Lompat ke isi

Halaman:Lamijoe Wakong.pdf/106

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi

104

tjolong itoe Sianto, pegimana saija branie bikin soeda ini perkara, Kong Hoet kata kaloe Taij Seng trima pintjeng poenja permintahan, dari Toehan poenja pekara pintjeng poenja taoe, en djangan Taij Seng boeat selempang atie, Taij Seng kata kaloe Taij Seng trima pintjeng poenja permintahan, dari Toehan poenja pekara pinteng poenja taoe, en djangan Taij Seng boeat selempang atie, Taij Seng kata: kaloe Toehan tiada maoe begimana? Kong Hoet kata: Wakong djadie Toehan poenja tjoetjoe dengan pintjeng séndirie njang pegie tjerita'in, soeda tentoe die ampoenin, Taij Seng dengar Kong Hoet kata bagitoe, en lantas pangil anak proempoannja Gaot Djie lantas kloewar, Taij Seng bilang: sekarang ada Losoehoe dateng minta'in ampoen dari Wakong, sekarang kita ampoenin sadja, en itoe anak masoek ambil Popwenja lantas tjaboet bilang sama Kong Hoet soeda die tjaboet itoe Popwe, sekarang Wakong soeda bae kombalie, Kong Hoet bilang trima kasi, Kong Hoet lantas pegie die Libiesan ketemoe sama Wakong, liat Wakong soeda bangoen doedoek, Kong Hoet bilang soeda die minta'in sama Taij Seng bikin akoer, sekarang kita pegie bersama-sama ketemoe sama Taij Seng, lantas Soehoe sama moerit dateng ketemoe Taij Seng, dengan angkat soedara, dengan bikin pesta makan minoem soeka atie, abis masing-masing poelang, en Kong Hoet naek die langit ketemoe sama Toehan bilang njang Wakong boekannja sengadja ambil itoe Sianto, sebab manja kepengen makan orang, djadie dia anak oehauw apa bole boeat dia ambil Toehan poenja Sianto boeat kasie manja makan, sekarang betoel manja tiada inget makan orang, mangka itoe pintjeng dateng boeat minta'in ampoen soepaija Toehan bole