Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/13

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

INDJIL MATTIOES III, IV.

soeatoe boenji soeara dari langit mĕngatakan: Inilah anaḳkoe jang kĕkasih, maka akandia djoega adalah karidlaänkoe.
FAṢAL IV.

Kĕmoedian daripada itoe Isa pon dibawa olih Roḥ kapadang-bĕlantara, soepaja ditjobaï olih iblis akandia.

 2. Ḥata, satĕlah soedah Isa bĕrpoeasa ĕmpat poeloeh hari ĕmpat poeloeh malam lamanja, bĕharoe laparlah ija.

 3. Maka si-pĕnggoda itoe datang kapadanja sambil katanja: Djikalau ĕngkau anaḳ-Allah, soeroehlah batoe-batoe ini mĕndjadi roti.

 4. Tĕtapi disahoet Isa, katanja: Adalah tĕrsoerat: bahwa manoesia tiada akan hidoep dĕngan roti sĕhadja, mĕlaïnkan olih sĕgala firman, jang tĕrbit daripada lidah Allah.

 5. Laloe di-ambil iblis akan Isa, dibawanja sĕrtanja ka-Baitoeʼlmoekadis, didirikannja di-atas boemboengan Kābah.

 6. Sĕrta katanja kapadanja: Djikalau ĕngkau anaḳ-Allah, tĕrdjoenkanlah dirimoe kabawah, karena adalah tĕrsoerat: bahwa Allah akan bĕfirman kapada sĕgala malaïkatnja dari halmoe, maka mareka-itoe kĕlaḳ mĕnatang ĕngkau di-atas tangannja, soepaja djangan barangkali tĕrantoeḳ kakimoe pada batoe.

 7. Maka kata Isa kapadanja: Bahwa adalah tĕrsoerat poela: Djanganlah kamoe mĕntjobaï Toehan Allahmoe.

 8. Maka dibawa poela olih iblis akandia ka-atas saboewah goenoeng jang amat tinggi, laloe ditoendjoeḳnjalah kapadanja sĕgala karadjaän doenia sĕrta dĕngan kamoeliaännja;

 9. Maka katanja kapada Isa: Sakalian ini koeberikan kapadamoe kĕlaḳ, djikalau ĕngkau soedjoed mĕnjĕmbah akoe.

 10. Maka tatkala itoe kata Isa kapadanja: Njahlah ĕngkau, hai sjaiṭan, karĕna adalah tĕrsoerat: Hĕndaḳlah kamoe mĕnjĕmbah Toehan Allahmoe dan bĕribadat hanja kapada Toehan sĕhadja.

 11. Satĕlah itoe maka oendoerlah iblis daripadanja, maka sasoenggoehnja datanglah bĕbĕrapa malaïkat mĕlajani akan Isa.

 12. Ḥata, satĕlah kadĕngaran kapada Isa ḥal Jaḥja soedah disĕrahkan, maka kĕmbalilah ija ka-Galilea.

 13. Maka satĕlah soedah ditinggalkannja nĕgari Naṣareṭ, datanglah ija diam dinĕgari Kapernaoem, jang ditĕpi tasiḳ, pada djadjahan tanah Zaboelon dan Naftalim,

 14. Soepaja gĕnaplah pĕrkataän, jang dikatakan olih nabi Jesaja, sabdanja:

 15. Tanah Zaboelon dan Naftalim, dĕkat djalan katasiḳ, jang disabĕrang Jarden, ija-itoe Galilea orang kafir:

 16. Adapon orang, jang doedoeḳ dalam gĕlap itoe, tĕlah mĕlihat soeatoe tĕrang jang bĕsar, dan akan sĕgala orang jang doedoeḳ di tanah jang dinawoengi olih kamatian, itoe tĕrbitlah soeatoe tĕrang bagainja.

 17. Arakian, maka daripada koetika itoe djoega dimoelaï olih Isa mĕngadjar, katanja: Tobatlah kamoe, karĕna karadjaän sorga itoe soedah dĕkat.

 18. Maka sĕmantara Isa bĕrdjalan ditĕpi tasiḳ Galilea itoe dili