Halaman:Doea kapala batoe.pdf/109

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

perti assurantie boeat oeroes ini semoea, hingga tida oesah makan tenaga gerakan begitoe banjak, jang bisa digoenaken boeat laen perkara. Segala karewelan mengoeboer bisa dibikin lebi ringkes, oepama peti tida oesah dibikin begitoe tebel dan tida oesah ditahan begitoe lama. Ini sadja barangkali bisa koerangken ongkos berpoeloe procent. Boeat orang mampoe ini perkara semoea tida penting, tapi boeat orang miskin besar artinja.

Antara bangsa Tionghoa ada dibitjaraken lebi banjak hal song-soe dari pada tentang oeroesan politiek atawa laen dan dirasa seperti satoe pikoelan berat, hingga dari sitoe barangkali telah terbit reactie-hiboeran: song-soe djadi seperti sport Tionghoa.

Fatsal song-soe ada berakar ka segala djoeroesan dalem pengidoepan Tionghoa, hingga menjelak dalem T.H.H.K. dan sering namanja dipake oleh Thian Tee Hwee.

Barangkali kerna doeloe soeda dibikin banjak poesing oleh kongsi-kongsi gelap di Borneo, maka orang Olanda kerep kata, orang

103