Halaman:Massa actie.pdf/59

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 55 —

Sebagai penoetoep fasal ini boleh kita tambahkan, bahwa bagi kemenangan revoloesioner perļoe doea faktor ini:

  1. Jang „objektief” jaitoe tingkatan dari tangan prodoeksi dan kemelaratan massa. Tingkatan itoe teroetama di Djawa dan dibeberapa tempat di Soematra pada pemandangan kita dianggap tjoekoep
  2. „Subjektif” jaitoe kesediaan bangsa Indonesia mesti beroepa satoe partai revoloesioner jang „sempoerna”, (teratoer dan matang betoel) dan keadaan2 revoloesioner jang baik.
  3. (Boeat mentjapainja, partai mesti mempoenjai disiplin, massa jang tidak senang itoe dibawah pimpinannja, kemoedian dipetjah -belahkan moesoeh2 dalam dan loear negeri. Lihat seteroesnja „Menoedjoe Republik Indonesia” fasal „poekoelan strategis”.)

Seoempama partai jang revoloesioner tidak dapat diperoleh dengan pembitjaraan2 academistis didalam partai atau kesempatan sadja terhadap bangsa kita jang sengsara dan dihina-hinakan, tetapi dengan senantiasa mendorongkan partai itoe kedalam perdjoeangan ekonomi dan politik jang besar ataupoen jang mentjiptakan „disiplin" jang diingini dan memberi pengaroeh jang ta' dapat ditinggalkan atas dan kepertjajaan jang diboetoehkan dari - massa, dan lain dari itoe keliatan, ketjerdasan dalam perdjoeangan. Itoelah sjarat2 jang akan membawa kita kekemenangan.

Barisan Pendoedoek terdiri dari kelas pertengahan dan boerdjoeasi jang lemah, hanja akan toeroet berdjoeang bila terpaksa.

Akan terlampau djaoeh bila diperbintjangkan disini dengan pandjang lebar perihal satoe-doea partai. Maksocd kita dengan itoe ialah, apakah kaoem boeroeh dan kaoem boerdjoeis jang ketjil2 mesti dihimpoenkan dalam „satoe" organisasi nasional dengan „satoe” poesat pimpinan atau dipetjah dalam „doea” organisasi dengan doea pimpinan, tetapi bekerdja bersama - sama.

(Pada waktoe ini kaoem boeroeh sebab sistem jang pasti beloem dipakai - boleh dikatakan tersoesoen didalam P.K.I. dan boekan - boeroeh didalam Serikat Rakjat. Kedoeanja mempoenjai satoe pengoeroes besar.)

Bagaimana sekalipoen roepa organisasi itoe didalam satoe koloni seperti Indonesia kaoem boeroehlah jang paling aktif dan radikal. Organisasi tak boieh menghalang-halangi keaftifan itoe. Sebaliknja ia mesti tahoe mempergoenakannja dan dapat menghidoep-hidoepkannja. Organisasi itoe semestinja djadi gaboengan dan pemoesatan segala keaktifan kaoem boeroeh.

Semestinja diichtiarkan soepaja kaoem boeroeh sebanjak -banjaknja doedoek didalam partai dan memegang pimpinan. Partai revoloesioner kita akan bertenaga oentoek hidoep jang sebesar-beesarnja dan sesehat-sehatnja, bilamana benih-benih partai ditanam pada tiap2 poesat industri.

Demikianlah djadinja kedoedcekan P.K.I. terbatas didalam kota2, Poesat2 ekonomi dan pengangkoetan dan Sarikat Rakjat mesti mendjadi Parati jang boekan-boeroeh. Selain dari dikota-kota poen didesa-desa ia mesti didirikan. Dengan djalan seperti itoe dimasoekkanlah api revoloesioner kedalam P.K.I. dan S.R. Kaoem boeroeh jang setengah insjaf dan