Halaman:Tjerita-tjerita dari negeri Atjeh.pdf/10

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 6 —

dija tinggal terlaloe lama barangkali boleh dapat tjilaka, djadi dija berangkat, akan kasi tahoe toewan kommandan.

Kirakira 200 pas dari benteng dija toeroeti soewaranja boeroeng; bagitoe djoega dija bikin tempo dija datang 150 dan 100 pas dari benteng. Dari benteng orang menjahoet begitoe roepa djoega. Pelahan pelahan pintoe benteng di boeka, habis si Wakidin ada di dalam benteng lagi.

Tempo si Wakidin soedah tjerita segala perkara jang dija soedah lihat tadi, toewan kommandan soeroe antree semoewa soldadoe soldadoe; lantas toewan komandan bilang apa jang si Wakidin soedah dapat lihat tadi.

Sekarang orangorang djawa baroe mengarti jang boekan setan itoe tetapi matamata. Opsieropsier pikirannja tentoe itoe tempat dimana itoe setan selamanja di lihat, di sitoe djoega di simpan sendjatasendjata; maka ini pikirannja djoega si Wakidin. Sebab ini dija minta permisie akan boleh periksa betoel itoe koeboeran, dengan berbrapa soldadoe soldadoe.

Sekarang ini, kira kira poekoel 11, djadi masi ada sampej tempo. Lantas si Wakidin pili berbrapa soldadoe soldadoe jang brani. Sama sama dija orang djalan semboeni semboeni ka koeboeran, tjoe-