Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/112

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

m INDJIL LOEKAS I, IL

  74. Satĕlah soedah tĕrlĕpas kita daripada sĕgala moesoeh kita, maka kita bĕrboewat bakti kapadanja dĕngan tiada takoet, Sĕrta dengan kasoetjian dan kabĕnaran dihadapannja sa'oĕmoer hidoep kita.

  75. Maka adapon ĕngkau, hai anakkoe, bahwa ĕngkau akan dipanggil sa'orang nabi daripada Allah taala, karĕna engkau pon akan bĕrdjalan dehoeloe dihadapan Toehan, akan mĕnjadiakan djalannja ;

  76. Akan mĕmbĕri kapada oematnja pĕngĕtahoean akan hal salamat dalam kaampoenan dosanja.

  77. Sĕbab gĕrakan hati rahmat Allah kita; maka sĕbab itoepon fadjar dari katinggian telah mĕndapatkan kita,

  78. Akan mĕmbĕri terang kapada mareka, jang doedoek dalam gelap dan dalam bajang-bajang maut, dan akan mĕmlDĕtoelkan kaki kita pada djalan salamat.

  79. Hata, maka kanak-kanak itoepon makinlah bĕsar dan bertambah-tambah koewat rohnja; maka adalah i]a dipadang-bĕlantara sahingga sampai pada hari dinjatakannja dirinja kapada Israil.

FASAL II.


  Bĕrmoela maka pada sakali pĕristewa, ija-itoe pada masa itoe djoega, kaloewarlah soeatoe titah dari Kaisar Agoestoes, mĕnjoeroehkan nama-nama sĕgala orang isi doenia disoeratkan.

  2. Adapon pĕnjoeratan jang pĕrtama ini djadi tatkala Kirĕnioes wali dibĕnoea Sjam.

  3. Maka pĕrgilah sĕgala orang masing-masing kanĕgarinja akan disoeratkan namanja.

  4. Maka Joesoet pon pergllah dari Galilea, kaloewar dari nĕgari Nazaret kaJoedea, kanĕgari Da'oed, jang bĕrnama Baitlehim, (karĕna ija pon dari soekoe dan bangsa Da'oed),

  5. Soepaja disoeratkan namanja, dĕngan Mĕriam, toenangannja, jang ada mĕngandoeng.

  6. Maka dĕngan hal jang dĕmikian, sĕmantara kadoewanja disana, hari pon gĕnaplah Mĕriam akan bĕrsalin.

  7. Maka ijapon beranak soelong, ija-itoe sa'oraiig anak laki-laki, maka dibĕdoenginja dengan kain lampin, laloe dibaringkannja dalam paloengan, karĕna bagai mareka-itoe tiada tĕmpat dalam roemah wakaf.

  8. Maka dalam djadjahan nĕgari itoe djoega adalah bĕbĕrapa orang gombala, jang tinggal dipadang mĕnoenggoei kawan-kawan kambingnja pada malam itoe.

  9. Hairan, maka adalah sa'orang malaikat Toehan bĕrdiri dihadapan mareka-itoe, dan kamoeliaan Toehan pon bertjĕhaja koeliling mareka-itoe, laloe mareka-itoe sakalian pon katakoetan sangat.

  10. Maka kata malaikat itoe kapada mareka-itoe: Djangan kamoe takoet, karĕna sasoenggoehnja akoe mĕngchabarkan kapadamoe soeatoe kasoekaan bĕsar, jang akan djadi bagai sĕgala bangsa.

  11. Bahwa pada hari ini dalam nĕgari Da'oed telah djadibagaimoe sa'orang Djoeroe-salamat, ija-itoe Almasih, Toehan itoe.

  12. Maka inilah djadi tandanja bagaimoe, bahwa kamoe akan mĕndapat kanak-kanak itoe tĕrbedoeng dĕngan kain lam})in dan tĕrbaring dalam paloengan.

  13. Maka sakoenjoeng-koenjoeng adalah sĕrta dengan malaikat itoe bĕbĕrapa malaikat daripada balatantara jarig disorga itoe mĕmoedjimoedji Allah, katanja:

  14. Sĕgala kamoeliaan bagai Allah dalam tĕmpat jang tinggi,