Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/14

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

6 INDJIL MATTIOES IV, V.

hatnja doewa orang bĕrsaoedara, ija-itoe Simon, jang bĕrgĕlar Petroes, dan saoedaranja jang bĕrnama Andréas, tengah mĕlaboehkan poekat dalam tasiḳ, karĕna mareka-itoe pĕmoekat.

 19. Maka kata Isa kapadanja: Ikoetlah akoe, maka akoe akan mĕndjadikan kamoe pĕmoekat orang.

 20. Maka pada koetika itoe djoega ditinggalkan mareka-itoe poekatnja laloe mĕngikoet dia.

 21. Satĕlah soedah Isa bĕrdjalan dari sana dilihatnja poela doewa orang laïn jang bĕrsaoedara, ija-itoe Jāḳoeb bin Zabdi. dan saoedaranja jang bĕrnama Jaḥja, dalam saboewah pĕrahoe sĕrta dĕngan Zabdi, bapanja itoe, tĕngah mĕmboeboel poekatnja, laloe dipanggil olih Isa akan mareka-itoe.

 22. Maka dĕngan sakoetika itoe djoega ditinggalkan olih mareka-itoe pĕrahoenja dĕngan bapanja, laloe di-ikoetnja akan Isa.

 23. Bĕrmoela, maka Isa pon mĕndjalanilah sĕgala tanah Galilea sambil mĕngadjar dalam masdjid-masdjid mareka-itoe, sĕrta mĕmasjhoerkan indjil karadjaän Allah, dan disĕmboehkannja sĕgala sakit-pĕnjakit di-antara orang banjaḳ itoe.

 24. Maka pĕtjahlah wartanja sampai bĕrkoeliling sĕgala bĕnoea Sjám, maka dibawa oranglah kapadanja akan sĕgala orang sakit dĕngan djĕnis-djĕnis pĕnjakit dan sangsara, dan orang jang dirasoeḳ sjaiṭan, dan orang gila-babi, dan orang tepoeḳ, maka disĕmboehkanlah olih Isa akan mareka-itoe sakalian.

 25. Maka banjaḳlah orang mĕngikoet dia dari tanah Galilea, dan dari nĕgari Dekápolis, dan dari nĕgari Jeroezalim dan dari tanah Joedea, dan dari sabĕrang soengai Jarden.

FAṢAL V.

Maka apabila dilihat olih Isa akan orang banjaḳ itoe maka naïklah ija kaätas saboewah boekit, satĕlah ija doedoeḳ datanglah moerid-moeridnja hampir kapadanja.

 2. Laloe Isa mĕmboeka moeloetnja sĕrta mĕngadjar mareka-itoe, sabdanja:

 3. Bĕrbĕhagialah sĕgala orang jang rĕndah hatinja, karĕna mareka-itoelah jang ĕmpoenja karadjaän sorga.

 4. Bĕrbĕhagialah sĕgala orang jang bĕrdoeka-tjita, karĕna mareka-itoe akan dihiboerkan.

 5. Bĕrbĕhagialah sĕgala orang jang lĕmah-lĕmboet hatinja, karĕna mareka-itoe akan mĕmpoesakaï boemi.

 6. Bĕrbĕhagialah sĕgala orang iang lapar dan dĕhaga akan kabĕnaran, karĕna mareka-itoe akan dikĕnnjangkan.

 7. Bĕrbĕhagialah sĕgala orang jang mĕnaroh kasihan, karena mareka-itoe akan mĕndapat kasihan djoega.

 8. Bĕrbĕhagialah sĕgala orang jang soetji hatinja, karena mareka-itoelah akan mĕmandang Allah.

 9. Bĕrbĕhagialah sĕgala orang jang mĕmpĕrdamaikan orang, karĕna mareka-itoe akan dinamaï anaḳ-anaḳ Allah.

 10. Bĕrbĕhagialah sĕgala orang jang tĕraniaja olih sĕbab kabĕnaran, karena mareka-itoe jang ĕmpoenja karadjaän sorga.

 11. Bĕrbĕhagialah kamoe djika di-oempat orang akan kamoe, dan di-aniajaïnja kamoe, dan dikatakannja akan kamoe sĕgala djĕnis djahat dĕngan bohongnja, ija-itoe dari sĕbab akoe.

 12. Bĕrsoeka-tjitalah kamoe dan bĕrkasoekaänlah, sĕbab bĕsarlah pĕhalamoe dalam sorga, karĕna dĕmikian djoega sĕgala nabi, jang