Halaman:Tao Teh King.pdf/94

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

TAO TEH KING.


itoe nasif baek ada beratsal dari maoenja natuur dan dari marika sendiri poenja perboeatan. Tetapi dengen begitoe, maski itoe radjaradja tida dapet trima kasih dari rahajat jang hidoep beroentoeng di djeman mamoer, marika poen terbebas dari tjomelan, bangkitan, tjelahan dan koetoekàn kapan dateng djeman apes atawa katjilakaän heibat, kerna rahajat anggep itoe semoea ada dateng dari takdir jang tida perloe diboeat penasaran. Begitoelah dengen berlakoe hati-hati, tida maoe akoein djasa, pahala dan kapandean, itoe radja-radja Boediman di djeman koeno bisa teroes pegang pimpinan satjara beres, rahajat tinggal tentrem biar poen waktoe hadepin djeman soeker, hingga soeal mengatoer pamerentahan negri mendjadi ringkes dan saderhana. (Ajat 6-7).


78