Halaman:Tao Teh King.pdf/93

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

BERSIFAT SAWADJARNJA.


perindahan dari rahajat. Koetika sampe di Djeman Katiga dan rahajat moelai merasa takoet pada kepala-kepala pamerentah, inilah tandanja di dalem doenia orang moelai goenaken atoeran keras, paksaan atawa antjeman hoekoem, hal mana soedah kadjadian lantaran moraalnja rahajat semingkin merosot toeroen, kerna radja-radja soedah tida toeroet lagi atoeran jang baek dari djeman koeno Kasoedahannja dalem Ojeman Kaämpat rahajat berbalik djadi bentji dan hinaken pada kepala-kepala jang pegang pamerentahan, tandanja doenia soedah mendjadi kaloet betoel-betoel.

Ini loekisan atawa penoetoeran dari Lao Tze tentang sifatnja Djeman Kaämpat ada tjotjok sekaiih dengen kaädaän doenia sekarang, dimana pembrontakan atawa perlawanan dari rahajat pada pemimpin-pemimpinnja ada terdjadi dengen oemoem. Ini kasoedahan jang djelek, menoeroet Lao Tze, ada dari lantaran jang djadi kepala pamerentah terlaloe maoe menggretjok, maoe kasih liat kapandeannja aken atoer dan pimpin rahajat, jang he4idak dipaksa soepaja lekas djadi madjoe dan sopan, boekan dibiarken marika bergerak sendiri de­ngen sawadjarnja satjara wet dari natuur, hingga kasoedahannja timboel kakaloetan, kerna jang djadi kepala pamerentah tida dapet lagi rahajat poenja kapertjajaän. (Ajat 1-5).

Sabaliknja itoe radja-radja Boediman di djeman koeno, jang bekerdja dengen diam-diam dan telah pimpin rahajat mendjadi mamoer dan beroentoeng zonder marika mendoesin, tida perna banggain djasa-djasanja, dan tida perna peringetken pada rahajat atas marika poenja boedi dan kabaekan, hingga rahajat anggep

77