Halaman:Doea kapala batoe.pdf/110

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

Tionghoa ada dilahirken boeat bikin vereeniging. Memang manoesia ada satoe social animal dan orang Tionghoa boekan satoe katjoeali, tapi itoe nafsoe bikin perkoempoelan gelap saja kira tjoema ada satoe boentoet dari Hung Sew Chuan poenja Thian Tee Hwee di djeman Taiping dan kadoea kerna marika idoep di negri asing jang tida mempoeasken hatinja.

Oemoemnja njawanja Thian Tee Hwee jang toelen soeda moesna, hanja tinggal koelitnja sadja, lantaran tida ada raison d'être lagi, hingga sering itoe koelit di'isih dengen segala hal jang boekan moestinja.

Pada taon doeloe saja sengadja koendjoengin London poenja East End deket Lime House, di-mana ada tinggal banjak orang Tionghoa. Saja diadjak oleh sala satoe antaranja masoek di satoe roema perkoempoelan gelap, di-mana ada bebrapa banjak orang Tionghoa lagi berdjoedi dan isep madat.

Di London, Marseille dan Rotterdam ada bebrapa banjak Thian Tee Hwee jang selaloe setori satoe pada laen dan terkadang

104