditanah Galiiea, karĕna tiada ija maoe bĕrdjalan ditanah Joedea, sĕbab orang Jahoedi mĕntjĕhari djalan hěndaḳ mĕmboenoeh dia.

 2. Maka hampirlah hari raja pondok daoen-daoen orang Jahoedi.

 3. Sĕbab itoe kata sĕgala saoedara Isa kapadanja: Pĕrgilah ĕngkau dari sini katanah Joedea, soepaja segala moeridmoe pon bolih mĕlihat sĕgala mœdjizat, jang kau-adakan itoe;

 4. Karĕna sa'orang pon tiada mĕmboewat barang soeatoe dĕngan sĕmboeni, kalau ija hĕndak orang bĕrkata akan ḥalnja dengan njata- njata. Djikalau engkau mĕmboewat pĕrkara jang demikian, njatakanlah dirimoe kapada doenia.

 5. Karĕna saoedaranja pon tiada pĕrtjaja akandia.

 6. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Adapon waḳtoekoe itoe bĕlom lagi sampai, tĕtapi waḳtoemoe itoe barang biia pon ada sadia.

 7. Bahwa doenia ini tiada bolih bĕntji akan kamoe, tĕtapi ija bĕntji akan dakoe, sĕbab akoe bĕrsaḳsi akan ḥalnja, bahwa pĕrboewatannja djahat adanja.

 8. Pĕrgilah kamoe mĕndapati hari raja ini: bahwa sakarang akoe bĕlom pergi pada hari raja ini, karĕna waktoekoe bĕlom lagi gĕnap.

 9. Satĕlah soedah dikatakannja sĕgala pĕrkara ini kapada mareka-itoe, tinggailah ija diGalilea.

 10. Tĕtapi satĕlah saoedaranja soedah pĕrgi, kĕmoedian Isa sĕndiri pon pĕrgilah mĕndapati hari raja itoe, boekan njata-njata, mĕlainkan sa-akan-akan běrsamar djoega.

 11. Maka pada hari raja itoe ditjĕhari olih orang Jahoedi akan-dia, katanja: Dimanakah ija?

 12. Maka di-antara orang banjak itoe adalah banjak pĕngoeloem akan ḥál Isa; kata satengah: ija-lah orang baïk; dan kata satĕngah poela: Boekan, mĕlainkan ija mĕnjĕsatkan orang banjak itoe.

 13. Tĕtapi sa'orang pon tiada bĕrkata akan ḥál Isa itoe děngan bebasnja, sebab takoet akan orang Jahoedi.

 14. Tĕtapi satĕlah sampai pĕrtĕngahan hari raja itoe, maka Isa pon masoeklah kadalam kaābah laloe mĕngadjar.

 15. Maka hairaniah orang Jahoedi, katanja: Bagaimana orang ini bolih mĕngĕtahoeï alKitab, karĕna tiada dipĕiadjarinja?

 16. Maka disahoet Isa kapada mareka-itoe, katanja: Adapon pĕngadjarankoe itoe boekan akoe poenja, mĕlainkan Dia poenja, jang tĕlah mĕrijoeroehkan dakoe.

 17. Djikalau barang sa'orang hĕndaḳ mĕnoeroet kahĕndaḳnja,