Halaman:Sorga Ka Toedjoe novelisation.pdf/19

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


njanjian-njanjian jang disoearakan dengan soeara jang merdoe dan empoek ! Boekan seperti Marsiti jang selaloe bikin ia djadi djengkel dan djemoe sadja !

Parta mesti berdaja akan dapatkan Rasminah, itoe gadis jang kelihatannja membentji padanja ! Apakah jang ia mesti berboeat sekarang akan dapatkan itoe gadis jang ia tjintakan ?


____________

19