Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/111

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

INDJIL LOEKAS l.

soeatoe pĕkĕrdjaan jang ^agah olih lĕrigannia; ditjĕrai-bĕraikarinja segala oraiig tjorigkak dalam sangkasangka hati mareka-itoe.

  52. Bahwa orang jang berkoewasa tĕlah ditoeroenkannja daiipada tĕmpat kadoedoekannja, dan orang jarig rĕndah tĕlah ditinggikannja.

  53. Bahwa orang jang berlapar tĕlah dikĕriniangkannja dengan harta-bĕnda, dan orang jang kajakaja itoe telah dihalaukannja dengan hĕmpanja.

  54. Maka di-angkatnja akan Israil , hambanja, sĕbab Ijapon ingat akan rahmatnja,

  55. Jarig tĕlah didjandjinja kapada nenek-mojang kita, ija-itoe kapada Ibrahim dan segala anaktjoetjoenja sampai salama-lamanja.

  56. Maka Mĕriam pon tiiiggallah dĕngan Elisabet itoe kira-kira tiga boelan lamanja, laloe poelanglah ija karoemahnja.

  57. Adapon Elisabet itoe tĕlah gĕnaplah boelannja, jang patoet ija bĕranak, maka ijapon mempĕranakkanlah laki-laki sa'orang.

  58. Maka sĕgala orang jang sakampoeng dĕngan dia, dan segala sanak-saoedaranja pon mĕnĕngar bagaimana Toehan tĕlah mĕnoendjoekkan rahmat bĕsar kapadanja, maka bĕrsoeka-soekaanlah marekaitoe sĕrtanja.

  59. Maka sasoenggoehnja pada hari jang kadoelapan datanglah mareka-itoe mĕnjoenatkan kanakkanak itoe ; maka dinamainja akandia Zakaria, mĕngikoet nama bapanja.

  60. Maka sahoet iboenja, katanja: Djangan bagitoe, mĕlainkan hĕndaklah dinamai akandia Jahja.

  61. Maka kata mareka-itoe kapadanja: Dalam kaum-koelawargamoe sa'orang pon tiada jang dinamai dĕngan nama ini.

  62. Laloe di-isjaratkan olih mareka-itoe kapada bapanja, bagaimana dikahĕndakinja kanak-kanak itoe dinamai.

  63. Maka dipintanja papan toeUs, laloe ditoeiisnja dĕmikian boeiijinja: Bahwa Jahja itoelah namarija. Maka mareka-itoe sakalian pon haiianlah.

  64. Maka dĕngan sakoetika itoe djoega tĕrboekalah moeloetnja dan tĕrlĕpaslah pesawat lidahnja, laloe bĕrkata-kata ija sambii mĕmoedji Allah.

  65. Maka datanglah katakoetan atas sĕgala or^ang jang diam koeliling mareka-itoe, dan banjaklah kata orang akan sĕgala pĕrkara ini dalam saloeroeh pegoenoengan Joedea.

  66. Maka olih sĕgala orang jang mĕnĕngar hal itoe diperhatikannja, katanja : Apa garangan akan djadi kanak-kanak ini djemah? karena tangan Toehan adalah sĕrta dengan dia.

  67. Maka Zakaria, bapanja itoe, dipĕnoehilah dengan Rohoe'ikoedoes, laloe bĕrnoeboeatlah ija, sabdanja:

  68. Sĕgala poedji bagai Toehan, AUah Israil , karena tĕlah ditiliknja dan diteboesnja akan oematnja,

  69. Dan dibangoenkannja bagai kita soeatoe tandoek salamat dalam roemah Da'oed, hambanja;

  70. Sapĕrti jang telah dikatakannja dĕngan lidah sĕgala nabinja jang soetji, ija-itoe daripada permoelaan doenia,

  71. Soepaja kita tĕrlĕpas daripada sĕgala moesoeh kita dan daripada tangan sĕgala orang jang mĕmbĕntji alcan kita;

  72. Soepaja disampaikannja rahmatnja, jang tĕlah didjandjinja kapada nenek-mojang kita, dan ingatlah ija akan pĕrdjandjiannja jang soetji itoe;

  73. Dan akan soempah, jang tĕlah dipĕrsoempahnja bagai mojang kita Ibrahim, hendak dikaroeniakannja kapada kita.