Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/176

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

168 INDJIL JAH.IA II, III.


jalah mareka-itoe akan alKitab dan akan pĕrkataan jang dikatakan Isa ini. . Maka tatkala Isa di-Jeroe- zalim pada hari raja Pasah itoe adalah banjak orang; pĕrtjaia akan- dia, sĕbab dihhat olih mareka-itoe sĕgala mdĕdjizat jang di-adakan ohhnja. . Tĕtapi tiada djoega Isa per- tjaja akan mareka-itoe, sĕbab tĕlah dikĕnalnja mareka-itoe sakaUan , . Dan kapadanja djoega ta'- oesah orang mĕndjadi saksi akan hal manoesia, karĕria dikĕtahoeinja sĕndiri akan pĕrkara jang didalam hati manoesia itoe. FASAL IH. Maka adalah sa'orang orang Farisi. jang bĕrnama Nikodemoes, sa'orarig penghoeloe orang Jahoedi; . Maka ijapon datang mĕnda- patkan Isa pada maiam haii serta katanja: ja Ral>bi! bahwa kami kĕtahoei akan hal engkauiah sa'- orang Goeioe, jang telah datang daripada Aliah, karĕna sa'orang pon tiada dapat mĕngadakan segala moĕd|izat, jang sapĕrti kau-ada- kan ini, mĕlainkan Allah adaiah dĕngan dia. . Maka sahoet Tsa, katanja: Sasoenggoeh-soenggoehnja al<oe bĕrkata kapadamoe , djikalau orang tiada diperanakkan poeia, maka tiada dapat ija melihat karadjaan Aliah. . Maka sahoet Nikodemoes: Ra- gaimana bolih kiranja oi^ang diper- anakkan pada masa toewanja? dapatkah iia masoek kĕmbaii ka- dalam rahim iboenja laloe dipĕra- nakkan poeia? . Maka sahoet Isa: Sasoeng- goeh-soenggoehnja akoe ber-kata kapadamoe, djil<alau orang tiada dipĕranakkan daripada ajar dan Roh, maka tiada bolih ija masoek kadalam karadjaan Ailah. . Barang jang dipĕranakkan daripada hawa-nafsoe, ija-itoe ha- wa-nafsoe djoega adanja, dan ba- rang jang dipĕranakkan daripada Roh, ija-itoe roh adanja. . Djangan ĕngkau hairan akan katakoe kapadamoe ini: Patoet kamoe diperanakkan poela. . Bahwa angin pon bertioep barang kamana jang dikahĕnda- kinja, maka ĕngkau menĕngar djoega hoenjinja, tĕtapi tiada kau- kĕtahoei dari rnana datangnjaataw kamana toedjoenja; maka demikian pon hal tiap-tiap orang, jang di- pĕrarrakkan daripada Roh itoe. . Maka sahoet Nikodemoes, katanja: Bagaimana pĕrkara ini boiih djadi? . Maka kata Isa kapadanja: Boekarrkah ĕngkau goeroe orang Isjrail, maka tiada engkau mĕngĕrti pĕrkara ini? . Sasoenggoeh-soenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa kami mĕngatakan barang jang kami kĕtahoei dan kami bersak- sikan barang jang tĕlah kami iihat, tĕtapi tiada karaoe menĕrima ka- saksian kami itoe. . Djikalau akoe memhĕri tahoe kamoe perkara doenia ini, maka tiada kamoe pĕrtjaja, manakan boiih kamoe |>ĕrt|aja, djikalau koe- katakan kapadamoe pĕrkara sorga itoe ? . Maka sa'orang pon tiada rraik kasor-ga, mĕlainl<an jarrgtelah toeroen dari sorga. ija-itoe Anak- manoesia jarrg ada disorga. . Maka saperti oelar itoe tĕ- lah ditĕgakan olih Moesa dalam padang-bĕlarrtara, maka ta'dapat tiada demikianlah Anak-manoesia pon akan ditĕgakan ; . Soepaja barang-siapa jang pĕrtjaja akandiaitoedjangarr hinasa, mĕlainkan mĕndapat hidoep jang kĕkal.