Halaman:Tjerita-tjerita dari negeri Atjeh.pdf/52

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 48 —

Betoel, moesoh itoe banjak sekali orangnja mati; tetapi kita orang djoega ada banjak jang mati.

Satoe littenan satoe mati; toewan kornel Wiggers van Kerchem, dan lima littenan-littenan dan satoe doktor kena loeka; soldadoe-soldadoe jang mati atawa loeka ada toedjoe poeloeh-anam orang.

Apa jang maoe di tjari, pagi-pagi, itoelah di mana aloon-aloon, sekarang djadi tida dapat, sebab perang itoe. Djadi bagitoe, besoknja di tjari lagi aloon-aloon itoe.

Betoel soesah, dan banjak orang mati dan loeka, tetapi sekarang ini tida pertjoema, dari apa di dapat aloon-aloon itoe.

Tida ada satoe orang melajinkan orang Ambon sadja, jang paling soeka dengar bitjara dari perang Lemboe itoe, sebab bandoel itoe, jang soedah bikin kita ambil benteng-benteng di sitoe, ja itoe bandoelnja bataljon Ambon.

Sering kali orang Ambon soedah pakej lagi itoe bandoel, dan di mana djoega di lihat, di sitoe selamanja menang.

Orang-orang Ambon itoe, kita sini bilang selamat, dan kita harap jang selamanja kelakoeannja orang Ambon boleh tinggal bagini roepa, selamanja setija pada bandoel.