Wasiat yang Baru/Yohanes

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Logo Wikipedia
Logo Wikipedia
Wikipedia memiliki artikel yang berkaitan dengan:Injil Yohanes.
Indonesia Wikibooks logo
Indonesia Wikibooks logo

Wasiat jang beharoe, ija-itoe segala kitab perdjandjian beharoe ataw indjil toehan kami isa almasih, Hillebrandus Cornelius Klinkert, 1902, Nederlandsch Bijbelgenootschap (Amsterdam)[sunting]


INDJILOE'LKOEDOES


JANG TERSOERAT


OLIH


JAHJA.


~~~~~~~~~


FASAL I.

  Bahwa pada moelanja adalah kalam itoe, maka kalam itoe dĕrigan Allah, dan kalam itoelah Allah.

  2. Maka ija-itoe pada moelanja dĕngan Allah.

  3. Bahwa sĕgala sasoeatoe tĕlah didjadikan olihnja, maka dĕngan tiada ija soeatoe pon tiada djadi, daripada sĕgala jang tĕlah djadi itoe.

  4. Maka dalamnja adalah hidoep, dan hidoep itoelala terang manoesia adanja.

  5. Maka tĕrang itoelah bĕrtjahaja-tjahaja dalam gĕlap, tĕtapi gĕlap itoe tiada mĕnĕrima akandia.

  6. Sabĕrmoela maka adalah sa'orang, bĕrnama Jahja, jang di-oetoes olih Allah.

  7. Maka datanglah orang itoe mĕndjadi saksi, hĕndak bersaksikan akan tĕrang itoe, soepaja mareka-itoe sakahan bolih pĕrtjaja olih sĕbabnja.

  8. Boekan ija sendiri terang itoe, mĕlainkan ija di-oetoes, soepaja mĕndjadi saksi akan terang itoe.

  9. AdapoM tĕrang bĕnar, jaiig mĕnĕrangkan sĕgala orang, ija-itoe ada datang kadalam doenia.

  10. Maka adalah ijadalamdoenia djoega, dan tĕlah didjadikannja doenia itoe, tĕtapi doenia tiada mĕngĕnai akandia.

  11. Maka ija tĕlah datang kapada miliknja, tĕtapi orang miliknja tiada mĕnĕrima akandia.

  12. Tĕtapi sabĕrapa banjak orang tĕlah mĕnĕrima akaridia, kapada mareka-itoe dibĕrinja koewasaakan mĕndjadi anak-anak Allah, ija-itoe kapada orang jang pertjaja akan namanja,

  13. Jang boekan daripada darah, ataw daripada kahĕndak hawanafsoe, ataw daripada kahĕndak orang laki-laki, mĕlainkan dipĕranakkan daripada Allah adanja.

  14. Maka kalam itoe tĕlah mendjadi manoesia dan tĕlah tinggal di-antara kami (maka tĕlah kami mĕlihat kamoeliaannja, ija-itoe sapĕiti kamoeliaan Bapa poenja Anak jaiig toenggal) penoehlah ija dĕngan karoenia dan kabĕnaran.

  15. Maka Jahja pon bĕrsaksikanlah akan haliija, sambil bĕrsĕroe-sĕroe, katanja: Bahwa inilah dia jang tĕlah koe-katakan akan halnja dĕmikian: Adapon jang datang kĕmoedian daripada akoe kĕlak, ija-itoe dilebihkan daripada akoe, karĕna ija tĕlah ada dĕhoeloe daripada akoe.

  16. Maka daripada kalempahannja kita sakalian tĕlah bĕrolih karoenia atas karoenia.

  17. Karĕna torat itoe tĕlah di

bĕiikaii olih nabi Moesa, tĕtapi karoenia dan kabĕnaian itoe tĕlah djadi olih Isa Almasih. . Sa'orang djoea pon tiada pĕrnah melihat Aliah; maka Anak toenggal , jang dalam ribaan Bapa itoe, tĕlah mĕnjatakan dia. . Maka inilah dia jang tĕlah disaksikan Jahja, apabila disoe- roehkan orang.lahoedi sĕgala imam dan orang Lewi dari Jeroezalim pĕrgi bĕrtanjakan dia dĕmikian: Siapa garangan ĕngkau? . Maka mengakoelah ija, tiada ija bĕrsangkal, mĕlainkan di-akoe- nja: Bahwa boekan akoe ini Al- masih. . Maka mareka-itoepon bĕr- tanja akandia: Siapa garangan ĕngkau? Eliakah? Maka sahoetnja: Boekan. Engkaukah nabi itoe? Maka sahoetnja: Boekan. . Laloe kata mareka-itoe ka- padanja: Siapatah ĕngkau? soepaja bolih kami membĕri djawab kapada orang, jang telah mĕrijoeroehkan kami ini. Apatah katamoe akan hal dirimoe? . Maka katanja: Bahwa akoe inilah soewara orang jang bĕrsĕroe-sĕroe dipadang- bĕlantara: Betoelkanlah d j a 1 a n T o e h a n , sapĕrti jang tĕlah dikatakan olih nabi Jesaja. . Hata adapon orang jang disoeroehkan itoe, ija-itoe daripada orang Earisi. . Maka bertanjalah mareka- itoe akandia: Ojikalau ĕngkau boe- kan Aimasih dan boekan Elia dan boekan nabi itoe, mĕngapa maka ĕngkau mĕmbaptisakan orang? . Maka sahoet Jahja kapada mareka-itoe, katanja: Bahwa akoe mĕmbaptisakan dĕngan ajar, tĕtapi di-antara kamoe ada berdiri sa'o- rang, jang tiada kamoe kĕnal; . Bahwa iia-itoelah dia, jang datang kĕmoedian daripada akoe kĕlak, dan jang dilĕbihkan da- ripada akoe, maka tiada akoe patoet akan mĕngoeraikan tali kasoetnja. . Maka sĕgala pĕrkara ini tĕlah djadi diBait-abara, jang disabĕ- lang soengai Jarden, ditĕmpat .lahja mĕmbaptisakan orang. . Arakian, maka pada kaĕ- soekan harinja dilihat olih Jahja akan Isa datang kapadanja, maka kata Jahja: Lihatlah Anak-domba Allah, jang mengangkoet dosa doenia itoe. . Maka inilah dia, jang tĕlah koe-katakan akan halnja: Bahwa kĕmoedian daripadakoe kĕlak da- tang sa'orang, jang dilĕbihkan daripada akoe, karena ija tĕrde- hoeloe daripadakoe. . Maka tiada koe-kĕnal akan- dia, tĕtapi soepaja lahirlah ija kapada orang Isjrail, maka datang- lah akoe mĕmbaptisakan orang dĕngan ajar. . Maka bĕrsaksikanlah Jahja, katanja: Bahwa tĕlah akoe lihat Roh itoe toeroen dari langit sa- pĕrti boeroeng mĕrpati sĕrta ting- gal di-atasnja. . Maka tiada koe-kĕnal akan- dia, tĕtapi jang mĕnjoeroehkan akoe mĕmbaptisakan orang dengan ajar, Ija tĕlah bĕrkata kapadakoe dĕmikian: Adapon orang, jang kau-lihat Roh itoe toeroen kapada- nja dan tinggal di-atasnja, ija- itoelah dia, jang mĕmbaptisakan orang dĕngan Rohoe'lkoedoes. . Maka tĕlah koelihat itoe dan akoe pon bersaksikan, bahwa ija inilah Anak-Allah, . Kalakian, maka pada ka- esoekan harinja adalah Jahja dĕ- ngan doewa orang moeridnja pon bĕrdiri poela disana; . Dĕmi dilihatnja Isa bĕrdja- lan itoe, maka katanja: Lihatlah Anak-domba Allah! . Dĕmi didĕngar olih kadoewa orang moerid itoe akan katanja ini, di-ikoetnja akan Isa. . Maka Isa pon berpalinglah , dilihatnja mareka-itoe mĕngikoet, laloe katanja kapadanja: . Apakah jang kamoe tjĕ- hari? Maka sahoet mareka-itoe: ja Rabbi! (ija-itoe kalau tĕrsalin erti- nja Goeroe): dimanakah tĕmpatmoe diam? . Maka sahoetnja: Marilah, lihat. Laloe pĕrgilah mareka-itoe mĕlihat tĕmpat Isa diam itoe, maka mareka-itoe pon tinggallah dengan dia pada hari itoe; adapon koe- tika itoe kira-kira poekoel ĕmpat pĕtang. . Maka sa'orang daripada ka- doewa orang ini, jang mĕnĕngar pĕrkataan Jahja itoe laloe mĕngi- koet Isa, ija-itoe Andreas saoedara Simon Petroes. . Maka Andreas itoepon moela- moela bĕrtĕmoe dengan Simon, saoedaranja, sĕrta katanja kapada- nja: Bahwa kami soedah mĕndapat Almasih, ija-itoe kalau tĕrsalin ĕrtinja Kristoes. . Laloe dibawanja akan dia kapada Isa. Dĕmi dilihat Isa akan- dia, katanja: Bahwa engkau ini Simon bin Jonas, maka ĕngkau akan dinamai Kefas, jang tersalin ĕrtinja Petroes. . Maka pada kaĕsoekan harinja Isa pon hĕndak pĕrgi kanĕgari Galilea, maka didapatinja akan Filipoes, laloe katanja kapadanja: Ikoetiah akoe. . Adapon Filipoes itoe orang Baitsaida, ija-itoe sanegari dĕngan Andreas dan Petroes. . Maka Filipoes itoepon bĕr- tĕmoelah dengan Natanaĕl , laloe katanja kapadanja: Bahwa kami soedah mendapat dia, akan halnja djoega disoeratkan olih Moesa dalam torat dan olih sĕgala nabi pon, ija-itoe Isa bin Joesoef dari Nazaret. . Maka saboet Natanaĕl : Bolih- kah dari Nazaret datang barang soeatoe jang baik? Maka kata Filipoes kapadanja: Marilah, lihat. . Dĕmi dihhat Isa akan Nata- naĕl datang kapadanja, maka bĕr- katalah ija akandia: Lihatlah, bahwa-sanja inilah sa'orang orang Isjrail, jang tiada tipoe-daja pa- danja. . Maka kata Natanaĕl kapada- nja: Bagaimana Toehan mĕngenal akan sĕhaja? Maka sahoet Isa: Sabĕlom dipanggil Filipoes akan dikau, tatkala ĕngkau lagi diba- wah pokok ara itoe, tĕlah koeli- hat ĕngkau. . Maka sahoet Natanaĕl, kata- nja: JaRabbi! ĕngkaulah Anak-Al- lah ; ĕngkaulah radja orang Isjrail. . Maka kata Tsa kapadanja: Bahwa sebab katakoe kapadamoe: tĕlah koelihat ĕngkau dibawah pokok ara itoe, maka ĕngkau per- tjaja, bahwa ĕngkau kĕlak akan mĕlihat perkara-pĕrkara jang besar daripada ini. . Dan lagi kata Isa kapadanja : Sasoenggoeh-soenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, moelai dari- pada sakarang ini ĕngkau akan mĕlibat langit terboeka dan malai- kat Allah pon naik toeroen kapada Anak-manoesia. FASAL IL Kalakian, maka kĕmoedian da- ripada tig[a hari adalah soeatoe pĕrdjamoean kawin dinĕgari Kana, tanah Galilea, maka iboe Isa pon adalah disana; . Maka Isa dĕngan moerid-moe- ridnja pon dipĕrsilakan kapada pĕrdijamoean itoe. . Maka apabila koerang ajar- anggoer, kata iboenja kapada Isa: Bahwa pada mareka-itoe tiada ajar-anggoer. . Maka sahoet Isa kapadanja: Hai pĕrampoean, apakah perkara- koe dĕngan dikau? bahwa bĕlom sarapai waktoekoe.

. Laloe kata iboenja kapada sĕgala hamba itoe: Barang jaDg disoeroehnja kapadamoe, pĕrboe- watlah olihmoe. . Maka disana adalah tĕrlĕtak tĕrapajan ĕnam boewah, sĕbab adat orang Jahoedi memboewat dia tĕmpat mĕmbasoeh, maka satoe- satoe tĕmpajan itoe moewat doewa tiga boejoeng ajar. . Maka kata Isa kapada orang itoe: Isilah sĕgala tĕmpajan ini dĕngar ajar. Maka di-isinja pĕnoeh sampai kamoeloetnja. . Maka kata Isa kapada mare- ka-itoe: Sakararig tjidoeklah , ba- walah kapada pĕmĕrentah pĕrdja- moean. Laloe dibawanjalah. . Satĕlah soedah dikĕtjap olih pĕmĕrentah pĕrdjamoean akar» ajar, jang tĕlah bĕrobah mĕndjadi ang- goer itoe, (tĕtapi tiada diketahoei- nja dari mana datangnja, mĕlain- kan orang jang mĕntjidoek djoega jang tahoe); maka dipanggillah olih pĕmĕrentah perdjamoean itoe akan mampilai laki-laki, . Katanja kapadanja: Bahwa adatlah segala orang mĕrighidang- kan ajar-anggoer jang baik dehoe- loe, satĕlah soedah poewas orang minoem, beharoe dihidangkan jang koerang sedap; maka toewan me- njimpan ajar-anggoer jang baik sampai sakarang. . Hata, maka pĕrmoelaan sĕ- gala moĕdjizatnja ini telah dipĕr- boewat olih Isa dinĕgari Kana tanah Galilea, dinjatakannja ka- moeliaannja, dan moerid-moerid- nja pon pĕrtjaja akandia. . Kĕmoedian daripada itoe pĕrgilah Isa dĕngan iboenja dan sĕgala saoedaranja dan sĕgala moeridnja ka-Kapernaoem ; tĕtapi tiada bĕbĕrapa harilamanjatinggal mareka-itoe disana. . BĕRMOELA, maka hampirlah datang hari raja Pasah orang Ja- hoedi, maka Isa pon naiklah ka- Jeroezalim. . Maka didalam kaabah dida- patinja akan or'ang berdjoewal lĕmboe-kambing dan boeroeng mĕr- pati, dan akan or^ang mĕnoekar oewang pon , adalah doedoek di- sana. . Hata, satĕlah soedah dipĕr- boewat Isa soeatoe tjĕmĕti daripada tali kĕtjil-kĕtjil , dihalaukarmja sĕ- gala orang itoe dari dalam kaabah, dĕmikian pon segala kambing dan lĕmboe itoe, dan ditjoerahkannja sĕgala doewit or^ang jang mĕnoekar oewang, dan dibalikkannja segala medjanja. . Maka kata Isa kapada orang jang bĕrdjoewal mĕrpati itoe: Ba- rang-barang ini angkatlah dari sini ; bahwa roemah Bapakoe ini djangan kamoe djadikan soeatoe roemah pĕrniagaan. . Maka tĕringatlah moerid- moeridnja bahwa dalam alKitab tĕlah tĕrsoerat dĕmikian boeiijinja: Bahwa radjin akan roemah- moe itoe mĕnghangoeskan h a t i k e. . Maka sahoet sĕgala orang Jahoedi kapada Isa, katanja: Apa tanda kautoendjoek kapada kami, maka ĕngkau mĕmboewat sĕgala pĕrkara ini? . Laloe sahoet Isa kapada mareka-itoe, katanja: Rombakkan- lah kaabah ini, maka dalam tiga hari djoega akoe mĕmbangoenkan dia poela. . Maka kata orang Jahoedi: Bahwa dalam empat poeloeh enam tahoen lamanja kaabah ini diba- ngoenkan , maka dapatkah ĕngkau mĕmbangoenkan dia poela dalam tiga hari djoega? . Akan tetapi kaabah, jang dikatakan Isa itoe, ija-itoe toe- boehnja. . Sĕbab itoe kĕmoedian dari- pada bangkit Jsa dari antaraorang mati, bĕharoelah teringat moerid- moeridnja, bahwa ini tĕlah dika- takannja kapadanja; maka pĕrtja jalah mareka-itoe akan alKitab dan akan pĕrkataan jang dikatakan Isa ini. . Maka tatkala Isa di-Jeroe- zalim pada hari raja Pasah itoe adalah banjak orang; pĕrtjaia akan- dia, sĕbab dihhat olih mareka-itoe sĕgala mdĕdjizat jang di-adakan ohhnja. . Tĕtapi tiada djoega Isa per- tjaja akan mareka-itoe, sĕbab tĕlah dikĕnalnja mareka-itoe sakaUan , . Dan kapadanja djoega ta'- oesah orang mĕndjadi saksi akan hal manoesia, karĕria dikĕtahoeinja sĕndiri akan pĕrkara jang didalam hati manoesia itoe. FASAL IH. Maka adalah sa'orang orang Farisi. jang bĕrnama Nikodemoes, sa'orarig penghoeloe orang Jahoedi; . Maka ijapon datang mĕnda- patkan Isa pada maiam haii serta katanja: ja Ral>bi! bahwa kami kĕtahoei akan hal engkauiah sa'- orang Goeioe, jang telah datang daripada Aliah, karĕna sa'orang pon tiada dapat mĕngadakan segala moĕd|izat, jang sapĕrti kau-ada- kan ini, mĕlainkan Allah adaiah dĕngan dia. . Maka sahoet Tsa, katanja: Sasoenggoeh-soenggoehnja al<oe bĕrkata kapadamoe , djikalau orang tiada diperanakkan poeia, maka tiada dapat ija melihat karadjaan Aliah. . Maka sahoet Nikodemoes: Ra- gaimana bolih kiranja oi^ang diper- anakkan pada masa toewanja? dapatkah iia masoek kĕmbaii ka- dalam rahim iboenja laloe dipĕra- nakkan poeia? . Maka sahoet Isa: Sasoeng- goeh-soenggoehnja akoe ber-kata kapadamoe, djil<alau orang tiada dipĕranakkan daripada ajar dan Roh, maka tiada bolih ija masoek kadalam karadjaan Ailah. . Barang jang dipĕranakkan daripada hawa-nafsoe, ija-itoe ha- wa-nafsoe djoega adanja, dan ba- rang jang dipĕranakkan daripada Roh, ija-itoe roh adanja. . Djangan ĕngkau hairan akan katakoe kapadamoe ini: Patoet kamoe diperanakkan poela. . Bahwa angin pon bertioep barang kamana jang dikahĕnda- kinja, maka ĕngkau menĕngar djoega hoenjinja, tĕtapi tiada kau- kĕtahoei dari rnana datangnjaataw kamana toedjoenja; maka demikian pon hal tiap-tiap orang, jang di- pĕrarrakkan daripada Roh itoe. . Maka sahoet Nikodemoes, katanja: Bagaimana pĕrkara ini boiih djadi? . Maka kata Isa kapadanja: Boekarrkah ĕngkau goeroe orang Isjrail, maka tiada engkau mĕngĕrti pĕrkara ini? . Sasoenggoeh-soenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa kami mĕngatakan barang jang kami kĕtahoei dan kami bersak- sikan barang jang tĕlah kami iihat, tĕtapi tiada karaoe menĕrima ka- saksian kami itoe. . Djikalau akoe memhĕri tahoe kamoe perkara doenia ini, maka tiada kamoe pĕrtjaja, manakan boiih kamoe |>ĕrt|aja, djikalau koe- katakan kapadamoe pĕrkara sorga itoe ? . Maka sa'orang pon tiada rraik kasor-ga, mĕlainl<an jarrgtelah toeroen dari sorga. ija-itoe Anak- manoesia jarrg ada disorga. . Maka saperti oelar itoe tĕ- lah ditĕgakan olih Moesa dalam padang-bĕlarrtara, maka ta'dapat tiada demikianlah Anak-manoesia pon akan ditĕgakan ; . Soepaja barang-siapa jang pĕrtjaja akandiaitoedjangarr hinasa, mĕlainkan mĕndapat hidoep jang kĕkal.

. Karĕna dĕmikianlah kasih Allah akan doenia ini, sahing^a dikaroeniakannja Anaknja jang toenggal itoe, soepaja barang-siapa jang pĕrtjaja akandia itoe djangan binasa, mĕlainkan mĕndapat hidoep jang kĕkal. . Karĕna adapon Allah mĕ- njoeroehkan Anaknja kadalam doenia ini, ija-itoe boekan hendak mĕnghoekoemkan doenia itoe, mĕ- lainkan soepaja terpĕliharalah doe- nia itoe olihnja. . Barang-siapa jang pĕrtjaja akandia, ija-itoe tiada dihoekoem. akan tĕtapi orang jang tiada pĕr- tjaja itoe soed;ih dihoekoem, sĕbab tiada ija pertjaja akan nama Anak- Allah jang toenggal itoe. . Maka inilah pĕhoekoeman itoe, bahwa tĕrang itoe tĕlah da- tang kadalam doenia, tĕtapi soeka manoesia akan gelap itoe lĕbih daripada soekanja akan terang, karĕna pĕrboewatan mareka-itoe djahat adanja. . Karĕna tiap-tiap orang jang bĕrboewat djahat itoe bĕntiilah ija akan tĕrang, dan tiada ija datang kapada terang, soejtaja djangan pĕrboewatarinja kĕlak ditĕmpelak. . Tĕtapi orang jang bĕrboe- wat bĕnar ija-itoe datang kapada tĕrang, soepaja njatalah pĕiboe- watannja tĕlab djadi dengan ka- hĕndnk Allah. . Hata. maka kĕmoedian dari- pada itoe datanglah Isa dĕngan sĕgala moeridnja katanah Joedea, maka diamlah ija disana sĕrta mĕmbaptisakan orang. . Maka Jahja pon adalah mĕm- baptisakan orang di nĕgari Enon dĕkat Salim, sebab disana banjak ajar, maka mareka-itoe pon da- tanglah laloe dibaptisakannja. . Karĕna pada masa itoe Jahja bĕlom dimasoekkan kadalam pĕn- djara. . Hata maka terbitlah soeatoe pĕrsĕlisehan antara moerid-moerid Jahja dĕngan orang Jahoedi dari hal kasoetjiari itoe. . Laloe datanglah mareka-itoe mĕndapatkan Jahia seraja katanja: Ja Rabbi! adapon orang jang dĕngan dikau disabĕrang Jarden itoe, dan jang tĕlah kaubĕri kasak- sian akan halnja, bahwa-sanja ija pon mĕmbaptisakan orang, maka samoeanja orang pĕrgi mendapat- kan dia. . Maka sahoet Jahja: Bahwa sa'()rang pon tiadadapat mengambil barang saperkara, djikalau tiada dikaroeniakan kapadanja dari sorga. . Maka kamoe sĕndiri djoega mĕndjadi saksi, bahwa katakoe tĕlah dĕmikian : Boekan akoe ini Almasih, mĕlainkan akoe disoe- roehkan dehoeloe daripadanja. . Adapon jang ĕmpoenja pĕ- nganten pĕrampoean, ija-itoe mam- pilai laki-laki, tĕtapi segala sahabat mampilai, jang bĕrdiii mĕnĕngar akandia itoepon bersoeka-tjita ha- tinja, sĕbab mĕnĕngarkan boenji soeara mampilai itoe; demikian pon kasoekaankoe telah sampoer- nalah. . Bahwa sasoenggoehnja pa- toet ija djoega bĕrtambah-tambah , tĕtapi akoe ini akan bĕrkoerang- koerang. . Adapon jang toeroen dari atas, ija lebih dari samoeanja; maka jang daripada doenia ini, ija-itoe saperti doenia djoega ada- nja, dan ija pon bĕrkata-kata akan hal doenia; tĕtapi jang toeroen (iari sor-ga, ija-itoe lebih dari sa- mopanja. . Maka barang jang tĕlah di- iihatnja dan jang didĕngarnja itoe djoega disaksikannja, tĕtapi sa'o- rang pon tiada jang mĕnĕrima ka- saksiannja itoe. . Maka orang Jang mĕnĕrima kasaksiannja. ija-itoe mĕrnĕtĕraikan bahwa Allah bĕnar adanja. . Karĕna orang jang tĕlah disoeroehkan Allah, ija-itoe mĕngatakan firmán Allah, sĕbab dikaroeniakan Allah Roḥ itoe kapadanja dĕngan tiada pĕrhinggaän.

 35. Maka Bapa pon mĕngasihi akan Anaknja, dan tĕlah disĕrahkannja segala sasoeatoe kapada tangannja.

 36. Barang-siapa jang pĕrtjaja akan Anaḳ itoe, padanja djoega adalah hidoep jang kekal; tĕtapi barang-siapa jang tiada mĕnoeroet pĕrentah Anak itoe, ija-itoe tiada dapat mĕlihat hidoep, mĕlainkan moerka Allah tinggal djoega padanja.FAṢAL IV.


  BĕRMOELA, satĕlah dikĕtahoeï olih Isa bahwa orang Farisi soedah mĕnĕngar chabar akan ḥal ija mĕndapat moerid dan měmbaptisakan orang lĕbih daripada Jaḥja,

 2. (Maskipon Isa sĕndiri tiada mĕmbaptisakan mareka-itoe , mĕlainkan moerid-moeridnja djoega jang mĕmbaptisakannja).

 3. Maka sebab itoe Isa pon mĕninggalkan Joedea, laloe kembali kaGalilea.

 4. Maka ta'dapat tiada ija mĕmintas tanah Samária.

 5. Maka sampailah ija kapada saboewah nĕgari Samária, jang bĕrnama Sichar, ija-itoe dĕkat děngan sapotong tanah, jang tělah dibĕrikan olih Jakoeb kapada Joesoef, anaknja.

 6. Maka disitoe adalah pĕrigi Jākoeb; maka sĕbab Isa tĕlah pĕnat bĕrdjalan, doedoeklah ija pada sisi pĕrigi itoe, ija-itoe kira-kira poekoel doewa-bĕlas tengah-hari.

 7. Ḥata maka datanglah sa'orang pĕrampoean Samaria hĕndaḳ měnimba ajar; laloe kata Isa kapadanja: Bĕrilah akoe minoem.

 8. (Karĕna moerid-moeridnja pon soedah masoeḳ kadalam nĕgari hĕn- daḳ mĕmbĕli makanan).

 9. Maka sahoet pĕiampoean Samária itoe kapadanja: Bagaimana ini, maka toewan sa'orang Jahoedi minta minoem kapada sĕhaja, sa'orang pěrampoean Samária, karĕna orang Jahoedi memang tiada bĕramah-ramahan děngan orang Samária.

 10. Maka sahoet Isa, katanja: Djikalau kiranja kau-kĕtahoeï akan anoegraha Allah dan lagi siapa dia, jang tĕlah bĕrkata kapadamoe: Bĕrilah akoe minoem; nistjaja ĕngkau kĕlaḳ meminta kapadanja, maka dibĕrikannja kapadamoe ajar hidoep.

 11. Maka sahoet pĕrampoean itoe : ja Toewan , soeatoepon tiada padamoe jang bolih diboewat timba, lagi pěrigi ini dalam, dari mana garangan toewan bĕrolih ajar jang hidoep itoe?

 12. Lĕbih bĕsarkah toewan daripada Jākoeb, mojang kami, jang tĕlah mĕmbĕrikan kami pĕrigi ini, dan daripadanja djoega ija sĕndiri tĕlah minoem sĕrta dengan isi roemahnja dan segala lĕmboe-kambingnja.

 13. Maka sahoet Isa, katanja kapadanja: Adapon barang-siapa jang minoem ajar ini, ija kĕlaḳ akan bĕrdehaga poela;

 14. Tĕtapi barang-siapa jang minoem ajar jang koe-bĕrikan dia, sakali-kali tiada ija akan berdĕhaga lagi, karĕna adapon ajar jang koe-bĕrikan dia itoe akan mendjadi soeatoe mata-ajar didalamnja jang bĕrpantjar-pantjar sampai kapada hidoep jang kĕkal.

 15. Maka kata pĕrampoean itoe: ja Toewan , berikanlah kiranja kapada sĕhaja ajar itoe, soepaja djangan lagi sehaja bĕrdehaga dan ta'oesah lagi sĕhaja datang kamari mĕnimba.

 16. Maka sahoet Isa kapada pĕrampoean itoe: Pĕrgilah ĕng kau, panggillah lakimoe, laloe datang kamari.

 17. Maka sahoet pĕrampoean itoe: Bahwa sĕhaja tiada berlaki. Maka kata Isa: Benarlah katamoe ini, bahwa tiada ĕngkau bĕrlaki;

 18. Karĕna lima orang soedah lakimoe; maka jang ada sakarang ini padamoe, ija-itoe boekan lakimoe; bĕnarlah katamoe ini.

 19. Maka kata pĕrampoean itoe kapadanja: ja Toewan, njatalah kapada sĕhaja bahwa toewan ini sa'orang nabi;

 20. Adapon nenek-mojang kami memang sĕmbahjang di-atas boekit ini, maka kata kamoe bahwa Jeroezalim itoelah tĕmpat jang patoet orang sĕmbahjang.

 21. Maka kata Isa kapadanja: Hai pĕrampoean , pĕrtjajalah akan-dakoe, bahwa waktoenja akan datang kĕlak, apabila kamoe akan mĕnjĕmbah Bapa itoe boekan di-atas boekit ini dan boekan poela di-Jeroezalim.

 22. Bahwa kamoe mĕnjĕmbah barang jang tiada kamoe kĕtahoeï. tĕtapi kami mĕnjĕmbah Dia jang kami kĕtahoeï, karĕna salamat itoe datang daripada orang Jahoedi.

 23. Akan tĕtapi waktoenja pon datang kĕlak, behkan , sakarang pon ada, apabila orang sĕmbahjang dĕngan sabĕnarnja itoe akan mĕnjĕmbah Bapa dĕngan roḥ dan kabĕnaran; karĕna orang jang sĕmbahjang dĕmikian ija-itoe jang dikahĕndaki olih Bapa.

 24. Bahwa Allah itoe Roḥ adanja: maka orang jang mĕnjĕmbah Dia haroslah mareka-itoe menjĕmbah Dia dĕngan Roḥ dan kakĕnaran.

 25. Maka kata pĕrampoean itoe kapadanja: Sĕhaja tahoe, bahwa Almasiḥ akan datang kĕlak , ija-itoe jang bĕrgĕlar Kristoes, maka apabila ija datang, ija djoega akan mĕmbĕri tahoe kami segala perkara itoe.

 26. Maka kata Isa kapadanja: Bahwa akoelah dia, jang bĕrkata-kata dĕngan dikau.

 27. Ḥata, maka pada koetika itoe datanglah moerid-moeridnja, maka ḥairanlah mareka-itoe, sĕbab Isa bĕrkata-kata dengan sa'orang pĕrampoean ; tetapi sa'orang pon tiada bertanja: Apakah ĕngkau kahĕndaki? ataw apa engkau-katakan kapadanja?

 28. Maka olih pĕrampoean itoe ditinggalkan boejoengnja laloe masoeḳ kadalam nĕgari sĕrta katanja kapada sĕgala orang itoe:

 29. Marilah lihat, ada sa'orang, jang tĕlah mĕngatakan kapadakoe sĕgala pĕrkara jang telah koepĕrboewat; boekankah ija-ini Al-masiḥ?

 30. Maka kaloewarlah mareka-itoe dari dalam nĕgari pĕrgi mĕndapatkan Isa.

 31. Maka semantara itoe di-adjaḳ olih moerid-moeridnja akandia, katanja: ja Goeroe, makanlah.

 32. Tĕtapi kata Isa kapada mareka-itoe: Bahwa padakoe adalah rĕzĕḳi akan makanankoe, jang tiada kamoe kĕtahoeï.

 33. Sĕbab itoe maka kata moerid-moeridnja sa'orang kapada sa'orang: Adakah orang tĕlah mĕmbawa makanan kapadanja?

 34. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Adapon rĕzĕḳikoe ija-itoe koepĕrboewat kahěndaḳ Allah, jang tĕlah mĕnjoeroehkan dakoe, serta koesampaikan pĕkěrdjaännja.

 35. Boekanhah katamoe, bahwa ĕmpat boelan lagi běharoe datang moesim mĕnjabit? Bahwa sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: Angkatlah matamoe, lihatlah akan sĕgala bĕndang itoe, karena sampai poetihnja, dapat disabit.

 36. Maka orang jang mĕnjabit itoe mĕndapat opah dan ija mĕngoempoelkan boewah-boewah bagai hidoep Jang kěkal, soepaja bĕrsoeka-tjitaiah baik orang jang mĕnaboer, baik orang jang mĕnjabit itoe.

 37. Maka inilah pĕrkataän jang bĕnar, bahwa sa'orang mĕnaboer dan sa'orang laïn mĕnjabit.

 38. Bahwa akoe mĕnjoeroehkan kamoe mĕnjabit barang jang tiada kamoe oesahakan, bahwa orang lain tĕlah mĕngoesahakan dia, maka kamoe masoeḳ kadalam pĕkĕrdjaannja.

 39. Kalakian, maka banjaḳ orang Samária isi nĕgari itoe pěrtjaja akan Isa, sĕbab pĕrkataan pĕrampoean itoe, jang tĕlah mĕngakoe: Bahwa orang itoe mĕngatakan kapadakoe sĕgala pĕrkara, jang tĕlah koe-pĕrboewat itoe.

 40. Satĕlah soedah orang Samária itoe datang mĕndapatkan Isa, di pĕrsilakannja měnoempang pada mareka-itoe, maka tinggallah ija disana doewa hari lamanja.

 41. Maka terlebih banjak orang poela jang pĕrtjaja, sebab měnĕngar pĕrkataän Isa sĕndiri;

 42. Laloe kata mareka-itoe kapada pĕrampoean itoe : Bahwa sakarang kami pertjaja, boekannja sĕbab pĕrkataänmoe, karěna tĕlah kami sěndiri mĕnĕngar pĕrkataännja dan kami kĕtahoeï bahwa sasoenggoehnja inilah Almasiḥ . ija-itoe Djoeroe-salamat orang isi doenia adanja.

 43. Ḥata maka kĕmoedian daripada doewa hari itoe běrdjalanlah Isa dari sana kaGalilea.

 44. Karĕna tĕlah disaḳsikan olih Isa sĕndiri bahwa sa'orang nabi tiada mĕndapat ḥormat dalam nĕgarinja sĕndiri.

 45. Satĕlah sampai ija kaGalilea maka disamboet olih orang Galilea akan dia; karĕna mareka-itoe tĕlah mĕlihat sěgala pěrkara, jang dipĕrboewatnja di-Jeroezalim pada masa hari raja itoe; karĕna mareka-itoe djoega soedah pergi mĕndapatkan hari raja itoe.

 46. Arakian, maka kĕmbalilah poela Isa kanĕgari Kana, ditanah Galilea, ija-itoe tĕmpat ajar telah didiadikannja anggoer itoe. Maka adalah di-Kapernaoem sa'orang pĕgawai anoe, maka anaknja laki-laki sakit.

 47. Maka apabila didĕngarnja bahwa Isa tĕlah datang dari tanah Joedea katanah Galilea, pĕrgilah ija mĕndapatkan dia sĕrta dipintanja datang mĕnjĕmboehkan anaknja, karĕna hampirlah ija akan mati.

 48. Maka kata Isa kapadanja: Djikalau tiada kamoe mělihat, tanda-tanda dan mœdjizat, tiada djoega kamoe pĕrtjaja.

 49. Maka sahoet pĕgawai itoe kapadanja: Ja Toehan, marilah toeroen sabĕlom anaḳ sĕhaja mati.

 50. Maka kata Isa kapadanja: Pĕrgilah engkau; bahwa anaḳmoe itoe hidoeplah. Maka orang itoepon pĕrtjaja akan kata ini, jang dikatakan Isa kapadanja, laloe poelanglah ija.

 51. Maka sĕmantara ija bĕrdjalan itoe bertĕmoelah dĕngan dia bĕbĕrapa orang hambanja, mĕmbawa chabar, katanja: Bahwa anaḳ toewan hidoep.

 52. Laloe běrtanjalah ija akan mareka-itoe: Pada djam poekoel bĕrapa ija pon tĕlah mĕndjadi sĕmboeh? Maka sahoet mareka-itoe kapadanja: Kalamarin poekoel satoe tĕngah hari hilanglah dĕmamnja.

 53. Maka dikĕtahoeïlah olih bapanja bahwa pada djam itoe djoega dikatakan Isa kapadanja: Bahwa anakmoe itoe hidoeplah; maka pĕrtjajalah ija sĕrta deiigan sakalian orang isi roemahnja pon.

 54. Maka inilah mœdjizat jang kadoewa, jang di-adakan Isa poela satĕlah soedah ija datang dari Joedea ka-Galilea.
FAṢAL V.

 KĕMOEDiAN daripada itoe adalah hari raja orang Jahoedi; maka Isa pon pĕrgi kaJeroezalim.

 2. Maka diJeroezalim dĕkat děngan Pintoe-kambing adalah soeatoe kolam, jang dĕngan bĕhasa Ibrani bernama Baitesda; maka padanja adalah lima bilik bĕsar,

 3. Dan didalamnja itoe adalah tĕrhantar banjaḳ orang sakit, daripada orang boeta dan timpang dan tjapiḳ, maka sakalian itoe mĕnantikan ajar itoe berkotjaḳ.

 4. Karĕna adalah waḳtoenja toeroen sa'orang malaïkat kadalam kolam itoe mengotjaḳkan ajarnja, maka barang-siapa jang moela-moela toeroen kadalam kolam itoe kĕmoedian daripada bĕrkotjaḳ ajarnja, ija-itoe sěmboehlah daiipada pĕnjakitnja apa pon baïk.

 5. Maka adalah disana sa'orang anoe, jang sakit tĕlah tiga poeloeh doelapan tahoen lamanja.

 6. Maka tĕrlihatlah Isa akan dia tĕrhantar, sĕrta dikĕtahoeinja lama soedah ija dalam penjakit itoe, maka katanja: Maoekah ĕngkau mĕndjadi sĕmboeh ?

 7. Maka sahoet orang sakit itoe: ja Toehan, pada sĕhaja sa'orang pon tiada, jang mĕnoeroenkan sĕhaja kadalam kolam ini apabila bĕrkotjak ajarnja; maka sěmantara sĕhaja datang, soedah toeroen orang laïn mĕndĕhoeloeï sĕhaja.

 8. Maka kata Isa kapadanja: Bangkitlah; angkat tilammoe; bĕrdjalanlah !

 9. Maka dĕngan sakoetika itoe djoega sĕmboehlah orang itoe, diangkatnja tilamnja laloe bĕrdjalan; adapon hari itoe hari sabat adanja.

 10. Sĕbab itoe maka kata orang Jahoedi kapada orang jang tĕlah disĕmboehkan itoe: Bahwa ini hari sabat, tiada patoet ĕngkau membawa tilammoe itoe.

 11. Maka sahoetnja kapada mareka-itoe: Bahwa orang jang tĕlah mĕnjĕmboehkan akoe itoe tĕlah bĕrkata kapadakoe dĕmikian: Angkatlah tilammoe itoe, běrdjalanlah.

 12. Maka bĕrtanjalah mareka-itoe: Orang manakah jang berkata kapadamoe: Angkatlah tilammoe, dan bĕrdjalanlah?

 13. Maka orang jang disĕmboehkan itoe tiada tahoe siapakah dia, karĕna Isa soedah pergi, sebab tĕrlaloe banjaḳ orang ditĕmpat itoe.

 14. Kĕmoedian daripada itoe bĕrtĕmoelah Isa dĕngan dia dalam kaābah, laloe kata Isa kapadanja: Lihatlah, bahwa ĕngkau telah disĕmboehkan; djangan ĕngkau bĕrdosa lagi, soepaja djangan ěngkau kĕna barang pĕrkara jang lĕbih djahat poela.

 15. Maka orang itoepon pĕrgilah mĕmbĕri tahoe orang Jahoedi, bahwa Isa jang telah mĕnjĕmboehkan dia.

 16. Maka sĕbab itoe di-aniajakan orang Jahoedi akan Isa sĕrta ditjĕharinja djalan hěndaḳ mĕmboenoeh dia, sĕbab pĕrkara jang dĕmikian dipĕrboewatnja pada hari sabat.

 17. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe: Bahwa bapakoe bĕkěrdja sampai sakarang ini, dĕmikian pon akoe bĕkĕrdja.

 18. Maka sěbab itoe makin lĕbih lagi ditjĕhari djalan olih orang Jahoedi hĕndaḳ mĕmboenoeh dia, boekan sĕbab ija běrsalah pada ḥoekoem haii sabat sehadja, mĕlainkan sĕbab lagi disĕboetnja Allah akan Bapanja, dan disamakannja dirinja dĕngan Allah.

 19. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe: Bahwa sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, soeatoepon tiada dapat diperboewat olih Anak itoe dari sĕndirinja, djikalau tiada dilihatnja Bapanja mĕmpĕrboewat dia; karĕna barang pĕrkara jang dipĕrboewat olih Bapa, ija-itoe djoega dipĕrboewat olih Anak pon dĕmikian.

 20. Karĕna Bapa mĕngasihi Anak itoe, lagi ditoendjoeḳnja kapadanja sĕgala pĕrkara perboewatannja sĕndiri, dan akan ditoendjoeḳnja kapadanja pĕkĕrdjaän jang bĕsar daripada ini, sahingga kamoe pon hairanlah.

 21. Karĕna sapĕrti Bapa mĕmbangoenkan orang mati dan mĕnghidoepkan dia, dĕmikianlah Anaḳ pon mĕnghidoepkan barang-siapa jang dikahĕndakinja.

 22. Behkan, Bapa pon tiada mĕngḥoekoemkan sa'orang djoea pon, mĕlainkan sĕgala ḥoekoem disĕrahkannja kapada Anaḳ itoe;

 23. Soepaja sĕgala orang menghormati Anak itoe sapĕrti mareka-itoe mĕnghormati Bapa. Barangsiapa jang tiada mĕmberi hormat akan Anaḳ itoe, ija pon tiada mĕmbĕri hormat akan Bapa, jang tĕlah mĕnjoeroehkan dia.

 24. Bahwa sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe : Barang-siapa jang mĕnĕngar akan pĕrkataänkoe dan pĕrtjaja akan Dia, jang tĕlah mĕnjoeroehkan dakoe, maka padanja adalah hidoep jang kĕkal, dan tiada ija akan kena pĕḥoekoeman,mĕlainkan ija soedah pindah daripada mati kapada hidoep.

 25. Bahwa sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, waḳtoenja akan datang, behkan, adalah ija-itoe sakarang ini djoega, apabila sĕgala orang jang mati akan mĕnĕngar boenji soeara Anaḳ-Allah, maka orang jang mĕnĕngar dia pon akan hidoep.

 26. Karĕna sapĕrti Bapa mĕmpoenjaï hidoep dalam dirinja, dĕmikian pon dikaroeniakannja kapada Anaḳnja mĕmpoenjaï hidoep dalam dirinja;

 27. Dan lagi dibĕrinja koewasa kapadanja akan mĕlakoekan pĕḥoekoeman, sĕbab ija pon Anaḳ-manoesia adanja.

 28. Djangan kamoe ḥairán akan ḥál ini, karĕna akan datang waḳtoenja apabila sĕgala orang jang didalam ḳoeboer itoe akan mĕnengar soewaranja,

 29. Laloe kaloewar; adapon sĕgala orang jang tělah bĕrboewat baïk itoe akan bangkit bagai hidoep; dan sĕgala orang jang tĕlah bĕrboewat djahat itoe akan bangkit bagai pĕḥoekoeman.

 30. Bahwa soeatoepon tiada dapat koepĕrboewat dĕngan kahĕndaḳ dirikoe, melainkan sapĕrti jang tĕlah koe-dĕngar dĕmikianlah koe-ḥoekoemkan , dan kapoetoesan ḥoekoemkoe itoe ādil adanja, karĕna boekan akoe mĕnoentoet kahĕndaḳ dirikoe, mĕlainkan kahĕndaḳ Bapa djoega, jang tĕlah mĕnjoeroehkan dakoe.

 31. Djikalau akoe mĕndjadi saksi akan ḥál dirikoe sĕndiri, maka kasaḳsiankoe itoe tiada bĕnar.

 32. Adalah laïn satoe, jang mĕndjadi saḳsi akan ḥálkoe, maka tahoelah akoe bahwa kasaḳsian, jang disaksikannja akan ḥálkoe itoe bĕnar adanja.

 33. Bahwa tĕlah kamoe soeroehkan orang měndapatkan Jaḥja, maka ija pon tĕlah mĕndjadi saḳsi akan ḥal kabĕnaran itoe;

 34. Tĕtapi tiada koetoentoet kasaḳsian dari manoesia, mĕlainkan koekatakan ini, soepaja kamoe tĕrpĕliharalah.

 35. Adapon Jaḥja itoe ijalah soeatoe dijan, jang bĕrnjala-njala dan bĕrtjĕhaja, maka tĕlah kamoe hĕndaḳ mĕnjoekakan dirimoe barang sakoetika djoea lamanja dalam tĕrangnja.

&nbsp:36. Tĕtapi padakoe adalah kasaksian jang lĕbih daripada jang disaḳsikan olih Jaḥja itoe, karĕna sĕgala pĕrboewatan, jang tĕlah dibĕrikan olih Bapa kapadakoe soepaja koesampaikan dia, adapon sĕgala pĕrboewatan jang koe-pĕrboewat, itoelah mĕndjadi saḳsi akan dakoe, bahwa Bapa tĕlah mĕnjoeroehkan dakoe.

 37. Lagipon Bapa sĕndiri, jang mĕnjoeroehkan dakoe itoe, telah mĕndjadi saḳsi akan dakoe. Bahwa bĕlom pĕrnah kamoe mĕndĕngar soearanja ataw mĕlihat roepanja,

 38. Dan firmánnja pon tiada kamoe taroh dalam hatimoe, karěna tiada kamoe pĕrtjaja akan orang, jang disoeroehkannja itoe.

 39. Bahwa kamoe mĕnjĕlidiḳ akan alKitáb, karĕna pada sangkamoe bolih mĕndapat hidoep jang kĕkal dari dalamnja, maka Kitáb itoe djoega jang bĕrsaḳsi akan ḥalkoe.

 40. Maka tiada djoega kamoe maoe datang kapadakoe, soepaja kamoe mĕndapat hidoep itoe.

 41. Bahwa tiada akoe mĕnoentoet hormat jang daripada manoesia itoe;

 42. Tĕtapi akoe mĕngĕtahoeï akan kamoe, bahwa dalam hatimoe tiada kamoe měnaroh kasih akan Allah.

 43. Bahwa akoe tĕlah datang dĕngan nama Bapakoe, maka tiada kamoe mĕnerima akoe; djikalau datang sa'orang lain dĕngan namanja sĕndiri, nistjaja kamoe mĕnĕrima akandia.

 44. Bagaimana bolih kamoe pĕrtjaja, sĕdang kamoe mĕnoentoet ḥormat sa'orang kapada sa'orang, tĕtapi ḥormat jang daripada Allah sĕhadja tiada kamoe tjĕhari.

 45. Djangan kamoe sangkakan akoe hĕndak měnsalahkan kamoe dihadapan Bapa itoe. Adapon jang mĕnsalahkan kamoe, ija-itoe Moesa, jang kamoe harap padanja.

 46. Karĕna djikalau kiranja kamoe pĕrtjaja akan Moesa, nistjaja kamoe pĕrtjaja akan dakoe pon, karĕna ija djoega jang telah menjoerat akan ḥalkoe.

 47. Tĕtapi djikalau tiada kamoe pĕrtjaja akan soerat-soeratnja itoe, bagaimana bolih kamoe pĕrtjaja akan pĕrkataänkoe?


FAṢAL VI.

 KĕMOEDIAN daripada itoe Isa pon mĕnjabĕranglah tasik Galilea, ija-itoe tasik Tiberias.

 2. Maka amat banjak orang mĕngikoet dia, sĕbab tĕlah dilihat olih mareka-itoe sĕgala mœdjizat, jang di-adakannja pada oiang sakit itoe.

 3. Maka Isa pon naïklah ka-atas saboewah boekit, laloe doedoeḳlah disana sĕrta dĕngan sĕgala moerid-moeridnja.

 4. Ḥata, maka tĕlah hampirlah Paṣaḥ, ija-itoe hari raja orang Jahoedi.

 5. Maka apabila Isa mĕngangkat matanja, dilihatnja amat banjaḳ orang datang kapadanja, maka katanja kapada Filipoes: Dimana dapat kita membĕli roti, soepaja sĕgala orang ini bolih makan?

 6. Adapon ija bĕrkata demikian, hĕndak mĕntjobaï dia, karĕna di-kĕtahoeï Isa sĕndiri barang jang hĕndaḳ diboewatnja.

 7. Maka sahoet Filipoes: Bahwa doewa ratoos dinar poenja roti tiada tjoekoep bagai mareka-itoe sakalian akan di-ambil oiih masing-masing sĕdikit.

 8. Maka sa'orang moeridnja, ija-itoe Andreas, saoedara Simon Petroes, bĕrkata kapada Isa:

 9. Bahwa pada sa'orang boedaḳ disini ada roti sjeïr lima kĕtoel dan ikan kĕtjil doewa ekoer, tĕtapi apa bolih djadi kapada orang sabanjaḳ ini?

 10. Laloe kata Isa: Soeroehlah doedoeḳ sěgala orang itoe. Maka adalah ditěmpat itoe banjaḳ roempoet, laloe doedoeḳlah sĕgala orang laki-laki itoe, adalah kiia-kira lima riboe orang banjaḳnja.

 11. Maka olih Isa di-ambil akan roti itoe, satĕlah soedah mĕngoetjap sjoekoer dibĕhagikannja kapada moerid-moeridnja dan moerid-moeridnja poela mĕmbĕhagi-bĕhagi dia kapada orang jang doedoeḳ itoe, dan ikan itoepon dĕmikian, sabĕrapa banjak mareka-itoe maoe.

 12. Satĕlah kĕnnjanglah mareka-itoe sakalian, maka kata Isa kapada moerid-moeridnja: Koempoelkanlah sĕgala sisanja, soepaja satoepon djangan hilang.

 13. Laloe ija-itoe dikoempoelkannja, di-isinja doewa-bĕlas bakoel pĕnoeh dĕngan sisa roti sjeïr lima kĕtoel, jang tinggal satĕlah soedah makan orang sakalian itoe.

 14. Sjahadan, dĕmi dilihat olih sĕgala orang itoe akan mœdjizat jang tĕlah di-adakan Isa ini, maka kata mareka-itoe: Bahwa sasoenggoehnja orang inilah nabi jang patoet datang kadalam doenia itoe.

 15. Maka sĕbab dikĕtahoei Isa akan hal mareka-itoe hěndaḳ datang mĕngambil dia dĕngan gagahnja dan mĕndjadikan dia radja, maka kĕmbalilah poela ija kaatas boekit itoe sa'orang orangnja.

 16. Satĕlah pĕtang hari maka toeroenlah moerid-moeridnja ka-tasik,

 17. Laloe naik kadalam saboewah pĕrahoe, maka měnjabĕranglah mareka-itoe mĕnoedjoe Kapernaoem. Maka hari pon malamlah dan Isa pon bĕlom datang kapada mareka-itoe.

 18. Maka tasik itoepon bĕsarlah gĕloembangnja, sĕbab ditijoep angin kĕras.

 19. Satĕlah soedah bĕrdajoeng doewa tiga mil djaoehnja, tĕrlihatlah mareka-itoe akan Isa bĕrdjalan di-atas tasik datang mĕnghampiri pĕrahoenja; maka mareka-itoe pon katakoetanlah.

 20. Tĕtapi kata Isa kapada mareka-itoe: Inilah akoe, djangan takoet.

 21. Maka disamboet olih mareka-itoe akandia dalam pĕrahoe dĕngan soeka-tjita hatinja , maka sakoetika itoe djoega sampailah pĕrahoe itoe kadarat , katĕmpat jang ditoedjoenja itoe.

 22. Arakian, maka pada kaësoekan harinja, apabila dilihat olih orang banjaḳ jang běrdiri disabĕrang pada tĕpi tasik itoe, bahwa tiada pěrahoe laïn disitoe, hanjalah pĕrahoe jang dinaiki olih moerid-moerid Isa itoe, tĕtapi tiada Isa naik kadalam pĕrahoe bĕrsama-sama dĕngan moeridnja, mĕlainkan mareka-itoe sĕhadja jang bĕrlajar;

 23. (Maka ada djoega pĕrahoe lain-lain datang dari Tiberias dĕkat tĕmpat mareka-itoe tĕlah makan roti, ija-itoe satĕlah soedah di-oetjap sjoekoer olih Toehan):

 24. Maka sĕbab itoe apabila dilihat olih orang banjak itoe tiada Isa disana, dan moerid-moeridnja pon tiada, maka mareka-itoepon naik pĕrahoe, laloe datang ka-Kapernaoem , hĕndak mĕntjĕhari Isa.

 25. Satĕlah bĕrdjoempa dĕngan dia disabĕrang tasik itoe, maka kata maieka-itoe kapadanja: ja Rabbi, bila toewan datang kamari?

 26. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe: Bahwa sasoenggoehnja akoe berkata kapadamoe, adapon kamoe mentjĕhari akoe ini, boekan sĕbab kamoe tĕlah melihat mœdjizat itoe, mĕlainkan sĕbab kamoe makan roti itoe dan kamoe soedah dikĕnnjangkan.

 27. Djangan kamoe bĕrlĕlah hĕndaḳ mĕntjĕhari makanan jang fana' ini, mĕlainkan makanan jang baḳa' sampai dalam hidoep kĕkal, jarig dibĕrikan kapadamoe olih Anaḳ-manoesia; karĕna ijalah jang tĕlah dimetĕraikan oleh Allah, Bapa itoe.

 28. Laloe bĕrtanja mareka-itoe akandia, katanja: Apakah jang patoet kami pĕrboewat, soepaja kami mĕngĕrdjakan pĕkĕrdjaan Allah?  29. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe: Bahwa inilah pĕkĕrdjaän Allah, djikalau kamoe pĕrtjaja akan Dia, jang tĕlah disoeroehkannja.

 30. Laloe kata mareka-itoe kapadanja: Apakah tanda kau-adakan, soepaja bolih kami mĕlihat dia sĕrta pĕrtjaja akan dikau? apakah ĕngkau kĕrdjakan?

 31. Bahwa neneḳ-mojang kami tĕlah makan manna dalam padang Tiah, sapĕrti jang tĕrsĕboet dalam alKitab: Bahwa soedah dibĕrinja makan mareka-itoe roti dari langit.

 32. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe : Bahwa sasoenggoeh-soenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, boekannja Moesa mĕmbĕrikan kamoe roti dari sorga itoe, mĕlainkan Bapakoe mĕngaroeniakan kapadamoe roti jang bĕtoel dari sorga.

 33. Karĕna roti Allah ija-itoelah dia, jang tĕlah toeroen dari sorga dan jang mĕmbĕri hidoep kapada doenia ini.

 34. Laloe kata mareka-itoe kapada Isa: ja Toewan, bĕrikanlah kiranja kami roti itoe sĕlaloe.

 35. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe: Bahwa akoe inilah roti hidoep itoe; barang-siapa jang datang kapadakoe, sakali-kali tiada ija akan bĕrlapar lagi, dan barang-siapa jang pĕrtjaja akan dakoe, sakali-kali tiada ija akan bĕrdĕhaga lagi.

 36. Tĕtapi katakoe kapadamoe, bahwa tĕlah kamoe mĕlihat akoe, maka tiada djoega kamoe pĕrtjaja.

 37. Barang-siapa jang dikaroeniakan kapadakoe olih Bapa, nistjaja ijapon datang kapadakoe; dan barang-siapa jang datang kapadakoe, sakali-kali tiada akoe mĕmboewang dia kaloewar.

 38. Karĕna tĕlah akoe toeroen dari sorga, boekan soepaja akoe mĕnoeroet kahĕndaḳ dirikoe, mĕlainkan kahĕndaḳ Dia, jang telah mĕnjoeroehkan dakoe.

 39. Maka inilah kahĕndaḳ Bapa, jang tĕlah měnjoeroehkan dakoe, soepaja daripada mareka-itoe sakalian, jang tĕlah dikaroeniakannja kapadakoe, djangan akoe kahilangan sa'orang djoeapon, melainkan akoe akan membangoenkan mareka-itoe pada hari ḳiamat.

 40. Karĕna inilah kahĕndaḳ Bapa jang tĕlah mĕnjoeroehkan dakoe, bahwa barang-siapa jang mĕmandang kapada jang Anak itoe sĕrta pĕrtjaja akandia, maka padanja djoega adalah hidoep jang kĕkal, maka akoe akan mĕmbangoenkan dia pada hari kiamat.

 41. Ḥata, maka orang Jahoedi pon bĕrsoengoet-soengoetlah akandia, sĕbab katanja: Bahwa akoe inilah roti, jang tĕlah toeroen dari sorga itoe.

 42. Maka kata mareka-itoe: Boekankah ija-ini Isa, bin Joesoef, jang kami kĕnal iboe-bapanja? maka bagaimana bolih orang ini bĕrkata dĕmikian: Bahwa akoe soedah toeroen dari sorga?

 43. Laloe sahoet Isa kapada mareka-itoe: Djangan kamoe bĕrsoengoet-soengoet antara sama sĕndirimoe.

 44. Bahwa sa'orang pon tiada bolih datang kapadakoe kalau tiada digĕrakkan hatinja olih Bapa, jang tĕlah mĕnjoeroehkan dakoe, maka akoe akan mĕmbangoenkan dia pada hari ḳiamat.

 45. Dalam kitab nabi-nabi adalah tĕrsoerat dĕmikian: b a h w a mareka-itoe sakalian akan di-adjar olih Allah. Sĕbab itoe masing-masing orang jang tĕlah mĕnĕngarnja daripada Bapa dan jang tĕlah bĕladjar kapadanja, ija-itoe djoega datang kapadakoe.

 46. Bahwa sa'orang pon tiada tahoe mĕlihat Bapa itoe, mĕlainkan jang daripada Allah, ija djoega soedah mĕlihat Bapa.  47. Bahwa sasoenggoeh-soenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: barang-siapa jang pĕrtjaja akan dakoe, maka padanja adalah hidoep jang kĕkal.

 48. Bahwa akoe inilah roti hidoep itoe.

 49. Adapon neneḳ-mojang kamoe tĕlah makan manna dalam padang Tiah, maka mareka-itoe mati djoega.

 50. Tĕtapi inilah roti, jang tĕlah toeroen dari sorga, soepaja orang makan daripadanja dan tiada ija mati.

 51. Bahwa akoe inilah roti hidoep, jang tĕlah toeroen dari sorga itoe; djikalau barang-sa'orang makan daripada roti ini, orang itoe akan hidoep sampai salama-lamanja: adapon roti jang koebĕrikan itoe, ija-itoe dagingkoe, dan akoe membĕrikan dia akan hidoep doenia ini.

 52. Ḥata, maka bĕrbantah-bantahanlah orang Jahoedi itoe sama sĕndirinja, katanja: Bagaimana orang ini bolih membĕrikan dagingnja kapada kami akan dimakan.

 53. Laloe kata Isa kapada mareka-itoe: Bahwa sasoenggoeh-soenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, djikalau tiada kamoe makan daging Anaḳ-manoesia itoe dan tiada minoem darahnja, maka tiada djoega ada hidoep dalam dirimoe.

 54. Barang-siapa jang makan dagingkoe dan jang minoem darahkoe, padanja djoega adalah hidoep jang kĕkal, dan akoe akan mĕmbangoenkan dia pada hari ḳiámat.

 55. Karĕna dagingkoe itoelah makanan soenggoeh, dan darahkoe pon minoeman soenggoeh.

 56. Barang-siapa jang makan dagingkoe dan minoem darahkoe itoe, ija-itoe tinggal dalam akoe dan akoe pon tinggal dalam dia.

 57. Maka sapĕrti Bapa jang hidoep itoe tĕlah mĕnjoeroehkan dakoe dan akoe pon hidoep olih Bapa, dĕmikian pon orang jang makan akoe itoe akan hidoep olihkoe.

 58. Maka inilah roti jang telah toeroen dari sorga, ija-itoe boekan sapĕrti manna, jang dimakan oleh neneḳ-mojang kamoe, maka mati djoega mareka-itoe. Bahwa barang-siapa jang makan roti ini, ija-itoe akan hidoep sarapai salama-lamanja.

 59. Adapon sĕgala pĕrkara ini dikatakan olih Isa dalam masdjid, tatkala ija mengadjar diKapernaoem.

 60. Maka banjaklah daripada sĕgala moeridnja, apabila diděngarnja ini, maka kata mareka-itoe: Bahwa inilah pĕrkataän jang kĕras; siapa garangan boleh měnĕngar akandia?

 61. Maka sĕbab dikĕtahoei Isa dalam hatinja, bahwa moerid-moeridnja bĕrsoengoet-soengoet akan pĕrkataän itoe, maka katanja kapadanja: Adakah pĕrkataan ini mĕndatangkan sjak kapadamoe?

 62. Istimewa poela djikalau kiranja kamoe mĕlihat Anaḳ-manoesia naik katĕmpat asalnja.

 63. Bahwa Roḥ djoega jang mĕnghidoepkan, maka daging tiada bĕrgoena; adapon pĕrkataän jang koe-katakan kapadamoe itoe, ija-itoe roḥ dan hidoep adanja.

 64. Tĕtapi di-antara kamoe adalah bĕbĕrapa orang jang tiada pĕrtjaja. Karĕna dari moelanja tĕlah dikĕtahoeï Isa mana orang jang tiada pĕrtjaja, dan mana orang jang akan mĕnjerahkan dia.

 65. Maka katanja: Sĕbab itoe akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa sa'orang pon tiada bolih datang kapadakoe, mĕlainkan djikalau di-karoeniakan olih Bapakoe akandia.

 66. Maka daripada koetika itoe oendoerlah banjak orang moeridnja, tiada mareka-itoe bĕrdjalan lagi dĕngan dia.  67. Laloe kata Isa kapada kadoewa-bĕlas moeridnja itoe: Kamoe orang pon hĕndaḳ pĕrgikah?

 68. Maka sahoet Simon Petroes: ja Toehan, kapada siapa garangan kami akan pĕrgi? bahwa ĕngkaulah jang ĕmpoenja pĕrkataan hidoep jang kĕkal itoe;

 69. Maka tĕlah kami pĕrtjaja dan mĕngakoe, bahwa ĕngkaulah Almasiḥ dan Anaḳ-Allah jang hidoep.

 70. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe: Boekan tĕlah koe-pilih kamoe doewa-bĕlas orang? maka jang sa'orang kamoe itoe iblis adanja.

 71. Maka dikatakannja ini akan Joedas Iskáriot bin Simon, karĕna ijalah jang kĕlak akan mĕnjĕrahkan Isa, dan ija pon sa'orang dalam kadoewa-bĕlas itoe.


FAṢAL VII

 KĕMOEDiAN daripada itoe bĕrdjalanlah Isa ditanah Galiiea, karĕna tiada ija maoe bĕrdjalan ditanah Joedea, sĕbab orang Jahoedi mĕntjĕhari djalan hěndaḳ mĕmboenoeh dia.

 2. Maka hampirlah hari raja pondok daoen-daoen orang Jahoedi.

 3. Sĕbab itoe kata sĕgala saoedara Isa kapadanja: Pĕrgilah ĕngkau dari sini katanah Joedea, soepaja segala moeridmoe pon bolih mĕlihat sĕgala mœdjizat, jang kau-adakan itoe;

 4. Karĕna sa'orang pon tiada mĕmboewat barang soeatoe dĕngan sĕmboeni, kalau ija hĕndak orang bĕrkata akan ḥalnja dengan njata- njata. Djikalau engkau mĕmboewat pĕrkara jang demikian, njatakanlah dirimoe kapada doenia.

 5. Karĕna saoedaranja pon tiada pĕrtjaja akandia.

 6. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Adapon waḳtoekoe itoe bĕlom lagi sampai, tĕtapi waḳtoemoe itoe barang biia pon ada sadia.

 7. Bahwa doenia ini tiada bolih bĕntji akan kamoe, tĕtapi ija bĕntji akan dakoe, sĕbab akoe bĕrsaḳsi akan ḥalnja, bahwa pĕrboewatannja djahat adanja.

 8. Pĕrgilah kamoe mĕndapati hari raja ini: bahwa sakarang akoe bĕlom pergi pada hari raja ini, karĕna waktoekoe bĕlom lagi gĕnap.

 9. Satĕlah soedah dikatakannja sĕgala pĕrkara ini kapada mareka-itoe, tinggailah ija diGalilea.

 10. Tĕtapi satĕlah saoedaranja soedah pĕrgi, kĕmoedian Isa sĕndiri pon pĕrgilah mĕndapati hari raja itoe, boekan njata-njata, mĕlainkan sa-akan-akan běrsamar djoega.

 11. Maka pada hari raja itoe ditjĕhari olih orang Jahoedi akan-dia, katanja: Dimanakah ija?

 12. Maka di-antara orang banjak itoe adalah banjak pĕngoeloem akan ḥál Isa; kata satengah: ija-lah orang baïk; dan kata satĕngah poela: Boekan, mĕlainkan ija mĕnjĕsatkan orang banjak itoe.

 13. Tĕtapi sa'orang pon tiada bĕrkata akan ḥál Isa itoe děngan bebasnja, sebab takoet akan orang Jahoedi.

 14. Tĕtapi satĕlah sampai pĕrtĕngahan hari raja itoe, maka Isa pon masoeklah kadalam kaābah laloe mĕngadjar.

 15. Maka hairaniah orang Jahoedi, katanja: Bagaimana orang ini bolih mĕngĕtahoeï alKitab, karĕna tiada dipĕiadjarinja?

 16. Maka disahoet Isa kapada mareka-itoe, katanja: Adapon pĕngadjarankoe itoe boekan akoe poenja, mĕlainkan Dia poenja, jang tĕlah mĕrijoeroehkan dakoe.

 17. Djikalau barang sa'orang hĕndaḳ mĕnoeroet kahĕndaḳnja, maka ija pon mengĕtahoeï kĕlaḳ akan pĕngadjaran ini, kalau daripada Allah datangnja, ataw akoe bĕrkata-kata dari sĕndirikoe.

 18. Barang-siapa jang bĕrkata-kata dari sĕndirinja, ija-itoe mĕnoentoet ḥormat bagai dirinja, tĕtapi orang jang mĕnoentoet hormat bagai Dia, jang telah mĕnjoeroehkan dia, ija-itoe bĕnar adanja dan padanja pon tiada salah.

 19. Boekankah Moesa soedah mĕmbĕrikan torat itoe kapadamoe? maka daripadamoe sa'orang pon tiada jang mĕnoeroet torat itoe. Mĕngapa maka kamoe měntjěhari djalan hĕndak memboenoeh akoe?

 20. Maka sahoet orang banjaḳ itoe: Bahwa ĕngkau ini kamasoekan sjaitan; siapa garangan mĕntjĕhari djalan hĕndak memboenoeh akan dikau?

 21. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Bahwa akoe soedah mĕmboewat satoe pĕrboewatan, maka kamoe sakalian pon ḥairánlah.

 22. Bahwa Moesa soedah mĕmbĕrikan ḥoeḳoem soenat kapadamoe (ija-itoe aṣalnja boekan daripada Moesa, mĕlainkan daripada neneḳ-mojang), maka kamoe mĕnjoenatkan orang pada hari sabat djoega.

 23. Djikalau bolih orang disoenatkan pada hari sabat, soepaja djangan roesak ḥoeḳoem Moesa, mĕngapa maka kamoe marah akan-dakoe, sĕbab pada hari sabat akoe mĕnjĕmboehkan sa'orang boelat-boelat?

 24. Djangan kamoe ḥoeḳoemkan dĕngan mĕmandang roepa sĕhadja, mĕlainkan ḥoeḳoemkanlah dĕngan ādil.

 25. Laloe kata bĕbĕrapa orang isi nĕgari Jeroezalim: Boekankah ija-ini dia, jang hĕndaḳ diboenoehnja?

 26. Sasoenggoehnja ija bĕrkata-kata dĕngan bebasnja, maka soeatoe pon tiada dikatakan olih mareka-itoe kapadanja. Kalau-kalau sĕgala pĕnghoeloe tahoe djoega dĕngan katĕntoeannja bahwa bĕtoel ija-inilah Almasiḥ?

 27. Tĕtapi adapon orang ini tahoelah kami akan asalnja; maka apabila Almasiḥ itoe datang kĕlaḳ, sa'orang pon tiada tahoe akan aṣalnja.

 28. Laloe bĕrsĕroe-sĕroelah Isa sambil měngadjar dalam kaābah, katanja: Bahwa kamoe mĕngĕnal akoe dan kamoe tahoe akan asalkoe; kĕndatilah, maka tiada djoega akoe datang dĕngan kahĕndaḳ dirikoe; bahwa sasoenggoehnja ada satoe jang měnjoeroehkan dakoe, maka tiada kamoe mĕngĕnal akan Dia.

 29. Bahwa akoe mĕngĕnal akandia, karĕna akoe tělah datang daripadanja dan ijapon tĕlah mĕnjoeroehkan dakoe.

 30. Laloe mareka-itoe hĕndaḳ mĕnangkap Isa, tĕtapi sa'orang pon tiada mĕndatangkan tangan kapadanja, karĕna waḳtoenja bĕlom lagi sampai.

 31. Maka daripada sĕgala orang itoe adalah banjaḳ jang pĕrtjaja akandia, katanja: Apabila kĕlaḳ datang Almasiḥ, masakan di-adakannja lĕbih banjaḳ mœdjizat daripada jang di-adakan olih orang ini?

 32. Maka kadĕngaranlah kapada orang Farisi bahwa pĕngoeloem orang banjaḳ akan hal Isa dĕmikian, laloe orang Farisi dan segala kapala imám pon mĕnjoeroehkan bĕbĕrapa orang hambanja pĕrgi mĕnangkap Isa.

 33. Maka kata Isa: Bahwa lagi sakoetika sěhadja akoe tinggal dĕngan kamoe, kĕmoedian pĕrgilah akoe mĕndapatkan Dia, jang tĕlah mĕnjoeroehkan dakoe.

 34. Maka kamoe akan mĕntjĕhari akoe, tiada djoega dapat; karĕna ditĕmpat ada akoe, tiada bolih kamoe sampai kasana.  35. Laloe kata orarig Jahoedi pada sama sĕndirinja: Kamana garangan orang ini hĕndaḳ pĕrgi, sahingga tiada bolih kita měndapat akandia? hĕndak ija pĕrgi kapada orang jang bertaboeran di-antara orang Grikakah dan mĕngadjar orang Grika itoe?

 36. Apa garangan pĕrkataan, jang dikatakannja ini: Bahwa kamoe akan mĕntjĕhari akoe, tiada djoega dapat; karěna ditěmpat ada akoe, tiada bolih kamoe sampai kasana?

 37. Kalakian, maka pada hari jang tĕrkĕmoedian, ija-itoe hari raja jang terbĕsar itoe, bĕrdirilah Isa sambil bĕrseroe-sĕroe, katanja: Djikalau barang sa'orang bĕrdehaga, hĕndaklah ija mari kapada-koe sĕrta minoem.

 38. Barang-siapa jang pertjaja akan dakoe, saperti jang tersĕboet dalam alKitáb, bahwa dari dalam hatinja djoega akan mĕngalir soengai ajar-hidoep.

 39. Maka inilah dikatakan Isa akan ḥal Roḥ, jang dikaroeniakan kĕlaḳ kapada orang jang pĕrtjaja akan dia; karĕna pada masa itoe Roḥoe'lḳoedoes bĕlom ada, sĕbab Isa bĕlom dipĕrmoeliakan.

 40. Maka sĕbab itoe banjaḳlaḥ daripada orang itoe, dĕmi didĕngarnja pĕrkataän ini, maka katanja: Bahwa sabĕnarnja ija-inilah Nabi itoe.

 41. Maka kata orang laïn: inilah Almasiḥ; dan kata orang laïn poela: Masakan Almasiḥ datang dari Galilea?

 42. Boekankah tersĕboet dalam alKitáb bahwa Almasiḥ akan terbit daripada bĕnih Da'oed, dan dari nĕgari Baitlehim, ija-itoe tĕmpat Da'oed?

 43. Maka dĕngan ḥal jang demikian berbangkitlah pĕrbantahan antara orang banjaḳ itoe karĕna sĕbab Isa,

 44. Dan satĕngah mareka-itoe hĕndaḳ mĕnangkap dia, tĕtapi sa'orang pon tiada mĕndatangkan tangannja kapadanja.

 45. Kĕmoedian maka kěmbalilah sĕgala hamba itoe kapada kapala-kapala imam dan orang Farisi; maka kata mareka-ini kapada sĕgala hamba itoe: Měngapa maka tiada kamoe bawa akandia?

 46. Maka sahoet sĕgala hamba itoe: Bĕlom pěrnah ada orang bĕrkata-kata sapĕrti orang itoe.

 47. Maka sahoet orang Farisi kapadanja: Kamoe pon soedah kĕna tipoekah?

 48. Adakah daripada sĕgala pĕnghoeloe ataw orang Farisi jang pĕrtjaja akandia?

 49. Adapon orang banjaḳ ini, jang tiada tahoe akan boenji torat, ija-itoe kĕna lānat.

 50. Maka kata Nikodémoes, jang dĕhoeloe datang mendapatkan Isa pada waḳtoe malam hari, dan ija-pon sa'orang daripada mareka-itoe:

 51. Adakah oendang-oendang kita mĕnghoekoemkan orang dĕhoeloe daripada didĕngar akandia, sĕrta dikĕtahoeï akan perboewatannja?

 52. Maka sahoet mareka-itoe kapada Nikodemoes: ěngkau pon dari Galileakah? sělidiḳlah sĕrta tengoḳ, karĕna sa'orang nabi pon tiada bangkit dari Galilea.

 53. Ḥata, maka masing-masing pon poelanglah karoemahnja.


FAṢAL VIII.

 BeRMOELA, maka Isa pon pĕrgilah kaboekit Zaiton.

 2. Maka pada pagi-pagi hari datanglah ija poela kadalam kaābah, maka samoea orang pon datang mĕndapatkan dia, laloe doedoeklah ija mĕngadjar mareka-itoe.

 3. Maka sěgala chaṭib dan orang Farisi pon mĕmbawa kapadanja akan sa'orang pĕrampoean, jang kadapatan tengah bĕrboewat zina'.

 4. Satĕlah didirikannja pĕrampoean itoe ditĕngah-tĕngah, maka kata mareka-itoe kapada Isa: Hai Goeroe, bahwa pĕrampoean ini tĕlah ditangkap tĕngah ija běrboewat zina';

 5. Maka dalam torat tĕlah dipĕsan olih Moesa kapada kami, bahwa orang jang dĕmikian patoet dirĕdjam dĕngan batoe; maka sakarang apa kata ĕngkau?

 6. Adapon mareka-itoe bĕrtanja dĕmikian hĕndaḳ mĕntjobaï dia, soepaja mĕndapat djalan jang bolih disalahkannja ija. Tětapi toendoeḳlah Isa sambil mĕnoelis ditanah dĕngan djarinja.

 7. Maka sĕbab bĕroelang-oelang mareka-itoe bĕrtanja djoega, diangkatnja kapalanja serta katanja kapada mareka-itoe: Di-antara kamoe barang-siapa jang tiada dosanja, hĕndaḳlah dĕhoeloe ija merĕdjam akan perampoean ini.

 8. Maka ijapon toendoeḳlah poela laloe mĕnoelis ditanah.

 9. Dĕmi didengar olih mareka-itoe akan perkataän ini, sĕbab kĕna tĕmpĕlaḳ angan-angan hatinja sĕndiri, maka kaloewarlah mareka-itoe sa'orang: lepas sa'orang, baik bĕsar baik kĕtjil; maka tinggallah Isa sa'orang dirinja dan pĕrampoean itoepon lagi berdiri ditĕngah-tĕngah.

 10. Maka Isa pon mĕngangkatlah kapalanja, dilihatnja sa'orang pon tiada mělainkan pěrampoean itoe sĕhadja, laloe katanja kapadanja: Hai pěrampoean, dimanatah sĕgala pĕnoedoehmoe itoe? tiadakah sa'orang djoea jang mĕngḥoekoemkan dikau?

 11. Maka sahoet pĕrampoean itoe: Sa'orang pon tiada, Toewan. Laloe kata Isa kapadanja: Maka akoe pon tiada mĕngḥoekoemkan dikau; pĕrgilah ěngkau, djangan bĕrboewat dosa lagi.

 12. ARAKIAN, maka Isa bĕrkata poela kapada mareka-itoe, katanja: Bahwa akoe inilah tĕrang doenia; barang-siapa jang mĕngikoet akoe, tiada ija akan berdjalan dalam gelap, mĕlainkan padanja akan ada tĕrang hidoep itoe.

 13. Laloe kata orang Farisi kapadanja: Bahwa ĕngkau běrsaḳsi akan dirimoe sendiri, makanja kasaḳsianmoe itoe tiada bĕnar adanja.

 14. Maka disahoet Isa kapada mareka-itoe, katanja: Djikalau akoe bĕrsaksi akan dirikoe sěndiri sakalipon, maka bĕnar djoega kasaksiankoe, karĕna ahoelah akoe dari mana akoe datang dan kamana pon akoe pěrgi; tetapi kamoe tiada tahoe dari mana akoe datang ataw kamana akoe pĕrgi.

 15. Adapon kamoe ḥoekoemkan toer'oet hawa-nafsoe, maka akoe tiada mĕngḥoekoemkan orang.

 16. Dan djikalau akoe mĕngḥoekoemkan, maka kapoetoesan ḥoekoemkoe itoe bĕnar djoega, karĕna boekan akoe ini sa'orang-orang sĕhadja, mĕlainkan akoe dĕngan Bapa, jang tĕlah měnjoeroehkan dakoe.

 17. Lagi dalam toratmoe pon tĕrsĕboet bahwa kasaḳsian orang doewa djoega ṣaḥlah adanja.

 18. Maka akoe ini běrsaksi akan ḥál dirikoe, dan Bapa jang tĕlah mĕnjoeroehkan dakoe pon mĕndjadi saksi akan dakoe.

 19. Laloe kata mareka-itoe kapadanja: Dimana garangan Bapamoe itoe? maka sahoet Isa: Bahwa tiada kamoe mĕngenal akoe ataw Bapakoe. Djikalau kiranja kamoe mĕngĕnal akoe, nistjaja kamoe mĕngĕnal Bapakoe djoega.

 20. Maka sĕgala pĕrkataan ini dikatakan Isa dĕkat pĕti dĕrma, sambil ija mengadjar dalam kaābah, maka sa'orang pon tiada mĕnangkap dia, karĕna waḳtoenja bĕlom lagi sampai.

 21. Maka kata Isa poela kapada mareka-itoe: Bahwa akoe pĕrgi, maka kamoe akan mĕntjěhari akoe dan kamoe akan mati dalam dosamoe: adapon katĕmpat akoe pĕrgi itoe tiada bolih kamoe sampai kasana.

 22. Laloe kata orang Jahoedi: Orang ini hĕndaḳ mĕmboenoeh dirinja sĕndirikah karĕna katanja: Adapon katĕmpat akoe pĕrgi itoe, tiada bolih kamoe sampai kasana.

 23. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Bahwa kamoe ini aṣal dari bawah, maka akoe aṣal dari atas; kamoe ini dari doenia, akoe boekan dari doenia.

 24. Sĕbab itoe katakoe kapadamoe: Bahwa kamoe akan mati dalam dosamoe, karena djikalau tiada kamoe pĕrtjaja bahwa akoelah dia, maka kamoe akan mati dalam dosamoe.

 25. Laloe kata mareka-itoe kapadanja: Siapakah ĕngkau ini? Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Dia djoega, jang tĕlah koekatakan kapadamoe dari moelanja.

 26. Adalah banjaḳ pĕrkara jang hĕndaḳ koekatakan dan tĕgorkan akan kamoe, tetapi jang tĕlah mĕnjoeroehkan dakoe itoe bĕnar adanja, maka sĕgala pĕrkara, jang tĕlah koe-dĕngar daripadanja, itoe djoega koekatakan kapada doenia ini.

 27. Ḥata, maka tiada mareka-itoe mĕngĕrti bahwa ini dikatakannja kapada mareka-itoe akan ḥal Bapa.

 28. Laloe kata Isa kapada mareka-itoe: Apabila kamoe soedah mĕnĕgakan Anaḳ-manoesia kĕlaḳ, pada masa itoelah kamoe akan tahoe, bahwa akoelah dia, dan soeatoepon tiada koepĕrboewat děngan kahĕndaḳ dirikoe, mĕlainkan sĕgala pĕrkara ini koekatakan sapĕrti jang tĕlah di-adjar olih Bapakoe akan dakoe.

 29. Maka Ija jang tĕlah mĕnjoeroehkan dakoe itoe ada sĕrtakoe; adapon Bapa tiada meninggalkan akoe sa'orang-orang, karĕna santiasa koe-pĕrboewat barang jang bĕrkĕnan kapadanja.

 30. Ḥata, maka apabila Isa mĕngatakan segala pĕrkataan ini banjaḳlah orang pĕrtjaja akan dia.

 31. Laloe kata Isa kapada orang Jahoedi, jang pĕrtjaja akandia: Djikaiau tĕtap kamoe dalam pĕngadjarankoe, nistjaja kamoe mĕndjadi moerid-moeridkoe bĕtoel.

 32. Dan kamoe akan mĕngĕtahoeï kabĕnaran, dan kaběnaran itoe akan memardahekakan kamoe.

 33. Maka sahoet mareka-itoe: Bahwa kami ini anaḳ-tjoetjoe Ibrahim, bĕlom pĕrnah kami djadi hamba kapada barang sa'orang djoea pon, maka bagaimanakah katamoe: Bahwa kamoe akan di-mardahékakan?

 34. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe: Sasoenggoeh-soenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, barang-siapa jang běrboewat dosa, ijalah hamba dosa.

 35. Adapon hamba itoe tiada tĕtap dalam roemah salama-lamanja, mĕlainkan jang Anaḳ itoe tĕtap sampai salama-lamanja.

 36. Sĕbab itoe, djikalau kamoe dimardahékakan olih jang Anaḳ itoe, maka mardahékalah kamoe dĕngan sabĕnarnja.

 37. Maka koe-kĕtahoeïlah akan ḥál kamoe ini anak-tjoetjoe Ibrahim, tĕtapi kamoe mĕntjĕhari djalan hĕndaḳ memboenoeh akoe, karĕna pĕrkataänkoe tiada bĕrolih tĕmpat dalam hatimoe.

 38. Bahwa akoe měngatakan barang jang telah koe-lihat daripada Bapakoe, dan kamoe pon bĕrboewat barang jang tĕlah kamoe lihat daripada bapamoe.

 39. Maka disahoet mareka-itoe kapadanja, katanja: Bahwa Ibra- him itoelah bapa kami. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Djikalau kiranja kamoe anak-anak Ibrahim, nistjaja kamoe mĕmboewat sĕgala pĕrboewatan Ibrahim. . Tĕtapi sakarang kamoe mĕn- tjĕhari djalan hĕndak mĕmboenoeh akoe, sa'orang jang mĕngatakan kapadamoe barang jang bĕnar, dan jang telah koe-dĕngar daripada Allah; l^ahwa Ibrahim tiada tahoe bĕrboewat demikian. . Bahwa kamoe ini memboewat sĕgala pĕrboewatan bapamoe. Maka kata mareka-itoe kapadanja: Bahwa boekan kami tĕlah djadi daripada zina': adalah pada kami satoe Bapa, ija-itoe Allah. . Laloe kata Isa kapada ma- reka-itoe: Djikalau kiranja Allah itoe bapamoe, nistjaja kasihlah kamoe akan dakoe, karĕna akoe tĕlah kaloewar dan datang daripada Allah. Boekannja akoe datang dĕ- ngan kahĕndak dirikoe, mĕlainkan Ija djoega jang tĕlah mĕnjoeroeh- kan dakoe. . Mĕngapa maka tiada kamoe mĕngĕrti pĕngadjarankoe? ija-itoe sĕbab tiada kamoe maoe mĕnĕngar akan pĕrkataankoe. . Bahwa kamoe ini bĕrbapa- kan Iblis, maka kahĕndak bapa- moe itoelah jang kamoe soeka bĕrboewat. Maka ijalah pemboenoeh orang dari moelanja dan tiada tetap ija dalam kabĕnaran, karena tiada- lah kabĕnaran dalamnja. Djikalau ija bĕrkata doesta, maka ijapon bĕrkata sapĕrti kahendak hatinja, karĕna ijalah pĕndoesta dan bapa sĕgala doesta pon. . Tĕtapi akoe ini bĕrkata bĕnar, maka sĕbab itoe tiada kamoe pĕr- tjaja akan dakoe. . Siapa garangan daripada kamoe dapat menĕmpĕlak akoe karĕna dosa? Maka djikalau akoe bĕrkata bĕnar, mĕngapa maka tiada kamoe pĕrtjaja akan dakoe? . Barang-siapa jang daripada Allah , iia-itoe mĕnengar akan fir- man AUah; adapon kamoe tiada mĕnĕngar itoe, sĕbab boekan kamoe daripada Allah. . Laloe sahoet orang Jahoedi, katanja: Bolakkah kata kami, bahwa ĕngkaulah sa'orang Sama- ritani dan engkau pon kamasoe- kan sjaitan? . Maka sahoet Isa: Boekannja akoe kamasoekan sjaitan, mĕiain- kan akoe mĕnghormati Bapakoe, maka kamoe menghinakan akoe. . Tĕtapi tiada akoe menoen- toet hormat bagai dirikoe ; bahwa adalah Satoe jang menoentoet dia dan jang mĕnghoekoemkan. . Sasoenggoeh-soenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: Adapon orang jang mĕmeliharakan perka- taankoe, maka sakali-kah tiada ija akan mĕrasai mati. . Laloe kata orang Jahoedi kapadanja: Bahwa sakarang kami kĕtahoeilah akan hal ĕngkau ka- masoekan sjaitan, karĕna Ibrahim soedah mati dan sĕgala nabi-nabi pon soedah mati, maka katamoe: Adapon orang jang mĕmeliharakan pĕrkataankoe itoe sakali-kali tiada ija akan mĕrasai mati. . Lĕbih bĕsarkah ĕngkau dari- pada Ibrahim, mojang kami, jang soedah mati dan segala nabi-nabi pon soedah mati; siapa garangan kau-djadikan dirimoe? . Maka sahoet Isa: Djikalau akoe mĕnghormati dirikoe, maka tiada bergoena hormatkoe itoe. Adapon jang mĕnghormati akoe, ija-itoe Bapakoe, jang karaoe ka- takan Allahmoe. . Maka tiada kamoe mĕngĕnal akandia, mĕlainkan akoe mĕngĕ- nal akandia, djikalau kiranja ka- takoe bahwa tiada akoe mengĕnal akandia, nistjaja akoe djadi pen- doesta sama saperti kamoe; tĕtapi akoe mĕngĕnal akandia dan akoe mĕmĕliharakan Tirmannja.

. Bahwa Ibrahim, mojangmoe itoe, tĕlah rindoe ija hĕndak mĕn- dapati zamankoe; niaka telah dida- patinja akandia sĕrta dĕngan soe- ka-tjita hatinja. . Laloe kata orang Jahoedi kapadanja: Bahwa oĕmoermoe bĕ- lom lagi lima-poeloeh tahoen , maka ĕngkau soedah mĕlihat Ibra- himkah? . Maka kata Isa kapada ma- reka-itoe : Sasoenggoeh-soenggoeh- nja akoe berkata kapadamoe, bah- wa dĕhoeloe daripada djadi Ibra- him soedah ada akoe. . Hata maka mareka-itoe pon mĕmoengoetlah batoe hĕndak mĕ- limpari Isa, tetapi Isa bĕrlindoeng- kan dirinja sĕrta kaloewar dari dalam kaabah dĕngan bĕrdjalan dari tĕngah-tengah mareka-itoe ; maka demikian laloelah ija. FASAL IX. Maka sĕrta Isa bĕrdjalan laloe, dilihatnja sa'orang jang boeta da- ripada moela djadinja. . Maka bĕrtanjalah moerid- moeridnja, katanja: ja Goeroe, siapa garangan tĕlah berboewat dosa, oranginikah, ataw iboe-ba- panjakah, maka ija-ini diperanak- kan dĕngan boeta? . Maka sahoet Isa: Boekan orang ini tĕlah bĕrboewat dosa, boekan iboe-bapanja, mĕlainkan inilah dĕmikian soepaja perboewa- tan Allah dinjatakan padanja. . Ta'dapat tiada akoe mĕngĕr- djakan pĕkĕrdjaan Allah, jangtĕlah mĕnjoeroehkan dakoe, selagi hari sijang; bahwa malam akan datang kĕlak apabila sa'orang pon tiada bolih bĕkĕrdja. . Sĕlagi akoe dalam doenia maka akoelah terang doenia. . Satĕlah soedah Isa bĕrkata dĕmikian maka bĕrloedahlah ija ditanah , dipĕrboewatnja lĕmbek dĕngan loedahnja, laloe disapoe- kannja tanah lembek itoe pada mata orang boeta itoe, . Sambil katanja: Pĕrgilah ĕng- kau, basoehkan dirimoe dalam kolam Siloam (jang tersalin ertinja : Disoeroehkan). Maka pĕrgilah ija mĕmbasoehkan dirinja, laloe kĕm- balilah ija dĕngan tjelek. . Arakian , maka kata orang jang sakampoeng dĕngan dia, dan bĕbĕrapa orang lain pon jangtĕlah mĕlihat dia tatkala boetanja: Boe- kankah ini dia jang doedoek minta- minta sĕdekah itoe? . Maka kata satĕngah orang: Inilah dia; dan kata satĕngah orang poela: Ija ini saroepa dĕngan dia. Maka kata ija sĕndiri: Akoe- lah dia. . Laloe bĕrtanjalah mareka- itoe akandia: Bagaimana ini maka matamoe soedah tjĕlek? . Maka ija pon mĕnjahoet, katanja: Bahwa orang jang ber- nama Isa itoe telah memboewat tanah lembek, disapoekannja pada matakoe, sĕrta katanja: Pĕrgilah ĕngkau basoeh kakolam Siloam. Maka pĕrgilah akoe dan koebasoeh, laloe tjĕleklah matakoe. . Maka kata mareka-itoe ka- padanja: Dimana ija? Maka sahoet- nja: Tiada akoe tahoe. . Maka olih orang itoe dibawa akandia, ija-itoe akan orang jang dĕhoeloe boeta itoe, kapada orang Farisi. . Adapon tatkala dipĕrboewat Isa tanah lĕmbek dan ditjĕlekkan- nja matanja, ija-itoe pada hari sabat. . Maka ditanja poela olih orang Farisi akandia bagaimana ija tĕlah mĕndapat pĕnglihatan itoe. Maka sahoetnja kapada ma- reka-itoe : Diboeboehnja tanah lĕm- bek pada matakoe, maka koe-ba- soeh, laloe tjĕlek. . Sĕbab itoe kata satĕngah orang Farisi: Bahwa orarig itoe boekan daripada Allah, karĕna tiada di-endahkannja hari sabat. Kata satĕngah raareka-itoe : Mana bolih orang jang bĕrdosa mĕnga- dakan mdĕdjizat jang dĕniikian? Maka djadilah persĕlisehan di-an- tara mareka-itoe. . Maka kĕmbaUlah poeia kata mareka-itoe kapada orang jang dĕhoeloe boeta itoe : Adapon ĕng- kaii ini, apa katamoe akan hal orang itoe, sĕdang telah ditjelek- kannja matamoe? Maka sahoetnja: Bahwa Ijalah sa'orang nabi. . Maka tiada orang Jahoedi pĕrtjaja akandia, bahwa dĕhoeloe ija boeta, sakarang soedah ditjĕ- lekkan matanja, sĕbab itoe dipang- gilnja iboe-bapa orang, jang tjĕlek matanja; . Laloe ditanjakannja, kata- nja: Ijakah ini anakmoe, jang kamoe katakan tĕlah djadi dengan boeta? sakarang bagaimana dapat ija mĕliliat? . Maka sahoet iboe-bapanja kapada mareka-itoe: Kami tahoe bahwa ija inilah anak kami, lagi- pon ija tĕlah djadi dĕngan boe- tanja ; . Tĕtapi bagaimana sakarang ija dapat mehhat tiada kami tahoe, ataw siapa jang tĕlah mĕntjĕlek- kan matanja pon kami koerang pĕriksa; bahwa soedah sampai dĕmoernja, tanjalah akandia, bolih ija mĕnjahoet akan hal dirinja. . Maka iboe-bapanja pon bĕr- kata dĕmikian, sĕbab takoetnja akan orang Jahoedi, karĕna orang Jahoedi itoe soedah safakat, djika- lau barang sa'orang mĕngakoe akan dia Almasih, maka orang itoe akan diboewang dari dalam masdjid. . Maka itoelah sĕbabnja kata iboe-bapanja : Bahwa soedah sam- pai dĕmoernja; tanjalah akandia. . Maka sakali lagi dipanggil olih mareka-itoe akan orang jang dĕhoeloe boeta itoe , laloe kata mareka-itoe kapadanja : Bĕrilah sĕgala poedji akan Allah, karena kami tahoe bahwa orang itoelah orang bĕrdosa adanja. . Maka sahoetnja: Entah ija orang bĕrdosa, akoe koerang pĕ- riksa; mĕlainkan jang akoe tahoe, dĕhoeloe akoe boeta , sakarang matakoe tjĕlek. . Maka kata mareka-itoe poela kapadanja: Engkau dipĕngapakan- nja; bagaimana garangan ditjelek- kannja matamoe? . Maka sahoetnja kapada ma- reka-itoe: Soedah koekatakan ka- padamoe; boekan kamoe soedah mĕnĕngarnja; mĕngapa maka ka- moe hĕndak mĕnĕn^ar dia poela? maoekah kamoe pon mĕndjadi moeridnja? . Laloe dimaki-maki olih ma- reka-itoe akan dia sambil katanja: Engkau djoega moeridnja, tetapi kami ini moerid Moesa. . Kami tahoe bahwa Allah tĕlah bĕtirman kapada Moesa, tĕtapi akan orang itoe tiada kami tahoe dari mana datangnja. . Maka sahoet orang itoe ka- pada mareka-itoe, katanja: Inilah soeatoe perkara adjaib maka kamoe tiada tahoe dari mana datangnja, akan tĕtapi ija djoega jang tĕlah mĕntjĕlekkan matakoe. . Lagipon kita tahoe bahwa tiada diloeloeskan Allah akan doa orang bĕrdosa, melainkan orang jang bĕribadat kapada AUah dan jang mĕnoeroet katiĕndaknja, maka doa orang itoelah diloeloeskannja. . Bahwa daripada awal doenia bĕlom pĕrnah kadĕngaran sa'orang manoesia mĕntjĕlekkan mata orang, jang tĕlah djadi dengan boetanja. . Djikalau kiranja orang itoe boekan daripada Allah, maka soea- toepon tidak dapat diboewatnja. . Maka disahoet mareka-itoe kapadanja, katanja: Bahwa ĕng- kau ini tĕlah djadi dalam dosa

samata-mata, maka engkau hĕndak mĕngadjar kamikah ? Hata maka ditoelaknja akan dia kaloewar. . Kalakian, maka kadĕngaran- lah chabar kapada Isa mĕngatakan orang boeta itoe tĕlah ditoelaknja kaloewar; maka apabila ija bĕrtĕ- moe dĕngan dia kata Isa kapa- danja: Pĕrtjajakah ĕngkau akan Anak-Allah? . Maka sahoet orang itoe: ja Toewan, siapa garangan dia, soe- paja bolih sĕhaja pĕrtjaja akan dia. . Maka kata Isa kapadanja: Bahwa ĕngkau soedah mĕlihatdia, dan jang berkata-kata dĕngan di- kau itoelah dia. . Maka katanja: ja Toehan, pĕrtiajalah sehaja. Laloe ija pon mĕnjĕmbah soedjoed kapadanja. . Maka kata Isa: Adapon ka- datangankoe dalam doenia ini, ija-itoe akan soeatoe pehoekoeman, soepaja orang boeta dapat mĕlihat. dan orang jang melihat pon mĕn- djadi boeta. . Maka kadĕngaranlah perka- taari ini kapada orang Farisi, jang hampir dĕngan Isa itoe, laloe kata mareka-itoe kapadanja: Kami pon boetakah? . Maka sahoet Isa kapada ma- reka-itoe: Djikal^iu kiranja kamoe boeta, maka tiada dosa padamoe; tĕtapi sakarang katamoe: Kami mĕlihat, maka sebab itoelah dosa- moe kĕkal djoega. FASAL X. Batiwa sasoenggoeh-soenggoeh- nja akoe berkata kapadamoe, barang-siapa jang tiada masoek daripada pintoe kadalam kandang kambing, melainkan jang meman- djat masoek daripada djalan jang lain, ija-itoelah pentjoeri dan pĕ- njamoen adanja. . Tĕtapi orang jang masoek daripada pintoe, ija-itoelah gom- bala kambing. . Maka olih pĕnoenggoe pintoe diboekai akandia, dan sĕgala kam- bingnja pon mĕnengar akan soea- ranja, maka dipanggilnja akan kambing-kambingnja masirig-ma- sing dĕngan namanja, laloe diba- wanja kaloewar. . Satĕlah soedah dikaloewar- kannja maka bĕrdjalanlah ija di- hadapannja dan segala kambingnja pon mĕngikoet dia, sĕbab dikĕnal- nja akan boenji soearanja. . Tĕtapi sakali-kali tiada di- ikoetnja akan orang lain , mĕlain- kan larilah sĕgala kambing itoe daripadanja, sebab tiada dikĕnalnja akan boenji soeara orang lain itoe. . Adapon peroepamaan ini di- katakan Isa kapada orang itoe, tĕtapi tiada mareka-itoe mĕngĕrti barang jang dikatakannja kapa- danja. I. Sĕbab itoe kata Isa kapada mareka-itoe poela: Bahwa sasoeng- goeh-soenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: Akoelah pintoe kam- bing itoe. . Sĕgala orang jang telah datang dĕhoeloe daripadakoe, ija-itoe pĕn- tjoeri dan pĕnjamoen adanja, tĕtapi olih sĕgala kambing itoe tiada di- dĕngar akan boenji soearanja. . Bahwa akoe inilah pintoenja; djikalau barang sa'orang masoek daripadakoe, maka ijapon akan tĕrpĕlihara, dan ijapon akan ma- soek kaloewar dan mĕndapat makan. . Maka pĕntjoeri itoe tiada datang, mĕlainkan hĕndak mĕn- tjoeri dan membantai dan mĕmbi- nasakan; tĕtapi akoe datang soe- paja bolih mareka-itoe hidoep dan bĕrolih kalempahan. II. Bahwa akoelah gombala jang baik; adapon gombala jang baik itoe ija membĕrikan djiwanja ganti sĕgala kambing itoe. . Tĕtapi orang opahan, jang boekan gombala, dari kambing itoepon boekan miliknja sĕndiri, apabila dilihatnja harimau datang, ditinggalkannja sĕgala kambing itoe sĕrta larilahija; maka olih harimau itoe ditangkap dan ditjĕrai-bĕraikan sĕgala kambing itoe. . Adapon orang opahan itoe lari, sĕbab ija opahan sĕhadja, tiada fadloeli ija akan kambing itoe. . Bahwa akoelah gombala jang baik; maka akoe mĕngenal sĕgala jang akoe poenja dan akoe pon dikĕnal olih sĕgala jang akoe poenja, . Sapĕrti Bapa mĕngĕnal akoe dan akoe pon mĕngĕnal Bapa; maka akoe mĕnjĕrahkan djiwakoe ganti sĕgala kambing itoe. . Maka padakoe adalah lagi kambing lain, jang boekan dari- pada kandang ini; maka tadapat tiada akoe membawa akandia djoega bĕrsama-sama dan ijapon kĕlak mĕnĕngar akan boenji soea- rakoe dan akan djadi kawan satoe dan gomhala sa'orangdjoea adanja. . Sĕbab itoelah Bapa menga- sihi akan dakoe, karena akoe mĕ- njĕrahkan djiwakoe, soepaja akoe mĕngambil akandia poela. . Sa'orang pon tiada mĕng- ambil dia daripadakoe, melainkan akoe mĕnjĕrahkan dia dengan ka- hĕndak hatikoe sĕndiri. Bahwa bĕrkoewasalah akoe mĕnjerahkan dia, dan lagi bĕrkoewasa akoe mĕngambil dia poela. Maka hoe- koem ini telah koepĕrolih daripada Bapakoe. . Hata, maka djadilah poela soeatoe pĕrsĕlisehan di-antara orang Jahoedi sĕbab pĕrkataan ini. . Maka kabanjakan mareka- itoe bĕrkata demikian: Bahwa orang ini kamasoekan sjaitan lagi gila adanja; mĕngapa kamoe mĕ- nĕngar akandia? . Maka kata orang lain poela: Bahwa ini boekan pĕrkataan orang jang kamasoekan sjaitan. Bolihkah sjaitan itoe mĕntjĕlekkan mata orang boeta? . Kalakian, maka adalah hari raja mentahbiskan kaabah diJe- roezalim, ija-itoe pada moesim dingin. . Maka Isa pon bĕrdjalan-dja- lanlah dalam serambi Solaiman dalam kaabah. . Maka datanglah orang Ja- hoedi mĕngoelilingi dia sĕrta ka- tanja kapadarija: Berapa lama garangan engkau mĕmpĕrtang- goehkan kahĕndak hati kami? Djikalau ĕngkau ini Almasih, ka- takanlah dia kapada kami dengan tĕrangnja. . Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe : Soedah koe-katakan kapadamoe, maka tiada djoega kamoe pĕrtjaja; adapon sĕgala pĕrboewatan, jang koepĕrboewat dĕngan nama Bapakoe, ija-itoe djoega mĕndjadi saksi akan halkoe. . Tĕtapi tiada kamoe pĕrtjaja, sĕbab kamoe ini boekan daripada kambingkoe, saperti jang tĕlah koekatakan kapadamoe: . Adapon segala kambingkoe itoe mĕnĕngar akan boenji soea- rakoe dan akoepon mengĕnal akan- dia dan ijapon mengikoet akoe, . Dan akoe mĕmbĕrikan dia hidoep jang kĕkal, maka sakali- kali tiada ija akan binasa, baik doenia baik acherat, dan sa'orang pon tiada dapat mĕrampas dia daripada tangankoe. . Adapon Bapakoe, jang tĕlah mĕngaroeniakan dia kapadakoe, ijalah lĕbih koewasa daripada sa- kaliannja; maka sa'orang pon tiada dapat mĕrampas dia daripada ta- ngan Bapakoe. . Bahwa akoe dan Bapa itoe asa djoea. . Maka olih orang Jahoedi di- poengoet batoe poela hĕndak mĕ- rĕdjam akandia. . Maka sahoet Isa kapadanja: Bĕbĕrapa banjak pĕrboewatan jang

endah-endah daripada Bapakoe tĕlah koetoendjoek kapadannoe, maka sĕbab pĕi boewatan jang ma- nakah kamoe hĕndak mĕiedjam akoe? . Maka sahoet orang Jahoedi: Bahwa sebab pĕrboewatan jang baik itoe tiada kami rĕdjam akan dikau, mĕlainkan sebab hoedjat, dan sĕbab ĕngkau ini sa'orang manoesia mĕndjadikan dirimoe Allah. . Maka sahoet Isa kapada ma- reka-itoe: Boekankah dalam toiat moe pon tĕrsĕboet demikian: Akoe tĕlah bĕtirman: bah- wa kamoelah alihah. . Maka djikalaumareka, jang bĕrolih tirman Allah itoe, dipang- gil alihah dan alKitab pon tiada bolih di-obahkan, . Maka patoetkah kamoe ka- takan kapada orang, jang tĕlah disoetjikan Allah, dan jarig disoe- roehkannja kadalam doenia: Bahwa ĕngkau hoedjat sĕbab katakoe: Akoe ini Anak-Allah? . Djikalau tiada koepĕrboewat sĕgala pĕrboewatan Bapakoe, dja- ngan kamoe pĕrtjaja akandakoe. . Tĕtapi djikalau akoe mĕm- pĕrboewat dia dan tiada kamoe pĕrtjaja akan dakoe sakalipon, maka pĕrtjajalah akan pĕrboewa- tan itoe, soepaja dikĕtahoei dan dipĕrtjaja olihmoe, bahwa Bapa ada dalam akoe, dan akoe pon dalam Bapa. . Maka kĕmbali ditjĕhari dja- lan oUh mareka-itoe hĕndak mĕ- nangkap Isa, tĕtapi loepoetlah ija daripada tangannja. . Arakian, maka Isapon kĕm- balilah kasaberang Jarden, katĕm- pat Jahja moeloe-moela mĕmbap- tisakan orang, maka tinggallah ija disana. . Maka datanglah banjak orang mĕndapatkan Isa sĕrta kata ma- reka-itoe: Soenggoeh pon Jahja tiada mĕngadakan moĕdjizat, tĕtapi sĕgala pĕrkara, jang^ tĕlah dikata- kan Jahja akan hal orang ini, itoe bĕnar adanja. . Maka disana adalah banjak orang jang pĕitjaja akan Isa. FASAL XL SABĕRMOELA, maka adalah sa'- orang-orang sakit, jang bĕrmana Lazaroes dari Baitani , ija-itoe doesoen tĕmpat diam Mĕriam dan lYJarta, saoedaranja pĕrampoean. . (Maka ija-inilah Mĕriam, jang tĕlah mĕnjiiamkan minjak baoe- baoewan kapada Toehan dan jang mĕnjapoe kaki Toehan dĕngan ramboetnja dan ija djoega jang ĕmpoenja saoedara laki-laki Laza- roes itoe sakit). . Maka kadoewa saoedaranja pĕrampoean ini pon mĕnjoeroeh- kan orang pĕrgi mĕndapatkan Isa, katanja: ja Toehan, bahwa-sanja orang jang Toehan kasihi itoe sakit. . Dĕmi didĕngar Isa akan hal itoe maka katanja: Bahwa pĕnjaicit ini tiada kapada mati, mĕlainkan kapada kamoeliaan AUah , soepaja Anak-Allah dipermoeliakan olih sĕbabnja. . Maka akan Marta dan saoe- daranja pĕrampoean dan Lazaroes itoe dikasihi olih Isa. . Hata, satelah didĕngar Isa akan hal Lazaroes itoe sakit, maka tinggal djoega ija disana doewa hari lagi. . Kĕmoedian daripada itoe ka- tanja kapada moerid-moeridnja : Mari, kita pĕrgi katanah Joedea kĕmbali. . Maka kata moerid-moeridnja kapadanja: Ja goeroe! beharoe sĕdikit hari laloe orang Jahoedi hĕndak meloetari Toehan dengan batoe, maka sakarang Toehan hĕndak kasana lagi? . Maka sahoet Isa: Boekankah dalam sahari adalah doewa-belas djam? Djikalau orang bĕrdjalan pada siang-hari, nistjaja tiada tĕrantoek ija, sĕbab dilihatnja tĕrang doenia. . Tĕtapi djikalau orang ber- djalan pada malam hari, maka tĕrantoeklah ija, karĕna tiada ija bĕrtĕrang. . Dĕmikian kata Isa; laloe ka- tanja poela kapada moerid-moeiid- nja: Adapon sohbat kita Lazaroes itoe tidoerlah, tĕtapi akoe pergi mĕmbangoenkan dia. . Maka kata moerid-moeridnja: ja Toehan, djikalau ija tidoer nis- tjaja ija kelak akan sĕmboeh. . Tĕtapi barang jang dikata- kan Isa ija-itoe akan hal matinja, mĕlainkan pada sangka mareiia- itoe Isa berkata akan hal kasĕna- ngan tidoer. . Laloe kata Isa kapada ma- reka-itoe dengan njata: Bahwa Lazaroes itoe soedah mati, . Maka soeka djoega akoe karĕna kamoe, bahwa tiada akoe disana, soepaja bolih kamoe pĕr- tjaja, akan tĕtapi mari, kita pĕrgi kapadanja. . Laloe kata Tomas, jang bĕrgĕlar Didimoes , kapada moe- rid-moerid kawannja itoe: Mari, kitapon pergi, biarlah kita mati sĕrtanja. . Satĕlah soedah Isa sampai disana, didapatinja akandia tĕlah ĕmpat hari lamanja ija didalam koeboer. . Adapon Baitani itoe dĕkat dĕngan Jeroezalim, djaoehnja kira- kira doewa mil ; . Maka adalah banjak orang Jahoedi soedah datang mĕlawat Marta dan Mĕriam akan mĕnghi- boerkan dia karena saoedaranja. . Dĕmi didĕngar olih Marta, bahwa Isa ada datang, maka kaloewarlah ija pĕrgi mĕnjamboet dia; tetapi Mĕriam ada lagi doe- doek diroemah. . Maka kata Marta kapada Isa: ja Toehan , djikalau kiranja Toehan ada disini, nistjaja tiada sampai mati saoedara sĕhaja. . Tĕtapi sakarang djoega sĕ- haja tahoe, bahwa sĕgala pĕrkara, jang Toehan pinta kapada Allah itoe, nistjaja dikaroeniakannja ka- pada Toehan. . Maka kata Isa kapadanja: Bahwa saoedaramoe itoe akan bangkit poela. . Maka sahoet Marta: Tahoe- lah sĕhaja bahwa ija akan bangkit, ija-itoe dalam kiamat pada hari achir. . Maka kata Isa kapadanja: Bahwa akoe inilah kabangkitan dan hidoep; maka barang-siapa jang pĕrtjaja akan dakoe, nistjaja ija akan hidoep, djikalau ija soe- dah mati sakabpon , . Dan barang-siapa jang hi- doep sĕrta pertjaja akan dakoe itoe sakali-kali tiada ija akan mati. Pĕitjajakah ĕngkau akan hal ini? . Maka sahoet Marta kapada- nja: Behkan, ja Toehan, sĕhaja pĕrtjaja bahwa Toehanlah Almasih, Anak-Allah, jang patoet datang kadalam doenia ini. . Satĕlah soedah ija bĕrkata dĕmikian maka pĕrgilah ija mĕ- manggil Meriam, saoedaranja, diam-diam, katanja: Bahwa goeroe tĕlah datang maka ĕngkau dipang- gilnja. . Dĕmi didengar Mĕriam akan hal itoe, bangoenlah ija dengan sigĕranja pĕrgi mĕndapatkan Isa. . Kalakian, maka Isa pon bĕlom sampai masoek kadalam doesoen itoe, mĕlainkan adalah ija lagi diloewar, pada tempat Marta datang mĕnjamboet dia. . Adapon sĕgala orang Ja- hoedi, jang dĕngan Mĕriam dalam roemah , sĕrta menghiboerkan dia, dĕmi dilihatnja Mĕriam bangkit bĕrdiri dengan sigĕranja laloe ka- loewar, maka di-ikoetnja akandia,

katanja: Bahwa ija pĕrgi kakoeboer hĕndak mĕtiangis disana. . Satĕlah sampai Meiiam ka- tĕmpat ada Isa itoe serta dilihat- rija Toehan, maka soedjoedlah ija pada kakinja sambil katanja: Ja Toehan, djikalau kiranja Toehan disini, nistjaja saoedara sĕhaja tiada sampai mati. . Maka satĕlah dilihat Isa akan Mĕriam mĕnangis dan segala orang Jahoedi jang tĕlah datang sĕrtanja itoepon mĕnangis, maka hantjoerlah hatinja dan amat bĕsar doeka-tjitanja, . Sĕrta katanja: Dimanakah kamoe lĕtakkan dia? Maka kata mareka-itoe: Toehan, marilah lihat. . Maka Isapon mĕnangislah. . Laloe kata orang Jahoedi itoe: Lihatiah bagaimana dikasi- hinja akan dia! . Maka kata satĕngah mareka- itoe: Adapon orang ini, jang tĕlah mĕntjĕlekkan mata orang boeta, tiadakah boiih ija menahan- kan orang ini pon daripada mati? . Maka sangat hantjoerlah hati Isa poela. ialoe pĕrgilah ija kakoeboeri ja. Maka adalah koe- boer itoe soeatoe goha dan ada saboewah batoe terlĕtak pada pin- toenja. . Maka kata Isa: Singkirkan- lah batoe ini. Laloe kata Marta , saoedara orang jang mati itoe: ja Toehan, sakarang soedah bĕrbaoe, karĕna tĕlah ĕmpat hari lamanja. . Maka kata Isa kapadanja: Boekan tĕlah koe-katakan kapada- moe, asal ĕngkau pĕrtjaja sehadja, maka ĕngkau akan melihat ka,- moeliaan Allah? . Maka batoe itoe disingkir- kan oranglah dari tĕmpat orang mati itoe, satĕlah itoe maka mĕ- nĕngadahlah Isa sĕrta katanja: Ja Bapa! bahwa mĕngoetjap sjoe- koerlah akoe kapadamoe, sĕbab tĕlah ĕngkau kaboelkan doakoe. . Maka tahoelah akoe bahwa ĕngkau kaboelkan doakoe pada sadiakala, tĕtapi sĕbab orang jang bĕrdiri koeliling akoe mĕnga- takan ini, soepaja mareka-itoe pĕrtjaja bahwa ĕngkaulah jang tĕlah mĕnjoeroehkan dakoe. . Satĕlah soedah Isa berkata dĕmikian, maka bĕrseroelah ija dĕngan soeara jang njaring, ka- tanja: Hai Lazaroes, kaloewarlah ĕngkau. . Hata, maka orang jang tĕlah mati itoe kaloewarlah, kaki- tanganrjja iagi tĕrikat dĕngan kain kafan , dan moekanja pon bĕrtoe- doengkan sapoe-tangan. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Oeraikan- lah ikatannja, biailah ija pĕrgi. . Maka banjak orang Jahoedi, jang tĕlah datang mĕlawat Mĕriam, itoepon pĕrtjajalah akan Isa, apa- bila dilihatnja sĕgala pĕkara jang dipĕrboewat Isa itoe. . Tĕtapi satengah mareka-itoe pĕrgi mĕndapatkan orang Farisi, laloe dikatakannja kapadanja pĕr- kara jang dipĕrboewat Isa itoe. . Maka dihimpoenkanlah olih sĕgala kapala imam dan orang Farisi akan madjĕlis bitjara, laloe katanja: Apakah daja kita?karĕna orang itoe mengadakan bĕberapa- bĕrapa moĕdjizat. . Djikalau kita diamkan de- mikian djoega, nistjaja orang sa- moewanja kĕlak pĕrtjaja akandia, laloe orang Roem pon akan datang mĕmbinasakan baik nĕgari baik bangsa kita. . Maka disahoet olih sa'orang daripada mareka-itoe , namanja Kajafas, jang djadi imam-besar pada tahoen itoe, katanja: Soea- toepon tiada kamoe kĕtahoei. . Dan tiada kamoe bĕrpikir, bahwa bĕrgoena kapada kita, dji- kalau mati sa'orang orang akan ganti bangsa ini, soepaja djangan sagĕnap bangsa ini binasa kĕlak. . Bĕrmoela, adapon pĕrkataan ini boekannja terbit daripada dirinja, mĕlainkan tĕgal ija imam- bĕsar pada tahoen itoe, maka ija- pon bĕrnoeboeat dari hal Jsa mati kĕlak akan ganti bangsa itoe; . Dan boekan ganti bangsa itoe sĕhadja, mĕlainkan soepaja dihimpoenkannja poela sĕgala anak- anak Allah jang tĕrtjĕrai-bĕrai pon. . Maka daripada hari itoe djoega bĕrbitjaralah mareka-itoe hĕndak mĕmboenoeh Isa. . Maka sebab itoe tiada bebas lagi Isa bĕrdjalan di-antara orang Jahoedi, melainkan oendoerlah ija dari sana katanah jang dĕkat pa- dang-bĕlantara, kapada saboewah nĕgari jang bĕrnama Etĕraim, maka disanapon ija tinggal sĕrta dĕngan moerid-moeridnja. . Maka hari raja Pasah orang Jahoedi pon hampirlah, dan ba- njaklah orang daripada negari itoe pĕrgi ka-Jeroezalim dĕhoeloe dari- pada hari raja Pasah itoe, hendak mĕntahirkan dirinja. . Maka ditjehari oranglah akan Isa sĕrta berkata sa'orang kapada sa'orang sambil bĕrdiri dalam kaabah : Bagaimana sangkamoe , datangkah ija pada hari raja ini? . Tĕtapi olih sĕgala kapala imam dan orang Farisi pon tĕlah dibĕri pĕrentah, djikalau barang- siapa pon tahoe dimana ija, hĕn- daklah dichabarkannja, soepaja dapat ditangkap oiih mareka-itoe akan dia. FASAL XIL BeRMOELA, maka ĕnam hari dĕ- hoeloe daripada hari raja Pasah itoe datanglah Isa kaBaitani, tĕm- pat Lazaroes jang soedah mati itoe tĕlah dibangoenkannja dari antara orang mati. . Maka disitoe dipĕrboewat oranglah soeatoe pĕrdjamoean ma- lam bagai Isa, maka adalah Marta mĕlajani dan Lazaroes pon sa'orang dari pada raareka , jang doedoek makan sahidangan dĕngan Isa itoe. . Maka olih Mĕriam di-ambil akan sakati minjak narwastoe, jang toelen dan bĕsar harganja, laloe disiramkannja pada kaki Isa, kĕ- moedian disapoenja poela dengan ramboetnja, maka baoe minjak jang haroem itoe sĕmĕrbaklah da- lam roemah. . Maka berkata sa'orang dari- pada sĕgala moeridnja, ija-itoe Joedas Iskariot, bin Simon, maka ija djoega jang akan mĕnjerah- kan Isa, . Katanja: Mengapa minjak ini tiada didjoewai lakoe tiga ratoes dinar dan ija-itoe dibĕrikan kapada orang miskin? . Adapon ija berkata demikian boekan sĕbab ija bertjintakan hal orang miskin , melainkan sĕbab ija pĕntjoeri dan ijalah ada mĕmĕ- gang poendi-poendi, di-ambilnja barang jang dimasoekkan kada- lamnja. . Maka kata Isa: Biarkanlah dia, karĕna ini tĕlah disimpannja sampai kapada hari akoe dikoe- boerkan. . Karĕna orang miskin adalah sĕlaloe dĕngan kamoe, tetapi akoe ini boekan selaloe dĕngan kamoe. . Kalakian, maka amat banjak orang Jahoedi dapat tahoe, bahwa Isa ada disana, maka datanglah mareka-itoe, boekan sĕbab Isa sĕhadja, mĕlainkan sĕbab hendak mĕlihat Lazaroes pon, jang tĕlah dibangoenkannja dari antara orang mati. . Maka bĕrbitjaralah sĕgala kapala imam hĕndak mĕmboenoeh Lazaroes pon. . Karĕna banjak orangJahoedi pĕrgi karĕna sebab dia laloe pĕr- tjaja akan Isa. . Arakian, maka pada kaĕ- soekan harinja didĕngar olih orang ^ banjak , jang datang pada hari raja itoe, bahwa Isa pon ada datang kaJeroezalim. . Maka di-ambil olih mareka- itoe daoen chorma, laloe kaloewar pĕrgi mĕngĕloe-ĕloekan dia, sam- bii bĕrsĕroe: Hosanna, bĕrbĕhagia- lah radja orang Isjrail, jang datang dĕngan iiama Toehan! . Maka didapati Isa akan sa'- ekoer kaldai moeda, ialoe ijapon doedoek di-atasnja, sapĕrti jang tĕlah tĕisoerat, boenjinja: . Djanganlah takoet, hai poetĕri Zion! lihatlah, bah- wa Radjamoe datang dĕ- ngan mĕngandarai kaldai moeda. . Moela-moela sĕgala moerid- nja tiada mengĕrti boenji soeratan ini, tĕtapi kĕmoedian daripada isa dipĕrmoeliakan teringatlah mare- ka-itoe, bahwa pĕikara ini pon soedah tersoerat akan halnja, dan lagi diboewat oranglah akandia dĕmikian. . Maka orang banjak jang sĕrta dĕngan Isa pon bersaksikan- lah, bahwa telah dipanggilnja Lazaroes kaloewar dari dalam koe- boer dan dibangoenkannja dari antara orang mati. . Maka sĕbab itoe orang ba- njak itoepon pĕrgi mengĕloe-ĕloe- kan dia, karena kapada mareka- itoe kadĕngaranlah hal ija teiah mĕngadakan moĕdjizat itoe. . Laloe kata sĕgala orang Farisi sama sĕndirinja: Tiadakah ĕngkau melihat bahwa tiada bolih ditoeloeng lagi? lihatlah, sa'isi doenia mengikoet dia. . Bĕrmoela, maka di-antara sĕgala mareka, jang telah datang sĕmbahjang pada hari raja itoe, adalah bĕbĕrapa orang Grika. . Maka datanglah mareka-itoe mĕndapatkan Filipoes, ija-itoe orang Haitsaida ditanah Galilea, dipintanja kapadanja, katanja: Toewan, kami hĕndak bĕrdjoempa dĕngan Isa. . Maka pĕrgilah Filipoes mĕm- bĕri tahoe Andrias; laloe Andiias dan Fiiipoes mĕmbĕri tahoe Isa poela. . Maka disahoet Isa kapada mareka-itoe , katanja : Bahwa tĕlah sampai waktoenja Anak-manoesia itoe dipĕrmoeliakan. . Sasoenggoeh-soenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: iJjikalau kiranja bidji gandoem itoe tiada djatoh dalam tanah serta mati, nistjaja tinggal ija-itoe bidji djoega ; tĕtapi djikalau mati maka ija-itoe akan bĕrboewah banjak. . Bahwa barang-siapa jang mĕngasihi djiwanja, ija-itoe akan kahilangan dia, dan barang-siapa jang bĕntji akan djiwanja dalam doenia ini, ija-itoe akan mĕmĕli- harakan dia sampai kapada hidoep jang kĕkal. . Barang-siapa jang mĕmpĕr- hambakan dirinja kapadakoe, Jiĕn- daklah ija mengikoet akoe; maka di-tĕmpat ada akoe, disana akan ada hambakoe pon ; dan djikalau barang sa'orang mĕmpĕrhambakan dirinja kapadakoe, maka ijapon akan dihormati olih Bapa. . Adapon sakarang soesahlah hatikoe; apakah hĕndak koekata- kan: ja Bapa, lĕpaskanlah akoe daripada waktoe ini? tĕtapi sĕbab itoe djoega akoe mĕndapati wak- toe ini. . Ja Bapa, permoehakanlah kiranja namamoe. Hata, maka kadĕngaranlah soeatoe boenji soe- ara dari langit, mĕngatakan: Bah- wa tĕlah koe-pĕrmoeliakan ija, dan akoe akan mĕmpĕrmoeliakan dia poela.

Laloe kata orang banjak, jang bĕrdiri disitoe sĕrta jang niĕnĕngar boenji soeara itoe : Bahwa inilah boenji pĕter; maka kata orang lain poela: Ada sa'orang malaikat bĕrkata dĕrigan dia. . Maka disahoet Isa, kata- nja: Bahwa boenji soeara ini boe kan sĕbab akoe, mĕlainkan sĕbab kamoe. . Bahwa sakaranglah pehoe- koeman doenia ini, dan sakarang- lah pĕnghoeloe doenia ini diboe- wang kaloewar. . Maka apabila akoe ini telah ditinggikan dari atas boemi, akoe akan mĕnggĕrakkan hati orang samoewa, soepaja mareka-itoe da- tang kapadakoe. . Adapon Isa mĕngatakan ini, ija-itoe hĕndak mĕnjatakan pĕri hal matinja. . Maka disahoet olih orang banjak itoe kapada Isa, katanja: Bahwa daripada torat tĕlah kami mĕnĕngar chabar, bahwa Almasih itoe akan tinggal sampai salama- lamanja, maka bagaimana poela katamoe ini: Bahwa Anak-manoesia itoe patoet ditinggikan? Siapa ga- rangan Anak-manoesia itoe? . Maka kata Isa kapada ma- reka-itoe: Hanja sakoetika lagi adalah tĕrang itoe dĕngan kamoe. Maka hĕndaklah kamoe bĕrdjalan sĕlagi kamoe bertĕrang, soepaja djangan kamoe kagĕlapan kĕlak; karĕna adapon orang jang bĕrdjalan dalam gĕlap itoe, tiada ija tahoe kamana pĕrginja. . Sĕlagi kamoe bĕrtĕrang, hĕndaklah kamoe pĕrtjaja akan tĕrang itoe, soepaja kamoe djadi anak-anak tĕrang. Dĕmikianlah kata Isa, laloe oendoerlah ija pĕrgi mĕnjĕmboenikan dirinja daripada mareka-itoe, . Maka soenggoehpon tĕlah dipĕrboewat Isa bĕbĕrapa-bĕrapa mdĕdjizat -dihadapan mareka-itoe, tiada djoega mareka-itoe pertjaja akandia; . Soepaja gĕnaplah sabda nabi Jesaja, jang dikatakannja : Ja Toehan, siapa jang pĕrtjaja akan chabar kami, danka- pada siapa garangan ta- ngan Toehan dinjatakan? . Maka sebab itoelah tiada bolih mareka-itoe pĕrtjaja, karena sabda nabi Jesaja poela: . Bahwa tĕlah diboeta- kannja mata mareka-itoe dan dikĕraskannja hatinja, soepaja djangan mareka- itoe mĕlihat dĕngan ma- tanja dan mĕngĕrti dengan hatinja dan bertobat dan akoepon mĕnjĕmboehkan mareka-itoe. . Maka sĕgala sabda ini dika- takan oiih nabi Jesaja, tatkala dilihatnja kamoeliaannja dan dika- takannja ini akan halnja. . Kĕndatilah dĕmikian maka daripada sĕgala pĕnghoeloe pon ada banjak jang pĕrtjaja akan Isa, tĕtapi tiada mareka-itoe mĕnga- koenja, sĕbab takoetlah mareka- itoe akan orang Farisi, soepaja djangan mareka-itoe diboewang dari dalam masdjid. . Karĕna soeka mareka-itoe dipoedji orang tĕrlĕbih daripada dipoedji ohh Allah. . Hata, maka bĕrsĕroelah Isa, katanja: Barang-siapa jang pĕr- tjaja akan dakoe, boekan ija per- tjaja akan dakoe, mĕlainkan akan Dia, jang tĕlah mĕnjoeroehkan dakoe. . Dan barang-siapa jang mĕ- lihat akoe, ija-itoe mĕlihat Dia, jang tĕlah mĕnjoeroehkan dakoe. . Adapon akoe tĕlah datang kadalam doenia ija-itoe akan mĕn- djadi soeatoe tĕrang, soepaja dja- ngan tinggal dalam gĕlap barang- siapa jang pĕrtjaja akan dakoe. . Djikalau orang mĕnĕngar pĕrkataankoe , sĕrta tiada ija pĕr- tjaja, boekan akoe jang mĕnghoe- koemkan dia, karĕna boekan akoe datang menghoekoemkan doenia , mĕlainkan mĕmĕliharakan dia. . Barang-siapa jang mĕnoelak akoe dan tiada mĕnĕrima perka- taankoe, adalah satoe padanja, jang mĕnghoekoemkan dia; bahwa pĕrkataan jang koekatakan itoelah akan mĕnghoekoemkan dia pada hari kiamat. . Karĕna boekan akoe mĕnga- takan barang-soeatoe dari kahĕn- dak dirikoe, mĕlainkan Bapa jang mĕnjoeroehkan dakoe itoe telah mĕmbĕrikan soeatoe hoekoem ka- padakoe akan barang jang patoet koe-katakan dan barang jang pa- toet koe-adjarkan. . Maka tahoelah akoe bahwa hoekoemnja itoelah hidoep jang kĕkal, sĕbab itoe adapon barang jang koe-katakan ija-itoe sebagai- mana Bapa tĕlah berpĕsan kapa- dakoe, demikian djoega akoe me- ngatakan dia. FASAL Xin. Bĕrmoela, maka dĕhoeloe dari- pada hari raja Pasah itoe tĕlah dikĕtahoei Isa akan hal tĕlah sam- pai waktoenja ija akan bĕrpindah dari doenia ini kapada Bapa, sĕdang ija mĕngasihi moerid- moeridnja jang didalam doenia ini, maka dikasihinja akan ma- reka-itoe sarnpai kapada kasoe- dahan. . Maka satelah soedah makan pada malam dan telah digĕrakkan iblis al^an hati Joedas Iskariot, ija-itoe bin Simon, soepaja disĕ- rahkannja Isa; . Maka sĕbab dikĕtahoei Isa akan hal tĕlah disĕrahkan Bapa sĕgala pĕrkara katangannja, dan lagi ija tĕlah datang daripada Allah dan kembalilah poela ija kapada AUah; . Maka bĕrbangkitlah ija dari pada makan , ditanggalkannja djoe- bahnja, laloe di-ambilnja sahelai kain, di-ikatnja pinggangnja. . Kĕmoedian diboeboehnja ajar dalam saboewah moendam dimoe- lainja mĕmbasoehkan kaki moerid- moeridnja dan disapoekannja dĕ- ngan kain, jang tĕrikat diping- gangnja itoe. . Maka datanglah ija kapada Simon Petroes pon, laloe kata Petroes kapadanja: Ja Toehan, Toehankah hĕndak mĕmbasoeh kaki sĕhaja? . Maka sahoet Isa: Adapon pĕrboewatankoe sakarang ini tiada ĕngkau tahoe, mĕlainkan kĕmoe- dian kelak bohh ĕngkau mĕngĕ- tahoei dia. . Maka kata Petroes kapadanja : Sakali-kali tiada sĕhaja biarkan Toehan mĕmbasoehkan kaki sehaja. Maka sahoet Isa kapadanja: Dji- kalau tiada akoe membasoehkan dikau, maka tiada ĕngkau bĕrolih bĕhagian dengan akoe. . Maka kata Simon Petroes kapadanja: ja Toehan, djangan- kan kaki sĕhaja sĕhadja, mĕiain- kan tangan dan kapala pon. . Maka lcata Isa kapadanja: Bahwa orang jang telah mandi itoe tiada oesah dibasoeh poela, mĕlainkan kakinja sĕhadja , karĕna sagĕnap toeboehnja tĕlah soetji adanja; maka kamoelah soetji, tĕtapi boekan kamoe samoewa. . Karĕna tĕlah dikĕtahoei oHh Isa siapa akan mĕnjĕrahkan dia; sĕbab itoelah katanja: Boekan sa- moewa kamoe soetji. . Satĕlah soedah dibasoehkan Isa kaki moerid-moeridnja dan di- pakaikannja djoebahnja poela, maka doedoeklah ija serta katanja kapada mareka-itoe: Tahoekah ka- moe akan barang, jang tĕlah koe- pĕrboewat padamoe itoe? . Bahwa akoe dipanggil olih- moe Goeroe dan Toehan, maka bĕnarlah dĕmikian, karĕna akoe- lah dia. . Maka sĕdang akoe ini Toe- han dan Goeroe tĕlah membasoeh kakimoe, patoetlah kamoe pon mĕmbasoeh kaki sa'orang akan sa'orang. . Karĕna tĕlah koebĕrikan soeatoe toeladan kapadamoe, soe- paja kamoe pon bĕrboewat seba- gaimana telah koepĕrboewat pada- moe itoe. . Sasoenggoeh-soenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa sa'orang hamba itoe tiada lĕbih daripada toewannja dan sa'orang soeroehan itoe tiada lebih daripada jang mĕnjoeroehkan dia . Djikalau kamoe mĕngĕtahoei sĕgala pĕrkara ini, bĕrbĕhagialah kamoe djikalau kamoe memboewat akandia. . Boekan akoe bĕrkata akan hal kamoe samoewa, karĕna tahoe- lah akoe mana jang telah koe- pilih, tĕtapi soepaja digĕnapi pĕr- kataan alKitab ini: Adapon orang jang makan dĕngan akoe itoe, ija-itoe tĕlah mĕngangkat toemitnja la- wan akoe. . Moelai daripada sakarang ini akoe mengatakan ini kapada- moe, dĕhoeloe daripada djadinja, soepaja apabila ija-itoe djadi kĕlak bolih kamoe pertjaja, bahwa akoe- lah dia itoe. . Sasoenggoeh-soenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, barang- siapa jang mĕnjamboet orang soe- roehankoe, ija-itoe mĕnjamboet akoe, dan barang-siapa jang mĕ- njamboet akoe, iia-itoe mĕnjamboet Dia, jang telah mĕnjoeroehkan dakoe. . Hata, satĕlah soedah Isa mĕngatakan sĕgala pĕrkara ini, maka berdoeka-tjitalah hatinja sambil ija mĕngakoe, katanja: Soenggoeh-soenggoeh akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa sa'orang dari antara karaoe akan mĕnjĕrahkan dakoe. . Laloe bĕrpandang-pandang- lah moerid-moeridnja sa'orang ka- pada sa'orang sĕrta dĕngan s|aknja akan siapa garangan dikatakannja itoe. . Maka daripada moerid- moeridnja adalah sa'orang, jang dikasihi olih Isa, bĕrsandar pada dadanja. . Maka di-isjaratkan Simon Petroes akandia, soepaja ditanja- kannja Isa siapa djoega orang jang dikatakannja ini. . Laloe kata moerid jang bĕr- sandar pada dada Isa itoe: Ja Toehan, siapakah dia itoe? . Maka sahoet Isa: Adapon orang jang koebĕrikan sasoewap, jang tĕlah koetjĕloep itoe, ija-itoe- lah dia. Satĕlah soedah ditjeloep- kannja maka dibĕrikannja kapada Joedas Iskariot, bin Simon itoe. . Satĕlah ditĕrimanja soewap itoe, maka masoeklah sjaitan da- lam hatinja. Laloe kata Isa kapa- danja: Barang jang hĕndak kau- pĕrboewat itoe, pĕrboewatlah lĕkas. . Maka daripada mareka, jang doedoek pada hidangan itoe, sa'- orang pon tiada tahoe apakah sĕbabnja maka dikatakannja ini kapadanja , . Mĕlainkan pada sangka sa- tĕngah mareka-itoe, sĕbab Joedas ada mĕmĕgang poendi-poendi, di- soeroeh Isa belikan barang, jang hĕndak kami pakai pada hari raja itoe, ataw disoeroehnja berikan apa-apa kapada orang miskin. . Satĕlah soedah ditĕrima Joe- das sasoewap itoe kaloewarlah ija, maka pada waktoe itoe hari pon malamlah. . Hata, satelah Joedas soedah kaloewar, maka kata Isa: Bahwa sakarang ini Anak-manoesia di- pĕrmoeliakan , dan Allah pon di- pĕrmoeliakan dalamnja. . Djikalau Allah dipĕrmoelia- kan dalamnja, maka Allah pon akan mĕmpĕrmoeliakan dia kĕlak dalam dirinja dan sabĕntar djoega dipĕrmoeliakan Allah akandia. . Hai anak-anakkoe, bahwa sakoetika sehadja lagi ada akoe dĕngan kamoe; maka kamoe akan mĕntjĕhari akoe dan sapĕrti jang

tĕlah koekatakan kapada orang Jahoedi, dĕmikian pon katakoe kapadamoe sakarang irii: Baiiwa baiang kamana akoe pergi, tiada bolih kamoe sampai kasana. . Bahwa akoe mĕmberikan kamoe satoe hoekoem jang bĕha- roe: hĕndaklah kamoe mengasihi sa'orang akan sa'orang, saperti akoe mĕngasihi akan kamoe, demi- kian hendaklah kamoe pon mĕnga- sihi sa'orang akan sa'orarig. . Maka dengan dĕmikian bolih dikĕtahoei olih mareka-itoe saka- lian , bahwa kamoelah moerid- moeridkoe, djikalau kiranja ka- 'moe mĕrigasihi sa'orang akan sa'- orang. . Maka kata Simon Petroes kapadanja: ja Toehan, kamana garangan Toehan hendak pĕr^gi ? Maka sahoet Isa kapadanja: Ada- pon katĕmpat akoe pĕr'gi tiada ciapat ĕngkau mĕngikoet akoe sa- karang ini, tetapi kĕmoedian kĕlak ĕngkau mengikoet akoe. . Maka sahoet Petroes kapa- danja: ja Toehan , apakah sĕbab sĕhaja tiada dapat mĕngikoet Toe- han sakarang ini? bahwa sĕhaja hĕndak mĕnjĕrahkan djiwa sĕhaja karĕna Toehan. . Maka sahoet Isa kapadanja: Hĕndakkah ĕngkau mĕnjerahkan djiwamoe karĕna akoe? bahwa sa- soenggoeh-soenggoehnja akoe bĕr- kata liapadamoe: Hajampon tiada akan bĕrkoekoek sabelom ĕngkau soedah mĕnjangkal akoe tiga kali. FASAL XIV. BAHwa djanganlah bĕrdoeka-tjita hatimoe; pĕrtjajalah akan Allah dan pĕrtjajalah akan dakoe pon. . Bahwa dalam roemah Bapa- koe adalah banjak tempat diam; djikalau kiranja tiada dĕmikian, nistjaja tĕiah koekatakan kapada- moe. Maka akoe pĕrgi mĕnjadiakan tĕmpat akan kamoe. . Satĕlah soedah akoe pĕrgi dan tĕlah koe-sadiakan tĕmpat akan kamoe, akoe akan datang kĕmbali mĕndjempoet kamoe, soe- paja . barang dimana ada akoe , disana kamoe pon sĕrtakoe. . Maka katĕmpat mana akoe pĕrgi kamoe tahoe dan akan dja- lannja pon kamoe tahoe. . Laloe kata Tomas kapadanja: Ja Toehan , tiada kami tahoe ka- tĕmpat manaToehan hendak pergi; maka bagaimana bolih kami tahoe akan djalannja? . Maka kata Isa kapadarrja: Bahwa akoe inilah djalan dan ka- bĕnar^an dan hidoep; maka sa'orang pon tiada bolih datang kapada Bapa djikalau tidak dengan akoe. . Djikalau kiranja tĕlah kamoe kĕnal akan dakoe, nistjaja telah kamoe kenal akan Rapakoe pon, maka moelar daripada sakarangini kamoe mĕngenal akan Dia dan kamoe tĕlah mĕlihat Dia. . Laloe kata Filipoes kapada- nja: ja Toehan, toendjoeklah kira- nja Bapa itoe kapada kami, maka tjoekoeplah. . Maka kata Isa kapadanja: Hai Filipoes, soedah bagitoe lama akoe dĕngan kamoe, maka bĕlom- kah kamoe mĕngĕnal akoe? Barang- siapa jang mĕlihat akoe, ija-itoe mĕlihat Bapa, maka bagaimana katamoe : Toendjoeklah kiranja Bapa itoe kapada kami? . Tiadakah ĕngkau pĕrtjaja bahwa akoe ini dalam Bapa, dan Bapa pon dalam akoe? Adapon sĕgala pĕrkataan jang koekatakan kapadamoe itoe, ija-itoe boekan daripada kahĕndak dirikoe, mĕlain- kan Bapa, jang tiriggal dalam akoe, ijalah jang mengadakan segala pĕr- boewatan itoe. . Pĕrtjajalah akan dakoe , bahwa akoe ini dalam Bapa dan Bapa pon dalam akoe, ataw pĕr tjajalah akan dakoe olih sĕbab sĕgala pĕrboewatan itoe. . Sasoenggoeh-soenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: Barang- siapa jang pĕrtjaja akan dakoe, ija pon akan memboewat sĕgala pĕrboewatan jang koepĕrboewat itoe, dan ija pon akan mĕmboe- wat jang lĕbih bĕsar daripada ini, karĕna akoe ini pĕrgi kapada Bapakoe. . Dan barang apa jang kamoe pinta dĕngan namakoe, akan koe- adakan, soepaja Bapa dipermoelia- kan dalam jang Anak. . Djikalau kamoe mĕminta barang soeatoe dĕngan namakoe, maka akoe akan mĕngadakan dia. . Djikalau kamoe raĕngasihi akoe, hĕndaklah kamoe memĕliha- rakan sĕgala hoekoemkoe. . Bahwa akoe akan mĕmohon- kan kapada Bapa, maka Ija pon akan mĕmberikan kamoe soeatoe Pĕnghiboer jang lain , soepaja ija tinggal dĕngan kamoe sampai sa- lama-lamanja ; . Ija-itoe Roh kabĕnaran, jang tiada dapat ditĕrima olih doenia, karĕna doenia itoe tiada mĕhhat dia, dan tiada mĕngĕnaldia; tetapi kamoelah mĕngĕnal dia, karĕna diamlah ija dĕngan kamoe, dan ija pon akan ada didalammoe. . Bahwa tiada koetinggalkan kamoe piatoe, karĕna akoe akan datang kĕlak mĕndapatkan kamoe poela. . Bahwa sakoetika lagi lamanja maka doenia tiada akan mĕUhat akoe, tĕtapi kamoe akan mĕUhat akoe , karĕna akoe hidoep dan kamoe pon akan hidoep djoega. . Maka pada hari itoe akan kamoe tahoe , bahwa akoe dalam Bapa, dan kamoe dalam akoe, dan akoe dalam kamoe. . Barang-siapajang mĕmĕgang sĕgala hoekoemkoe dan mĕmĕUha- rakan dia, maka ija-itoelah jang mĕngasihi akoe; dan barang-siapa jang mĕngasihi akoe, ijapon akan dikasihi olih Bapakoe, dan lagi akoe pon akan mĕngasihi dia sĕrta mĕnjatakan dirikoe kapadanja. . Maka kata Joedas, boekan jang Iskariot: Ja Toehan, bagai- mana ini maka Toehan akan mĕnjatakan diri Toehan kapada kami dan boekan kapada doenia itoe? . Maka disahoet Isa sĕrta katanja kapadanja: Barang-siapa jang mĕngasihi akoe , ta'dapat tiada dipĕliharakannja pĕrkataan- koe ; maka Bapakoe pon akan mĕngasihi dia dan kami akan da- tang kapada orang itoe dan diam' dĕngan dia. . Maka barang-siapajangtiada mĕngasihi akoe, ija-itoe tiada djoega mĕmĕliharakan perkataankoe ; ma- ka adapon perkataan jang kamoe dĕngar itoe boekan akoe poenja, mĕlainkan Bapa poenja jang tĕlah mĕnjoeroehkan dakoe. . Adapon sĕgala perkara ini koekatakan kapadamoe selagi akoe ada dĕngan kamoe. . Tĕtapi Pĕnghiboer, ija-itoe Rohoe'lkoedoes, jang akan disoe- roehkan olih Bapa sĕbab namakoe, ija-itoe akan mengadjar sĕgala pĕr- kara itoe kapadamoe sĕrta mĕngi- ngatkan kamoe sĕgala perkara, jang tĕlah koekatakan kapadamoe itoe. . Maka koe-tinggalkan salamat padamoe : koe-bĕrikan kamoe sala- matkoe; adapon pĕmbĕriankoe itoe boekan sapĕrti pembĕrian doenia ini; djangan soesah hatimoe dan djangan takoet. . Maka tĕlah kamoe dĕngar katakoe kapadamoe, bahwa akoe akan pĕrgi , kĕmoedian datang kĕmbali kapadamoe. Djikalau ka- moe mĕngasihi akoe, nistjaja soeka- tjitalah hatimoe sĕbab katakoe: Bahwa akoe pĕrgi kapada Bapa, karĕna Bapakoe itoe lĕbih daripa- dakoe.

. Maka sakarang soedah koe- katakan itoe kapadamoe sabĕlom djadinja, soepaja apabila ija-itoe djadi kĕlak, bolih kamoe pĕrtjaja. . Tiada lagi akoe akan bĕr- kata banjak-banjak kapada kamoe , karĕna penghoeloe doenia ini da- tang, maka akoe ini soeatoepon tiada kapadanja. . Tĕtapi soepaja dikĕtahoei olih doenia ini akan hal akoe mengasihi Bapa dan lagi koeperboewat sapĕrti pĕsan Bapa kapadakoe, maka bang- kitlah kamoe berdiri, mari, kita oendoer dari sini. FASAL XV. Bahwa akoe inilah pokok-ang- goer jang betoel dan Bapakoe itoelah toekang kebonnja. . Maka barang soeatoe ranting dalam akoe, jang tiada berboewah, itoe dikĕratnja; dan barang soeatoe jang bĕrboewah itoe disoetjikannja, soepaja bertambah lagi boewahnja. . Bahwa sakarang soetjilah ka- moe karĕna sĕbab perkataan, jang tĕlah koe-katakan kapadamoe itoe. . Hĕndaklah kamoe tinggal dalam akoe dan akoe pon dalam kamoe. Maka sapĕrti ranting tiada bolih bĕrboewah sĕndirinja, djika- lau tiada satoe dĕngan pokok ang- goernja, dĕmikian djoega kamoe pon tiada bolih, djikalau tiada kamoe tinggal dalam akoe. . Maka akoe inilah pokok- anggoernja dan kamoelah ranting- rantingnja: barang-siapa jang ting- gal dalam akoe dan akoe pon dalam dia, maka ijapon akan bĕr- boewah banjak; karĕna dĕngan tiada akoe satoepon tiada bolih kamoe pĕrboewat. . Djikalau barang sa'orang tiada tinggal dalam akoe, orang itoe akan diboewang sapĕrti ranting itoe sĕrta mĕndjadi kĕring ; maka ija-itoe akan dikoempoelkan dan diboewangkan dalam api, dan di- makan habis kĕlak. . Djikalau kamoe tinggal da- lam akoe dan pĕrkataankoe pon tinggal dalam kamoe, maka ba- rang kahĕndakmoe, jang akan ka- moe pinta, itoe akan dikaroeniakan kapadamoe kĕlak. . Maka dĕngan dĕmikian djoega Bapakoe dipĕrmoeliakan , djikalau kamoe bĕrboewah banjak; maka dĕngan dĕmikian kamoe pon mĕn- djadi moerid-moeridkoe. . Sapĕrti Bapakoe tĕlah mĕnga- sihi akoe , dĕmikian pon tĕlah akoe mĕngasihi kamoe; maka hĕndaklah kamoe kĕkal dalam pĕngasihankoe itoe. . Djikalau kamoe mĕmĕlihara- kan hoekoemkoe, maka kamoepon akan kĕkal dalam pengasihankoe ; sapĕrti akoe djoega soedah mĕmĕ- liharakan hoekoem Bapakoe dan kĕkallah akoe dalam pĕngasihannja. . Adapon segala pĕrkara ini koe-katakan kapadamoe , soepaja kasoekaankoe kĕkal dalam kamoe dan kasoekaanmoe pon sampoer- nalah. . Maka inilah pesankoe, soe- paja bĕrkasih-kasihanlah kamoe sa'orang dĕngan sa'orang, sapĕrti akoe tĕlah mĕngasihi kamoe. . Pada sa'orang djoea pon tiada pĕngasihan jang lĕbih dari- pada ini, ija-itoe orang menjerah- kan djiwanja akan ganti sahabatnja. . Bahwa kamoelah sahabat- koe, djikalau kiranja kamoe mĕm- boewat barang jang koesoeroeh kapadamoe. . Tiada lagi akoe mĕmanggil akan kamoe hamba, karĕna sa'o- rang hamba tiada tahoe akan ba- rang jang dipĕrboewat olih toe- wannja; tetapi akan kamoe tĕlah koepanggil sahabat, karĕna sĕgala pĕrkara, jang koe-dĕngar daripada Bapakoe, itoe tĕlah koesampaikan kapadamoe. . Bahwa boekan karaoe jang tĕlah mĕrailih akoe, melainkan akoe jang tĕlah raĕmilih kamoe dan jang raĕnĕntoekan karaoe, soepaja karaoe pon berboewah ba- njak dan soepaja boewahmoe itoe kĕkal adanja, dan lagi soepaja olih Bapa dikaroeniakan kapada- moe barang jang kamoe pinta dĕngan namakoe. . Maka inilah pĕsankoe kapa- daraoe: hĕndaklah bĕrkasih-kasi- han kamoe sa'orang dengan sa'o- rang. . Djikalau doenia ini bĕntji akan karaoe, ketahoeilah olihmoe bahwa tĕlah dibĕntjinjaakan dakoe dĕhoeloe daripada bĕntjinja akan karaoe. . Djikalau kiranja kamoe da- ripada doenia, nistjaja dikasibi olih doenia akan dia poenja, tetapi sĕbab kamoe boekan daripada doe- nia ini, mĕlainkan kamoe tĕlah koepilih dari dalam doenia, maka sĕbab itoelah dibentji olih doenia akan karaoe. . Ingatlah kamoe akan pĕr- kataan, jang telah koe-katakan kapadamoe itoe, bahwa sa'orang hamba tiada lĕbih daripada toe- wannja. Djikalau mareka itoe tĕlah mĕnganiajakan akoe, nistjaja ka- moe pon di-aniajakannja kelak: djikalau mareka-itoe tĕlah raĕmĕ- liharakan pĕrkataankoe, nistjaja pĕkataarimoe pon akan dipĕlihara- kannja. . Tĕtapi sĕgala pĕrkara itoe kĕlak dipĕrboewat olih mareka- itoe akan kamoe sĕbab namakoe, karĕna tiada dikĕnal olih raareka- itoe akan Dia, jang tĕlah mĕnjoe- roehkan dakoe. . Djikalau kiranja tiada akoe datang sĕrta bĕrkata-kata kapada raareka-itoe, maka tiada djoega dosa padanja, tetapi sakarang tiada lagi dalih bagainja dari hal dosanja. . Barang-siapa jang bĕntji akan dakoe, ija-itoe bĕntji akan Bapakoe pon. . Maka djikalau kiranja tiada koe-pĕrboewat di-antara mareka- itoe sĕgala pĕrboewatan , jang be- lom dipĕrboewat olih sa'orang laln pon , maka tiadalah dosa pada mareka-itoe; tetapi sakarang ma- reka-itoe soedah melihat dia, maka bĕntjilah mareka-itoe baik akan dakoe, baik akan Bapakoe; . Tĕtapi dĕngan dĕmikian gĕnaplah perkataan, jang terse- boet dalam toratnja: Bahwa mareka-itoe tĕlah bentji akan dakoe dĕngan tiada saraĕna-mĕna. . Tĕtapi apabila datang Peng- hiboer, jang akan koesoeroehkan kapadaraoe daripada Bapa, ija-itoe Roh kabĕnaran, jang kaloewar daripada Bapa, raaka ija pon kĕlak bĕrsaksi akan halkoe. . Dan karaoe pon akan raen- djadi saksi djoega, sehab karaoe tĕlah dĕngan akoe daripada moe- lanja. FASAL XVL Bahwa sĕgala pĕrkara ini koe- katakan kapadamoe, soepaja dja- ngan ada sjak masoek kadalam hatimoe. . Karĕna kamoe akan ditoelak- kannja kaloewar dari dalam raas- djid; behkan, waktoenja akan da- tang kĕlak, apabila pada sangka masing-raasing orang jang mĕm- boenoeh kamoe itoe dipĕrboewat- nja soeatoe kabaktian kapada Allah. . Maka sĕgala pĕrkara ini akan diboewatnja kapadamoe, sĕbab tiada dikĕnal olih mareka-itoe akan Bapa ataw akan dakoe. . Tĕtapi sĕgala pĕrkara ini koekatakan kapadamoe, soepaja apabila sampai waktoenja kĕlak

bolih kamoe tĕringat, bahwa sĕgala pĕikara ini soedah koekatakan ka- padamoe. Maka tiada akoe menga- takan segala pĕrkara irii kapadamoe daripada moelanja, karĕna adalah akoe lagi dengan kamoe; . Tĕtapi sakarang pergilah akoe mĕndapatkan Dia, jang telah me- njoeroehkan dakoe; maka daripada kamoe sa'orang pon tiada jang bĕrtanja akan dakoe: ĕngkau pergi kamana? . Tĕtapi sĕbab akoe mĕngata- kan sĕgala pĕrkara ini kapadamoe, maka pĕnoehlah hatimoe dĕngaii doeka-tjita. . Tĕtapi dĕngan sabenarnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa ber- fardahlah kapadamoe, djikalau akoe pĕrgi; karĕna djikalau kiranja tiada akoe pĕrgi, maka Pĕnghiboer itoe- pon tiada akan datang kapadamoe; tĕtapi djikalau akoe pĕrgi, akoeakan mĕnjoeroehkan dia kapadamoe. . Maka apabila ija datang ke- lak, ija pon akan mĕnjatakan ka- pada doenia hal dosa dan hal kabĕnaran dan hal pĕhoekoeman. . Akan hal dosa, sĕbab tiada mareka-itoe pertjaja akan dakoe; . Akan hal kabenaran, sĕbab akoe pĕrgi kapada Bapa, dan tiada dapat kamoe mĕlihat akoe lagi; . Dan akan hal pĕhoekoeman. sĕbab pĕnghoeloe doenia ini tĕlah dihoekoemkan. . Maka adalah lagi behĕrapa- bĕrapa perkara, jang hĕndak koe- kdtakan kapadamoe, akan tĕtapi tiada dapat kamoe tanggoeng sa- karang iiii. ,13. Tĕtapi apabila datang Ija, ija-itoe Roh kabĕnaran, maka ija pon akan mĕmbawa kamoe kapada sĕgala jang bĕnar; kareiia ija pon akan bĕrkata boekan dari kahen- dak dirinja, mĕlainkan barang jang didĕngarnja itoe djoega akan dikatakannja, dan ditoendjoeknja kapada kamoe pĕrkara-perkara jang lagi akan datang. . Maka ija pon akan mĕmoe- liakan akoe; karena akan di- ambilnja daiipada .barang jang akoe poenja, ditoendjoeknja kapada kamoe kĕlak. . Adapon sĕgala pĕrkara, jang Bapa poenja, itoe djoega akoe poenja; maka sĕbab itoelah kata- koe , bahwa akan di-ambilnja dari- pada barang jang akoe poenja, dan ditoendjoeknja kĕlak kapa- damoe. . Bahwa sakoetika sĕhadja maka tiada dapat kamoe melihat akoe, dan lagi sakoetika sĕhadja, maka kamoe akan melihat akoe, karena akoe pĕrgi kapada Bapa. . Maka daripada moerid-moe- ridnja ada jang berkata sa'orang kapada sa'orang: Apakah ini jang dikatakannja kapada kita: Sakoe- tika sĕhadja maka kamoe tiada dapat mĕlihat akoe, dan lagi sa- koetika sĕhadja maka kamoe akan mĕlihat akoe, karĕna akoe pergi kapada Bapa? . Sĕbab itoe kata mareka-itoe: Apakah ĕitinja kata ini: Sakoetika sĕhadja? Bahwa tiada kita mĕngĕrti apakah katanja. . Maka dikĕtahoei Isa bahwa mareka-itoe hĕndak bĕitanjakan dia, laloe katanja: Bertanjakah kamoe sa'orang akan sa'orang sĕ- hab katakoe, bahwa sakoetika sĕhadja maka tiada kamoe dapat mĕlihat akoe, dan lagi sakoetika sĕhadja maka kamoe akan mĕlihat akoe? . Sasoenggoeh-soenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa kamoe kelak akan mĕnangis dan mĕratap, tĕtapi doenia akan ber- soeka-tjita, dan kamoe pon akan bĕrdoeka-tjita, tetapi doeka-tjita- moe akan bĕrobah mendjadi soeka- tjita. . Adapon sa'orang pĕrampoean apabila ija hendak beranak , maka dirasarnja kasoesahan sebab wak- toenja soedah sampai; tĕtapi sa mĕndjak anaknja soedah lĕpas, maka terloepalah ija akan kasoe- sahan itoe, olih kasoekaannja sĕbab sa'orang manoesia soedah djadi dalam doenia. . Maka pada sakarang ini ka- moe pon ada mĕnanggoeng kasoe- sahan, akan tĕtapi akoe akan bĕrdjoempa dĕngan kamoe poela, dan hati kamoe pon akan bĕrsoeka- tjita, maka sa'orang pon tiada dapat mĕngambil kasoekaanmoe itoe daripadamoe. . Pada masa itoe tiada kamoe akan bĕrtanja barang sasoeatoe akan dakoe. Sasoenggoeh-soeng- goehnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa barang apa jang akan ka- moe pinta kapada Bapa dĕngan namakoe, ija-itoe akan dikaroenia- kannja. . Bahwa sampai sakarang bĕ- lom pĕrnah kamoe meminta ba- rang sasoeatoe dengan namakoe. Pintalah , maka kamoe akan bĕr- olih, soepaja sampoernalah kasoe- kaanmoe. . Adapon sĕgala pĕrkara ini koe-katakan kapadamoe pakai ibarat; tĕtapi masanja akan da- tang kĕlak , apabila tiada lagi akoe bĕrkata kapadamoe dĕngan pĕrka- taan ibarat, mĕlainkan dengan tĕrang djoega akoe menjatakan Bapa kapada kamoe. . Maka pada masa itoelah kamoe akan mĕminta-doa dengan namakoe; boekannja katakoe ka- padamoe bahwa akoe akan mĕmo- honkan kamoe kapada Bapa; . Karĕna Bapa sĕndiri pon mangasihi akan kamoe, sĕbab kamoe mengasihi akandakoe dan kamoe pĕrtjaja, bahwa akoe tĕlah kaloewar daripada Allah. . Maka telah akoe kaloewar daripada Bapa laloe datang kada- lam doenia; kembali poela akoe mĕninggalkan doenia laloe poelang kapada Bapa. . Maka kata moerid-moeridnja kapadanja: Bahwa-sanja sakarang Toehan bĕrkata-kata dĕngan njata dan boekan Toehan mengatakan ibarat. . Sakarang tahoelah kami bahwa Toehan mĕngĕtahoei sĕgala pĕrkara dan ta'oesah orang bĕrta- njakan Toehan, maka sebab itoelah kami pĕrtjaja, bahwa Toehan tĕlah kaloewar daripada Allah. . Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe : Pertjajakah kamoe sakarang? . Bahwa sasoenggoehnja da- tang waktoenja, behkan, sakarang pon ija-itoe tĕlah sampai, apabila kamoe ditjĕrai-bĕraikan , masing- masing pĕrgi katĕmpatnja dan kamoe mĕninggalkan akoe sa'orang- orang; tĕtapi boekan akoe tinggal sa'orang-orang sĕhadja, karĕna Bapa pon adalah dĕngan akoe. . Bahwa sĕgaia pĕrkara ini koe-katakan kapadamoe , soepaja kamoe bĕroUh salamat dengan akoe. Maka dalam doenia kamoe akan mĕndapat kasoekaran, tĕtapi pĕrtĕtapkanlah hatimoe , karĕna akoe tĕlah mĕngalahkan doenia ini. FASAL XVn. Bahwa dĕmikianlah kata Isa, laloe mĕnĕngadahlah ija kalangit sĕrta katanja: Ja Bapa, tĕlah sam- pai waktoenja, pĕrmoehakanlah kiranja Anakmoe, soepaja Anak- moe pon mĕmoeliakan dikau. . Sapĕrti ĕngkau tĕlah menga- roeniakan koewasa kapadanja atas sĕgala manoesia, soepaja dibĕri- kannja hidoep kĕkal kapada; sĕgala orang, jang telah kau-anoegraha- kan kapadanja. . Maka inilah hidoep jang kĕkal, djikalau dikĕnal olih mareka-itoe akan dikau , AUah jang asa dan bĕnar, dan akan Isa Almasih, jang tĕlah kausoeroehkan.

. Maka tĕlah akoe mĕmoeliakan dikau di-atas boemi dan tĕlah akoe mĕnjampaikan pĕkĕrdjaan , jang kau-sĕrahkan kapadakoe akan dikĕrdjakan. . Maka sakarang, ja Bapa, pĕr- moeliakanlah kiranja akoe dihada- pan hadlĕratmoe dĕngan kamoe- liaan, jang tĕlah ada padakoe tatkala akoe dĕngan dikau dĕhoeloe daripada djadi doenia ini. . Bahwa namamoe soedah koe- njatakan kapada sĕgala orang, jang tĕlah kau-karoeniakan kapadakoe daripada isi doenia ini ; maka orang itoelah milikmoe, dan telah eng- kau mĕngaroeniakan dia kapada- koe, dan mareka-itoepon tĕlah mĕmĕliharakan tirmanmoe. . Maka sakarang mareka-itoe mĕngakoe bahwa sĕgala pĕrkara, jang tĕlah kau-karoeniakan kapa- dakoe itoe, ija-itoe daripadamoe djoega. . Karĕna sĕgala firman, jang tĕlah kau-karoeniakan kapadakoe itoe, soedah koe-bĕrikan mareka- itoe, dan mareka-itoepon telah mĕnĕrima segala firman itoe dan mĕngakoelah mareka-itoe dĕngan sabĕnarnja, bahwa tĕlah akoe ka- loewar daripadamoe dan lagi pĕr- tjajalah mareka-itoe bahwa ĕngkau djoega tĕlah mĕnjoeroehkan dakoe. . Maka akoe mendoakan mareka- itoe; boekan orang isi doenia koe- doakan, mĕlainkan sĕgala orang jang kau-karoeniakan kapadakoe, karĕna mareka-itoe pon milikmoe. . Maka sĕgalajangakoe poenja ija-itoe engkau poenja, dan jang ĕngkau poenja ija-itoe akoe poenja , maka akoe pon dipĕrmoeliakan dalam mareka-itoe. . Maka tiada lagi akoe dalam doenia, mĕlainkan mareka-ini lagi dalam doenia, dan akoe datang kapadamoe. Ja Bapa jang soetji, pĕliharakanlah kiranja dalam pĕ- ngĕtahoean namamoe sĕgala orang, jang tĕlah kaukaroeniakan kapa- dakoe, soepaja mareka-itoe djadi satoe, sapĕrti kita ini satoe djoea. . Salama akoe dĕngan ma- reka-itoe dalam doenia, telah koe- pĕliharakan mareka-itoe dalam pĕngĕtahoean namamoe, maka sĕ- gala orang jang tĕlah kau-karoe- niakan kapadakoe itoe soedah koe- pĕliharakan, dan daripada mareka- itoe sa'orang pon tiada binasa, mĕlainkan anak toempas itoe , soe- paja gĕnaplah pĕrkataan alRitab. . Tĕtapi sakarang akoe datang kapadamoe; maka akoe mĕngatakan ini dalam doenia, soepaja kasoe- kaankoe adalah dalam mareka-itoe dĕngan sampoernanja. . Bahwa akoe tĕlah membĕ- rikan firmanmoe kapada mareka- itoe; maka doenia ini bĕntji akan mareka-itoe , sĕbab boekan mareka- itoe daripada doenia, sapĕrti akoe ini boekan daripada doenia. . Boekan akoe minta, soepaja ĕngkau mĕngambil mareka-itoe kaloewar dari dalam doenia, mĕ- lainkan soepaja engkau mĕmĕli- harakan mareka-itoe daripada jang djahat. . Bahwa mareka-itoe boekan daridoenia, sapĕrti akoe ini boekan dari doenia. . Soetjikanlah kiranja mareka- itoe olih kabĕnaranmoe; maka fir- manmoe itoelah kabĕnaran adanja. . Adapon sapĕrti ĕngkau telah mĕnjoeroehkan dakoe kadalam doe- nia , dĕmikian akoe djoega mĕnjoe- roehkan mareka-itoe dalam doenia. . })an karĕna mareka-itoe pon akoe mĕnjoetjikan dirikoe, soepaja mareka-itoe pon disoetjikan olih kabĕnaran. . Boekan mareka-ini sĕhadja jang koedoakan , mĕlainkan sĕgala orang pon jang pĕrtjaja akan dakoe olih pĕngadjaran orang ini; . Soepaja samoewanja djadi satoe, ja Bapa, saperti engkau dalam akoe dan akoe dalam ĕng- kau, dan soepaja mareka-itoe, pon djadi satoe dalam kita, sa- hingga isi doenia pĕrtjaja, bahwa ĕngkau tĕlah mĕnjoeroehkan dakoe. . Maka akoe tĕlah mĕmberikan mareka-itoe kamoeliaan jang telah kau-karoeniakan kapadakoe, soe- paja mareka-itoe djadi satoe, sa- pĕrti kita ini satoe djoea: . Bahv/a akoe dalam mareka- itoe, dan engkau dalam akoe, soe- paja mareka-itoe djadi satoe dĕngan sampoerna, dan soepaja bolih di- kĕtahoei olih doenia, bahwa engkau tĕlah mĕrijoeroehkan dakoe, sĕrta mĕngasihi mareka-itoe sapĕrti eng- kau mĕngasihi akoe. . Ja Bapa, koekahĕndaki bahwa sĕgala orang, jang tĕlah kau-ka- roeniakan kapadakoe itoe, adalah dĕrigan akoe ditĕmpat jang ada akoe, soepaja dilihat olih mareka- itoe kamoeliaankoe , jang kau-anoe- grahakan kapadakoe, karĕna ĕng kau tĕlah mĕngasihi akoe dehoeloe daripada djadi doenia ini. . Ja Bapa jang adil , bahwa doenia ini belom mĕngenal akan dikau, tĕtapi akoe mĕngĕnal akan dikau, dan orang ini pon menga- koe, bahwa ĕrigkau telah menjoe- roehkan dakoe. . Maka soedah koenjatakan namamoe kapada mareka-itoe, dan lagi akoc akan menjatakan dia, soepaja kasih, jang tĕlah kau- kasihi akan dakoe itoe, adalah dalam mareka-itoe, dan akoe pon dalam mareka-itoe djoega. FASAL XVIIL Arakian, satĕlah soedah Isabĕr- kata dĕmikian maka kaloewarlah ija dĕngan moerid-moeridnja, pergi kasabĕrang soengai Kidron, disana adalah soeatoe taman , maka ma- soeklah Isa dengan moerid-moerid- nja kadalam taman itoe. . Adapon Joedas, orang jang mĕnjĕrahkan Isa itoe, ijapon ta- hoelah akan tempat itoe , karĕna kĕrap kali soedah Isa bĕrhimpoen disana dĕngan moerid moeiidnja. . Maka olih loedas dibawa akan soeatoe pasoekan orang lasjkardan bĕbĕrapa orang hamba daripada sĕgala kapala imam dan orang Farisi, laloe datanglah ija katĕmpat itoe dĕngan mĕmbawa tanglong dan damar dan sĕndjata. . Maka sebab dikĕtahoei Isa akan segala pĕrkara jaiig hĕndak bĕrlakoeatasnja, maka kaloewarlah ija sambil katanja kapada mareka- itoe: Siapa jang kamoe tjĕhari? . Maka sahoet mareka-itoe ka- padanja: Isa orang Nazaret. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Bahwa akoelah dia. Maka Joedas, jang mĕnjĕrahkan dia, itoepon adalah bĕrdiii dĕngan mareka- itoe. . Maka serta dikatakan Isa ka- pada mareka-itoe: Akoelah dia, maka oendoerlah mareka-itoe laloe rĕbah katanah. . Maka bĕrtanjalah poela ija akan mai'eka-itoe : Siapa jang ka- moe tjĕhari? Maka kata maieka- itoe: Isa orang Nazaret itoe. . Makadjawab Isa: Bahwatĕlah koekatakan kapadamoe akoelahdia; sĕbab itoe djikalau kamoe mĕntjĕ- haii akoe, biarkanlah orang ini pĕrgi. . Maka ija-itoe soepaja gĕnap- lah pĕrkataan, jang tĕlah dika- takannja itoe: Bahwa daripada mareka, jang tĕlah kau-karoenia- kan kapadakoe itoe, sa'orang pon tiada jang koebiarkan binasa. . Adapon Simon Petroes itoe ada mĕmbawa pĕdang, maka di- hoenoesnja, laloe diparangkannja kapada hamba imam-besar, poe- toeslah telinga kanannja. Adapon nama hamba itoe Malchoes. . Laloe kata Isa kapada Pe- troes: Saroengkanlah pedangmoe; adapon piala jang dibĕrikan olih

Bapakoe akan dakoe itoe , masakan tiada akoe minuem dia. . Arakian , maka olih pasoe- kan lasjkar dĕngan penghoeloenja dan lagi sĕgala hamba orang Ja- hoedi pon ditangkapnja akan Isa dan di-ikatnja. . Laloe dibawanja akandia moela-moela kapada Anas, karĕna ija-itoe mĕntoewa Kajafas, jang imam-bĕsar pada tahoen itoe. . Adapon Kajalas itoelah dia, jang tĕlah mĕmbĕri ichtiar kapada orang Jahoedi, bahwa adalah goe- nanja djikalau mati sa'orang akan ganti bangsa itoe. . Maka Simon Petroes dan lagi sa'orang moerid lain mĕngi- koet Jsa; maka moerid itoepon dikĕnal olih imam-bĕsar; maka bĕrsama-sama naiklah ija kaatas balai imam-besar itoe. . Tĕtapi adalah Petroes ber- diri diloewar pintoe; maka kaloe warlah moerid lain , jang dikenal olih imam-bĕsar itue, sĕrta bĕr- kata-kata dengan pĕrampoean pĕ- noenggoe pintoe, laloe dibawanja akan Petroes pon masoek. . Maka kata pĕrampoean jang mĕnoenggoe pintoe itoe kapada Petroes: Boekankah ĕngkau pon daripada sĕgala moerid orangitoe? Maka sahoetnja : Boekan. . Maka disitoe adalah berdiri bĕbĕrapa orang hamba dan lasjkar, jang tĕlah mĕmasang api arang, karĕna moesim dingin; maka bĕr- dianglah mareka-itoe dan Petroes pon ada berdiri disitoe sambil bĕrdiang. . Hata, maka bĕrtanjalah imam-bĕsar kapada Isa akan hal moerid-moeridnja dan akan hal pĕngadjarannja. . Maka sahoet Isa kapadanja: Bahwa dĕngan njata tĕlah akoe bĕrkata-kata kapada doenia dan sĕlaloe akoe mengadjar orang da- larri masdjid dan dalam kaabah , ditĕmpat sĕgala orang Jahoedi ada bĕrhimpoen, dan soeatoepon tiada koekatakari dĕngan semboeni. . Mĕngapa maka ĕngkau bĕr- tanjakan akoe? tanjalah akan orang, jang tĕlah mĕnĕngar ba- rang, jang koekatakan kapadanja; sasoenggoehnja mareka-itoe djoega mĕngĕtahoei akan barang jang tĕlah koekatakan itoe. . Satĕlah Isa bĕrkata dĕmi- kian, adalah sa'orang lasjkar, jang bĕidiri disitoe, mĕnampar moeka- nja, katanja: Bagitoekah ĕngkau mĕnjahoet kapada imam-besar? . Maka sahoet Isa kapadanja: Djikalau tĕlah akoe bĕrkata salah, toendjoeklah salah itoe; tĕtapi djikalau bĕtoel, mengapa ĕngkau mĕriampar akoe? . Maka olih Anas disoeroeh bawa akan Isa kahadapan Ka- jafas, imam-bĕsar itoe, dengan ikatnja. . Kalakian , maka Simon Pe- troes pon ada lagi bei diii bĕrdiang, maka kata orang kapadanja: Boe- kankah ĕngkau pon sa'orang dari- pada sĕgala moerid orang itoe? Maka bĕrsangkallah ija, katanja: Boekan. . Laloe kata sa'orang daripada sĕgala hamba imam-bĕsar itoe, maka ija-itue daripada koelawarga orang jang diparangkan telinganja olih Petroes, katanja: Boekankah akoe tĕlah mĕlihat ĕngkau dĕngan orang itoe dalam taman? . Maka Petroes pon bersang- kal poela, maka pada koetika itoe djoega hajam pon berkoekoeklah. . Hata, maka dibawa orang- lah akan Isa daripada Kajatas kagĕdoeng-bitjara, ija-itoe pada pagi-pagi hari; tetapi orang Ja- hoedi sĕndiri tiada masoek kadalam gĕdoeng-bitjara itoe, soepaja dja- rigan maieka-itoe djadi nedjis dan soepaja bolih raareka-itoe makan Pasah. . Sĕbab itoe kaloewarlah Pila- toes bĕrtanja akan mareka-itoe; Apakah toedoehan kamoe bawa akan orang ini? . Maka mĕnjahoetlah mareka- itoe kapada Pilatoes: Djikalau kiranja orang ini boekan orang doerhaka adanja, masakan kami mĕmbawakan dia kapada toewan. d. Maka kata Pilatoes kapada mareka-itoe : Ambillah olihmoe akandia, hoekoemkanlah dia sa- toedjoe dĕngan boenji toratmoe. Laloe kata orang Jahoedi kapada- nja: Tiada bĕrkoewasakami mĕng- hoekoemkan orang akan mati di- boenoeh. . Maka ija-itoe soepaja gĕnap- lah pĕrkataan, jang tĕlah dikata- kan Isa akan pĕri hal bagaimana ija akan mati kĕlak. . Maka Pilatoes pon masoek- lah poela kadalam gedoeng bitjara, laloe dipanggilnja Isa, katanja: Ijakah engkau radja orang Jahoedi? . Maka sahoet Isa kapadanja: Adapon katamoe ini dari sĕndiri- moekah, ataw orang lainkah mĕ- ngatakan dia kapadamoe akan halkoe? . Maka sahoet Pilatoes: Akoe ini orang Jahoedikah ? Bahwa bang- samoe dan sĕgala kapala imam pon tĕlah mĕnjĕrahkan dikau ka- padakoe ; apakah pĕrboewatanmoe ? . Maka sahoet Isa: Bahwa karadjaankoe itoe boekan karadjaan doenia ini; djikalau kiranja kara- djaankoe soeatoe karadjaan doenia ini, nistjaja tĕlah mĕlawanlah se- gala hambakoe, soepaja djangan akoe disĕrahkan kapada orang Ja- hoedi, tĕtapi sakarang karadjaan- koe boekan disini. . Laloe kata Pilatoes kapada- nja: Ĕngkau sa'orang radjakah? Maka sahoet Isa: Bĕnarlah kata- moe, akoe ini sa'orang radja. Maka sĕbab itoelah akoe telah djadi, dan sĕbab itoe djoega akoe tĕlah datang kadalam doenia, soepaja akoe mĕn- djadi saksi akan kabĕnaran. Ba- rang-siapa jang daripada kabena- ran, ija-itoe mĕnĕngar akan pĕr- kataankoe. . Maka kata Pilatoes kapada- nja: Apakah kabĕnaran itoe? Sa- tĕlah ija berkata dĕmikian kaloe- warlah ija poela kapada orang Jahoedi, laloe katanja kapada ma- reka-itoe: Bahwa tiadalah akoe mĕn- dapat apa-apa salahnja orang ini. . Tĕtapi adalah adat kamoe, bahwa pada masa hari raja Pasah akoe mĕlĕpaskan sa'orang bagai- moe; maoekah kamoe akoe mĕlĕ- paskan bagaimoe radja orang Ja- hoedi itoe? . Maka bĕrsĕroelah mareka-itoe sakalian poela, katanja: Djanganlah dia, mĕiainkan Barabas. Maka Barabas itoe sa'orang pĕmboenoeh adanja. FASAL XIX. SABeRMOELA, maka olih Pilatoes di-ambil akan Isa, laloe disĕsahnja. . Maka olih segalaorang lasjkar di-annjamkan saboewah makota daripada doeri, laloe dikĕnakannja pada kapala Isa, sĕrta dipakaikan- nja poela badjoe jang oengoe war- nanja, . Laloe katanja: Daulat, hai radja orang Jahoedi! maka ditam- par olih mareka-itoe akandia. . Arakian, maka Pilatoes pon kaloewarlah poela, sĕrta katanja kapada mareka-itoe : Lihatlah olih- moe, bahwa akoe mĕmbawa ka- loewar akandia kapadamoe, soe- paja dikĕtahoei olihmoe, satoe salah pon tiada koedapat padanja. . Hata, maka Isa pon kaloe- warlali berpakaikan makota doeri dan bĕrbadjoe jang oengoe warna- nja. Laloe kata Pilatoes kapada mareka-itoe: Lihatlah akan ma- noesia ! . Dĕmi dilihat olih kapala- kapala imam dĕngan sĕgala ham

banja akan dia, maka bĕrsĕroelah mareka-itoe, katanja: Palangkan- lah dia; palangkanlah dia! Maka kata Pilatoes kapada mareka-itoe: Hĕndaklah kamoe djoega mengam- bil akandia dan mĕmalangkan dia, karĕna tiada koedapat apa-apa salahnja. . Maka sahoet orang Jahoedi kapadanja: Bahwa adalah pada kami satoe hoekoem , maka sa- pĕrti boenji hoekoem kami itoe patoetlah ija mati diboenoeh, sĕbab tĕlah didjadikannja dirinja Anak-Aliah. . Dĕmi didĕngar Pilatoes pĕr- kataan ini, maka makinlah bĕr- tambah takoetnja, . Laloe masoeklah ija poela kadalam gĕdoeng-bitjara, katanja kapada Isa: Engkau darimana? Maka tiada disahoet olih Isa akandia. . ^Laloe kata Pilatoes kapada- nja: Engkau ta'maoe berkata-kata kapadakoekah ? tiadakah ĕngkau tahoe bahwa akoe bĕrkoewasa mĕ- malangkan dikau dan bĕrkoewasa djoega mĕlĕpaskan dikau? . Maka sahoet Isa: Bahwa tiada bolih ĕngkau bĕrkoewasa atas akoe ini, djikalau tiada di- anoegrahakan kapadamoe dari atas; sĕbab itoe adapon orang, jang tĕlah mĕnjĕrahkan akoe kapadamoe , mareka-itoelah terlĕbih bĕsar do- sanja. . Maka daiipada koetika itoe djoega olih Pilatoes ditjĕhari djalan hĕndak mĕlĕpaskan dia, tĕtapi bĕr- sĕroelah orang Jahoedi, katanja: Djikalau engkau mĕlĕpaskan orang ini, boekannja ĕngkau sohbat Kai- sar; barang-siapa jang mĕndawa dirinja radja ijalah mĕndoerhaka kapada Kaisar, . Hata, satĕlah didĕngar olih Pilatoes akan pĕrkataan ini, maka dibawanja akan Isa kaloewar, laloe doedoeklah ija di-atas koersi hakim di tĕmpat jang bĕrnama Hamparan Batoe, dan dĕngan bĕhasa Ibrani Gabata namanja. . Adapon pada waktoe itoe adalah kasadiaan Pasah, ija-itoe hampir poekoel doewa-bĕlas tĕngah hari; maka kata Pilatoes kapada orang Jahoedi: Lihatlah akan Ra- djamoe ! . Maka bĕrsĕroe-sĕroelah ma- reka-itoe: Njahkanlah dia; njah- kanlah dia ! Palangkanlah dia! Maka kata Pilatoes kapada mareka- itoe: Akoe palangkankah Radja- moe? Maka sahoet sĕgala kapala imam : Bahwa pada kami tiada- lah radja lain, mĕlainkan Kaisar djoega. . Satĕlah itoe maka Pilatoes pon mĕnjĕrahkan ]sa kapada ma- reka-itoe akan dipalangkan, laloe di-ambil olih mareka-itoe akan Isa dibawanja akan dia pĕrgi. . Maka kaloewarlah Isa dĕngan mĕngangkat kajoe-palangnja sam- pai katĕmpat jang bĕrnama Tĕm- pat-Tĕngkorak , ija-itoe dengan be- hasa Ibrani Golgota namanja. . Maka ditĕmpat itoe dipalang- kan oranglah Isa sĕrta dĕngan doewa orang lain pon disabĕlah- mĕnjabĕlahnja , dan Isa pon di- tĕngahnja. . Maka olih Pilatoes pon disoe- ratkanlah soeatoe alamat, diboe- boehnja di-atas kajoe palang itoe, maka soerat itoe demikian boenji- nja: IsA orang nazaret, radja ORANG JAHOEDI. . Maka banjaklah daripada orang Jahoedi ada mĕmbatja ala- mat itoe, karĕna tĕmpat Isa dipa- langkan itoe dĕkat negari; maka soerat itoepon ditoeUskan dĕngan bĕhasa Ibrani dan Grika dan Roem. . Maka kata sĕgala kapala imam orang Jahoedi kapada Pila- toes: Djanganlah ditoeliskan ija radja orang Jahoedi, mĕlainkan dikatakannja : Akoelah radja orang Jahoedi. . Maka sahoet Pilatoes: Ada- pon barang jang koetoelis itoe, ija-itoe telah soedah koetoelis. . Arakian, satĕlah soedah di- palangkan olih orang lasjkar akan isa, di-ambilnja sĕgala pakaijan- nja, dibĕhaginja ĕmpat, ija-itoe sa'orang satoe bĕhagian; danlagi djoebahnia. Adapon djoebahnja itoe tiada djahitannja, mĕlainkan satĕ- noenan djoea dari atas sampai kabawah. . Maka kata orang lasjkar itoe sa'orang kapada sa'orang: Djanganlah kita tjarikkan, mĕlain- kan baiklah kita boewang oendi, kita lihat siapa mendapat dia. Maka ija-itoe soepaja gĕnaplah pĕrkataan jang tĕrsĕboet dalam alKitab, boenjinja: Bahwa ma- reka-itoe tĕlah mĕmbĕhagi- bĕhagi pakaijankoe pada sama sĕndirinja dan atas djoebahkoe mareka-itoe mĕmboewang oendi. Maka sĕgala pĕrkara itoe dipĕrboewat djoega olih orang lasjkar itoe. . Maka dĕkat dĕngan kajoe palang Isa itoe adalah bĕrdiii iboenja, dan saoedara pĕrampoean iboenja, dan Mĕiiam bini Kleopas, dan Mĕiiam Magdalena. . Dĕmi tĕrlihatiah Isa akan iboenja, dan akan moerid kĕkasih- nja, itoepon ada bĕrdiri dĕkat, maka katanja kapada iboenja: Hai pĕrampoean, lihatlah anakmoe. . Laloe kata Isa kapada moerid itoe: Lihatlah iboemoe! Maka dari- pada koetika itoe djoega dibawa olih moerid itoe akan Mĕriam karoemahnja. . Kĕmoedian daripada itoe, sĕbab dikĕtahoei olih Isa akan hal tĕlah djadi sĕgala sasoeatoe, dan soepaja genaplah pĕrkataan alKitab, maka katanja: Akoe bĕr<1ĕhaga. . Maka adalah tĕrlĕtak disitoe saboewah bĕdjanah pĕnoeh tjoeka; maka di-isi oranglah saboewah loemoet-karang dĕngan tjoeka, di- boeboehnja di-atas hisop, laloe disampaikannja kamoeloet Isa. . Satĕlah soedah dikĕtjap Isa tjoeka itoe, maka katanja: Soedah djadi; laloe tertoendoeklah kapa- lanja dan poetoeslah njawanja. . Maka sĕbab pada koetika itoe adalah kasadiaan dan soepaja djangan sĕgala toeboeh itoe tinggal tĕigantoeng dikajoe-palang pada hari sabat itoe, katena sabat itoe- lah hari bĕsar, maka dipintalah olih orang Jahoedi kapada Pilatoes, soepaja kaki orang jang dipalang- kan itoe dipatahkan dan maitnja pon ditoeroenkan. . Maka datanglah orang lasj- kar itoe , laloe dipatahkannja ka- doewa belah kaki orang satoe dan kadoewa bĕlah kaki orang satoenja, jang dipalangkan sertanja; . Tĕtapi apabila mareka-itoe datang kapada Isa, dilihatnja ija soedah raati, maka sebab itoe tiada dipatahkannja kakinja; . Mĕlainkan sa'orang lasjltar mĕnikam lamboeng Isa dengan toembaknja, laloe kaloewarlah da- rah dĕngan ajar. . Adapon orang jang tĕlah mĕlihatnja, ija-itoe mendjadi saksi dan bĕnarlah kasaksiannja, karĕna tahoelah ija bahwa ija mĕngatakan barang jang bĕnar, soepaja kamoe poti pĕrtjaja; . Kaiĕna sĕgala pĕrkara ini tĕlah djadi, soepaja gĕnaplah pĕr- kataan alKitab, boenjinja: Bahwa sabatang toelangnja pon tiada akan dipatahkan. . Dan lagi soeatoe perkataan alKitab, boenjinja: Bahwa ma- reka-itoe akan mĕmandang kapada dia, jang tĕlah diti- k a m n j a. . Hata, maka kĕmoedian dari- pada itoe pĕrgilah Joesoef, orang Arimatea, ija-itoe sa'orang moerid Isa djoega, tetapi dengan sĕm- boeni, sĕbab takoetnja akan orang Jahoedi, dipintanja idzin kapada Pilatoes akan mĕrioeroenkan mait Isa itoe , maka olih Pilatoes diloe- loeskan pĕrmintaannja, laloe da- tanglah ija mĕnoeroenkan mait Isa. . Dan lagi datanglah Niko- demoes, ija-itoe jang dĕhoeloe mĕndapatkan Isa pada waktoe malam, maka dibawanja sĕrtanja akan emoer bĕrtjampoer kalĕm- bak, ada kira-kira saratoes kati bĕratnja. . Maka olih kadoewanja di- ambil akan mait Isa, laloe dika- faninja dĕngan diboeboeh rĕmpah- rĕmpah , sĕbagaimana adat orang Jahoedi mĕngĕrdjakan mait. . Adapon dekat tĕmpat Isa dipalangkan itoe adalah soeatoe taman, dan dalam taman itoe saboewah koeboer beharoe, ma- ka bĕlom pĕrnah ditanamkan orang dalamnja. . Maka dalam koeboer itoe- lah dilĕtakkannja Isa, sebab pada koetika itoe adalah kasadiaan orang Jahoedi, karĕna koeboer itoepon dĕkat. FASAL XX. SABĕRMOELA, maka pada hari ahad pagi-pagi lagi gĕlap datang- lah Mĕriam Magdalena kakoeboer itoe, dilihatnja batoenja soedah tĕrangkat daripada pintoe koeboer itoe, . Maka bĕrlarilah ija datang mĕndapatkan Simon Petroes dan moerid lain, jang dikasihi Isa itoe, laloe katanja kapadanja: Bahwa Toehan soedah di-angkat orang dari dalam koeboernja, maka tiadalah kami tahoe dimana ditarohnja akandia. . Laloe kaloewarlah Petroes dĕngan moerid lain itoe, maka sampailah kadoewanja kakoeboer. . Maka kadoewanja pon bĕr- djalanlah bĕrsama-sama, tĕtapi moerid lain itoe bĕrdjalan dĕhoe- loe, lĕbih pantasnja daripada Petroes, maka terdehoeloe ija-pon sampailah kakoeboer itoe. . Maka toendoeklah ija, dili- hatnja kain kafan itoe tĕrletak, tĕtapi tiada ija masoek kadalam. . Kĕmoedian datanglah Simon Petroes pon mĕngikoet dia, laloe masoek kadalam koeboer, maka dilihatnja kain kafan itoe tĕr- lĕtak , . Dan sapoe-tangan, jang di- ikatkan pada kapalanja itoe, tiada bĕrsama-sama dĕngan kain kafan, mĕlainkan terlĕtak ditĕmpat asing dĕngan lipatannja. . Rĕmoedian masoeklah moe- rid lain pon, jang tĕrdehoeloe sampai kakoeboer itoe; demi di- lihatnja hal itoe maka pĕrtjaja- lah ija. . Karĕna bĕlom lagi mareka- itoe mĕngĕrti pĕrkataan alKitab, bahwa saharosnjalah ija-pon akan bangkit dari antara orang mati. . Maka kadoewa moerid itoe- pon kĕmbalilah poelang karoe- mahnja. . Arakian, maka Mĕriam pon adalah berdiri diloewar, hampir dĕngan koeboer itoe, dĕngan ta- ngisnja, maka tĕngah menangis itoe bĕrdjongkoklah ija hĕndak mĕnengok kadalam koeboer itoe. . Tiba-tiba tĕrhhatlah ija akan doewa orang malaikat, jang bĕr- pakaikan pakaijan poetih, ija-itoe doedoek, sa'orang arah kapala dan sa'orang arah kaki ditĕmpat mait Isa itoe dilĕtakkan. . Maka kata malaikat itoe kapadanja: Hai perampoean, mĕ- ngapa ĕngkau menangis? Maka sahoetnja kapadanja: Sĕbab Toehan sĕhaja tĕlah di-angkat orang dari sini, maka tiada sĕhaja tahoe di- mana ditarohnja akandia. . Satĕlah soedah ija bĕrkata dĕmikian menolihlah ija, maka tĕrpandanglah ija kapada Isa ada bĕrdiri disitoe, tĕtapi tiada dikĕ- tahoeinja ija-itoe Isa. . Maka kata Isa kapadanja: Hai pĕrampoean, mengapa ĕng- kau mĕnangis? siapa garangan ĕngkau tjĕhari? Maka pada sang- ka pĕrampoean itoe ija-inilah pĕnoenggoe taman, sĕbab itoe ka- tanja: ja toewan, djikalau kiranja toewan jang mĕmbawa akan dia dari sini, katakanlah kapada sĕ- haja dimana toewan tarohkan ija, soepaja boUh sĕhaja pĕrgi mĕ- ngambil dia. . Maka kata Isa kapadanja: Hai Mĕriam! Maka bĕrpalinglah ija sambil katanja: Ja Raboeni! ĕrtinja: Goeroe. . Maka kata Isa kapadanja: Djanganlah ĕngkau mĕndjamah akoe, karĕna bĕlom akoe naik katĕmpat Bapakoe; mĕlainkan pĕrgilah engkau mĕndapatkan sĕgala saoedarakoe , katakanlah kapada mareka-itoe, bahwa akoe naik katĕmpat Bapakoe dan Ba- pamoe, dan mĕndapatkan Allah- koe dan AUahmoe. . Maka datanglah Mĕriam Magdalena mĕmbĕri tahoe sĕgala moerid itoe, bahwa tĕlah dilihat- nja Toehan dan lagi sĕgala per- kara ini telah dikatakan olih Toe- han kapadanja. . Hata, satĕlah pĕtang hari, pada hari ahad itoe djoega, sĕrta tĕrkoentjilah segala pintoe, tĕm- pat moerid-moeridnja ada berhim- poen, sĕbab takoetnja akan orang Jahoedi, tiba-tiba datanglah Isa tĕrdiri ditĕngah-tĕngah , laloe ka- tanja kapada mareka-itoe : assalam alaikoem ! . Satĕlah soedah ija berkata dĕmikian, ditoendjoeknja tangan- nja dan roesoeknja akan mareka- itoe, maka bĕrsoeka-tjitalah hati sĕgala moerid-moerid itoe apabila dilihatnja Toehan. . Maka kata Isa poela kapada mareka-itoe ; assalam alaikoem ; adapon sapĕrti Bapa tĕlah mĕnjoe- roehkan dakoe, dĕmikian djoega akoe mĕnjoeroehkan kamoe. . Satĕlah soedah ija bĕrkata dĕmikian maka dihĕmboesnja ka- pada mareka-itoe, sĕrta katanja: Samboetlah olihmoe akan Rohoe'l- koedoes ; . Djikalau kamoe mĕngam- poeni dosa barang sa'orang, maka dosanja pon di-ampoenilah , dan djikalau tiada kamoe mĕngam- poeni dosa barang sa'orang, maka dosanja pon tiada di-ampoeni djoega. . Adapon Tomas, jang bĕrgĕ- lar Didimoes, ija-itoe sa'orang da- lam kadoewa-bĕlas moerid itoe djoega, maka tiadalah ija dĕngan mareka-itoe pada masa datang Isa itoe. . Maka kata sĕgala moerid jang lain itoe kapada Tomas: Bahwa kami soedah melihat Toe- han. Maka sahoet Tomas kapada mareka-itoe: Djikalau tiada akoe mĕlihat bekas pakoe pada tangan- nja, dan dapat masoekkan djarikoe dalam bekas pakoe itoe dan ma- soekkan tangankoe dalam lam- boengnja , nistjaja tiada akoe maoe pĕrtjaja. . Hata, lĕpas doelapan hari adalah bĕrhimpoen poela sĕgala moerid-moerid dalam roemah itoe, dan Tomas pon ada di-antaranja ; maka sĕdang pintoe pon tĕrkoentji datanglah Isa bĕrdiri ditĕngah, sambil katanja : assalam alai- koem. . Laloe katanja kapada Tomas : Oendjoeklah djarimoe kamari; te- ngoklah tangankoe; dan oendjoek- lah tanganmoe, masoekkan dalam lamboengkoe; maka djangan lagi sjak mĕlainkan pĕrtjajalah. . Maka sahoet Tomas, katanja : Ja Toehankoe dan Allahkoe! . Maka kata Isa kapadanja: Hai Tomas, sĕbab ĕngkau soedah mĕlihat akoe, maka bĕharoelah

ĕngkau pertjaja ; bahwa salamatlah orang, jang tiada mĕlihat, maka pĕrtjaja djoega. . Bahwa sasoenggoehnja Isa tĕlah mĕngadakan bebĕrapa-bĕrapa mdĕdjizat lain-lain lagi dihadapan sĕgala moeridnja, jang tiada tĕrsĕ- boet dalam kitab ini. . Mĕlainkan sĕgala pĕrkara ini soedah disoeratkan, soepaja kamoe pĕrtjaja bahwa Isa itoe Almasih, ija-itoe Anak-Allah ; dan lagi soe- paja dĕngan pĕrtjaja itoe bolih kamoe mĕndapat salamat kekal ohh namanja. FASAL XXL Adapon kĕmoedian daripada sa- kalian ini maka Isa pon mĕnjatakan dirinja poela kapada moerid-moe- ridnja ditĕpi tasik Tiberias; maka dĕmikianlah pĕri dinjatakannja dirinja : . Maka adalah bĕrhimpon Simon Petroes dan Tomas, jang tersĕboet Didimoes, dan Natanail dari negari Kana ditanah GaUlea, dan anak- anak Zabdi, dan lagi doewa orang moeridnja jang lain, . Maka kata Simon Petroes kapada mareka-itoe: Bahwa akoe hĕndak pĕrgi mĕmoekat. Maka sa- hoet mareka-itoe kapadanja: Kami pon pĕrgi sĕrta. Maka kaloewarlah mareka-itoe laloe naik pĕrahoe; maka sa'ekoer ikan pon tiada didapatnja pada malam itoe. . Satĕlah pagi hari maka adalah Isa bĕrdiri ditepi pantai, tĕtapi tiada dikĕtahoei oUh moerid-moe- ridnja ija-itoe Isa. . Maka katalsa kapada mareka- itoe: Hai anakkoe, adakah pada kamoe barang sĕdikit laoek? Maka sahoet maieka-itoe kapadanja : Ta'-ada. . Maka kata Isa kapada mareka- itoe: Laboehkanlah poekatmoe di- sabĕlah kanan perahoe, nistjaja kamoe dapat. Maka dilaboehkan- njalah, laloe tiada dapat mareka- itoe mĕnarik poekatnja, sĕbab kabanjakan ikan. . Maka kata moerid , jang dika- sihi Isa itoe, kapada Petroes: Bahwa ija-ini Toehan. Dĕmi dide- ngar olih Simon Petroes bahwa itoelah Toehan , raaka dipakainja badjoenja (karĕna tiada ija berba- djoe), laloe tĕrdjoenlah ija kada- lam ajar. . Maka segala moerid jang lain pon datanglah dĕngan pera- hoe kĕtjil itoe , (karĕna tiada djaoeh mareka-itoe dari darat, ada kira-kira doewa ratoes hasta sĕhadja djaoehnja,) sambil dita- riknja poekat jang pĕnoeh dĕngan ikan itoe. . Satĕlah soedah naik kada- rat, maka dihhatnja ada soeatoe timboenan bara-api, dan ikan pon tĕrlĕtak di-atasnja, dan roti pon ada. . Maka kata Isa kapada ma- reka-itoe: Bawalah daripada ikan jang bĕharoe kamoe tangkap itoe. . Maka Simon Petroes pon pĕrgilah mĕnarik poekat itoe kada- rat, pĕnoeh dĕngan ikan bĕsar- bĕsar, saratoes lima poeloeh tiga ekoer banjaknja; soenggoehpon bagitoe banjak, tiada djoega kojak poekatnja. . Maka kata Isa kapada ma- reka-itoe: Marilah makan. Maka daripada sĕgala moeridnja sa'orang pon tiada bĕrani bĕrtanja akan dia: Siapa ĕngkau? karĕna diliĕ- tahoeinja bahwa inilah Toehan. . Maka Isa pon datanglah hampir, di-ambilnja roti, laloe dibĕrikannja kapada mareka-itoe, dan ikan itoe pon demikian. . Maka inilah jang katiga kalinja Isa mĕnjatakan dirinja ka- pada moerid-moeridnja, kĕmoe- dian daripada ija bangkit dari antara orang mati. . Hata, satĕlah soedah makan, maka kata Isa kapada Simon Petroes: Hai Simon bin Jonas, kasihkah ĕngkau akan dakoe lĕbih daripada sakalian ini? Makasahoet Petroes kapadanja: Ja Toehan, bahwa Toehan tahoe akan hal sĕhaja mĕngasihi Toehan. Maka kata Isa kapadanja: Gombalakan- lah anak-kambingkoe. . Maka pada kadoewa kalinja kata Isa kapadanja: Hai Simon bin Jonas, kasihkah ĕngkau akan dakoe ? Maka sahoetnja: Ja Toehan, bahwa Toehan tahoe akan hal sĕhaja mĕngasihi Toehan. Laloe kata Isa kapadanja: Gombalakan- lah kambingkoe. . Maka pada katiga lcalinja kata Isa kapadanja: Hai Simon bin Jonas, kasihkah engkau akan dakoe? Maka Petroes pon bĕr- doeka-tjitalah hatinja, sĕbab sam- pai tiga kali kata Isa kapadanja: Kasihkah ĕngkau akan dakoe? Maka sahoetnja : Ja Toehan , bah- wa Toehan mĕngĕtahoei sĕgala pĕrkara, Toehan pon tahoe akan hal sĕhaja mĕngasihi Toehan. Laloe kata Isa kapadanja: Gombalakan- lah kambinglcoe. . Bahwa sasoenggoeh-soeng- goehnja akoe bĕrkata kapadamoe: Tatkala ĕngkau lagi moeda, telah kau-ikat pinggangmoe sendiri, laloe pĕrgi barang-kamana pon kau-kahĕndaki; tĕtapi apabila toe- wa kĕlak, maka engkau akan mĕngoendjoek kadoewa bĕlah ta- nganmoe, dan orang lain pon akan mĕngikat pinggangmoe, dan mĕmbawa akan dikau barang- kamana jang tiada kau-kahĕndaki. . Adapon kata Isa dĕmikian hĕndak mĕnjatakan dĕngan bagai- mana pĕri kamatian Petroes akan mĕmoeliakan Allah kelak. Satĕ- lah soedah Isa bĕrkata dĕmikian, maka katanja kapadanja: Ikoetlah alcoe. . Maka Petroes pon bĕrpaling dirinja laloe dilihatnja moerid, jang dikasihi Isa itoe, ada mĕngi- koet; maka ija djoega jang doe- doek bĕrsandar pada dada Isa tatkala daiam pĕrdjamoean malam, sĕrta katanja: Ja Toehan, siapa- kah dia, jang akan menjĕrahkan Toehan? . Dĕmi dilihat Petroes akan moerid itoe, maka katanja kapada Isa : Ja Toehan, bagaimanakah pĕri hal kasoedahan orang ini kĕlak? . Maka kata Isa kapadanja: Djikalau akoe hendak orang ini tinggal sampai akoe datang, apa- kah ĕngkau tadloeli? Ikoetlah ĕng- kau akan dakoe. . Maka bĕrpĕtjahlah chabar ini kapada segala saoedara, bahwa moerid itoe tiada akan mati; tĕtapi boekan kata Isa: Bahwa tiada ija akan mati, melainkan katanja: Djikalau akoe hendak ija tinggal sampai akoe datang, apakah ĕng- kau fadloeli?

Maka inilah moeridnja, jang bĕrsaksi akan segala pĕrkara ini, dan jang tĕlah mĕnjoerat sĕgala pĕrkara ini. Maka kĕtahoeilah kami akan kasaksiannja itoe bĕnar adanja. . Maka adalah djoega banjak pĕrkara lain-lain lagi, jang diper- boewat olih Isa, tĕtapi pada sang- kakoe, djikalau kiranja tiap-tiap pĕrkara itoe disoeratkan , nistjaja doenia ini pon tiada tĕrmoewat akan sĕgala kitab, jang disoerat- kan itoe. Amin.

Pranala luar[sunting]