Halaman:Tao Teh King.pdf/28

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

TAO TEH KING.


bahasa Melajoe, adanja itoe bebrapa salinan Inggris jang berlaenan, maski membikin bingoeng dan mengilangkan banjak tempo aken preksa dan membandingkan, ada djoega kafaedahannja. Kita djadi dapet kasempetan aken fahamken sasoeatoe oedjar sampe djadi terang betoel maksoednja, dan lantes atoer sendiri satoe salinan jang dikira paling deket dan paling gampang dimengarti, zonder koedoe mengikoetin boenjinja salah-satoe dari itoe salinan-salinan Inggris. Tegesnja, kita menjalin satjara merdika, kerna toedjoean jang teroetama ada boeat tjoba bikin itoe salinan Melajoe saboleh-boleh tida djadi terlaloe samar, maski djoega lantaran begitoe kita moesti ambil djalan jang memoeter hingga tida tjotjok dengen itoe salinansalinan Inggris. Boeat oedjar-oedjar jang gelap, roewet atawa loeas artinja, nanti dibriken katerangan pandjang-lebar seperti jang tertampak pada Bhagawad Gita.

Boeat menggampangin pada orang jang hendak lakoeken pepreksa'an, pada saban ajat dari sasoeatoe fatsal kita ada sertaken nomor, dan dengen mengambil tjonto dari salinannja Gorn Old, pada masing-masing fatsal ada dikasih satoe titel sendiri.

12