Halaman:Tjerita-tjerita dari negeri Atjeh.pdf/69

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 65 —

Kota-Radja. Di sini patroeli itoe berhenti lagi dan dapat makan. Poekoel anam malam patroeli ini soedah koembali lagi di Lambaroe, dan di sini dija di terima dengan soerak-soerak.

Kaptin Bode itoe, di mana di dapat lihat, disoeraki sadja.

Sedikit hari di belakang dija di obati toewan doktor, sebab kapalanja tempo perang itoe kena loeka. Tempo perang dija tida maoe bilang itoe pada soldadoe-soldadoenja. Tahon 1886 toewan kaptin Bode terima bintang tandjong.


PERANG DI SOERIAN.

26 Juli 1874.

Kampong Soerian itoe ada di sebelah kidoel dari djalan besar dari Oleh-leh ka Kota-Radja.

Moesin oedjan, kaloe ada ajer besar di kali Atjee, djalan itoe di pakej oleh transport-transport. Selamanja transport-transport ini kaloe djalan, di pasang moesoh. Djadi bagitoe toewan djendral Pel maoe oesir moesoh dari kampong Soerian, lantas bikin benteng di sitoe.

4