Halaman:PDIKM 699-05 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Mei 1931.pdf/8

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

92

A.G.G.


Pandjang B C jang ditepi soengai pandjang B D.

Soedoet C B A jang ditepi soengai soedoet D B A.

Lébar soengai sama terpakai pada segi tiga A C B dan segi tiga A D B.

Sebab itoe segi tiga A C B sama loeas dan sama bangoen dengan segi tiga A D B (2 sisi dan satoe soedoet sama). Djadi

Soepaja pekerdjaan itoe lebih haloes dipakai orang pengoekoer soedoet jang dipakai toekang oekoer atau Graphometer. Dengan atoeran inilah djoega orang mengoekoer tempat jang djaoeh2 oemp : kematahari, boelan d.l.l.


2. MEMBOEAT SIKOE2 DITANAH DENGAN MEMAKAI TALI.

thumb

I. Dioedjoeng tali kita ikatkan batoe, kemoedian tali tadi kita gantoengkan dengan tidak bergojang-gojang. Tali itoe tegang dan loeroes, karena penarikan keberatan batoe tadi, jang hendak djatoeh keboemi karena penarikan boemi. Seloeroes tali itoe kita tegakkan bilah ( ). Dari tempat kita mentjotjokkan bilah tadi, kita oekoer ditanah sama pandjang kekiri kekanan (oemp: ke A ke B). Dari bilah tadi (oemp: C), kita oekoer dengan tali tegang-tegang ke A dan ke B jang diatas tanah. Bila tali itoe soedah sama pandjang antara C A C B, tentoe bilah tadi bersoedoet sikoe dengan tanah. Bila tali C A tidak sama dengan tali C B, tentang tali jang péndek digali tanahnja sedatar tempat mentjotjokkan bilah atau pada tali jang pandjang, ditimboen sedatar tanah pangkal bilah, hingga kedoea tali sama pandjang.

Keterangan

A D B D ; A C B C. Baris C D sama terpakai pada segi tiga A C D dan segi tiga B C D.

Sebab itoe segi tiga A C D seloeas sebangoen dengan segi tiga B C D (tiga sisi sama pandjang). Djadi soedoet A D C soedoet B C D.

Soedoet A D C soedoet B D C s oedoet loeroes 180°.

Oléh sebab itoe A D C atau B D C½ 180° 90°

II. Djika akan memboeat soedoet sikoe-sikoe itoe sedatar tanah dilakoekan demikian.

thumb

Tali tadi direntangkan tegang - tegang diatas tanah (A ke B) dan setentang oedjoeng itoe ditandai. Kemoedian tali itoe dilipat doea, betoel-betoel sama pandjang, laloe dioekoerkan dari salah satoe tanda tani, dapat titik D jang sama djarak ke A dan ke B.

Sekarang tali tadi dioelas dan diper-