Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/166

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

158 INDJIL LOEKAS XXiI, XXin.

kapadanja, boenjinja: Sabĕlom hajam bĕrkoekoek ĕngkau akan niĕnjangkal akoe tiga kali.

  62. Maka Petroes pon kaloewarlah, laloe mĕnangis tĕrsĕdih-sĕdih.

  63. Adapon sĕgala orang jarig mĕnoenggoei Isa itoepon mĕngolokolokkan dia dan mĕmaloe akandia.

  64. Uan satĕlah ditoedoenginja raoekanja, ditamparnja sambilditanjainja akandia, katanja: Noeboeatkanlah, siapa jang tĕlah mĕnampdr ĕngkau?

  65. Maka banjak pĕrkara lainlain lagi dikatakan mareka-itoe dĕngan menistakan dia.

  66. Sĕita haii sijang maka berhimpoenlah sĕgala toewa-toewakaum dan kapala-kapala imam dan chatib-chatib, laloe dibawanja akandia kadalam madjĕlisnja,

  67. i<.atan|a: ĕngkaukah Almasih ? katakanlah kapada kami. Maka kata isa kapada mareka-itoe: Djikalau koekatakan kapadamoe, masakan kamoe pĕrtjaja;

  68. Dan djikalau akoe pon bĕrtanja akan kamoe, masakan kamoe mĕmbĕri djawab kapadakoe , ataw mĕlĕpaskan dakoe?

  69. Tĕtapi moelai daripada sakarang ini Anak-manoesia akan doedoek pada sabĕlah kanan kodrat Allah.

  70. Laloe kata mareka-itoe sakalian: Kalau bagitoe ĕngkaukah Anak-AIlah? Maka sahoetnja kapada mareka-itoe: Adalah sapĕrti katamoe ini; bahwa akoelah dia.

  71. Maka kata mareka-itoe: Apa goena lagi saksi bagai kita, karĕna tĕlah kita sĕndiri mĕnĕngar dia daripada moeloetnja.

Fasal XXIII.


Maka mareka-itoe sakalian pon bangkitlah bĕrdiri laloe dibawanja akan Isa kapada Pilatoes.

  2. Maka mareka-itoe moelai mĕnoedoeh akandia, katanja: Bahwa kami tĕlah mĕndapat orang ini mĕngasoetkan bangsa kami, dilarangnja pĕrsĕmbahkan oepeti kapada Kaisar, katanja, ija sĕndiri Almasih dan radja.

  3. Maka olih Pilatoes ditanja akandia, katanja: ĕngkaukah radja orang Jahoedi? Maka sahoet Isa kapadanja: Adalah sapĕrti katamoe ini.

  4. Satĕlah itoe maka kata Pilatoes kapada sĕgala kapala imam dan kapada orang banjak itoe: Bahwa tiada akoe mĕndapat salahnja orang ini.

  5. Maka makin bĕroelang-oelang sĕme mareka-itoe, katanja: Bahwa ija-ini mĕngharoekan orang banjak dĕngan mĕngadjar bĕrkoeliling dalam segala nĕgari Joedea, moelai dari Galilea hingga sampai katĕmpat ini.

  6. Satĕlah didĕngar olih Pilatoes dari hal Galilea, ditanjainja kalau orang ini orang Galilea adanja.

  7. Sĕita dikĕtahoeinja bahwa ija dibawahpĕrentah Herodis, maka disoeroehnja hantarkan dia kapadanja, karena pada masa itoe Heiodis pon ada di-Jeroezalim.

  8. Dĕmi dilihat olih Herodis akan Isa laloe amat soeka-tjita hatinja, karena lamalah soedah ija iiĕndak mĕlihat dia, sĕbab banjak pĕrkara tĕlah didĕngarnja akan halnja, dan lagi haraplah ija bolih mĕlihat barang mdĕdjizat di-adakan olihnja.

  9. Maka ditanjainja akandia dĕngan bĕrbagai-bagai perkataan , tĕtapi satoe pon tiada disahoet olih isa akandia.

  10. Maka sĕgala kapala imam dan chatib-chatib adalah bĕrdiri mĕnoedoeh akan Isa dĕngan gĕrangnja.

  11. Maka Herodis dengan sĕgala orang lasjkarnja mĕngĕdjikan dau mĕngolok-olokkan Isa, dan dipa