Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/105

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

INDJIL MARKOES XV.


haka bĕrsama-sama derigan dia, dan jang tĕlah mĕmboenoeh orang dalam mendoerhaka itoe. . Maka orang banjak itoepon bĕisĕroelah serta moelai mĕminta kapada Pilatoes bĕrboewat sĕba- gaimana tĕlah diperboewatnja sĕ- laloe lcapada mareka-itoe. . Maka disahoet olih Pilatoes kapada mareka-itoe, katanja: Maoe- kah kamoe akoe mĕlĕpaskan bagai- moe Radja orang Jahoedi itoe? . Karĕna tĕlah dikĕtahoeinja bahwa sĕgala kapala imam itoe soedah mĕnjĕrahkan dia dengan dĕngkinja. . Tĕtapi olih sĕgala kapala imam di-asoet akan oiang banjak itoe, soepaja dilĕpaskannja Barabas bagai maieka-itoe. . Maka Pilatoes mĕnjahoet poela kapada mareka-itoe: Djikalau dĕmikian, maka hĕndak koepĕnga- pakan orang, jang kamoe katakan Radja orang Jahoedi itoe? . Maka bĕrseroelah poela ma- reka-itoe: Palangkanlah dia. . Satĕlah itoe maka kata Pila- toes kapada mareka-itoe: Mengapa bagitoe; apakah djahat jang telah dipĕrboewatnja? Maka makin ma- reka-itoe bĕrsĕroe, katanja: Palang- kanlah dia. . Maka dĕngan hal jang dĕ- mikian, sĕbab Pilatoes hĕndak mĕnjoekakan orang banjak itoe, dilĕpaskannja Barabas kapada ma- reka-itoe, maka satelah soedah disĕsahnja Isa, disĕrahkannja akan dipalangkan. . Maka olih sĕgala lasjkar dibawa akan dia kabalairoeng, ija-itoe katĕmpat bitjara, maka dihimpoenkannja samoeanja pa- soekan. . Maka dipakaikan olih ma- reka-itoe akandia badjoe warna oengoe dan di-anjamkannja saboe- wah makota daripada doeri, laloe dikĕnakannja pada kapalanja, . Sĕrta dimoelainja mĕmbĕri salam kapadanja, katanja: Daulat, hai radja orang Jahoedi ! . Maka dipaloe olih mareka-itoe kapalanja dĕngan sabatang boeloeh, laloe diloedahinja sĕrta mareka-itoe bĕrtĕloet mĕnjĕmbah dia. . Satĕlah soedah di-olok-olok oUh mareka-itoe akandia, ditang- galkannja badjoe oengoe itoe dari- padanja, laloe dikĕnakannja poela p^kaijannja sendiri, maka diba- wanja akandia kaloewar hendak dipalangkannja. . Maka adalah sa'orang orang Kireni jang bernama Simon, ija- itoe bapa Iskandar dan Roefoes, datang daii bĕndang, sĕrta ija laloe dari sitoe, maka dipaksa olih mareka-itoe akandia mĕugang- kat kajoe palangnja. . Maka olih mareka-itoe di- bawa akan Isa katĕmpat jang hĕrnama Golgota, jang tĕrsalin ĕrtinja: tĕmpat tĕngkorak. . Maka olih mareka-itoe di- bĕrilah minoem kapadanja ajar- anggoer jang bĕrtjampoer moer, tĕtapi tiada ditĕrimanja. . Satĕlah soedah dipalang- kan olih mareka-itoe akandia, maka dibĕhagi-bĕhaginja pakai- jannja, diboewangnja oendi atas- nja, soepaja tĕntoe barang jang bolih di-ambil masing-masing. . Maka pada djam poekoel sambilan pagi dipalangkanlah oUh mareka-itoe akandia. . Maka soerat toedoehannja pon tĕrtoelis di-atasnja, dĕmikian boenjinja: Radja orang Jahoedi. . Maka bĕrsama-sama dĕngan dia dipalangkan oiih mareka-itoe doewa orang pĕnjamoen, sa'orang pada sabĕlah kanannja, sa'orang pada sabĕlah kirinja. . Maka demikian pon gĕnaplah alKitab, boenjinja: Bahwa ija tĕlah dibilang dĕngan orang doerhaka. . Maka orang jang laloe dari sitoe mĕnistakan dia sambil mĕng-