Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/108

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

100

INDJIL MARKOES XVI, LOEKAS LI.

  18. Akan oelar pon dapat dipegangnja, dan djikalau terminoem olih mareka-itoe akan barang sasoeatoe jang bolih mĕndatangkan mati sakalipon, tiada djoega ija-itoe akan mĕmberi mara kapadanja, dan lagi mareka-itoe akan mĕnoempangkan tangannja pada orang-orang sakit, maka orang itoepon kĕlak akan semboeh.

  19. Hata satĕlah soedah Toehan bĕrpĕsan kapada mareka-itoe, maka ija pon di-angkat naik kalangit, laloe doedoek dikanan Allah.

  20. Maka mareka-itoepon pĕrgilah sĕrta mengadjar dimanamana, maka Toehan pon adalah bĕkĕrdja bersama-sama dĕngan mareka-itoe dan ditetapkannja pĕrkataan itoe dĕngan tanda-tanda jang ada mengikoet dia. Amin.
INDJILOE'LKOEDOES


JANG TERSOERAT


OLIH


LOEKAS.


~~~~~~~~~


FASAL I.

  Bahwa tĕgal banjak orang soedah mĕmasoek tangan, hĕndak mĕngarangkan hikajatnja sĕgala pĕrkara, jang teiah tertentoe diantara kami dengan sampoernanja ;

  2. Sapĕrti jang tĕiah disĕrahkan kapada kami oiih orang jang dari moeianja mĕiihat sĕndiri dan mĕndjadi goeroe pĕrkataan itoe.

  3. Sĕbab itoe, satĕiah soedah koe-pĕriksai sĕgaia pĕrkara itoe daripada pĕrmoeiaannja sakaii dĕngan saksamanja, maka tampaknja baik kapadakoe pon mĕrantjanakan dia bagaimoe, hai Tiofiioes jang tĕrhormat!

  4. Soepaja dikĕtahoei olihmoe katĕntoean segala pĕrkara, jang tĕiah di-adjariian kapadamoe itoe.

  5. Sabĕrmoela, maka pada zaman Herodis, radja Joedea itoe, adalah sa'orang imam, jang bernama Zakaria, daripada pĕratoeran hari Abia, maka isterinja daripada anak-tjoetjoe Haroen , namanja Eiisabet.

  6. Maka kadoewanja pon orang bĕnar kapada Allah, sĕrta ija bĕrdjalan satoedjoe dengan segala hoekoem dan firman Toehan dengan tiada bersaiah.

  7. Maka orang itoe tiada bĕranak, karena Elisabet itoe mandoel dan kadoewanja pon tĕlah laloe soedah oĕmoernja.

  8. Maka pada sakali pĕristewa, sĕmantara ija mĕngĕrdjakan pekĕrdjaan imamat dihadapan Allah dalam pĕratoeran harinja,

  9. Satoeroet adat pangkat imam, maka dĕngan memboewang oendi kĕnalah ija pĕkĕrdjaan masoek