Halaman:Boe Beng Hiap Kek.pdf/51

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 49 —

Mendadak ia djadi terkedjoet, kerna ia inget socatoe hal, maka boeroe-boeroe ia berkata lagi: ,,Tapi, bagimana kaloe ito hiapkek mendapet taoe akoe poenja perhoeboengan sama kaoe, kamoedian ia lantes dateng ka sini boeat boektiken iapoenja anijeman ? Kaoe orang boleh djadi tida takoet pada pedangnja itoe hiapkek, tapi akoe jang tida mempoenjai perlindoeng boleh diandelin, dengen teroes-terang akoe moesti akoeh, bahoea akoe poenja koelit batang leher boekannja dari wadja!”

,,Boeat itoe toaloya djangan koeatir,” kata Tjeng Sian Hweeshio, ,,moelai dari ini malem, akoe bersama akoe poenja doeea soedara angkat aken bikin pendjagahan di ini kantoor. Bila itoe hiapkek brani dateng ka sini, itoelah ada terlebih baek lagi, kerna itoe akal jang bakal diatoer pada hari rajah Toanyang tida perloe didjalanken lagi, hanja dengen langsoeng kita bisa tjekoek iapoenja batang leher.”

,,Kaloe kaoe orang maoe berboeat begitoe, baroelah hatikoe merasa lega dan tida koeatir satoe apa lagi,” kata tikoan dari Ankhee dengen girang. ,,Djangan salempang, akoe nanti sediaken satoe. medja barang makanan dan minoeman jang enak, pada saban kali kaoe orang bikin pendjagahan disini.”

,,Sekarang akoe minta permisie boeat balik poelang ka roemahnja akoe poenja soedara angkat,” kata Tjeng Sian, ,,kerna akoe maoe atoer segala apa jang perloe. Sabentar sore kira djam lima, akoe bersama akoe poenja doea soedara angkat, aken dateng ka sini dan teroes bikin pendjagahan di ini kantoor sampe pagi.”

Sahabisnja berkata begitoe, Tjeng Sian Hweeshio lantes berbangkit dari iapoenja tempat doedoek, membri hormat dan teroes berlaloe.