Zaboor

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian


Z A B O O RIJA ITOESEGALA MASMOOR.Z A B O O RIJA ITOESEGALA MASMOOR,TERSALIN DARI PADA BAHASA WOLANDA KAPADA


BAHASA MALAJOE.

---===---


TERTRA DI NEGRI AMSTERDAM,

1846.

-----=====-----MASMOOR JANG PERTAMA.

  1. Berselamat laki-laki itoe,jang tiada berdjalan toeroot bitjara orang doeraka, dan tiada bediri pada djalan orang berdosa, dan tiada doedook pada korsi orang panjela.

  2. Hanja kasoekaiinnja dalam sarijat toret Maha Toehan, dan dia ingatkan sarijatnja pada siang dan malam.

  3. Karana dia saperti swatoe pohoon kajoe adanja , jang tertanam pada tepi ajer, jang berboewah pada moesimnja, dan daoonnja tiada goegoor: dan sakalian barang jang dia boewat, itoe akan beroentoong.

  4. Orang doeraka tiada bagitoe, tetapi saperti sekam,jang teramboor angin.

  5. Sebab itoe orang doeraka tiada tahan pada hoekoom, dan orang berdosa pada perkoempoolan orang adil.

  6. Karana Maha Toehan mangenal djalan orang adil, tetapi djalan orang doeraka itoe akan ilang.

___
MASMOOR JANG KA 2.

  1. Karana apa goempar orang kafir, dan segala oemat mangira-ngira barangjang tiada bergoena?

  2. Segala radja-radja di boemi berbangkiet, dan segala mantri berbitjara sama-sama, lawan Maha Toehan, dan lawan akan kanoorboewatannja, [katanja:]

  3. Baik kita orang poetooskan pangikat-pangikatnja, dan memboewang tali-talinja dari pada kita orang.

  4. Jang doedook di dalam sorga, akan tertawa; Maha Toehan akan tjela dia orang.

  5. Maka dia akan baverman dalam amarahnja kapada dia orang itoe, dan dalam kagoesarannja dia akan mangedjootkan dia orang.

  6. Tetapi akoe ini soedah noorboewati radjakoe diatas Sion, goenoong kasoetjiankoe itoe.

  7. Akoe akan membilang hal jang soedah di tantoekan : Maha Toehan soedah baverman kapadakoe: kamoe ini anakkoe laki-laki, hari ini soedah beranakkan kamoe.

  8. Minta-lah dari padakoe, maka akoe akan kasi segala orang kafir djadi poesakamoe, dan segala hoedjoong boemi djadi poenjamoe.

  9. Kamoe akan manoembook dia orang dengan toengkat bisi, dan kamoe akan mangremmookan dia orang saperti swatoe wadjan pandjoenan.

  10. Sekarang poon, he segala raHalaman:Zaboor.djvu/10 Halaman:Zaboor.djvu/11 Halaman:Zaboor.djvu/12 Halaman:Zaboor.djvu/13 Halaman:Zaboor.djvu/14 Halaman:Zaboor.djvu/15 Halaman:Zaboor.djvu/16 Halaman:Zaboor.djvu/17 Halaman:Zaboor.djvu/18 Halaman:Zaboor.djvu/19 Halaman:Zaboor.djvu/20 Halaman:Zaboor.djvu/21 Halaman:Zaboor.djvu/22 Halaman:Zaboor.djvu/23 Halaman:Zaboor.djvu/24 Halaman:Zaboor.djvu/25 Halaman:Zaboor.djvu/26 Halaman:Zaboor.djvu/27 Halaman:Zaboor.djvu/28 Halaman:Zaboor.djvu/29 Halaman:Zaboor.djvu/30 Halaman:Zaboor.djvu/31 Halaman:Zaboor.djvu/32 Halaman:Zaboor.djvu/33 Halaman:Zaboor.djvu/34 Halaman:Zaboor.djvu/35 Halaman:Zaboor.djvu/36 Halaman:Zaboor.djvu/37 Halaman:Zaboor.djvu/38 Halaman:Zaboor.djvu/39 Halaman:Zaboor.djvu/40 Halaman:Zaboor.djvu/41 Halaman:Zaboor.djvu/42 Halaman:Zaboor.djvu/43 Halaman:Zaboor.djvu/44 Halaman:Zaboor.djvu/45 Halaman:Zaboor.djvu/46 Halaman:Zaboor.djvu/47 Halaman:Zaboor.djvu/48 Halaman:Zaboor.djvu/49 Halaman:Zaboor.djvu/50 Halaman:Zaboor.djvu/51 Halaman:Zaboor.djvu/52 Halaman:Zaboor.djvu/53 Halaman:Zaboor.djvu/54 Halaman:Zaboor.djvu/55 Halaman:Zaboor.djvu/56 Halaman:Zaboor.djvu/57 Halaman:Zaboor.djvu/58 Halaman:Zaboor.djvu/59 Halaman:Zaboor.djvu/60 Halaman:Zaboor.djvu/61 Halaman:Zaboor.djvu/62 Halaman:Zaboor.djvu/63 Halaman:Zaboor.djvu/64 Halaman:Zaboor.djvu/65 Halaman:Zaboor.djvu/66 Halaman:Zaboor.djvu/67 Halaman:Zaboor.djvu/68 Halaman:Zaboor.djvu/69 Halaman:Zaboor.djvu/70 Halaman:Zaboor.djvu/71 Halaman:Zaboor.djvu/72 Halaman:Zaboor.djvu/73 Halaman:Zaboor.djvu/74 Halaman:Zaboor.djvu/75 Halaman:Zaboor.djvu/76 Halaman:Zaboor.djvu/77 Halaman:Zaboor.djvu/78 Halaman:Zaboor.djvu/79 Halaman:Zaboor.djvu/80 Halaman:Zaboor.djvu/81 Halaman:Zaboor.djvu/82 Halaman:Zaboor.djvu/83 Halaman:Zaboor.djvu/84 Halaman:Zaboor.djvu/85 Halaman:Zaboor.djvu/86 Halaman:Zaboor.djvu/87 Halaman:Zaboor.djvu/88 Halaman:Zaboor.djvu/89 Halaman:Zaboor.djvu/90 Halaman:Zaboor.djvu/91 Halaman:Zaboor.djvu/92 Halaman:Zaboor.djvu/93 Halaman:Zaboor.djvu/94 Halaman:Zaboor.djvu/95 Halaman:Zaboor.djvu/96 Halaman:Zaboor.djvu/97 Halaman:Zaboor.djvu/98 Halaman:Zaboor.djvu/99 Halaman:Zaboor.djvu/100 Halaman:Zaboor.djvu/101 Halaman:Zaboor.djvu/102 Halaman:Zaboor.djvu/103 Halaman:Zaboor.djvu/104 Halaman:Zaboor.djvu/105 Halaman:Zaboor.djvu/106 Halaman:Zaboor.djvu/107 Halaman:Zaboor.djvu/108 Halaman:Zaboor.djvu/109 Halaman:Zaboor.djvu/110 Halaman:Zaboor.djvu/111 Halaman:Zaboor.djvu/112 Halaman:Zaboor.djvu/113 Halaman:Zaboor.djvu/114 Halaman:Zaboor.djvu/115 Halaman:Zaboor.djvu/116 Halaman:Zaboor.djvu/117 Halaman:Zaboor.djvu/118 Halaman:Zaboor.djvu/119 Halaman:Zaboor.djvu/120 Halaman:Zaboor.djvu/121 Halaman:Zaboor.djvu/122 Halaman:Zaboor.djvu/123 Halaman:Zaboor.djvu/124 Halaman:Zaboor.djvu/125 Halaman:Zaboor.djvu/126 Halaman:Zaboor.djvu/127 Halaman:Zaboor.djvu/128   7. Akan mendjalankan perbalasan kapada orang kafir, [dan] kagoesaran pada segala oemat;

  8. Akan mengikat radja-radjanja dengan rante, dan orangnja jang moolia-moolia dengan balenggoe bisi;

  9. Akan mendjalankan pada dia orang itoe hoekoom jang tersoerat; maka ini-lah kamooliaan segala orang katjintaannja. Halelu-jah.

___
MASMOOR JANG KA 150.

  1. Halelu-jah. Poedji-lah Allah dalam kasoetjiannja , poedji-lah dia dalam tjakrawala kwasanja.

  2. Poedji-lah dia dari krana segala kakwasaannja • poedji-lah dia toeroot kabesarannja jang banjak itoe.

  3. Poedji-lah dia dengan swara nafiri ; poedji-lah dia dengan boenji-boenjian dan ketjapi.

  4. Poedji-lah dia dengan gendang dan bangsing; poedji-lah dia dengan permajinan tali-tali dan moeri.

  5. Poedji-lah dia dengan tjaratjak-tjaratjak jang njaring swaranja; poedji-lah dia dengan tjaratjak-tjaratjak jang berboenji rame-rame.

  6. Baik-lah segala jang bernafas poedjikan Maha Toehan. Halelu-jah.T A M M A T.