Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/163

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

INDJIL LOEKAS XXI, XXn.

itoepon datanglah pada paori-pagi mĕndapatkan dia dalam kaabah , liĕndak mĕnĕngar pĕngadjarannja.

Fasal XXII.


SABĕRMOELA, maka hari raja roti jang tiada bĕragi, jang beinama pasah, itoepon tĕlah hampirlah.

  2. Maka olih sĕgala kapala imam dan chatib itoe ditjĕhari djalan bagaimana bolih mareka-itoe mĕmboenoeh Isa, karĕna takoet marekaitoe akan orang banjak itoe.

  3. Satĕlah itoe maka sjaitan pon masoeklah kadalam hati Joedas. jang bĕr^ĕlar Iskariot, maka iia pon dalam bilangan kadoewa-bĕlas moerid itoe.

  4. Maka pergilah ija bĕrbitjara dĕngan segala kapala imam dan pĕnghoeloe, bagaimana bolih disĕrahkannja Isa kapada mareka-itoe.

  5. Maka bĕrsoeka-tiitalah marekaitoe laloe bĕrdiandji hendak membĕrikan oewang kapadanja.

  6. Maka berdjandjilah ija, laloe ditiĕharinja koetika jang baik akan mĕnjĕrahkan Isa kapada marekaitoe dĕngan tiada pĕrgadoehan.

  7. Maka hari roti jang tiada bĕragi itoepon sampailah, apabila pash itoe patoet disemhĕleh.

  8. Maka disneroehkan isa akan Petroes dan Jahja, katanja: Pergilah sadiakan bagai kita pasah itoe, soepaja bolih kita makan.

  9. Maka kata mareka-itoe kapadania: Dimanakah Toehan kahendaki kami sadiakan dia?

  10. Maka kata isa kapada marekaitoe: Bahwa-sanja apabila kamoe masoek kadalam negari, kamoe akan bĕrtemoe dengan sa'orang jang mĕmbawa saboewah boejoeng ajar; ikoetlah akandia sampai karoeraah ija masoek,

  11. Laloe lcatakanlah olihmoe kapada orang jang empoenja roemah itoe: Bahwa Goeroe hĕrtanja kapadamoe: Dimana bilik pĕrdjamoewan, tĕmpat akoe bolih makan pasah sĕrta dĕngan sĕgala moeridkoe?

  12. Maka akan ditoendjoeknja kapadamoe kelak soeatoe alajat jang bĕsar, tĕlah tĕrhias; disanalah sadiakan.

  13. Maka mareka-itoejion pĕrgilah , didapatinja sajtĕrti jang dikatakan Isa itoe, laloe disadiakannjalah pasah itoe.

  14. Hata, satelah soedah sampai waktoenja, maka doedoelclah ija makan dan kadoewa-belas rasoel itoe pon sĕrtanja.

  15. Maka katanja kapada marekaitoe: Sangat soedah koe-kahendaki makan pasah ini dĕngan karaoe (iĕhoeloe daripada akoe disangsarakan.

  16. Karĕna katakoe kapadamoe: bahwa tiada lagi akoe akan makan dia, sabĕU^m ija-itoe digĕnapi dalam karadjaan Allah.

  17. Maka di-amhilnja saboewah piala; satĕlah mĕngoetjap sjoekoer, maka katanja: Ambillah ini, behagi-hĕhagilah dia antara kamoe.

  18. Karĕna katakoe kapadamoe: Rahwa tiada akoe akan minoem ajar boewah-anggoer itoe, sahingga karadjaan Allah itoe soedah datang.

  19. Maka di-ambilnja roti. satelah mĕi'goetjap sjoekoer dipĕtjahpĕt|ahkaimja, laloe dibĕrikannja kapada mareka-itoe, katanja: Bahwa inilah toeboehkoe, jang dibĕrikan karĕna kamoe ; djadikanlah ini soeatoe pĕringatan akan dakoe.

  20. Dĕmikian djoega piala itoe satĕlah soedah makan , katanja: Adapon piala inilah wasiat bĕharoe dĕngan darahkoe, jang ditoempahkan karĕna kamoe.

  21. Tĕtapi sasoenggoehnja adapon tangan orang jang mĕnjerahkan dakoe itoe, ija-itoe adalah dĕngan akoe di-atas raedja ini.

  22. Maka sasoenggoehnja Anak