Halaman:Boe Beng Hiap Kek.pdf/47

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 45 —

Tida antara lama kamoedian Tjeng Sian soeda dianterken masoek ka satoe pertengahan peranti mene­rima tetamoe, dan itoe tikoan sembari berdoedoek teroes tjoema manggoetken kapalanja sembari mempersilahken itoe orang pertapahan berdoedoek. Tjeng Sian merasa sedikit koerang senang, meliat tingkahnja itoe tikoan jang maoe pegang iapoenja deradjat sebagi satoe ambtenaar, hingga berbeda djaoeh sekali dengen iapoenja sikep tatkala The Tay Hou masih ada ; tapi oleh kerna sekarang ia djoestroe maoe meminta apaapa pada itoe tikoan, terpaksa ia membri hormat dan tida kasi kentara iapoenja pengrasahan koerang senang.

„Belon taoe kaoe poenja kadatengan ka sini boeat oeroesaii apa ?" menegor itoe tikoan dari Ankhee.

„Pertama pintjeng poenja kedatengan boeat menanjaken toaloya poenja kawarasan," saoet Tjeng Sian, „kadoea pintjeng maoe ada oeroesan sedikit, jang perloe sama toaloya poenja bantoean ; tapi itoe bantoean tida perloe toaloya mengaloearken tenaga apa-apa, hanja soeda tjoekoep djika toaloya soedi toeloeng kasi liat itoe soerat jang ditinggalken oleh Boe Beng Hiap Kek."

Tikoan dari Ankhee merasa girang sekali mendenger bahoea Tjeng Sian poenja kedatengan tjoema boeat itoe soerat sadja, maka sembari manggoet-manggoetken kapala ia berkata: „Ja, itoe soerat akoe masih simpen, sebab akoe poen anggep itoe ada mendjadi satoe boekti penting dalem itoe perkara pemboenoehan pada The Lian-heng almarhoem." Berkata sampe disini, ia ber­paling pada satoe oppas jang menoenggoe di sitoe dan menambahken ; ,,Kaoe pergi pada Lim Soe-ya dan minta itoe soerat dari Boe Beng Hiap Kek boeat di­bawa ka sini."