Halaman:Tjerita-tjerita dari negeri Atjeh.pdf/11

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 7 —

ma membawa kapmes. Soedah sampej di sitoe, diperiksa betoel tanahnja. Setengah djam orang soedah tjari kiri kanan, tetapi pertjoema. Si Wakidin soedah mawoe koempoel orang orangnja akan poelang lagi, lantas satoe soldadoe djatoh di dalam satoe lobang sampej di pinggangnja. Ini barangkali tempatnja setan, kiranja si Wakidin. Sebentar dija bikin bersi itoe lobang, lantas dija lihat satoe lobang kira kira satoe elo setengah dalamnja. Itoe lobang tadi di toetoep sama bamboe, lantas di atas bamboe itoe di taroh alang alang. Sama lentera ketjil itoe lobang di periksa, lantas di bawah kelihatan klewang klewang, toembaq toembaq, senapan senapan, obat pasang dengan pelor pelor. — Di dalam lobang lobang bagitoe, jang doeloe di pakej boewat simpan pekakaspekakas kerdja sawah, seringkali patroeliepatroelie soedah dapat sendjatasendjata. — Sebentar segala barang di kassih keloewar dari lobang itoe, lantas di bawa ka-dalam benteng.

Di dalam benteng orang orang djoega soedah atoer dan sedijah segala barang barang. Pospos dan djaga di tamba orang; pelor pelor dan obat pasang dan pelorpelor kembang api di sedijah di bastion; emberember dan ketelketel di sedijah di moeka goedang obat dan goedang rangsoom, soepaja se-