Wasiat yang Baru/Markus

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Logo Wikipedia
Logo Wikipedia
Wikipedia memiliki artikel yang berkaitan dengan:Injil Markus.
Indonesia Wikibooks logo
Indonesia Wikibooks logo

Wasiat jang beharoe, ija-itoe segala kitab perdjandjian beharoe ataw indjil toehan kami isa almasih, Hillebrandus Cornelius Klinkert, 1902, Nederlandsch Bijbelgenootschap (Amsterdam)[sunting]


INDJILOE'LḲOEDOES


JANG TERSOERAT


OLIH


MARḲOES.


~~~~~~~~~


FASAL I.

  Bahwa inilah pĕrmoelaän indjil Isa almasih, Anaḳ-Allah.

  2. Sapĕrti jang tĕrsoerat olih nabi itoe, boenjinja: Bahwa sasoenggoehnja akoe mĕnjoeroehkan oetoesankoe dihadapanmoe, jang akan mĕmbĕtoelkan djalanmoe dihadapanmoe.

  3. Maka adalah boenji soeara orang bĕrsĕroe-sĕroe dipadang bĕlantara dĕmikian boenjinja: Sadiakanlah djalan Toehan, bĕtoelkanlah loeroeng-loeroengnja.

  4. Maka adalah Jaḥja mĕmbaptisakan orang dipadang-bĕlantara sĕrta mĕngadjarkan baptisan tobat akan kaämpoenan dosa.

  5. Maka kaloewarlah samoewa orang isi nĕgari-nĕgari Jahoedi dan lagi orang isi nĕgari Jeroezalim pon mĕndapatkan dia; maka mareka-itoe sakalian pon dibaptisakannja dalam soengai Jarden sĕmantara mareka-itoe mĕngakoe dosanja.

  6. Sjahadan adalah pakaijan Jaḥja itoe daripada boeloe onta dan ikat pinggangnja daripada koelit dan makanannja pon bilalang dan ajar madoe hoetan.

  7. Maka ijapon mĕngadjar, katanja: Kĕmoedian daripadakoe kĕlak akan datang sa'orang, jang tĕrlĕbih bĕsar koewasanja daripadakoe, maka akoe tiada patoet akan toendoeḳ mĕmboekakan tali kasoetnja.

  8. Bahwa sasoenggoehnja akoe mĕmbaptisakan kamoe dĕngan ajar, akan tĕtapi ija djoega akan mĕmbaptisakan kamoe dĕngan Roḥoe'Iḳoedoes.

  9. Sabĕrmoela, maka pada masa itoe datanglah Isa dari nĕgari Nazareṭ jang ditanah Galilea, laloe ija pon dibaptisakan olih Jaḥja dalam Jarden.

  10. Sĕrta ija kaloewar dari dalam ajar, dilihatnja langit tĕrboeka dan Roḥ itoe sapĕrti boeroeng mĕrpati toeroen kapadanja.

  11. Maka dari langit datanglah soeatoe boenji soewara mĕngatakan: Bahwa ĕngkaulah Anaḳkoe jang kĕkasih; akan dikau djoega akoe bĕrkĕnan.

  12. Maka sabĕntar djoega dibawa olih Roḥ akan dia kagoeron.

  13. Maka adalah ija digoeron itoe ĕmpat-poeloeh hari lamanja ditjobaï olih sjaiṭan, dan adalah ija dĕngan sĕgala binatang jang boewas; maka malaïkat pon datang mĕlajani dia.

  14. Ḥata, satĕlah soedah Jaḥja disĕrahkan, maka datanglah Isa kanĕgari Galilea mĕngadjarkan indjil karadjaan AUah, . Katanja: Bahwa waktoenja soedah gĕnap , dan karadjaan AUah pon tĕlah hampir; tobat- lah kamoe sĕrta pĕrtjajalah akan indjil. . Sjahadan, maka bĕrdjalanlah ija ditĕpi tasik Galilea, maka tĕr- lihatlah ija akan Simon dĕngan saoedaranja jang bernama Andrias , tĕngah mĕlaboehkan poekatnja da- lam tasik, karena mareka-itoe pĕ- moekat adanja. . Maka kata Isa kapada ma- reka-itoe: Ikoetlah akoemakaakoe mĕndjadikan kamoe kĕlak pĕmoe- kat orang. . Maka dengan sigĕranja diting- galkannja poekatnja ialoe mĕngi- koet dia. . Satĕlah ija bĕrdjalan lĕbih djaoeh sĕdikit maka tĕrlihatlah poela ija akan Jakoeb bin Zabdi dĕngan saoedaranja jang bĕrnama Jahja, doedoelc dalam pĕrahoe mĕmboeboel poekatnja. . Maka sabĕntar itoe djoega dipanggilnja mareka-itoe, maka kadoewanja pon mĕninggalkanlah Zabdi, bapanja, dalam pĕrahoe dĕngan orang-orang opahan laloe mĕngikoet Isa. . Mali;a mareka-itoepon masoek kadalam nĕgari Kapernaoem , sate- lah datang hari sabat maka ma- soeklah Isa kadalam masdjid laloe mĕngadjar. . Maka hairanlah mareka-itoe akan pĕngadjarannja, karĕna ija pon mĕngadjar mareka-itoe sapĕrti orang jang bĕrkoewasa, boekannja sapĕrti chatib-chatib. . Maka adalah dalam masdjid mareka-itoe sa'orang jang dirasoek sjaitan; maka bersĕroelah ija, . Katanja: Biarkanlah kami; apakah pĕrkara kami dĕngan dikau, hai Isa, orang Nazaret! Datang- moe ini hĕndak mĕmbinasakan kamikah? Bahwa tahoelah kami ĕngkau ini siapa, ija-itoe kasoe- tjian Allah. . Maka olih Isa digoesar akan dia, katanja: Diam; kaloewarlah ĕngkau dari dalam orang ini. . Maka satĕlah sjaitan jang nĕdjis itoe soedah mĕngharoe orang itoe, mĕndjĕritlah ija dengan nja- ring soearanja, laloe lcaloewarlah ija daridalarn orang itoe. . Maka mareka-itoe sakalian pon tĕrtjĕngang-tjĕnganglah sĕrta bĕrtanja sama sendirmja, katanja: Apakah ini? pĕtigadjaran beharoe apakah ini? karĕna dĕngan koewasa disoeroehnja sjaitan, maka ini me- noeroetlah pĕrentahnja. . Maka dengan sabĕntar djoega bĕrpĕtjah-pĕtjahlah wartanja dalam sĕgala djadjahan Galilea itoe. . Maka sabĕntar djoega kaloe- warlah mareka-itoe dari dalam masdjid, laloe masoeklah liadalam roemah Simon dan Andrias sĕrta dĕngan Jakoeb dan Jahja. . Akan tĕtapi mĕntoewa pĕr- ampoewan Simon adalah bĕrbaring kĕna saidt dĕmam ; maka dĕngan sigĕranja pĕrgiiah mareka-itoe mĕmbĕri tahoe Isa akan hal pĕr- ampoewan itoe. . Maka datanglah Isa mĕn- dapatkan dia, laloe didjabatnja tangan pĕrampoewan itoe sĕrta dibangoenkannja; maka sakoetika itoe djoega demamnja pon tĕrbang- lah, laloe pĕrampoewan itoe mĕla- jani mareka-itoe. . Maka pada malam, tĕlah masoek matahari, dibawa ma- reka-itoe kapadanja akan sĕgala orang sakit dan jang dirasoek sjaitan. . Maka sakalian orang isi nĕgari itoepon bĕrkaroemoenlah dimoeka pintoe. . Laloe disemboehkannja bĕ- bĕrapa banjak orang jang kĕna djĕnis-djĕnis pĕnjakit, dan diboe- wangkannja beberapa sjaitan, tiada dibĕrinja sjaitan itoe bĕrkata-kata lagi , karĕna mareka-itoe mĕngĕnal akandia. . Hata, maka Isa pon bang- oenlah pada pagi-pagi hari, lagi malam, laioe kaloewarlah ija pergi kapada soeatoe tĕmpat jang soenji, maka disanalah ija mĕminta-doa. . Maka Simon dĕngan sĕgala orang jang sertanja itoe mĕngi- koet dia. . Satĕlah soedah bertĕmoe, maka kata mareka-itoe kapadanja: Bahwa orang samoewa mĕntjĕhari toewan. . Laloe kata Isa kapada ma- reka-itoe: Mari kita kadoesoen- doesoen jang dekat ini, soepaja disanapon bolih akoe mĕngadjar, karĕna sĕbab itoe djoega tĕlah akoe kaloewar. . Maka mĕngadjarlah ija da- lam sĕgala masdjid mareka-itoe di saloeroeh tanah Galilea, sĕrta diboewangnja sĕgala sjaitan. . Sjahadan, maka datanglah kapadanja sa'orang koesta meminta kapadanja sambil bertĕloet, sĕm- bahnja: Djikalau Toehan maoe, Toehan djoega bĕrkoewasa mĕnjoe- tjikan hamba. . Maka Isa pon bĕrbangkitlah kasihan hatinja, di-oendjoekkannja tangannja, laloe didjamahnja akan dia sĕrta katanja: Akoe maoe, djadilah engkau soetji. . Satĕlah soedah ija bĕrkata dĕmikian, maka koesta itoepon oendoerlah daripada orang itoe sa- hingga soetjilah ija. . Maka satĕlah dipĕsankannja baik-baik disoeroehnja ija pĕrgi, . Katanja: Ingatlah ĕngkau: djangan kaukatakan ini kapada sa'orang djoea pon, mĕlainkan pĕrgilah toendjoekkan dirimoe ka- pada imam, dan bawalah korban karĕna kasoetjianmoe, barangjang tĕlah dipĕsan olih nabi Moesa, akan soeatoe tanda bagai ma- reka-itoe. . Tĕtapi kaloewarlah orang itoe dipĕtjah-pĕtjahkannja sĕrta dimasj- hoerkannja chabar itoe, sampai tiada bolih lagi Isa masoek dĕngan njata-njata kadalam negari, mĕ- lainkan tinggaliah ija diloewar, ditĕmpat-tĕmpat jang soenji; maka datanglah djoega mareka-itoe mĕn- dapatkan dia dari sagĕnap sana-sini. FASAL IL Hata, bĕbĕrapa hari kĕmoedian daripada itoe, masoeklah poela Isa kadalam negari Kapernaoem; maka kadĕngaranlah chabar me- ngatakan ija dalam roemah. . Maka sabentar djoega bĕrka- roemoenlah orang banjak, sahingga tĕmpat jang dĕkat pintoe itoepon tiada boiih moewat mareka-itoe sakalian; maka di-adjarkannjalah mareka-itoe hrman Allah. . Maka datanglah bebĕrapa orang mĕmbawa kapadanja akan sa'orang tepoek', di-oesoeng orang ĕmpat. . Maka tegal tiada bolih ma- reka-itoe mĕnghampiri Isa olih sĕbab kabanjakan orang, maka di- boekakan olih mareka-itoe soetoeh ditĕmpat ada Isa, satelah soedah dipĕtjahkannja maka dihoeloer- kannja katil, tĕmpat orang tepoek itoe bĕrbaring di-atasnja. . Dĕmi diiihat Isa akan iman mareka-itoe, maka katanja kapada orang tepoek itoe: Hai anakkoe! dosamoe tĕlah di-ampoeni. . Akan tetapi disana adalah doedoek bebĕrapa orang chatib jang bĕrpikir daiam hatinja: . Mĕngapa maka orang ini ber- kata hoedjat? Siapa garangan bo- lih mĕngampoeni dosa mĕlainkan Allahj? . ^Sĕrta dikĕtahoei Isa dalam dirinja akan hal mareka-itoe ada mĕnaroh kapikiran jang demikian, maka katanja: Mĕngapa maka ka moe memikirkan sĕgala pĕrkara ini dalam hatimoe? . Jang mana lebih moedah, dikatakan kapada orang sakit te- poek ini: Bahwa dosamoe telah di-ampoeni ; ataw : Bangoenlah ĕngkau, angkatlah katilmoe laloe bĕrdjalan? . Tĕtapi soepaja dikĕtahoei olihmoe, bahwa Anak-manoesia bĕrkoewasa mĕngampoeni dosa di-atas boemi ini (laloe katanja kapada orang jang sakit tepoek itoe) : . Akoe bĕrkata kapadamoe: Bangoenlah , angkatlah katilmoe , poelanglah karoemahmoe. . Maka pada sabĕntar itoe djoega bangkitlah ija bĕrdiri, di- angkatnja katilnja, laloe bĕrdja- lan kaloewar dihadapan mareka- itoe sakalian , sahingga sĕgala orang itoepon tĕrtjĕngang-tjĕngang- lah sĕrta memoeliakan Allah, ka- tanja: Belom pernah kami melihat jang dĕmikian ini. . Maka Isa pon kaloewar laloe pĕrgi poela katasik, maka orang banjak itoepon datang mĕndapat- kan dia, laloe di-adjarnja mareka- itoe. . Maka sĕmantara bĕrdjalan laloe tĕrlihatlah ija akan Lewi, bin Alpeoes itoe, doedoek dalam pĕtjoekaian, maka kata Isa kapa- danja : Ikoetlah akoe ; maka bang- kitlah ija bĕrdiri, laloe mĕngikoet Toehan. . Maka apabila Isa doedoek makan dalam roemah orang itoe adalah poela bĕbĕrapa-berapa orang pĕtnoengoet tjoekai dan orang bĕr- dosa pon doedoek dĕngan Isa dan moerid-moeridnja , karena banjak- lah orang ada hadlir, dan mareka- itoepon tĕlah mĕngikoet dia. . Dĕmi dilihat olih chatib- chatib dan orang farisi akan hal ija doedoek makan dĕngan orang pĕmoengoet tjoekai dan orang bĕr- dosa, maka kata mareka-itoe ka- pada moerid-moeridnja : Mĕngapa ija doedoek makan minoem dĕngan pĕmoengoet tjoekai dan orang bĕr- dosa? . Sĕrta pĕrkataan ini didĕngar olih Isa, maka katanja kapada mareka-itoe : Tiada bergoena tabib kapada orang sehhat, mĕlainkan kapada orang sakit: Bahwa akoe datang ini boekan memanggil orang jang bĕnar, mĕlainkan orang bĕr- dosa, soepaja ija bĕrtobat. . Kalakian, maka moerid- moerid Jahja dan sĕgala orang Farisi tĕngah bĕrpoewasa, maka datanglah mareka-itoe mĕndapat- kan Isa sĕrta katanja: Mengapa maka moerid-moerid Jahja dan sĕgala orang Farisi pon bĕrpoe- wasa, mĕlainkan moerid-moerid- moe tiada bĕrpoewasa? . Maka kata Isa kapada ma- reka-itoe: Bolihkah sahabat-saJiabat mampilai itoe bĕrpoewasa selagi ada mampilai itoe dĕngan mareka- itoe? Bahwa sĕiagi mampilai ada sĕrtanja tiada bolih mareka-itoe bĕrpoewasa. . Tĕtapi harinja akan datang kĕlak, apabila mampilai itoe di- ambil daripadanja, maka padahari itoelah mareka-itoe akan bĕrpoe- wasa. . Dan lagi sa'orang pon tiada mĕnampalkan sakeping kain sakĕ- lat jang bĕlom kĕroet pada pakaijan lama, karena kain beharoe, jang ditampalkan itoe, nistjaja akan mĕngojak jang lama itoe, laloe kojaknja djadi lĕbih bĕsar poela. . Dan lagi sa'orang pon tiada mĕnaroh ajar-anggoer bĕharoe da- lam kirbat jang lama, karĕna ajar- anggoer itoe kĕlak mĕmĕtjahkan kirbatnja dan ajar-anggoernja pon toempahlah dan kirbatnja pon bina- salah; mĕlainkan ajar-anggoer bĕ- haroe patoet diboeboeh orang dalam kirbat jang bĕharoe. . Maka sakali pĕristewa, ija- itoe pada soeatoe hari sabat, ber djalan-djalanlah Isa mĕlaloei ben- dang gandoem , maka moerid- moeridnja sambil bĕrdjalan moe- lai mĕmĕtik majang-majang gan- doem. . Maka kata orang Farisi kapada Isa: Tengoklah; mĕngapa mareka-itoe bĕrboewat pada hari sabat pĕrkara jang tiada halal? . Maka sahoetnja kapada ma- reka-itoe: Belomkah pĕrnah kamoe mĕmbatja barang jang diboewat olih nabi Da'oed, tatkala tĕrsesak lagi bĕrlapar ija dengan segala orang jang sertanja? . Bagaimana ija telah masoek kadalam Bait-Oellah, ija-itoe pada masa Abjatar imam-besar, dan dimakannja roti pĕrtoendjoekan , jang tiada halal dimakan, mĕ- lainkan bagai imam-imam sĕhadja, dan dibĕrikannja poela kapada sĕgala orang jang sĕrtanja. . Maka kata Isa kapada ma- reka-itoe: Adapon hari sabat itoe, ija-itoe tĕlah didjadikan karena sĕbab manoesia, boekan manoe- sia didjadikan karĕna sĕbab Jhari sabat. . Maka sĕbab itoelah Anaic- manoesia ini pon Toehan atas hari sabat (Ijoega. FASAL IIL Bĕrmoela, maka Isapon masoek- lah poela kadalam masdjid; maka adalah disana sa'orang jang tjapik tangannja sabĕlah. . Maka dinantikan olih mareka- itoe kalaii disemboehkannja pada hari sabat, soepaja bolih disalahkan oiih mareka-itoe akan Isa. . Maka kata Isa kapada orang jang tjapik tangannja: Berdirilah ĕngkau ditĕngah-tĕngah. . Laloe katanja kapada mareka- itoe sakalian: Jang mana patoet pada hari sabat, bĕrboewat baik, ataw bĕrboewat djahat? mĕmĕli- harakan sa'orang manoesia, ataw mĕmbinasakan dia? Maka mareka- itoe pon tiada tĕrkata-kata lagi. . Satĕlah dilihat olih Isa ber- koeliling kapada mareka-itoe dĕ- ngan marah bertjampoer doekatjita, sĕbab kakĕrasan hati mareka-itoe, raaka katanja kapada orang sakit itoe : Kĕdangkanlah tanganmoe ! Laloe dikĕdangkannja, maka ta- ngannja itoepon poelang samoela sapĕrti tangannja sabĕlah. . Maka kaloewarlah sĕgala orang Farisi, dan sabĕntar itoe djoega pĕrgilah mareka-itoe bĕrbitjara de- ngan sĕgala orang Herodiani, hĕn- dak mĕntjĕhari djalan, bagaimana bolih mareka-itoe mĕmbinasakan dia. . Akan tĕtapi Isa dĕngan sĕgala moeridnja pon oendoerlah pĕrgi katasik, raaka terlaloe banjak orang dari Galilea dan Joedea mĕngiring- kan dia. . Danlagi dari Jeroezalim dan Idoemea dan dari sabĕrang Jarden dan dari djadjahan Tor dan Sidon banjak sangat orang, apabila di- dĕngar olih mareka-itoe Isa bĕr- boewat pĕkerdjaan jang bĕsar-bĕsar itoe, datanglah mareka-itoe saka- lian mĕndapatkan dia. . Maka disoeroeh olih Isa ka- pada moerid-moeridnja hĕndaklah sĕlaloe saboewah perahoe ketjil hampir dĕngan dia, karĕna sĕbab kabanjakan orang itoe, soepaja djangan mareka-itoe mĕndĕsakkan dia. . Karĕna banjak orang tĕlah disĕmboehkannja, maka sebab itoe sĕgala orang jang bĕrpĕnjakit itoe datang berdĕsak-bĕrtindih hendak mĕndjamah akandia. . Maka dĕmi dilihat olih sĕgala sjaitan akandia, rĕbahlah mareka- itoe tĕrsoengkoer dihadapannja , sarabil bĕrsĕroe-seroe , boenjinja : Bahwa engkaulah Anak-Allah. . Maka dipĕsannja sangat sangat, djangan mareka-itoe pĕ- tjahkan chabarnja ini. . Hata, maka Isa pon naiklah kaatas saboewah boekit, laloe di- panggilnja barang-siapa jang dika- hĕndakinja, maka mareka-itoepon datanglah kapadanja. . Maka di-angkatnja akan doewa-bĕlas orang, soepaja sĕla- loe mareka-itoe dĕngan dia, dan soepaja bolih disoeroehkannja ma- reka-itoe pergi mĕngadjar orang, . Dan soepaja dipĕrolihnja koewasa akan menjemboehkan se- gala pĕnjakit dan mĕmboewang- kan sĕgala sjaitan. . Adapon Simon digelarnja Petroes , . Dan Jakoeb bin Zabdi dĕ- ngan Jahja, saoedara Jakoeb, digĕlarnja Boanergis, ija-itoe ĕrti- nja: Anak goeroeh; . Danlagi Andrias dan Filip- poes dan Bartolomioes dan Mat- tioes dan Tomas dan Jakoeb bin Alpioes dan Tadioes dan Simon orang Kanani , . Dan Joedas Iskariot, jang tĕlah mĕnjĕrahkan dia. . Maka masoeklah mareka-itoe kadaiam roemah, laloe orang ba- njak pon datang bĕrkaroemoen poela, sahingga tiada sĕmpat ma- reka-itoe makan. . Satĕlah didengar olih sanak- saoedara Isa akan hal itoe, maka kaloewarlah mareka-itoe sakalian hĕndak memĕgang dia, karĕna kata mareka-itoe: Gila dia! . Maka kata segala chatib, jang tĕlah toeroen dari Jeroezalim itoe: Bahwa ija mĕnaroh Baalze- boeb, maka dĕngan pĕrtoeloengan pĕnghoeloe sjaitanlah ija mĕmboe- wangkan sjaitan. . Maka dipanggil Isa akan mareka-itoe, laloe katanja kapa- danja dĕngan oepamaan: Mana bolih sjaitan mĕmboewangkan sjaitan ? . Djikalau kiranja soeatoe kara- djaan bĕrtjidĕra sama sendirinja, maka tiada bolih tetap karadjaan itoe. . Dan djikalau saboewah roe- mah bĕrtjidĕra sama sĕndirinja, maka roemah itoepon tiada bolih tĕtap ; . Dan djikalau sjaitan ber- bangkit akan mĕlawan sĕrta ber- tjidĕra sama sĕndirinja, maka tiada bohh ija tĕtap, mĕlainkan itoelah kasoedahannja. . Maka sa'orang pon tiada bolih masoek kadalam roemah sa'- orang jang koewat, dan mĕrampas hartanja, melainkan hendaklah di-ikatnja dĕhoeloe orang koewat itoe, kĕmoedian bĕharoe bolih dirampasinja roemahnja. . Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: Bahwa sĕgala dosa akan di-ampoeni kapada sĕgala anak Adam, lagi sĕgala hoedjat jang tĕlah dihoedjatkannja: . Tĕtapi barang-siapa jang mĕmboewat hoedjat akan Rohoe- 'Ikoedoes, ija-itoe tiada dapat am- poen doenia acherat, melainkan kĕkallah dosanja pada salama- lamanja. . Maka sabda Isa demikian, sĕbab kata mareka-itoe, bahwa ija ada mĕnaroh sjaitan. . Hata, maka datanglah saoe- dara-saoedara dan iboe Isa laloe bĕrdiri diloewar, disoeroehnjaorang mĕmanggil Isa. . Maka adalah banjak orang doedoek koeliling, maka kata ma- reka-itoe kapadanja : Lihatlah, iboe- moe dan sĕgala saoedaramoe pon ada diloewar mĕntjĕhari ĕngkau. . Maka disahoetnja kapada mareka-itoe, katanja: Siapa ga- rangan iboekoe, ataw saoedara- saoedarakoe? . Laloe dilihatnja berkoeliling kapada segala orang jang ada doe- doek koelilingnja, sĕrta katanja: Lihat, bahwa inilah iboekoe dan sĕgala saoedarakoe! . Karĕna barang-siapa jang mĕnoeroet kahĕndak Allah, ija-itoe- lah saoedarakoe laki-laki dan saoe- darakoe perampoewan dan iboekoe. FASAL IV. SABĕRMOELA , maka Isa pon moe- lailah poela mĕngadjar ditĕpitasik, maka berkaroemoenlah tĕrlaloe ba- njak orang kapadanja, sahingga naiklah ija kadalam saboewah pĕra- hoe, laloe doedoek ditasik, maka sĕgala orang itoepon adalah didarat, ditĕpi tasik itoe. . Laloe di-adjarnja mareka-itoe bĕbĕrapa-bĕrapa pĕrkara dĕngan pĕroepamaan; maka dalam pĕnga- djarannja katanja kapada mareka- itoe: . Dĕngarlah olihmoe: bahwa- sanja kaloewarlah sa'orang pĕna- boer, hĕndak menaboer; . Maka dalam ija raĕnaboer adalah satĕngah bĕnih djatoh ditĕpi djalan, laloe datanglah sĕgala boe- roeng dari oedara makan habis akandia. . Dan satĕngah poela djatoh di-tĕmpat jang bĕrbatoe-batoe, dan jang tiada bĕrapa tanahnja, maka dĕngan sabentar djoega toemboeh- lah ija, karĕna tanahnja tiada dalara ; . Tĕtapi satĕlah soedah tĕrbit matahari maka hangoeslah ija, dan sĕbab tiada bĕrakar, lajoelah ija. . Dan satengah poela djatoh di-antara doeri-doeri, maka doeri itoepon toeraboehlah, laloe dilĕ- maskannja, sahingga tiada ija bĕr- boewah. . Dan jang lain poela djatoh ditanah jang baik, laloe bĕrboe- wah, makin bĕrtambah-tambah boewahnja, ada jang tiga-poeloeh, ada jang ĕnam-poeloeh, ada jang saratoes ganda. . Maka kata Isa kapada mareka- itoe: Barang-siapa jang bĕrtĕlinga akan mĕnĕngar, hĕndaklah didĕ- ngarnja ! . Maka apabila Isa sa'orang- orang, laloe mareka jang dĕkat dĕngan dia dan kadoewa-bĕlas moeridnja pon bĕrtanjakan diaakan ĕrti pĕroepamaan ini. . Maka katanja kapada mareka- itoe: Bahwa kapada kamoe djoega tĕlah dikaroeniakan jang bolih mĕngĕtahoei akan rahasia kara- djaan Allah, tĕtapi kapada sĕgala orang jang diloewar itoe sĕgala pĕrkara ini didjadikan pĕroepa- maan sĕhadja, . Soepaja mareka-itoe mĕlihat dĕngan pĕnglihat- nja, tĕtapi tiada mengĕ- tahoei dan mĕnĕngar dĕ- ngan pĕnĕngarnja, tĕtapi tiada mĕngĕrti, soepaja djangan barangbila mare- ka-itoe bĕrtobat dan dosa- nja di-arapoeni. . Maka bĕrtanjalah ija kapada raareka-itoe : Tiadakah kamoe mĕ- ngĕtahoei akan peroeparaaan ini? maka bagaimana garangan bolih kamoe mĕngerti segala pĕroepa- raaan itoe? . Adapon pĕnaboer ija-itoelah dia jang mĕnaboerkan pĕrkataan itoe. . Dan inilah raareka, jang bagainja pĕrkataan itoe tĕrtaboer ditĕpi djalan , satĕlah didĕngar olih mareka-itoe dengan sakoetika itoe djoega datanglah sjaitan mĕlĕlap- kan pĕrkataan, jang tertaboer da- lam hati raareka-itoe. . Dan inilah mareka, jang bagainja perkataan itoe tĕlah dita- boerkan ditanah jang bĕrbatoe-ba- toe, maka satĕlah didĕngar olih mareka-itoe akan pĕrkataan itoe, sakoetika itoe djoega diterimanja dĕngan soeka-tjita hatinja, . Tĕtapi tiada bĕrakar dalam dirinja, melainkan bĕrtahan hanja sĕdikit waktoe sĕhadja, apabila datang kasoesahan, ataw aniaja olih sĕbab pĕrkataan itoe, maka dĕ- ngan sigĕranja sjak hati mareka- itoe. . Dan inilah mareka, jang bagainja pĕrkataan itoe ditaboer- kan di-antara doeri-doeri, ija-itoe orang jang mĕnĕngar perkataan itoe, . Laloe ingatannja akan doenia ini dan sĕgala pĕmboedjoek kaka- jaan dan nafsoenja pada perkara jang lain itoe masoek kadalam hatinja dan mĕlemaskan pĕrkataan itoe, djadinja tiada ija-itoe bĕr- boewah. . Dan inilah mareka, jang bagainja perkataan itoe ditaboerkan pada tanah jang baik, ija-itoe jang mĕnĕngar perkataan itoe sĕrta di- tĕrimanja, laloe bĕrboewahlah ija, ada jang tiga-poeloeh ganda, ada jang ĕnam-poeloeh , ada jang sa- ratoes. . Maka kata Isa kapada ma- reka-itoe: Adakah orang mĕmbawa dian, soepaja dilĕtakkan dibawah gantang ataw dibawah pĕntas? boekan diboeboehkannja di-atas kaki-dian djoega? . Karĕna soeatoe djoeapon tiada tĕrsĕmboeni, jang tiada akan di- njatakan, dan soeatoepon tiada di- sĕmboenikan , melainkan ija-itoe akan njata djoega. . Djikalau barang sa'orang bĕrtĕlinga akan mĕnengar, hĕndak- lah didĕngarnja. . Maka kata Isa kapada mare- ka-itoe: Ingatlah akan barangjang kamoe dĕngar; bahwa dĕngan soe- kat, jang kamoe pakai itoe, akan disoekat bagaimoe djoega, dan ka- pada kamoe jang menengar akan ditambahi poela. . Karĕna barang-siapa jang padanja ada, kapadanja djoega akan dibĕri; maka akan orang jang pa- danja tiada, daripadanja akan di- ambil djoega, djikalau barangjang ada padanja sakalipon. . Dan lagi katanja: Dĕmikian- lah adanja karadjaan Allah, sapĕrti sa'orang jang mĕnaboer benih ditanah , . Laloe ija pon tidoer dan ba- ngoen, malam dan sijang, maka bĕnih itoe-pon berkĕtjambah dan bĕrtoemboeh, tetapi tiada ijatahoe bagaimana. . Karĕna boemi pon mĕnga- dakan boewah sendirinja, moela- moela batangnja, kĕmoedian ma- jangnja, achirnja boewah gandoem sapĕnoeh-pĕnoeh dalam majang itoe. . Maka apabila tampaklah boewahnja, dĕngan sakoetika itoe djoega disabit oranglah akandia, sĕbab moesim mĕnjabit itoe tĕlah sampai. . Maka kata Isa: Dĕngan apa hĕndak kita oepamakan karadjaan Allah itoe? ataw dĕngan ibarat manakah hĕndak kita ibarat- kan dia? . Adalah ija-itoe sapĕrti benih sawi sabidji, maka apabila dita- boerkan ditanah , ija-itoe terlĕbih kĕtjil daripada sĕgala bĕnih jang ditanah itoe; . Tĕtapi satĕlah soedah dita- boerkan bĕrtoemboehlah ija men- djadi tĕrlĕbih bĕsar daripada sĕgala pokok sajoer, maka kaloewar- lah tjabangnja jang bĕsar-bĕsar, sampai boeroeng dari-oedara pon bolih bĕrsarang dalam rambak- rendangnja. . Maka dĕngan bĕbĕrapa pĕroe- pamaan jang dĕmikian dikatakan- nja kapada mareke-itoe pĕrkataan itoe, sakĕdar mareka-itoe dapat mĕnĕngar dia. . Maka tiada ija bĕrkata-kata kapada mareka-itoe , mĕlainkan dĕngan pĕroepamaan djoega, tĕtapi samowanja itoe di-ĕrtikannjalah kapada moerid-moeridnja apabila" mareka-itoe bĕrsoenji. . Maka pada hari itoe djoega, waktoe pĕtang, kata Isa kapada mareka-itoe : Mari kita mĕnam- bang kasabĕrang. . Maka ditin^galkannja orang banjak itoe, laloe dibawa olih moerid-moeridnja akan Isa sĕ- bagaimana ija dalam pĕrahoe itoe, dan ada poela sĕrta dĕngan dia bĕbĕrapa perahoe kĕtjil jang lain. . Hata maka toeroenlah riboet bĕsar, dan ombaknja pon mĕmoe- koel-moekoel sampai kadalam pĕra- hoe, sahingga pĕnoehlah ajar dalam pĕrahoe itoe. . Maka adalah Isa tidoer pada saboewah bantal diboeritan pĕra- hoe, laloe mareka-itoe mĕmba- ngoenkan dia , katanja : Ja goeroe ! tiadakah ĕngkau endahkan kita akan binasa kĕlak? . Maka bangoenlah ija laloe ditĕgornja akan angin sĕrta katanja kapada tasik itoe: Tedoehlah eng- kau, diam! Maka angin itoepon bĕrhĕntilah laloe djadi katĕdoehan bĕsar. . Maka kata Isa kapada ma- reka-itoe: Mĕngapa maka kamoe katakoetan bagitoe? bagaimanakah tiada kamoe pĕrtjaja? . Maka takoetlah mareka-itoe amat sangat, laloe kata sa'orang kapada sa'orang: Siapa garangan orang ini, maka angin dan tasik- pon mĕnoeroetlah pĕrentahnja! FASAL V. Hata, maka mareka-itoe pon sampailah disabĕrang tasik dalam djadjahan nĕgari orang Gadara. . Satĕlah Isa toeroen dari pera- hoe itoe sabentar djoega bĕrtĕ- moelah dĕngan dia sa'orang jang dirasoek sjaitan, ija-itoe kaloewar daripada pĕkoeboeran. . Maka sĕlaloe diamlah ija dalam koeboer, dan sa'orang pon tiada jang dapat mĕngikatkan dia, djikalau dĕngan rantai sakalipon tidak. . Karĕna kĕrap kali soedah dirantai dan dipasoeng akandia, tĕtapi dipatah-patahkannja rantai itoe dan pasoeng itoepon diloeloeh- lantakkannja dan sa'orang pon tiada jang dapat mĕndjinakkan dia. . Maka sĕlaloe pada sijang dan malam adalah ija di-atas boekit dan didalam koeboer sĕrta bĕr- tareak-tareak , dan digasaknja di- rinja dĕngan batoe. . Tĕtapi dĕmi dilihatnja Isa dari djaoeh, bĕrlari-larilah ija datang mĕnjembah dia, . Sambil bersĕroe dĕngan nja- ring soearanja, katanja: Apakah pĕrkarakoe dĕngan dikau, hai Isa, Anak-Allah taala. Bahwa akoe mĕnjoempahi ĕngkau dĕmi Allah, djangan ĕngkau siksakan dakoe. . Karĕna tĕlah dikatakan Isa kapadanja : Hai sjaitan ! kaloewar- lah ĕngkau dari dalam orang ini. . Maka ditanjainja akandia: Siapakah namamoe? Maka sahoet- nja: Adapon namakoe itoe Legio, karĕna adalah bilangan kami ini banjak. . Maka dipintanja kapada Isa banjak-banjak , soepaja djangan diboewangnja dia kaloewar nĕgari. . Maka dĕkat dengan boekit itoe adalah babi sakawan bĕsar mĕntjĕhari makan. . Maka sĕgala sjaitan itoe mĕminta kapada Isa, katanja: Soe- roehlah kami pĕrgi kapada sĕgala babi itoe, soepaja bolih kami ma- soek kadalamnja. . Maka sabĕntar djoega diloe- loeskan Isa kahĕndak mareka-itoe , maka sĕgala sjaitan itoepon kaloe- warlah , laloe masoek kadalam babi itoe, maka babi sakawan itoepon tĕrdjoenlah dari atas tĕmpat tjoe- ram itoe kadalam tasik (adalah kira-kira doewa riboe ekoer) laloe tĕnggĕlamlah dalam ajar. . Maka sĕgala gombala babi itoepon larilah pergi mĕmbĕri tahoe hal itoe kadalam negari dan didesa pon, laloe mareka-itoe sakalian pon kaloewarlah datang mĕlihat per- kara jang tĕlah djadi itoe. . Maka datanglah mareka-itoe mĕndapatkan Isa, sĕrta dihhatnja orang jang dirasoek itoe adalah doedoek dĕngan bĕrpakaikan kain dan dĕngan baik akalnja, ija-itoe orang jang dirasoek legioen itoe: maka takoetlah mareka-itoe. . Adapon orang jang tĕlah mĕUhat pĕrkara itoe, ija-itoe mem- bĕri tahoe kapada mareka-itoe hal orang jang dirasoek itoe dan dari hal babi itoepon. . Maka mareka-itoe moelai mĕminta kapada Isa, soepaja oen- doerlah ija daripada djadjahan nĕgarinja. . Maka apabila Isa balik kapĕ- rahoe, dipinta padanja olih orang jang dirasoek itoe, soepaja bolih ija tinggal sĕrta Isa. . Tĕtapi tiada diloeloeskan Isa kahĕndaknja, mĕlainkan katanja kapadanja: Poelanglah ĕngkau; pĕrgilah kapada sanak-saoedara- moe , tjaritĕrakanlah kapadanja ba- gaimana besar pĕrkara, jang tĕlah dipĕrboewat olih Toehan akan di- kau, bahwa tĕlah dikasihankan Toehan akan dikau. . Maka poelanglah ija, laloe dimoelainja mĕmasjhoerkan dalam nĕgari Dekapolis bagaimana besar pĕrkara, jang tĕlah diperboewat Isa akan dia: maka orang sakahan pon hairanlah. . Sjahadan, satĕlah Isa kem- bali poela kasabĕrang dalam pĕ- rahoe itoe maka datang banjak orang bĕrkaroemoen kapadanja, ija-itoe dekat pada tasik. . Maka sasoenggoehnja datang- lah sa'orang pĕnghoeloe masdjid, bĕrnama Jairoes; dĕmi dilihatnja Isa, maka soedjoedlah ija pada kakinja , . Dan dipintanja banjak-ba- njak, katanja: Ja Toehan! anak hamba pĕrampoewan hampir mati. Marilah , toempangkanlah tangan- moe padanja, soepaja tĕrpĕUhara- lah ija, nistjaja ija akan hidoep. . Maka Isa pon pĕrgilah de- ngan dia, dan banjak orang ada mĕngikoet serta mĕndesakkan dia. . Maka adalah sa'orang pĕram- poewan, jang toempah-toempah darahnja soedah doewa-belas ta- hoen lamanja, . Dan telah dirasainja banjak sangsara daripada bĕbĕrapa-bĕrapa orang tabib, dan tĕlah dibelandja- kannja segala sasoeatoe jang pa- danja, tiada djoega baik, mĕlainkan makin bĕrtambah-tambah sakitnja. . Maka apabila didengar olih pĕrampoewan itoe akan hal Isa, maka datanglah ija dari bĕlakang, di-antara orang banjak itoe, laloe didjamahnja akan djoebahnja, . Karĕna katanja: Djikalau bolih koedjamah pakaijannja sĕha- dja, nistjaja akoe akan semboeh. . Maka sabentar djoega pan- tjaran darahnja pon matilah dan dirasainja pada toeboehnja bahwa tĕlah sĕmboeh pĕnjakitnja. . Maka dĕngan sakoetika itoe djoega dikĕtahoei olih Isa dalam dirinja, bahwa adalah chasijat ka- loewar daripadanja, maka bĕrpa- linglah ija kabĕlakang di-antara orang banjak itoe, sambil katanja: Siapa soedah mĕndjamah pakaijan- koe? . Maka kata moerid-moerid- nja kapadanja: Bahwa ĕngkau me- lihat orang banjak ini mĕndĕsak- kan dikau, maka katamoe: Siapa soedah mĕndjamah akoe? . Maka dilihatnja bĕrkoeUHng hĕndak mĕmandang pĕrampoewan jang tĕlah mĕmboewat itoe. . Adapon pĕrampoewan itoe, sĕbab dikĕtahoeinja akan barang jang tĕlah djadi padanja, maka da- tanglah ija dĕngan takoet dan gĕntar, laloe soedjoed dihadapan Isa, sambil mĕntjaritĕrakan samo- wanja itoe dĕngan sabenarnja. . Maka kata Isa kapadanja: Hai anakkoe! bahwa imanmoe djoega tĕlah mĕraĕliharakan dikau; pĕrgilah ĕngkau dĕngan salamat dan sĕmboehlah ĕngkau daripada pĕnjakitmoe ini. . Adapon sĕmantara Isa lagi bĕrkata-kata , datanglah orangnja pĕnghoeloe masdjid itoe, katanja: Bahwa anak toewan soedah mati, mĕngapa toewan memboewat lagi soesah akan goeroe? . Dĕmi didĕngar Isa pĕrkataan jang dikatakannja ini, maka oedjar- nja kapada penghoeloe masdjid itoe: Djangan takoet; pĕrtjaja djoega. . Maka olih Isa tiada dibĕri sa'orang djoea pon mengikoet dia, mĕlainkan Petroes dan Jakoeb dan Jahja, saoedara Jakoeb itoe. . Maka sampailah ija karoe- mah pĕnghoeloe masdjid, dilihat- nja pĕrgadoehan orang, jang mĕ- nangis dan mĕratap sangat. . Satĕlah ija masoek maka ka- tanja kapada mareka-itoe : Mĕngapa kamoe mĕmboewat pĕrgadoehan ini sĕrta mĕnangis? boedak ini boe- kan mati, mĕlainkan tidoer. . Maka ditertawakanlah olih mareka-itoe akan dia, tetapi sate- lah disoeroehnja kaloewar mareka- itoe sakalian, dibawanja akan iboe- bapa boedak itoe dan akan orang jang dĕngan dia, laloe masoek kadalam tĕmpat boedak itoe ada bĕrbaring. . Maka dipĕgangnja tangan boedak itoe, sĕrta katanja kapa- danja: Talita koemi! jang tĕrsalin ĕrtinja: Hai dajang, akoe bĕrkata kapadamoe, bangoenlah! . Maka dĕngan sakoetika itoe djoega sidajang itoepon bangoenlah, laloe bĕrdjalan, karĕna adalah oĕmoernja soedah doewa-bĕlas ta- hoen, maka mareka-itoe sakalian pon tĕrtjĕnganp^-tjĕnganglah sangat. . Maka olih Isa dipĕsan baik- baik, sa'orang djoea pon djangan dapat tahoe ini, dan lagi disoe- roehnja beri makan sidajang itoe. FASAL VL Maka bĕrdjalanlah Isa dari sana laloe sampailah ija kanegari asal- nja; maka moerid-moeridnja pon mĕngikoet dia. . Hata, satĕlah datang hari sabat dimoelainja mĕngadjar dalam masdjid, dan banjak orang jang mĕnĕngar akan dia itoe djadi hai- ran , sĕrta katanja : Dari mana garangan orang ini bĕrolih sĕgala pĕrkara ini? dan hikmat apa, jang dikaroeniakan kapadanja ini, sa- hingga mdedjizat jang demikian di-adakan olih tangannja? . Boekankah ija-ini toekang kajoe, anak Mĕriam dan saoedara Jakoeb dan Josis dan Joedas dan Simon? boekan saoedaranja peram- poewan pon ada serta dĕngan kita ? maka ditarohlah olih mareka-itoe sjak akandia. . Tĕtapi kata Isa kapada ma- reka-itoe: Adapon sa'orang nabi tiada koerang di-hormati, mĕlain- kan dalam negarinja sĕndiri dan di-antara kaum-koelawarganja dan dalam roemahnja. . Maka tiada dapat di-adakan Isa moedjizat disana, mĕlainkan ditoempangkannja tangannja pada sĕdikit orang sakit sehadja, disem- boehkannja mareka-itoe. . Maka hairanlah Isa, sĕbab tiada mareka-itoe pĕrtjaja; laloe pĕrgilah ija mĕngadjar sana-sini dalam doesoen-doesoen jang koeli- ling itoe. . Maka dipanggil olih Isa akan kadoewa-bĕlas moerid itoe, dimoe- lainja mĕnjoeroehkan mareka-itoe bĕrdoewa-doewa, sĕrta dibĕrinja koewasa kapada mareka-itoe atas sĕgala sjaitan. . Sĕrta dipĕsannja kapada ma- reka-itoe djangan dibawa akan barang sasoeatoe pada pĕrdjalanan- nja, mĕlainkan sabatang toengkat sĕhadja; poendi-poendi pon dja- ngan, roti pon djangan, oewang dalam radjoet pon djangan. . Bolihlah mareka-itoe memakai kasoet, tĕtapi djangan dipakai doewa lapis badjoe. . Maka kata Isa kapada ma- reka-itoe: Barang dimana kamoe masoek kadalam saboewah roemah, tinggailah kamoe disitoe sampai kamoe kaloewar daripada tĕmpat itoe. . Maka barang-siapa jang tiada maoe mĕnjamboet kamoe ataw mĕnĕngar akan pĕrkataan- moe, hĕndaklah kamoe oendoer dari sana dan kĕbaskanlah haboe jang lĕkat pada kakimoe akan soeatoe kasaksian atasnja. Sasoeng- goehnja akoe bĕrkata kapadamoe bahwa pada hari kiamat siksa nĕgari Sodom dan Gomorah akan ringan daripada siksa nĕgari itoe. . Hata maka mareka-itoe pon kaloewarlah pergi mĕngadjar bah- wa patoet orang bertobat. . Maka diboewangnja bĕbĕrapa sjaitan dan diboeboehnja minjak pada bĕbĕrapa orang jang sakit, disĕmboehkannja mareka-itoe. . Hata, maka kadĕngaranlah chabar Isa itoe kapada radja Hero- dis, (karĕna nama Isa telah tĕr- masjhoer berkoelihng), maka titah radja Herodis, bahwa Jahja Pem- baptisa telah dibangkitkan dari antara orang mati , sebab itoe maka di-adakannja sĕgala moĕdji- zat ini. . Maka kata satĕngah orang: Bahwa inilah nabi Elia; dan kata satĕngah poela: Inilah sa'orang nabi, ataw sapĕrti salah sa'orang daripada sĕgala nabi. . Tĕtapi apabila didĕngar olih radja Herodis akan hal itoe, maka titahnja: Bahwa inilah Jahja, jang tĕlah koe-pantjoeng kapalanja; maka tĕlah ija dibangkitkan dari antara orang mati. . Maka titah baginda demikian , sĕbab tĕlah disoeroehkannja orang mĕnangkap Jahja, laloe di-ikatnja akandia dalam pĕndjara karĕna sĕbab Ilerodias, istĕri Eilipoes, saoedaranja, karĕna radja Herodis tĕlah bĕristĕrikan dia. . Maka sĕbab itoe djoega tĕlah Jahja bĕrkata kapada radja Herodis dĕmikian : Haramlah bagaimoe bĕr- istĕrikan istĕri saoedaramoe itoe. . Maka sĕbab itoelah Herodias mĕnaroh dĕndam akan dia, sĕrta hĕndak memboenoeh dia, tĕtapi tiada bolih. . Karĕna Herodis mĕnaroh takoet akan Jahja , sĕbab dikĕta- hoeinja akandia sa'orang jang bĕnar lagi soetji, mai<a di-endahkannja ija, dan barangbila didĕngar olih Herodis akan pĕngadjarannja diboe- watnja bĕbĕrapa-bĕrapa pĕrkara dan lagi soekalah ija menĕngar akandia. . Maka pada soeatoe hari jang sĕnang, ija-itoe pada hari djadi baginda, diboewat olih radja Hero- dis soeatoe pĕrdjamoean bagai orang bĕsar-bĕsarnja dan sĕgala hoeloebalang dan pĕgawai jang bĕsar dalam nĕgari Galilea. . Maka masoeklah anak pĕram- poewan Herodias, laloe mĕnari sĕrta mĕnjoekakan hati Herodis dan sĕgala orang jang ada doedoek sĕrtanja ; maka titah baginda kapa- da toewan poetĕri itoe: Pintalah kapadakoe barang kahendakmoe, nistjaja koe-bĕrikan kapadamoe. . Maka baginda pon bĕrsoem- pahlah kapadanja, titahnja: Barang apa, jang kau-pinta kapadoe, ija- itoe akan koebĕri kapadamoe, dji- kalau saparo karadjaankoe ini sa- kalipon. . Maka pĕrgilah toewan poe- tĕri itoe bĕrtanjakan bondanja: Apakah jang hĕndak patik pinta? Maka titah bondanja: Pintalah kapala Jahja Pembaptisa. . Maka sabĕntar djoega ma- soeklah ija dĕngan sigeranja mĕng- hadap baginda sĕrta dipintanja, sĕmbahnja: Adapon pĕminta patik ini hĕndaklah sakarang djoega toewankoe mĕngaroeniakan kapada patik kapala Jahja Pembaptisa itoe dalam satoe doelang. . Maka baginda pon tĕrlaloe doekatjita hatinja; akan tetapi oUh sĕbab soempahnja dan sĕbab segala orang jang ada doedoek sĕrtanja, maka tiada baginda maoe enggan- kan dia. . Maka sabentar itoe djoega disoeroehkan baginda sa'orang pĕr- tanda, dititahkannja mĕmbawaka- pala Jahja itoe; maka orang itoe pon pĕrgilah mĕmantjoeng kapala- nja dalam pĕndjara. . Laloe dibawanja akan dia tĕrlĕtak dalam satoe doelang, dipĕr- sĕmbahkannja kapada toewan poe- tĕri, maka toewan poetĕri pon mĕmpĕrsĕmbahkan dia poela kapa- da bondanja. . Tatkala kadengaran hal itoe kapada moerid-moerid Jahja, maka datanglah mareka-itoe mĕngambil maitnja, laloe dikoeboerkannja. . SjAHADAN, maka sĕgala rasoel itoe pon bĕrhimponlah kapada Isa, dichabarkannja kapadanja sĕgala pĕrkara , baik jang dipĕrboewat olih mareka-itoe, baik jang di-adjar- kannja. . Maka kata Isa kapada ma- reka-itoe: marilah kamoe sakaUan bĕrasing katĕmpat jang soenji, bĕrhĕntilah sabĕntar; karena pada koetika itoe ada banjak orang pĕrgi datang, sampai mareka-itoe tiada sĕmpat makan. . Maka diam-diam pĕrgilah mareka-itoe kapada soeatoe tĕmpat jang soenji dĕngan tiaik pĕrahoe. . Maka diUhat orang banjak mareka-itoe pĕrgi , sĕrta dikĕtahoei oUh bĕbĕrapa orang akandia, laloe bĕrlari-larianlah mareka-itoe kasa- na, ija-itoe daripada sĕgala nĕgari , maka mareka-itoe mĕndĕhoeloei Isa, laloe datang bĕrhimpon kapa- danja. . Maka tatkala Isa kaloewar, dilihatnja tĕrlaloe banjak orang, laloe tĕrgĕraklah hatinja oUh kasi- han akan mareka-itoe, karĕna mareka-itoe sapĕrti kambing jang tiada bĕrgombala adanja, maka dimoelainja mĕngadjar akan ma- reka-itoe bĕbĕrapa-berapa pĕrkara. . Satĕlah hampir sandjakala hari maka datanglah moerid-moe- ridnja mendapatkan Isa, katanja: Bahwa ini tĕmpat soenji, dan sa- karang pon soedah terlampau wak- toenja. . Lĕpaskanlah kiranja mareka- itoe, soepaja boUh mareka-itoe pĕrgi kadalam sĕgala nĕgari dan doesoen jang koeUiing, akan mĕm- bĕlikan dirinja roti, karĕna pada mareka-itoe soeatoepon tiada jang hĕndak dimakannja. . Tĕtapi sahoet Isa kapada mareka-itoe : Hĕndaklah kamoe djoega mĕmbĕri makan mareka- itoe. Maka kata moerid-moeridnja kapadanja: BoUhkah karai pergi mĕmbĕli roti barang doewa ratoes dinar poenja harga, akan mĕmbĕri makan mareka-itoe? . Maka katanja kapada moe- rid-moeridnja : Ada roti bĕrapa kĕtoel pada kamoe? tjoba lihat. Satĕlah dikĕtahoei oUh mareka-itoe maka katanja: Ada Uma kĕtoel dan ikan doewa ekoer. . Maka kata Isa kapada moe- rid-moeridnja: Soeroeh doedoek sakalian orang itoe bĕrkĕloempoek- kĕloempoek di-atas roempoet hidjau itoe. . Laloe doedoeklah mareka- itoe bĕrtoempoek, ada jang sara- toes, ada jang Uma poeloeh satoem- poek. . Maka di-ambil oUh Isa akan roti lima ketoel dan ikan doewa ekoer itoe, laloe mĕnĕngadahlah ija kalangit sĕrta mĕngoetjap sjoe- koer, maka dipĕtjah-pĕtjahkannja roti itoe , dibĕrikannja kapada moe- rid-moeridnja, soepaja diletakkan- nja dihadapan segala orang itoe , maka ikan doewa ekoer itoepon dibĕhagi-bĕhaginja kapada mareka- itoe sakalian. . Maka mareka-itoe sakalian pon makanlah sampai kennjang. . Kĕmoedian di-angkat olih sĕgala moerid itoe doewa-bĕlas bakoel pĕnoeh sisa-sisa dan dari ikan itoe. . Adapon sĕgala orang, jang tĕlah makan roti itoe, ada kira- kira lima riboe orang laki-laki banjaknja. . Hata, maka sabĕntar djoega disoeroehkan Isa moerid-moeridnja naik kadalam pĕrahoe dan bĕrlajar dĕhoeloe kasaberang, kanĕgari Bait- saida, sĕmantara ija sĕndiri mĕlĕ- paskan orang banjak itoe. . Satĕlah soedah disoeroehnja mareka-itoe sakalian pĕrgi, maka pĕrgilah ija kapada saboewah goe- noeng hĕndak mĕminta-doa. . Satĕlah soedah malam maka adalah perahoe itoe ditĕngah tasik dan Isa sa'orang-orangnja didarat. . Maka diHhatnja mareka-itoe pĕnat bĕrdajoeng tĕroes olih sĕbab angin sakal kapada mareka-itoe; maka adalah kira-kira waktoe djaga jang kaĕmpat pada malam datang- lah ija mĕndapatkan mareka-itoe dĕngan bĕrdjalan di-atas tasik, hĕn- dak di-laloeinja akan mareka-itoe. . Dĕmi tĕrlihatlah mareka-itoe akan dia bĕrdjalan di-atas tasik, disangkakannja hantoe, laloe ber- tareaklah mareka-itoe sangat. . Karĕna tĕrlihatlah mareka- itoe sakalian akandia, sĕrta mareka- itoe kĕna dahsjat. Maka dĕngan sabĕntar itoe djoega bĕrkatalah ya kapada mareka-itoe, katanja: Sĕnangkanlah hatimoe; bahwa ini- lah akoe, djangan takoet. . Maka naiklah ija mĕndapat- kan mareka-itoe kadalam pĕrahoe, laloe angin pon berhĕntilah ; maka tĕrtjĕngang-tjĕnganglah mareka- itoe tĕrialoe sangat sĕrta dĕngan hairannja. . Maka soeatoepon tiada ma- reka-itoe mĕngĕrti dari pĕrkara roti itoe, karĕna hati mareka-itoe lagi kĕras adanja. . Laloe mĕnjabĕranglah ma- reka-itoe; satĕlah sampai dinĕgari Gĕnesaret maka bĕrlaboehlah di- sana. . Satĕlah soedah toeroen ma- reka-itoe dari dalam pĕrahoe sabĕn- tar djoega orang disana mĕngĕnal akandia. . Laloe bĕrdjalanlah orang- orang itoe bĕrkoeliling dalam sĕgala djadjahan di-sana, serta dimoelai- nja mĕmbawa akan sĕgala orang sakit di-atas katilnja kamana-mana tĕmpat didĕngarnja ada Isa. . Dan barang dimana ija ma- soek, baik dalam kampoeng, ataw nĕgari, ataw doesoen , dibawa olih mareka-itoe akan orang-orang sakit itoe kapasar-pasar sĕrta mĕminta kapada Isa, kalau bolih didjamah olih mareka-itoe, maskipon poentja djoebahnja sĕhadja; maka sabĕrapa banjak orang jang mendjamah dia ija-itoepon sĕmboehlah. FASAL VIL BĕRMOELA, maka kapadanja bĕr- himpoenlah sĕgala orang Farisi dan bĕbĕrapa chatib-chatib , jang tĕlah datang dari Jeroezalim. . Maka apabila dilihat olih mareka-itoe ada moerid-moerid Isa makan dĕngan tjĕmar tangannja, ija-itoe dĕngan tiada mĕmbasoeh- kan tangan dĕhoeloe, maka ditĕ- gornja. . Karĕna orang Farisi dan sĕgala orang Jahoedi pon, kalau tiada kĕrap kali mĕmbasoehkan tangan- nja dĕhoeloe, tiada djoega mareka- itoe makan, sĕbab ditoeroetnja pĕmatah nenek-mojang. . Maka apabila mareka-itoe poe- lang dari pasar, kalau tidak mandi dĕhoeloe , tiada ija makan ; dan lagi ada banjak pĕrkara lain, jang tĕlah ditĕrimanja dan dipĕgangnja, daripada mĕmbasoeh piala dan bo- tjong dan sĕgala pĕrkakas tĕmbaga dan katil. . Satĕlah itoe maka ditanja olih orang Farisi dan chatib itoe ka- padanja: Mengapa maka moerid- moeridmoe itoe tiada mĕnoeroet sapĕrti pĕmatah nenek-mojang, karĕna mareka-itoe makan roti dĕngan tiada mĕmbasoeh tangan? . Tĕtapi sahoet Isa kapada mareka-itoe: Bĕtoel djoega barang jang tĕlah dinoeboeatkan olih nabi Jesaja akan hal kamoe, hai orang moenafik, sapĕrti jang tĕrsoerat: Bahwa orang ini bĕrboewat bakti kapadakoe dĕngan bibirnja sĕhadja, tĕtapi hati mareka-itoe djaoeh daripadakoe. . Tĕtapi tjoema-tjoema mareka-itoe bĕrboewat bakti kapadakoe, sĕbab mareka-itoe mĕngadjar pĕngadjaran jang pĕreiitah manoesia adanja. . Karĕna oHh kamoe ditinggal- kan hoekoem Allah, dan kamoe mĕmĕgang pĕmatah manoesia, sa- pĕrti mĕmbasoeh botjong dan piala dan lagi bĕberapa poela pĕrkara sabagainja kamoe perboewat. . Lagi kata Isa kapada mareka- itoe: Bahwa sasoenggoehnja kamoe mĕnoelak akan hoekoem AUah, soepaja bolih kamoe mĕmakai pĕ- matahmoe. . Karĕna sabda nabi Moesa: Bĕrilah hormat akan iboe- bapamoe; rnaka barang- siapa jang mĕngoetoeki bapanja ataw iboenja, pa- toetlah orang itoe mati diboenoeh. . Tĕtapi kata kamoe: Tjoe- koeplah djikalau orang bĕrlcata kapada bapanja ataw iboenja dĕmi- kian: adapon barang, jang bolih kau-dapat daripadakoe , itoelah korban (ĕrtinja soeatoe pĕrsĕm- bahan). . Maka kamoe biarkan ija tiada bĕrboewat lagi barang soeatoe akan bapanja ataw iboenja. . Dĕmikianlah kamoe mĕlĕ- mahkan firman Allah oUh pĕmatah nenek-mojangmoe, jang tĕlah ka- moe adjarkan, dan banjak pĕrkara sabagainja kamoe pĕrboewat. . Maka satĕlah dipanggil Isa akan sakalian orang banjak itoe hampir kapadanja, laloe katanja: Dĕngarlah oUh kamoe sakaUan akan dakoe , sĕrta hĕndaklah kamoe mĕngĕrti: . Bahwa soeatoepon tiada jang dari loewar orang, kalau masoek kadalamnja, jang boUh mĕnĕdjis- kan dia, tetapi pĕrkara jang ka- loewar daripadanja, itoelah jang mĕnĕdjiskan orang. . Barang-siapa jang bĕrtĕUnga akan mĕnĕngar, hendaklah dide- ngarnja. . Hata satĕlah ditinggalkan Isa akan orang-orang itoe , sĕrta soedah ija masoek kadalam roemah , maka bertanjalah moerid-moerid- nja kapadanja akan ĕrti pĕroepa- maan ini. . Laloe kata Isa kapada ma- reka-itoe: Dĕmikian kamoe pon lagi bodohkah? Tiadakah kamoe mĕngĕrti bahwa barang soeatoe dari loewar, jang masoek kadalam orang itoe, tiada boUh mĕnĕdjis- kan dia? . Sĕbab ija-itoe tiada masoek kadalam hati, mĕlainkan kadalam pĕroet, laloe kaloewar kadalam djamban dĕngan mĕntjoetjikan sĕ- gala makanan.

Lagi kata Isa: Adapon jang 

kaloewar daripada orang ija-itoelah mĕnĕdjiskan dia. . Karĕna dari dalamnja, ija- itoe dari dalam hati orang, kaloe- war kapikiran djahat, zina', pĕr- soendalan, pĕmboenoehan, . Pĕntjoerian, kakikiran, ka- djahatan, tipoe, kainginan djahat, mata djahat, hoedjat, tjongkakdan kabodohan. . Bahwa sĕgala pĕrkara djahat ini datang dari dalam dan mĕnĕ- djiskan orang. . Hata, maka Isa pon bang- kitlah dari sana, laloe pĕrgi kadja- djahan negari Tor dan Sidon, maka masoeklah ija kadalam sa- boewah roemah, kahĕndaknja dja- ngan dikĕtahoei sa'orang djoea pon ; tĕtapi tiada bolih terlindoeng ija. . Karĕna kadengaranlah cha- barnja kapada sa'orang pĕram- poean, jang poenja anak pĕram- poean dirasoek sjaitan, maka da- tanglah ija soedjoed pada kaki Isa. . Adapon pĕrampoean , itoe sa'orang orang Grika, anak Siro Foeniki, maka dipintanja kapada Isa boewangkan sjaitan itoe kaloe- war daridalam anaknja. . Tĕtapi kata Isa kapadanja: Hĕndaklah anak-anak dikĕnnjang- kan dĕhoeloe, karĕna tiada patoet di-ambil makanan anak-anak di- tjampakkan kapada andjing. . Tĕtapi sahoet pĕrampoewan itoe kapadanja: Bĕnar Toehan! tĕtapi andjing dibawah medja pon makan sĕgala remah anak-anak itoe. . Maka kata Isa kapada per- ampoean itoe: Olih sĕbab katamoe ini maka poelanglah ĕngkau; bah- wa iblis tĕlah kaloewar dari dalam anakmoe. . Hata satĕlah sampai ija ka- roemahnja didapatnja sjaitan itoe tĕlah kaloewar dan anaknja pon bĕrbaring di-atas tempat tidoer. . Arakian maka Isa kaloewar poela dari djadjahan Tor dan Sidon, laloe datanglah ija katasik Galilea, dĕngan mĕmintas djadjahan Deka- polis. . Maka olih mareka-itoe diba- wa kapadanja akan sa'orang jang toeli lagi berat lidahnja, dipinta olih mareka-itoe kapadanja toem- pangkan tangannja pada orang itoe, . Maka olih Isa di-asingkan dia daripada orang banjak, laloe dimasokkannja djarinja dalam tĕ- hnganja, satĕlah soedah berloedah didjamahnja lidahnja; . Laloe mĕnĕngadahlah ija kalangit sĕrta mĕngĕloeh sambil katanja kapada orang itoe: Efata, ĕrtinja, tĕrboekalah! . Maka sabentar djoega tĕr- boekalah tĕlinganja dan pesawat lidahnja pon kĕndoerlah, laloe bĕrkatalah ija bĕtoel-bĕtoel. . Maka dipĕsan olih Isa kapada mareka-itoe djangan dibĕri tahoe ini kapada sa'orang djoea pon ; tĕta- pi makin ija berpĕsan, makin ija-itoe dimasjhoerkan olih mareka-itoe. . Maka tertjĕngang-tjĕngang- lah mareka-itoe amat sangat, ka- tanja: Bahwa baiklah segala pĕr- kara jang dipĕrboewatnja itoe, sahingga orang toeli djoega dapat mĕnĕngar dan orang kĕloe pon bĕrkata-kata. EASAL Vin. Hata, maka pada masa itoe tat- kala ada bĕrhimpoen terlaloe ba- njak orang dan soeatoepon tiada jang hĕndak dimakannja, maka dipanggil olih Isa akan moerid- moeridnja, laloe katanja kapada mareka-itoe : . Bahwa tergĕraklah hatikoe olih kasihan akan orang banjak ini, karĕna sakarang soedah tiga hari lamanja mareka-itoe dĕngan akoe, maka soeatoepon tiada jang hĕndak dimakannja. . Maka djikalau koesoeroeh mareka-itoe poelang dĕiigan la- parnja, nistjaja mareka-itoe akan lĕtih didjalan kĕlak, karĕna bĕ- bĕrapa mareka-itoe soedah datang dari djaoeh. . Maka sahoet moerid-moerid- nja kapadanja: Dari mana bohh dalam padang-bĕlantara ini orang mĕndapat roti tjoekoep akan mĕ- ngĕnnjangkan sĕgala orang ini? . Maka bĕrtanjalah Isa akan mareka-itoe: Ada roti berapa kĕ- toel pada kamoe? Maka sahoet mareka-itoe: Toedjoeh. . Maka disoeroehnja orang banjak itoe doedoek ditanah, laloe di-ambilnja roti toedjoeh kĕtoel itoe, satĕlah mĕngoetjap sjoekoer, dipĕtjah-pĕtjahkannja laloe dibĕri- kannja kapada moerid-moeridnja, soepaja dilĕtakkan oUh mareka- itoe dihadapan orang banjak, maka dilĕtakkannja dihadapannja. . Dan lagi adalah pada mare- ka-itoe sĕdikit ikan ketjil-kĕtjil ; satĕlah dibĕrkatinja akan dia, maka ikan itoepon disoeroehnja letakkan dihadapan sĕgala orang itoe. . Maka mareka-itoe sakalian pon makanlah sampai kĕnnjang, laloe di-angkat olih moerid-moe- ridnja akan sĕgala petjah-pĕtjahan roti jang tinggal itoe toedjoeh bakoel. . Adapon banjak orang, jang tĕlah makan itoe , adalah kira-kira ĕmpat riboe, maka disoeroehnja mareka-itoe pĕrgi. . Maka pada sabĕntar itoe djoega naiklah ija kadalam perahoe sĕrta dĕngan moerid-moeridnja, laloe datanglah ija kadjadjahan nĕgari Dalmanoeta. . Hata, maka kaloewarlah orang Farisi, laloe moelai bĕrsoeal dĕngan Isa sĕrta meminta kapa- danja soeatoe tanda dari langit, hĕndak mĕntjobai akan dia. . Maka sangat bĕrkĕloehlah ija dalam hatinja, katanja: Mengapa maka bangsa ini mĕnoentoet soe- atoe tanda? Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe kalau akan dibĕrikan soeatoe tanda kapada bangsa ini. . Maka ditinggalkannja ma- reka-itoe, laloe naiklah ija poela kadalam pĕrahoe sĕrta berlajar kasabĕrang. . Adapon moerid-moeridnja tĕlah ioepa mĕmbawa roti; adalah pada mareka-itoe dalam pĕrahoe roti hanja sakĕtoel sĕhadja. . Maka dipesan oiih Isa ka- pada mareka-itoe, katanja: Ing- atlah baik-baik ; djaoehkanlah diri- moe daripada ragi orang Farisi dan daripada ragi Herodis. . Maka bĕrbitjaralah mareka- itoe sama sĕndirinja, katanja: Bahwa inilah sĕbab pada kita tiada roti. . Apabila dikĕtahoei Isa akan pĕrkara ini, maka katanja kapada mareka-itoe : Mĕngapa maka kamoe bĕrsangka-sangka olih sĕbab tiada roti pada kamoe? Bĕlomkah kamoe mĕndapat kanjataannja? bĕlomkah kamoe mĕngĕrti? adakah hati ka- moe lagi kĕras? . Kamoe bermata, maka tia- dakah kamoe mĕhhat? dan bertĕ- linga malia tiadakah kamoe me- nĕngar? . Tiadakah kamoe ingat tat- kala akoe mĕmĕtjahkan roti lima kĕtoel di-antara lima riboe orang laki-laki, berapa bakoel penoeh dĕngan remah-remahnja kamoe angkat? Maka sahoet mareka-itoe kapadanja : Doewabĕias. . Maka tatkala roti toedjoeh kĕtoel di-antara ĕmpat riboe orang laki-laki itoe berapa bakoel pĕnoeh dĕngan remah-remahnja kamoe angkat? Maka sahoet mareka-itoe: Toedjoeh. . Maka katanja kapada ma- reka-itoe: Bagaimana, mal^a tiada kamoe mengĕrti? . Maka datanglah ija kaBait saida, maka dibawa oranglah kapadarija akan sa'orarig boeta, dipintanja djamah akan dia. . Maka olih Isa dipegang tangan orang boeta itoe, laloe dipimpinnja kaloewar dari doesoen itoe , satĕlah soedah diloedahinja matanja, diletakkannja tangannja padanja sĕrta bĕrtanja akan dia, kalau ija melihat barang-sasoeatoe. . Maka ijapon mĕnengoklah laloe katanja: Alioe mĕlihat orang, karĕna kalihatannja sapĕrti pohon kajoe bĕrdjalan-djalan. . Kĕmoedian dilĕtakkan Isa poela tangannja pada matanja, disoeroehnja tengok, laloe sĕm- boehlah ija, dilihatnja sakaliannja dĕngan tĕrang dari djaoeh. . Maka disoeroeh Isa akan dia poelang karoemahnja, katanja: Djangan ĕngkau masoek kadalam doesoen, dan djangan kau-katakan ini kapada sa'orang djoeapon dalam doesoen itoe. . Maka Isa dĕngan moerid- moeridnja pon kaloewarlah pergi kadoesoen-doesoen Kesaria Filipi; maka didjalan bĕrtanjalah ija akan moerid-moeridnja , katanja: Orang mĕngatakan akoe ini siapa? . Maka sahoet mareka-itoe: Kata satĕngah orang Jahja Pĕm- baptisa, dan satĕngah orang Elia, dan satĕngah orang poela salah sa'orang daripada sĕgala nabi- nabi. . Maka kata Isa kapada ma- reka-itoe: Tĕtapi kamoe ini, kamoe mĕngatakan siapa akoe ini? Maka sahoet Petroes kapadanja : Toehan- lah Almasih. . Maka dipĕsannja kapada mareka-itoe sangat, djangan dika- takannja ini akan halnja kapada sa'orang djoeapon. . Maka dimoelainja mĕngadjar kapada mareka-itoe bahwa ta'dapat tiada Anak-manoesia itoe akan mĕrasai banjak sangsara, dan di- toelak: olih sĕgala toewa-toewa dan kapala-kapala imam dan chatib- chatib, sĕrta diboenoeh olih ma- reka-itoe, maka kemoedian dari- pada tiga hari kĕlak ija pon akan bĕrbangkit poela. . Maka segala pĕrkataan ini (Hkatakannja dengan njatanja. La- loe di-ambii olih Petroes akan dia sĕrta dimoelainja mĕnĕgahkan dia. . Tĕtapi bĕrpalinglah Isa laloe mĕmandang kapada segala moerid- moeridnja, serta digoesarnja akan Petroes, katanja: Laloelah ĕng- kau dari hadapankoe, hai sjaitan, karĕna boekan ĕngkau mĕmikirkan pĕrkara Allah, mĕlainkan pĕrkara manoesia. . Hata, satelah soedah dipang- gilnja sĕgala orang itoe datang hampir kapadanja serta dengan moerid-moeridnja pon, maka ka- tanja kapada mareka-itoe : Barang- siapa jang hĕndak mĕngikoet akoe, haroslah ija raĕnjangkal akan di- rinja sĕrta mĕngangkat palangnja, laloe mĕngikoet akoe. . Karĕna barang-siapa jang hĕndak mĕmeliharakan djiwanja, ija-itoe akan kahilangan dia; tĕtapi barang-siapa jang akan kahilangan djiwanja olih sĕbab akoe dan sebab iudjil pon, maka ija-itoe akan tĕr- pĕliharalah. . Karĕna apakah goenanja ka- pada orang, djikalau ija kaoentoe- ngan segala doenia ini, tĕtapi karoegian djiwanja sĕndiri? . Ataw apakah bolih dibĕrikan orang akan tĕboesan djiwanja? . Sĕbab itoe, barang-siapa jang maloe akan dakoe dan akan pĕrkataankoe di-antara bangsa jang bĕrzina' dan bĕrdosa ini, maka akan dia djoega Anak-raanoesia kĕlak maloe, apabila ija datang dĕngan kamoeliaan Bapanja dan sĕgala malaikat jang soetji pon sĕrtanja. FASAL IX. Maka sabda Isa kapada mareka- itoe: Bahwa sasoenggoehrija akoe bĕrkata kapadamoe, daripada sĕ- gala orang jang bĕrdiri disini ada- lah bĕbĕrapa jang tiada akan mĕ- rasai mati, sabĕlom mareka-itoe mĕlihat karadjaan Allah itoe datang dĕngan koewasanja. . Hata, maka kĕmoedian dari- pada ĕnam hari dibawalah olih Isa akan Petroes dan Jakoeb dan Jahja sĕrtanja, dihantarnja akan mareka-itoe naik kaatas saboewah goenoeng jang tinggi bĕrsoenji. Hata, maka bĕrobahlah roepanja dihadapan mareka-itoe, . Dan pakaijannja pon bĕrtja- haja-tjahaja, tĕrialoe poetihnja sa- pĕrti tsaldjoe; sa'orang toekang pon tiada di-atas boemi ini jang dapat mĕmboewat poetih sa'akan- akan itoe. . Maka tĕrlihatlah mareka-itoe akan nabi Elia dan nabi Moesa bĕrkata-kata dengan Isa. . Laloe kata Petroes kapada Isa: Ja Toehan, baiklah kita diam disini; biarlah kami pĕrboewatkan tiga boewah pondok; saboewah akan Toehan, saboewah akan Moesa dan saboewah akan Elia. . Maka tiada dikĕtahoeinja apa katanja, karena mareka-itoe sangat katakoetan. . Maka datanglah saboewah awan mĕnjeloeboengi mareka-itoe, dan dari dalam awan itoe kaloe- warlah soeatoe boenji soewara mĕngatakan: Bahwa inilah Anak- koe jang kĕkasih; dengarlah akan katanja. . Maka sasoenggoehnja apabila mareka-itoe mĕnolih dan melihat kakiri dan kakanan , sa'orang pon tiada tampak lagi, hanja Isa sĕ- hadja sĕrta dengan mareka-itoe. . Maka sĕmantara toeroen dari atas goenoeng dipĕsan olih Isa kapada mareka-itoe, djangan di- katakannja kapada sa'orang djoea pon barang jang tĕiah dilihatnja, sabĕlom Anak-manoesia soedah bangkit dari antara orang mati. . Maka ditarohnja perkataan ini dalam hatinja, laloe bĕrtanja- tanjalah mareka-itoe sama sĕndi- rinja, apa garangan ĕrtinja bang- kit dari antara orang mati itoe? . Maka ditanja olih mareka- itoe akan dia, katanja: Mĕngapa maka kata chatib-chatib itoe, bah- wa ta'dapat tidak Elia itoe datang dĕhoeloe ? . Maka sahoetnja kapada ma- reka-itoe: Sasoenggoehnja Elia itoe datang dĕhoeloe djoega dan ijapon akan membaiki sĕgala perkara, tĕtapi apakah jang telah tĕrsoerat akan hai Anak-manoesia? bahwa ta'dapat tiada ija akan mĕrasai banjak sangsara dan ijapon akan dikĕdjikan. . Tĕtapi akoe bĕrkata kapa- damoe, bahwa Elia itoe soedah datang, dan tĕlah dipĕrboewat olih mareka-itoe akan dia barang kahĕndak mareka-itoe, sapĕrtijang tĕrsoerat akan halnja. . Maka apabila Isa datang ka- pada moerid-moeridnja , dilihatnja tĕrlaloe banjak orang koelilingnja dan sĕgala chatib pon bĕrbantah- bantah dengan mareka-itoe. . Dĕmi terpandang orang ba- njak itoe akandia, maka hairanlah mareka-itoe sĕrta bĕrlari-iarianlah datang mendapatkan dia, sĕrta mĕmbĕri salam kapadanja. . Maka bertanjalah Isa akan sĕgala chatib itoe: Apakah kamoe pĕrbantahkan dĕngan orang ini? . Maka disahoet olih sa'orang dari antara orang banjak itoe, katanja: Ja Toehan! tĕlah sĕhaja bawa kapada Toehan akan anak sĕhaja laki-Iaki, jang dirasoek sjaitan keloe. . Maka barang kamana diba- wanja akan dia, dipontang-pan tingkannja, sahingga berboehilah moeloetnja dan meiiggĕrĕtak gigi- nja sĕrta mĕndjadi makin soesoet ija ; maka tĕlah sĕhaja berkata-kata dĕngan segala moerid Toehan, soe- paja diboewangkannja, tĕtapi tiada mareka-itoe dapat. . Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe, katanja: Hai bangsa jang koerang pĕrtjaja, bĕrapa lama lagi akoe sĕrta dĕngan kamoe ? bĕrapa lama lagi akoe akan men- sabarkan kamoe? bawalah akan dia kamari kapadakoe. . Maka dibawalah olih mareka- itoe akandia; dĕmi tĕrpandanglah ija akan Toehan maka dĕngan sigĕranja dipontang-pantingkan olih sjaitan akan boedak itoe, laloe rĕbahlah boedak itoe katanah sĕrta mĕnggĕloemang dengan bĕrboehi moeloetnja. . Maka ditanja olih Jsa akan bapanja: Bĕrapa lama soedah boe- dak ini djadi dĕmikian? Maka sahoetnja: Ija-itoe dari ketjilnja, . Dan kĕrap kali didjatohkan- nja kadalam api dan kadalamajar. hĕndak dibinasakannja, tetapi dji- kalau kiranja bolih Toehan mĕm- boewat apa-apa akan dia, hendak- lah Toehan bĕrbĕlas-kasihan akan kami dan mĕnoeloeng kami. . Maka kata Isa kapadanja: Djikalau kiranja ĕngkau bolih per- tjaja: bahwa segala pĕrkara pon bolih djadi bagai orang jang pĕr- tjaja. . Maka dĕngan sigĕranja kata bapa boedak itoe dengan njaring soearanja sĕrta dĕngan bertjoetjoe- ran ajar-matanja: Ja Toehan, sĕ- haja pĕrtjaja: toeloeng apalah akan pĕrtjaja sĕhaja jang lemah itoe! . Dĕmi dilihat olih Isa bahwa orang banjak itoe bĕrlari-larian datang bĕrkaroemoen , maka di- goesarnja akan sjaitan itoe, kata- nja kapadanja: Hai sjaitan jang kĕloe dan toeli, bahwa akoe mĕ- njoeroeh ĕngkau kaloewar daripa- danja, dan djangan lagi ĕngkau masoek kadalamnja. . Maka mĕndjĕritlah sjaitan itoe, dipontang-pantingkannja sa- ngat akandia, laloe kaloewarlah ija daripadanja; maka boedak itoe pon salakoe orang mati, sahingga kata bĕbĕrapa orang: soedah mati ija. . Tĕtapi olih Isa dipĕgang tangannja, di-angkatnja akandia, laloe bangoenlah ija. . Maka apabila Isa masoek kadalam roemah , bĕrtanjalah moe- rid-moeridnja akandia diam-diam: Mĕngapa maka tiada bolih kami mĕngaloewarkan dia? . Maka katanja kapada mareka- itoe: Bahwa djĕnis ini tiada bolih dikaloewarkan , mĕlainkan dĕngan mĕminta-doa dan bĕrpoewasa. . Maka mareka-itoe pon oen- doerlah dari sana, dilaloeinja akan Galilea; maka tiada Isa maoe sa'- orang djoea pon mĕngĕtahoeinja. . Karĕna di-adjarnja moerid- moeridnja, sĕrta katanja kapada mareka-itoe: Bahwa Anak-manoe- sia akan disĕrahkan katangan orang, dan mareka-itoe akan mĕm- boenoeh dia, kemoedian daripada diboenoehnja maka ija pon akan bangkit poela pada hari jang katiga. . Tĕtapi tiada mareka-itoe mĕngĕrti pĕrkataannja ini, dan takoetlah mareka-itoe bĕrtanja akandia. . Hata, maka datanglah Isa kanĕgari Kapĕrnaoem, satĕlah ija masoek kadalam roemah, ditanjai- nja akan mareka-itoe: Apa sĕbab- nja maka kamoe berbantah-banta- han didjalan? . Tĕtapi mareka-itoe sakalian pon bĕrdijam dirinja, karĕna di- djalan mareka-itoe tĕlah bĕrban- tah-bantah sama sĕndirinja dari hal siapa jang akan terbĕsar. . Maka Isapon doedoeklah, laloe dipanggilnja kadoewa-bĕlas orang itoe sĕrta katanja kapadanja : G Djikalau barang-sa'orang hĕndak mĕndjadi jang pĕrtama, maka ija- itoe kĕlak mĕiidjadi jang tĕrkĕ- moedian sakali, dan iiamba orang sakalian. . Maka di-ambilnja akan sa'- orang kanak-kanak, ditarohnja ditĕngah-tĕngah mareka-itoe, laloe didĕkapnja kanak-kanak itoe sĕrta katanja kapada mareka-itoe: . Bahwa barang-siapa jang akan mĕnjamboet orang, jang sa- pĕrti kanak-kanak ini, dĕmi nama- koe, ija-itoe menjamboet akoe; dan barang-siapa jang mĕnjamboet akoe, boekan ija mĕrijamboet akoe, mĕlainkan Dia, jang soedah mĕ- njoeroehkan dakoe. . Maka kata .lahja kapadanja: ja Goeroe, tĕlah kami lihat sa'o- rang, jang memboewang sjaitan atas namamoe, maka tiada ija mĕngikoet kita; tĕtapi kami tĕlah mĕlarangkan dia, karena tiada ija mĕngikoet kita. . Maka kata Isa: Djangan larangkan dia, karĕna sa'orang pon tiada bolih mĕngadakan soea- toe moĕdjizat atas namakoe, laloe dĕngan sigĕranja bĕrkata-kata dja- hat akan dakoe. . Karĕna barang-siapa jang tiada lawan kita, ijalah kawan kita. . Karĕna barang-siapa jang mĕmbĕri minoem kamoe ajar sa- tjawan djoega karĕna namakoe, olih sĕbab kamoe ini daripada Almasih , bahwa sasoenggoehnja akoe bĕrkata/ kapadamoe sakali- kali tidak akan hilang pĕhalanja. . Maka barang-siapajang mĕn- datangkan sjak kapada sa'-orang daripada sĕgala jang kĕtjil-kĕtjil ini, jang pĕrtjaja akan dakoe, maka tĕrlĕbih baik kapadanja djikalau kiranja lehernja dikaloengkan dĕ- ngan batoe kisaran, laloe ija pon ditjampak kadalam laoet. . Djikalau kiranja tanganmoe mĕndataugkan sjak kapadamoe , koedoengkanlah dia, karĕna tĕrlĕ- bih baik bagaimoe masoek kadalam hidoep jang kĕkal dengan koedoeng tangan , daripada masoek dĕngan kadoewa bĕlah tangan kadalam naraka, kadalam api jang tiada tĕrpadamkan. . Disana hoelatnja pon tiada mati, dan apinja pon liada padam. . Maka djikalau kiranja kaki- moe mĕndatangkan sjak kapada- moe, koedoengkanlah dia, karĕna tĕrlĕbih baik bagaimoe masoek dĕngan timpangmoe kadalam hi- doep kĕkal, dai4pada diboewang- kari kadalam naraka dĕngan ka- doewa bĕlah kakimoe, kadalam api jang tiada tĕrpadamkan. . Disana hoelatnja pon tiada mati dan apinja pon tiada padam. . Maka djikalau kiranja ma- tamoe mĕndatangkan sjak kapada- moe, kĕroekkanlah dia, karena tĕrlebih baik bagaimoe masoek kadalam kar-adjaan Allah dĕngan matamoe sabidji sĕhadja, daripada ditjampak karlalam api naraka dĕngan kadoewa belah matamoe. . Disana hoelatnja pon tiada mati, dan apinja pon tiada padam. . Karĕna masing-masing orang akan digarami dengan api, dan tiap-tiap korban pon digarami dĕngan garam. . Adapon garam itoe baik, tĕtapi djikalau gaiam itoe hilang- lah asinnja, dĕngari apa garangan dapat kamoe poelangkan rasanja? Maka hendaklah ada garam dalam dirimoe dan pĕliharakanlah pĕr- damaijan di-antara kamoe. FASAL X. Maka Isa pon bĕrangkatlah dari sana, dilaloeinja tanah jang disa- bĕrang Jarden , laloe datanglah ija kadjadjahan nĕgari Joedea; maka orang banjak pon bĕrhimpoenlah kapadanja poela, maka di-adjar- njalah mareka-itoe poela sapĕrti adatnja. . Maka datanglah sĕgala orang Farisi kapadanja, hĕndak mĕn- tjobai dia , laloe mareka-itoepon bĕrtanja dĕmikian: Adakah halal orang mĕmboewangkan biniuja? . Maka sahoetnja kapada ma- reka-itoe: Bagaimana dipĕsan olih nabi Moesa kapadamoe? . Maka kata mareka-itoe: Bah- wa ohh Moesa tĕlah diloeloeskan mĕmboewat soerat talak dan mĕm- boewangkan bitii. . Maka sahoet Jsa kapada ma- reka-itoe: Bahwa olih sĕbab kĕras hatimoe-lah, maka disoeratkannja hoekoem ini. . Akan tĕtapi daripada pĕr- moelaan sĕgala kadjadian didjadi- kan Allah mareka-itoe laki-bini. . Maka sĕbab itoe hĕn- daklah orang meninggal- kan iboe-bapanja dan bĕr- damping dĕngan bininja. . Maka kadoewanja itoe akan mĕndjadi sadaging djoea; maka dalam hal jang dĕ- mikian boekannja iagi mareka- itoe doewa, mĕiainkan sadaging djoea adanja. . Sĕbab itoe, barang jang tĕlah didjodokan Allah itoe djangan ma- noesia tjĕraikan dia. . Laloe moerid-moeridnja bĕr- tanjakan dia dalam roemah akan hal itoe. . Maka katanja kapada ma- reka-itoe: Barang-siapa jang mĕm- boewangkan bininja sĕrta kawin dĕngan jang lain, ija-itoe bĕrboe- wat zina' dĕngan pĕrampoewan itoe. . Maka djikalau sa'orang pĕr- ampoewan meninggalkan lakinja sĕrta kawin dĕngan jang iain, ija- itoepon berboewat zina' djoega. ^ . Hata maka ada kanak-kanak dibawa oranglah kapada Isa, soe- paja didjamahnja akandia; maka olih moerid-moeridnja pon digoesar akan orang jang mĕmbawa akan dia. . Tĕtapi dĕmi dilihat ohh Isa akan hal itoe maka marahlah sangat ija, laloe katanja kapada mareka-itoe: Biaikanlah kanak- kanak itoe datang kapadakoe, dja- nganlah tĕgahkan dia, karĕna orang jang dĕrnikian mĕmpoenjai kara- djaiin Allah. . Maka sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: Baiang-siapa jang tiada menĕiima karadjaan Al- lah itoe dengan pĕri kanak-kanak, maka tiada ija akan masoek kada- lamnja. . Maka didĕkaplah olih Jsa akan kanak-kanak itoe dan ditoem- pangkannja tangannja padanja, sĕrta dibĕrkatinja akan maieka- itoe. . Sjahadan, satĕlah soedah Isa kaloewar kapada ioeroeng, maka berlari-larilah sa'orang da- tang mĕndapatkan dia, laloe soe- djoed dihadapannja sĕrta bĕrtanja kapadanja: Ja Goeroe jang baik, apakah jang patoet sĕhaja pĕrboe- wat, soepaja sĕhaja mĕmpoesakai hidoep jang kekal? . Maka kata Isa kapadanja: Mĕngapa maka akoe ini kaukata- kan baik? Bahwa tiada jang baik, mĕlainkan satoe, ija-itoe Allah. . Maka engkau mengĕtahoei akan Tirman Allah ini: Bjangan bĕrboewat zina'; djangan mĕmboenoeh; djangan mĕn- tjoeri; djangan mĕmbĕri kasaksian doesta; djangan mĕroegikan sa'orang djoea- pon; dan bĕrilah hormat kapada iboe bapamoe. . Tĕtapi sahoet orang itoe: Ja Goeroe, sakalian ini telah sĕ- haja pĕliharakan daripada kĕtjil sĕhaja. . Maka dipandang Isa kapa- danja serta kasihlah ija akan dia sambil katanja kapadanja: liahwa sapĕrkara lagi koerang padamoe: pĕrgilah djoewalkan sĕgala sasoe- atoe jang ada padamoe, bĕrikanlah dia kapada orang-orang miskin, maka engkau akan bĕrolih soeatoe mata-bĕnda dalam sorga; laloe mariiah ĕngkau. angkatlah palang itoe, ikoetlah akoe. . Tĕtapi bĕrdoeka-tjitalah ija olih sĕbab pĕrkataan ini, laloe poelanglah ija dĕngan soesah ha- tinja, karĕna adalali ija mĕnaroh banjak harta. . Maka dipandang Isa ber- koeliling serta katanja kapada moerid-moeridnja: Bagaimana soe- kar orang, jang menaroh harta itoe, raasoek kadalam karadjaan Allah. . Malia moerid-moeridnja pon hairanlah mĕnengar pĕrkataannja ini, tĕtapi disahoet Isa lagi sĕrta katanja kapada mareka-itoe: Hai anak-anakkoe, bagaimana soesah bagai mareka, jang bergantoeng pada hartanja itoe, akan masoek kadalam karadjaan Allah ! . Bahwa tĕrlĕbih moedah sa'- ekoer onta masoek tĕroes daripada lobang djaroem daripada sa'orang kaja masoek kadalam karadjaan Allah. . Maka tĕrtjengang-tjĕngang- lah mareka-itoe makin sangat, sĕrta katanja sama sĕndirinja: I)ji- kalau dĕmikian, siapa garangan bolih salamat? . Maka dipandang olih Isa kapada mareka-itoe sĕrta katanja: Bahwa kapada manoesia ija-itoe moestahil adanja, tĕtapi boekan kapada Allah, karĕna adapon Allah sĕgala pĕrkara pon bolih djadi. . Kĕmoedian dimoelai olih Petroes bĕrkata kapada Isa dĕmi- kian: Bahwa sasoenggoehnja kami tĕlah mĕninggalkan samowanja la- loe mĕngikoet Toehan. . Maka oedjar Isa: Sasoeng- goehnja akoe bĕrkata kapadamoe, sa'orang pon tiada jang telah me- uinggalkan roemah ataw saoedara laki-laki, ataw saoedara pĕram- poewan, ataw bapa, ataw iboe, ataw bini, ataw anak-anak, ataw bĕndang-bĕndang karĕna sĕbab akoe dan sĕbab indjil. . Mĕlainkan ija pon kĕlak akan bĕrolih saratoes ganda pada masa sakarang ini roemah dan saoedara laki-laki dan saoedara pĕrampoe- wan dan iboe dan anak-anak dan bĕndang-bĕndang sĕrta dĕngan aniaja, dan dalam acherat hidoep jang kĕkal. . Tĕtapi banjak jang pĕrtama itoe akan djadi kĕmoedian, dan jang kĕmoedian itoe akan djadi jang pĕrtama. . Hata maka adalah mareka- itoe didjalan hĕndak naik kaJeroe- zalim dan Isa pon bĕrdjalan di- hadapan mareka-itoe, maka ter- tjĕngang-tjĕnganglah mareka-itoe sĕrta mĕngikoet dĕngan katakoetan. Maka olih Isa dipanggil poela akan kadoewa-bĕlas moeridnja, dimoe- lainja mengatakan kapada mareka- itoe sĕgala pĕrkara, jang lcelak akan bĕrlakoe atasnja, . Katanja: Bahwa-sanja kita naik kaJeroezalim , maka Anak- manoesia akan disĕrahkan kapada sĕgala kapala imam dan chatib- chatib , maka mareka-itoe akan mĕnghoekoemkan dia akan mati diboenoeh dan akan mĕnjerahkan dia kapada orang kafir. . Dan mareka-itoe akan mĕ- nistakan dia, dan mĕnjĕsah dia, dan mĕloedahi dia dan mĕmboenoeh dia kĕlak^ maka pada hari jang katiga ijapon akan bangkit poela. . Maka Jakoeb dan Jahja, anak-anak Zabdi pon datanglah kapada Isa, katanja: Ja Goeroe, kami minta soepaja engkau boe- wat pada kami barang jang kami kahĕndaki. . Maka oedjarnja kapada raa- reka-itoe: Apakah karaoe kahĕn- daki, jang bolih koe-perboewat padamoe ? . Maka kata mareka-itoe: Bĕ- rilah kiranja kami bolih doedoek, sa'orang pada sabĕlah kananmoe, dan sa'orang pada sabelah kirimoe dalam kamoeliaanmoe, . Tĕtapi kata Isa kapada ma- reka-itoe: Bahwa kamoe tiada ta- hoe apa jang kamoe pinta ; bolihkah kamoe minoem piala, jang koe- minoem itoe, dan dibaptisakan dĕngan baptisan, jang akoe dibap- tisakan itoe? . Maka kata mareka-itoe ka- padanja: Kami bolih. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Sasoeng- goehnja kamoe akan minoem djoega piala, jang koe-minoem jtoe, dan dibaptisakan dĕngan baptisan, jang akoe dibaptisakan : . Tĕtapi akan hal doedoek pada sabĕlah kanankoe dan pada sabĕ- lah kirikoe, boekan ija-itoe dalam koewasakoe membĕrikan dia, me- lainkan ija-itoe akan diberi kapada orang, jang bagainja ija-itoe tĕlah disadiakan. . Maka apabila pĕrkara ini kadĕngaran kapada sapoeloeh orang itoe, mareka-itoe moelai kĕtjil hati akan Jakoeb dan Jahja. . Tĕtapi dipanggil Isa akan mareka-itoe sakalian, laloe kata- nja: Kamoe tahoe adapon mareka, jang disangka pĕnghoeloe sĕgala bangsa, ija-itoe mĕmerentahkan dia, dan segala orang besar-besar- nja pon melakoekan koewasanja atas mareka-itoe; . Tĕtapi di-antara kamoe dja- nganlah dĕmikian, mĕlainkan ba- rang-siapa jang hĕndak mĕndjadi bĕsar di-antara kamoe, ija-itoe akan mĕndjadi hambamoe; . Dan barang-siapa di-antara kamoe jang hĕndak mĕndjadi pĕnghoeloe, ija-itoe akan men- djadi hamba kapada kamoe saka- lian. . Karĕna Anak-manoesia pon datang boekan akan dilajani, mĕ- iainkan akan mĕlajani dan akan mĕmbĕrikan djiwanja akan tĕboe- san banjak orang. . Hata, mareka-itoe pon sam- pailah kanĕgari Jericho, maka apabila Isa kaloewar dari Jericho dĕngan moerid-moeridnja sĕrta dĕngan amat banjak orang, ada- lah Bartimeoes jang boeta, anak Timeoes itoe, doedoek ditĕpi djalan minta-minta sedekah. . Sĕrta didĕngarnja bahwa jang bĕrdjalan laloe ija-itoe Isa orang Nazaret, maka moelailah ija bĕrsĕroe-sĕroe , katanja: Ja Isa, ja poetĕra Da'oed, kasihankan apa- lah sĕhaja! . Maka olih orang banjak digoesar akandia , soepaja diam , tĕtapi makin lĕbih ija bersĕroe- sĕroe: Kasihankan apalah sĕhaja, ja poetĕra Da'oed! . Maka Isa pon bĕrhĕntilah, laloe disoeroehnja panggil dia; maka mareka-itoe pon mĕmang- gillah orang boeta itoe, katanja: Pĕrtĕtapkanlah hatimoe, bangoen- lah ; dipanggilnja ĕngkaii. . Maka orang itoe mĕning- galkan sĕlimoetnja laloe bangkit bĕrdiri datang mendapatkan Isa. . Maka kata Isa kapadanja: Apakah kau-kahĕndaki akoe pĕr- boewat padamoe? Maka sahoet orang boeta itoe kapadanja: Ja Toehan , biarlah sĕhaja mendapat pĕnglihat. . Maka kata Isa kapadanja: Pĕrgilah engkau ; bahwa imanmoe tĕlah mĕndjadikan dikau sĕmboeh. Maka dĕngan sakoetika itoe djoega dapatlah ija mĕlihat, laloe di-ikoet- nja Isa bĕrdjalan. FASAL XL BĕRMOELA, maka satĕlah mareka- itoe datang hampir kanĕgari Jeroe- zalim dan soedah sampai di Bait- fagi dan Baitani, digoenoeng Zaiton , maka disoeroehkan olih Isa doewa orarig moeridnja, . Katanja kapadanja: Pergilah kamoe kadalam doesoen jang ten- tang dĕiigan kamoe itoe, serta masoek kadalamnja kamoe akan mĕndapat sa'ekoer kaldai moeda tĕrtambat, jang bĕlom pĕrnah dinaiki orang, lepaskanlah, bawalah dia kamari. . Maka djikalau barang sa'- orang berkata kapadamoe demi- kian: Mengapa kamoe bĕrboewat ini? katakanlah olihmoe, bahwa adalah goenanja bagai Toehan, maka dengan sigĕranja ijapon akan mĕnghantarkan dia. . Maka mareka-itoepon pĕrgi- lah; didapatinja akan kaldai moeda itoe tĕrtambat dekat pintoe diloe- war pada sikoe loeroeng, laloe dilĕpaskarmjalah. . Maka daripada orang jang bĕrdiri disitoe ada jarig bĕrkata kapadanja: Boewat apa kamoe me- lĕpaskan kaldai moeda ini? . Maka dikatakan olih mareka- itoe kapadanja sapĕrti pĕsan Isa itoe, laloe dibĕrinjalah mareka-itoe pĕrgi. . Maka dibawa olih mareka- itoe akan kaldai moeda itoe ka- pada Isa, dan dihampai'kannja badjoenja di-atasnja, laloe doedoek- lah Isa di-atasnja. . Maka banjak orang jang mĕng- hamparkan pakaiiannja didjalan, dan jang lain mĕmotongkan tja- rang-tjarang pohon kajoe, dikapar- kannja didjalan. . Maka mareka jang berdjalan dĕhoeloe dan jang mĕngikoet itoe- pon bĕrsoerak-soeraklah, katanja: Hosanna; bĕrbehagialah dia jang datang dĕngan nama Toehan; . Bĕrbĕhagialah karadjaan mo- jang kami Da'oed, jang datang dĕngan nama Toehan. Hosanna da- lam tĕmpat katinggian. . Maka masoeklah Isa kada- lam Jeroezalim laloe kadalam kaa- bah, satĕlah dilihatnja koeliling akan sĕgala pĕrkara dan sĕbab hari pon pĕtanglah , maka kaloe- warlah ija dengan kadoewa-bĕlas moeridnja, laloe pergi ka-Baitani. . Maka pada kaĕsoekan hari- nja, apabila mareka-itoe kaloewar dari Baitani , laparlah ija. . Maka dilihatnja dari djaoeh sabatang pohon ara jang berdaoen sĕhadja, laloe datanglah ija ham- pir, kalau-kalau bolih didapatinja barang soeatoe padanja. Satelah sampai, satoe pon tiada didapati- nja, mĕlainkan daoen djoea, karĕna bĕlom lagi moesim boewah ara. . Maka kata Isa kapadanja: Bahwa sa'orang pon djangan ma- kan lagi boewah daripadamoe sampai salama-lamanja. Maka pĕr- kataan ini kadengaran kapada moe- rid-moeridnja. . Maka datanglah mareka-itoe ka-Jeroezalim , satelah soedah Isa masoek kadalam kaabah, dimoe- lainja menghalaukan segala orang jang bĕrdjoewal-bĕli dalam kaabah itoe, sĕrta dibalik-balikkannja sĕ- gala medja orang mĕnoekar wang dan sĕgala koeda-koeda orang jang bĕrdjoewal boeroeng mĕrpati, . Dan tiada dihĕrinja sa'orang djoea pon membawa akan barang soeatoe bekas laloe dalam kaabah. . Maka di-adjarnja kapada mareka-itoe, katanja: Boekankah ada tĕrsoerat demikian : B a h w a roemahkoe akan disĕboet roemah sĕmbahjang bagai sĕgala bangsa? tetapi tĕlah ka- moe djadikan dia goha tĕmpat pĕ- njamoen. . Maka kata ini kadĕngaran kapada segala chatib dan kapala- kapala imam, laloe ditjĕhari olih mareka-itoe bagaimana bolih mĕm- binasakan dia; karena takoetlah mareka-itoe akandia, sĕbab segala orang pon hairanlah akan pĕnga- djarannja. . Maka apabila datanglah ma lam hari kaloewarlah ija dari dalam nĕgari. . Maka pada pagi-pagi hari apabila ija laloe dari sitoe, dilihat olih mareka-itoe bahwa pokok ara itoe tĕlah kĕring sampai ka-akarnja. . Maka Petroes pon teringat- lah sĕrta berkata kapadanja: Ja Goeroe, tengoklah, adapon pokok ara, jang tĕlah kau-koetoeki itoe, soedah kĕring. . Maka sahoetlah Isa kapada mareka-itoe sĕrta katanja: Pĕrtja- jaiah akan Allah; . Karĕna sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, baiang-siapa jang bĕrkata kapada goenoeng ini dĕmikian: tĕrangkatlah ĕngkan dan tĕrtjampaklah kadalam laoet; djika ija-itoe dĕngan tiada sjak dalam hatinja, mĕlainkan pertjajalah ija bahwa harang jang dikatakannja itoe akan djadi djoega, nistjaja ija pon akan mendapat barang jang dikatakannja itoe. . Sĕbab itoe akoe bĕrkata ka- padamoe: Adapon barang soeatoe kahĕndakmoe, jang kamoe pinta itoe, pĕrtja jalah bahwa kamoe kĕlak akan bĕrolih dia, nistjaja ija-itoe dikaroeniakan kapadamoe djoega. . Maka apabila kamoe berdiri hĕndak meminta-doa, djikalau ka- moe ada mĕnaroh tampa kapada barang sa'orang, ampoenilah dia, soepaja Bapamoe jang ada disorga pon bolih mĕngampoeni sĕgala salahmoe. . Tĕtapi djikalau tiada kamoe ampoeni , maka Bapamoe jang ada disorga pon tiada mengampoeni sĕgala salahmoe. . Arakian , maka datanglah poela maireka-itoe ka-Jeroezalim : maka sĕmantara Isa berdjalan- djalan dalam kaabah, datanglah kapadanja sĕgala kapala imam dan chatib-chatib dĕngan segala toewa- toewa , . Sĕrta katanja kapadanja: Dĕngan koewasa apa ĕngkau mĕm- boewat sĕgala pĕrkara ini, dan siapa garangan tĕlah mĕmbĕrikan koewasa ini kapadamoe akan mem- boewat sĕgala pĕtkara ini? . Maka sahoet Isa sĕrta kata- nja kapada mareka-itoe: Bahwa akoe pon hĕndak bĕrtanja kapada- moe satoe fasal; sahoetlah kapa- dakoe, kĕmoedian bolihlah akoe mĕngatakan kapadamoe dengan koewasa apa koepĕrboewat sĕgala pĕikara ini. . Adapon akan pembaptisan Jahja itoe dari sorgakah ataw dari manoesiakah? sahoetlah kapadakoe. . Maka mareka-itoe pon ber- bitjaralah sama sĕndirinja, kata- nja: djikalau kita djawab: dari sorga, nistjaja ija akan bĕrtanja: mĕngapa maka tiada kamoe pĕr- tjaja akandia? . Dan djikalau kita djawab: dari manoesia, takoetlah kita akan orang banjak , karĕna mareka-itoe sakalian mĕmbilang Jahja itoe sa- soenggoehnja sa'orang nabi adanja. . iialoe sahoet mareka-itoe kapada Isa, katanja: Bahwa kami tiada tahoe. Maka djawab Isa ka- pada mareka-itoe, katanja: Sebab itoe maka akoe pon tiada mĕnga- takan kapadamoe dĕngan koewasa apa akoe mĕmboewat sĕgala pĕr- kara ini. FASAL Xn. Maka Isa pon moelailah bĕrkata- kata kapada mareka-itoe dengan pĕroepamaan : Bahwa adalah sa'o- rang anoe mĕmboewat satoe kĕbon- anggoer, diboeboehnja pagar koe- lilingnja dan digalinja satoe tĕmpat akan apitan anggoer, sĕrta dipĕr- boewatkannja satoe bangoen-ba- ngoen , dan disewakannja kapada orang-orang kebon, laloe pĕrgilah ija kapada saboewah nĕgari jang djaoeh. . Maka pada moesimnja disoe- roehkannja sa'orang hambanja ka- pada orang-orang kĕbon itoe, soepaja ditĕrimanja hasil kĕbonnja daripada tangan orang kebon itoe; . Tĕtapi ditangkap olih mareka- itoe akandia, dipaloenja laloe di- halaukannja dĕngan hĕmpanja. . Maka disoeroehkannja poela kapada mareka-itoe sa'orang ham- banja jang lain, maka dilempari olih mareka-itoe dĕngan batoe akan dia, diloekakannja kapalanja, laloe dihalaukannja serta diboewatnja boeta-toeli. . Maka disoeroehkannja poela sa'orang jang lain, laloe diboenoeh olih mareka-itoe akandia, dan lagi banjak jang lain-lain, satengah di- poekoelnja, satengah diboenoehnja. . Maka adalah lagi bagainja sa'orang anaknja laki-laki jang dilcasihnja, maka pada achirnja disoeroehkannja ija kapada mareka- itoe, sĕraja katanja: Barangkali mareka-itoe takoet akan anakkoe kĕlak. . Tĕtapi kata orang-orang kĕbon itoe sama sĕndirinja: Bahwainilah jang warits; marilah, kita boenoeh, maka poesaka itoe kĕlak mendjadi kita poenja. . Laloe di-ambil olih mareka- itoe akandia diboenoehnja dan diboewangnja diloewar kebon-ang- goer itoe. . Maka sebab itoe apakah hĕn- dak diboewat olih toewan jang ĕmpoenja kebon-anggoer itoe ? Bahwa ija akan datang kelak mĕmbinasakan sĕgala orang kĕbon itoe, dan kebon-anggoer itoepon akan dibĕrikannja kapada orang lain. . Maka bĕlomkah kamoe mĕm- batja soeratan ini : A d a p o n batoe jang diboewang olih sĕgala toekang itoe, ija- itoe tĕlah mĕndjadi kapala pĕndjoeroe; . Bahwa inilah pĕrboe- watan Toehan, maka ija- itoe soeatoe perkara jang adjaib kapada pemanda- ngan kami. . Maka olih mareka-itoe ditjĕ- hari djalan hĕndak mĕnangkap Isa, tĕtapi takoetlah mareka-itoe akan orang banjak itoe, karena dikĕtahoeinja bahwa tĕlah dikata- kannja peroepamaan ini akan hal mareka-itoe. Maka ditinggalkannja akandia, laloe mareka-itoe pĕrgi. . Maka disoeroehkanlah olih mareka-itoe bebĕrapa orang Farisi dan orang Herodiani kapadanja, hĕndak menangkap dia dĕngan pĕrkataannja. . Maka datanglah mareka-itoe sĕrta katanja kapada Isa: Hai Goe- roe, tahoelah kami bahwa ĕngkau bĕnar, dan sa'orang djoea pon tiada kau-endahkan, karĕna tiada ĕng- kau mĕmandang moeka orang, mĕlainkan engkau mĕngadjar dja- lan Allah dengan sahenarnja. Adakah patoet dipĕrsĕmbahkan oepĕti kapada Kaisar ataw tidak? Patoetkah kami bajar ataw tidak? . Tĕtapi dikĕtahoei Isa akan tjoelas hatinja, laioe katanja ka- pada mareka-itoe: Mĕngapa maka kamoe mĕntjobai akoe? bawalah dinar sakĕping kapadakoe, hĕndak koeUhat. . Maka dibawanjalah. Laloe kata Isa kapadanja: Siapa ĕmpoe- nja gambar dan toelisan iiii? Maka kata mareka-itoe: Kaisar poenja. . Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe: Sĕbab itoe persĕm- bahkanlah kapada Kaisar barang jang Kaisar poenja, dan kapada Allah barang jang AUah poenja. Maka hairanlah mareka-itoe akan- dia. . Satĕlah itoe maka datanglah kapadanja orang-orang Sadoeki, jang mĕngatakan tiadalah kiamat; maka bĕrtanjalah mareka-itoe, ka- tan ja : . Hai Goeroe, bahwa nabi Moesa tĕlah mĕnjoeratkan bagai kami, djikalau sa'orang poenja saoedara mati, maka iia mĕning- galkan bini, tĕtapi tiada mĕning- galkan anak, patoetlah saoedaranja mĕngambil bininja, soepaja ija mĕnimboelkan bĕnih saoedaranja. . Bahwa sakali adalah toedjoeh orang bĕrsaoedara, maka jang pĕr- tama itoe bĕrbini, tĕtapi pada masa matinja, tiada ija meninggalkan bĕnih. . Maka jang kadoewa pon mĕngambil perampoewan itoe, laloe mati dĕngan tiada mĕninggalkan bĕnih; maka jang katiga itoepon dĕmikian. . Maka katoedjoehnja tĕlah mĕngambil pĕrampoewan itoe , tiada mĕninggalkan bĕnih; kemoe- dian daripada sakaliannja pĕram- poewan itoepon matilah. . Maka pada hari kiamat, apabila mareka-itoe tĕlah bangkit, siapa garangan di-antara mareka- itoe sakalian jang ĕmpoenja bini akandia? karĕna segala toedjoeh soedah berbinikan dia. . Maka sahoet Isa kapada ma- reka-itoe : Boekankah kamoe sĕsat, sĕbab tiada kamoe mengĕtahoei akan alKitab ataw akan koewasa Allah? . Karĕna apabila mareka-itoe bangkit daripada mati kĕlak, tiada mareka-itoe berbini ataw di-pĕrbi- nikan , mĕlainkan mareka-itoe sa- pĕrti malaikat jang disorga adanja. . Maka akan hal orang mati dibangkitkan , tiadakah kamoe mĕmbatja dalam kitab nabi Moesa, bagaimana dalam beloekar tĕlah Allah bĕfirman kapadanja, katanja: Bahwa Akoelah Allah Ibra- him dan Allah Ishak, dan Allah Jakoeb? . Bahwa Allah boekan Allah- nja orang-mati, mĕlainkan Allah- nja orang hidoep; sĕbab itoe maka kamoe sĕsat sangat. . Hata, satĕlah didĕngar olih sa'orang chatib, bahwa mareka-itoe bĕrbantah-bantah , dan dikĕtahoei- nja, bahwa Isa tĕlah mĕmbĕri dja- wab jang baik kapada mareka-itoe, maka datanglah ija sĕrta bĕrtanja akandia: Jang mana kapala sakali hoekoem Allah itoe? . Maka sahoet Isa kapadanja: Adapon jang kapala sakali hoe- koem Allah itoe inilah: Dĕngar- lah olihmoe, hai Israil, adapon Toehan Allah kita itoelah Toehan jang asa: . Maka hĕndaklah kamoe mĕngasihi akan Toehan Al- lahmoe dĕngan sagĕnap hatimoe dan dengan sagĕ- nap djiwamoe dan dĕngan sĕgala boedimoe dan dĕ- ngan sakoewat-koewasa- moe: bahwa inilah hoekoem jang pĕrtama itoe, . Dan jang kadoewa, jang sama dĕngan itoe djoega, ija-itoe: Hĕndaklah kamoe menga- sihi akan samamoe manoe- sia sapĕrti akan dirimoe sĕndiri. Maka tiadalah hoekoem lain lĕbih bĕsar daripada ini. . Maka kata chatib itoe kapa- danja: Ja goeroe, dĕngan sabĕnar- bĕnarnja katamoe, bahwa Allah itoe asa adanja, dan tiada lain mĕlainkan Ija; . Dan lagi mĕngasihi akandia dĕngan sagĕnap hati dan dĕngan sĕgala boedi dan dĕngan sagĕnap djiwa dan dĕngan sakoewat-koe- wasa, dan mĕngasihi akan sama- manoesia sapĕrti akan dirinja sĕn- diri, ija-itoe teroetama daripada sĕgala pĕrsĕmbahan bakaran dan korban. . Maka apabila dilihat olih Isa bahwa ija tĕlah mĕnjahoet dĕngan bidjaksana, maka katanja kapada- nja: Bahwa ĕngkau ini tiada djaoeh daripada karadjaan Allah. Kĕmoe- dian daripada itoe sa'orang pon tiada bĕrani bĕrtanja akandia apa- apa lagi. . Maka oedjar Isa sĕrta ka- tanja sarnbil mĕngadjar dalam kaabah : Bagaimana dikatakan olih chatib-chatib , bahwa Ahnasih itoe poetĕra Da'oed adanja? . Maka sabda Da'oed sen- diri dĕngan ilham Rohoe'lkoedoes: Bahwa Toehan tĕlah bĕfir- man kapada Toehankoe: Doedoeklah engkau pada sabĕlah kanankoe, sampai soedah koe-djadikan sĕgala moesoehmoe akan alas-ka- k i m e. . Maka tĕgal Da'oed sĕndiri mĕmanggil Toehan akandia, bagai- mana bolih ijalah poetĕranja ? Hata inaka kabanjakan orang pon soeka mĕnĕngar akan Isa. . Maka dalam pĕngadjaran- nja katanja kapada mareka-itoe: J)jagalah dirimoe daripada chatib- chatib, jang soeka bĕrdjalan-djalan (lĕngan berpakaikan djoebah jarig bĕrseret dari lagi soekanja diberi halam dalam pasar, . Dan doedoek pada tempat Kahormatan dalam masdjid dan di tĕmpat jang moelia-moelia dalam ) ĕrdiamoean. . Jang mĕnĕlan akan roemah ]>ĕrampoean djanda dan melan- (Ijoetkan sembahjang dengan poera- poera : bahwa-sanja mareka-itoe akan kena lanat jang tĕrbĕsar. . Maka doedoeklah Isa meng- hadap pĕti derma itoe, dilihatnja bagaimana diboeboeh orang oewang dalam pĕti derma itoe, dan bagai- mana olih bĕbĕrapa orang kaja diboeboeh banjak dalamnja. . Maka datanglah djoega sa'o- rang perampoean djanda jang mis- kin , mĕmboeboeh (ialamnja doewa doewit, djadi sakobang. . LaJoe dipanggil Isa segala moeridnja sĕrta katanja kapada mareka-itoe: Bahwa sasoenggoeh- nja akoe berkata kapadamoe, ada- pon olih pĕrampoean djanda jang miskin ini tĕlah diboeboeh dalam- nja lĕbih banjak daripada sĕgala mareka, jang telah memboeboeh oewang dalam pĕrti dĕrma itoe; . Karĕna raareka-itoe sakalian tĕlah mĕmboeboeh daripada kalem- pahannja, tĕtapi pĕrampoean ini daripada kakoerangannja tĕlah mĕmboeboeh samoea jang ada padanja, ija-itoe sĕgala nafakatnja. FASAL XUI. Sjahadan maka sĕmantara Isa kaloewar dari dalam kaabah, kata sa'orang daripada segala moeridnja kapadanja: Ja Goeioe, tengok apalah bagaimana matjam batoe- batoe ini dan bagaimana perboe- watan ini! . Maka sahoet Isa kapadanja, katanja: Lihatkah kamoe akan pĕrboewatan jang besar-bĕsar ini? bahwa saboewah batoe pon tiada akan tinggal tersoesoen di-atas batoe, jang tiada akan dibongkar kĕlak. . Maka sĕdang Isa doedoek di-atas boekit Zaiton bĕrtĕrrtangan dĕngan kaabah , bĕrtanjalah Pe- troes dan Jakoeb dan Jahja dan Andreas kapadanja dĕngan bĕr- soenji: . Katakanlah kiranja kapada kami bilamana perkara ini akan djadi, dan apa tandanja apabila sĕgala pĕrkara ini akan disoe- dahkan. . Maka sahoet Isa kapada ma- reka-itoe sĕita dimoelainja bĕrkata dĕmikian: Ingatlah olihmoe baik- baik , soepaja barang sa'orang pon djangan mĕnipoe kamoe. . Karĕna banjak orang akan datang dengan mĕmbawa nama- koe, katanja: Bahwa akoelah Al- masih ; maka mareka-itoe akan mĕnipoe banjak orang. . Maka apabila kamoe kĕlak mĕnĕngar dari ^al pĕrang dan chabar-cbabar pĕrang, djanganlah kamoe gentar, karĕna tadapat tiada pĕrkara jang dĕmikian itoe akan djadi, tĕtapi kasoedahannja bĕlom lagi. . Karĕna bangsa akan bangkit mĕlawan bangsa, dan karadjaan pon mĕlawan karadjaan , maka akan djadi gĕmpa boemi dalam bĕrbagai-bagai tĕmpat, dan lagi bĕla kalaparan pon dan bĕbĕrapa gĕmpar akan djadi; maka iia- itoelah pĕrmoelaan sĕgala soesah djoega. . Maka ingatlah baik-baik akan hal dirimoe sĕndiri, karĕna ma- reka-itoe akan mĕnjerahkan kamoe kapada madjĕlis bitjara, dan dalam masdjidnja kamoe akan disĕsah , dan kamoe akan dibawa kahada- pan pĕnghoeloe dan radja o)ih sĕbab akoe, ija-itoe akan mĕndjadi soeatoe kasaksian bagai mareka- itoe. . Maka tadapat tiada indjil itoe dimasjhoerkan dehoeloe di-antara sĕgala bangsa. . Tĕtapi apabiia kamoe dibawa olih mareka-itoe, hĕndak diserah- kannja, djanganlah kamoe bĕrpikir- pikir dĕhoeloe akan barang jang hĕndak kamoe katakan ataw ineat- ingat, mĕlainkan barang jang akan dikaroeniakan kapadamoe pada waktoe itoe djoega, itoelah kamoe katakan , karena boekan kamoe jang bĕrkata-kata, mĕlainkan Roh- oeMkoedoes. . Maka saoedara akan disĕrah- kan olih saoedaranja akan diboe- noeh, dan anak-anak pon olih bapanja, dan anak-anak itoe akari mĕndoerhaka kapada iboe-bapanja dan mĕmboenoeh dia. . Maka kamoe akan dibĕntji olih orang sakaUan sĕbab nama- koe; tĕtapi barang-siapa jang ting- gal tĕtap sampai kapada kasoeda- han , ija-itoe mĕndapat salamat. . Maka apabila kamoe mĕlihat kĕlak akan haram kabinasaan, jang tĕlah dikatakan olih nabi Daniĕl, tĕrdiri ditĕmpat jang tiada patoet, (adapon orang jang mĕmbatja itoe hĕndaklah ija mĕngerti) pada masa itoe hĕndaklah mareka, jang dita- nah Joedea itoe, lari kagoenoeng. . Dan orang jang di-atas soe- toeh itoe djangan toeroen kadalam roemah, ataw masoek hendak mĕm- bawa kaloewar akan barang apa- apa dari dalam roemahnja, . Dan orang jang dibĕndang itoe d jangan poelang hendak mĕng- ambil pakaijannja. . Tĕtapi wai bagai orang jang mĕngandoeng dan menjoesoei anak pada masa itoe. . Maka hĕndaklah kamoe mĕ- minta-doa, soepaja larimoe djangan djadi pada moesim dingin; . Karĕna pada masa itoe akan djadi kasoekaran sahagainja bĕlom pĕrnah djadi daripada pĕrmoelaan sĕgala kadjadian, jang didjadikan Allah, sampai pada masa ini , dan tiada poela akan djadi jang dĕmi- kian itoe kemoedian. . Maka djikalau masa itoe tiada disingkatkan olih Toehan , nistjaja sa'orang manoesia pon tiada akan salamat; tetapi sĕbab sĕgala orang pilihan, jang soedah dipilihnja, maka masa itoe akan disingkatkan. . Maka pada masa itoe djoega, djikalau barang sa'orang berkata kapadamoe bagini: Libatlah, Al- masih ada disini, ataw lihatlah, adalah iia disana, djangan kamoe pĕrtjaja; . Karĕna almasih doesta dan nabi doesta pon akan bangkit bĕr- diri dan mĕnoendjoekkan bĕberapa tanda dan mdĕdjizat, dĕngan sa- bolih-bolihnja hendak mĕmperda- jakan djikalau akan orang-orang pilihan sakalipon. . Tĕtapi ingatlah kamoe baik- baik bahwa sasoenggoehnja sĕgala pĕrkara itoe tĕlah koekatakan ka- padamoe terdehoeloe. . Tĕtapi pada masa itoe, kĕ moedian daripada kasoekaran itoe, matahari pon akan mĕndjadi kĕ- lam dan boelan pon tiada akan mĕmbĕri tjĕhajanja. . Dan sĕgala bintang jang di- langit pon akan goegoer, dan se- gala kakoewatan jang dilangit pon akan bergĕrak. . Kĕmoedian maka mareka- itoe akan melihat Anak-manoesia kĕlak datang dalam awan-awan dĕngan koewasa bĕsar sĕrta dĕngan kamoeliaan. . Maka ijapon akan mĕnjoe- roehkan sĕgala malaikatnja mĕng- himpoenkan sĕgala orangpilihannja daripada ĕmpat pehak mata-angin, daripada hoedjoeng boemi sampai kapada hoedjoeng langit. . Maka sakarang pon bĕladjar- lah kamoe kapada pohon ara akan pĕroepamaan ini: bahwa apabila tjarangnja lĕmboet dan bĕrtoenas daoennja, maka kamoe kĕtahoei akan hal moesim panas pon ham- pirlah. . Dĕmikian djoega apabila ka- moe mĕlihat sĕgala pĕrUara itoe djadi, kĕtahoeilah olihmoe bahwa ija-itoe tĕlah dekat, dimoeka pintoe. . Maka sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa bangsa ini tiada akan laloe sabĕlom se- gala pĕrkara ini tĕlah djadi. . Bahwa langit dan boemi akan laloe, tĕtapi pĕrkataankoe ini sakali-kali tiada akan laloe adanja. . Tĕtapi bila hari dan koetika itoe sa'orang manoesia pon tiada tahoe, masldpon sĕgala malaikat jang disorga, ataw Anak itoe pon tidak, mĕlainkan Bapa sĕhadja. . Hĕndaklah kamoe ingat baik- baik ; djagalah serta pintalah doa , karĕna tiada kamoe kĕtahoei bi- lamana waktoe itoe. . Karĕna adalah halnja sa'- oepama sa'orang anoe pĕrgi bĕr- djalan djaoeh daripada nĕgarinja, dan tĕlah ditinggalkannja roemah- nja, dan dibĕrinja koewasa kapada hamba-hambanja , dan pekĕrdjaan kapada masing-masing dan pe- noenggoe pintoe pon disoeroehnja bĕrdjaga-djaga. . Sĕbab itoe djagalah kamoe , karĕna tiada kamoe tahoe bila ga- rangan datang toewan, jang ĕm- poenja roemah, pada pĕtangkah, ataw tĕngah malamkah, ataw pada waktoe hajam bĕrkoekoek, ataw pada pagi harikah? . Djangan ija datang sakoe- njoeng-koenjoeng, dan barangkali didapatinja akan kamoe tĕrtidoer. . Maka barang jang koekata- kan kapadamoe ija-itoe koekata- kan kapada sĕgala orang pon : Dja- galah ! FASAL XIV. SABĕRMOELA, maka doewa hari lagi ada hari raja Pasah dan roti jang tiada bĕragi; maka olih sĕ- gala kapala imam dan chatib di- tjĕhari djalan bagaimana bolih mareka-itoe mĕnangkap Isa dĕ- ngan tipoe, hĕndak diboenoehnja akandia. . Tĕtapi kata mareka-itoe: Dja- ngan pada hari raja, soepaja dja- ngan djadi gĕmpar orang ba- njak ini. . Maka tatkala Isa diBaitani dalam roemah Simon bĕrkoesta, sĕmantara ija doedoek makan da- tanglah sa'orang pĕrampoewan mĕmbawa saboewah sĕrahi poea- lam bĕrisi minjak narwastoe jang toelen lagi bĕsar harganja, maka sĕrahi poealam itoe dipĕtjahkan- nja, laloe ditjoerahkannja isinja kapada kapala Isa. . Maka disana adalah bĕbĕrapa orang mendjadi marah , katanja : Mĕngapa maka minjak baoe-baoe- wan ini diboewang tjoema-tjoema? . Karĕna kalau didjoewal bolih lakoe lĕbih daripada tiga ratoes dinar, maka ija-itoe bolib dibĕri- kari kapada oraiig-orang miskiri. Maka disoengoetilah olih mareka- itoe akandia. . Tĕtapi kata Isa: Biarkanlah dia; mĕngapa kamoe mĕnjoesah- kan dia? bahwa tĕlah diboewatnja soeatoe kabadjikan padakoe. . Karĕna orang-orang miskin itoe adalah pada kamoe sĕlaloe, barang bila pon bohh kamoe bĕr- boewat baik akandia, tĕtapi akoe ini tiada selaloe dengan kamoe. . Maka pĕrampoewan ini tĕlah bĕrboewat sabolih-bolihnja, maka diboeboehnja minjak baoe-baoewan pada toeboehkoe ini dĕhoeloe dari- pada akoe dikoeboerkan. . Maka sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, barang di- mana indjil ini akan dimasjhoer- kan koeliling dalam doenia ini, disana pon akan ditjaritĕrakan barang jang dipĕrboewat olih pĕr- ampoewan ini djadi soeatoe pĕri- ngatan akandia. . Maka Joedas Iskariot, ija- itoe sa'orang daripada kadoewa- bĕlas moerid itoe, pĕrgi mĕnda- patkan sĕgala kapala imam hĕndak raĕnjĕrahkan Isa katangan mareka- itoe. . Apabila mareka-itoe mĕne- ngar itoe, maka soekalah mareka- itoe, laloe bĕrdjandji hĕndak mĕm- bĕri oewang kapadanja. Maka ditjĕharinja djalan jang sĕnang akan mĕnjerahkan Isa. . Maka pada hari jang pĕr- tama daripada hari raja roti jang tiada bĕragi, apabila pasah itoe disĕmbĕlih, kata moerid-moeridnja kapada Isa: Dimana Toehan hen- dak kami pĕrgi menjadiakan pa- sah itoe soepaja Toehan makan? . Maka disoeroehkannja doe- wa orang moeridnja sĕrta katanja kapada mareka-itoe: Pergilah ka- moe masoek kadalam negari, maka disana kamoe akan bĕrtĕmoe dĕ- ngan sa'orang jangmĕndjoendjoeng saboewah boejoeng ajar, ikoetlah akandia. . Maka barang dimana ija masoek, katakanlah olihmoe ka- pada toewan jang empoenja roe- mah itoe: Kata Goeroe: dimana biiik djamoe, tĕmpat akoe bolih makan pasah dĕngan sĕgala moe- ridkoe? . Maka ija pon akan menoen- djoek kapadamoe soeatoe aiajat jang bĕsar lagi tĕrhias sĕrta de- ngan langkapnja, disana sadiakan- lah bagai kita. . Maka moeridnja itoe pon per- gilah ialoe masoek kadalam negari, maka didapatinja sapĕrtijang telah dikatakannja kapadanja, laloe disa- diakanlah olih mareka-itoe pasah itoe. . Maka pada pĕtang hari da- tanglah Isa sĕrta dĕngan kadoewa- bĕlas moeridnja. . Maka tengah mareka-itoe doedoek makan kata Isa: Sasoeng- goehnja akoe berkata kapadamoe, bahwa sa'orang daripada kamoe, jang makan sahidangan dĕngan akoe, akan mĕnjĕrahkan akoe. . Maka berdoeka-tjitalah ma- reka-itoe sakalian , laloe mareka- itoepon bĕrtanjalah akandia sa'o- rang lepas sa'orang: Akoekah dia? maka bĕrtanja jang iain: Akoe- kah dia? . Maka sahoetnja kapada ma- reka-itoe: Ija-itoe sa'orang dari- pada jang kadoewa-bĕlas, jang mĕntjĕloep rotinja dalam saping- gan dĕngan akoe. . Sasoenggoehnja Anak-ma- noesia akan mangkat kĕlak, sapĕrti jang tĕlah tersoerat akan halnja, tĕtapi wai bagai orang jang mĕnje- rahkan Anak-manoesia itoe! tĕrlĕ- bih baik kapada orang itoe kalau kiranja tiada ija tĕlah djadi sakali. . Maka tĕngah mareka-itoe makan di-ambil olih Isa akan roti, dibĕrkatinja , laloe dipĕtjah-pĕtjah kannja, dibĕrikannja kapada nna- reka-itoe, sambil katanja: Ambil- lah, makati ; inilah toeboehkoe. . Maka di-ambihija piala, satĕlah mĕngoetjap sjoekoer dibĕri- kannja kapada mareka-itoe, maka sakaliannja pon minoemlah akandia. i24. Maka katanja kapada mare- ka-itoe: Bahwa inilah darahkoe, ija-itoe darah wasiat bĕharoe, jang ditoempahkan kaiĕria sĕbab banjak orang. i^5. Sasoenggoehnja akoe bĕr- kata kapadamoe, bahwa tiada lagi akoe akan minoem ajar boewah anggoer ini, sampai kapada hari akoe minoem dia bĕharoe dalam karadjaan Allah. . iiata, satĕiah soedah mareka- itoe mĕnjanjikan poedji-poedjian itoe, maka kaloewarlah mareka- itoe laloe pergi kaboekit Zaiton. . Maka kata Jsa kapada ma- reka-itoe: Bahwa kamoe sakalian kĕlak kĕna sjak akan dakoe pada malam ini djoega, karena adalah tĕrsoerat: Jiahwa Akoe akan mĕmaloe gombalanja, dan sĕgala kambing pon akan tĕrtj ĕrai-bĕrai. . Tĕtapi kĕmoedian daripada akoe bangkit, akoe akan mĕndĕ- hoeloei kamoe ka-Gahlea. . Maka kata Petroes kapa- danja: Djikalau mareka-itoe sa- kalian kĕna sjak sakalipon, maka sĕhaja tidak. . Maka kata Isa kapadanja: Sasoenggoehnja akoe berkata kapa- damoe , bahwa sakarang, ija-itoe pada malam ini djoega, sabĕlom hajam bĕrkoekoek doewa kali, ĕngkau akan mĕnjangkal akoe tiga kali. . Tĕtapi makin lagi kata Petroes: Djikalau mati sĕhaja bĕr- sama-sama dĕngan Toehan saka- lipon, maka tiada djoega sĕhaja mĕnjangkal Toehan. Maka dĕmi- kian djoega kata mareka-itoe sa- kalian. . Maka datanglah mareka-itoe kapada soeatoe tĕmpat jang ber- nama Getsĕmani, Jaloe kata isa kapada moerid-moeridnja: Doe- doeklah kamoe disini sĕmantara akoe mĕminta-doa. . Maka dibawanja sĕrtanja akan Petroes dan Jakoeb dan Jahja; maka datanglah doekatji- tanja dan sangat berat rasa hatinja. . Maka katanja kapada ma- reka-itoe: Bahwa sangat bĕrdoeka- tjita djiwakoe, bagai akan mati rasanja: tinggallah kamoe disini dan djagalah. . Maka pergilah ija lebih djaoeh sĕdikit, laloe mĕniaiap diboemi sĕrta mĕminta-doa, djikalau bolih biar djoega waktoe itoe laloe dari- padanja. . Maka katanja: Ja Bapa! bahwa soeatoepon tiada jang moes- tahil kapadamoe; djaoehkan apalah piaia ini daripadakoe, tĕtapi dalam itoepon boekannja kahĕndakkoe, mĕlainkan kahendakmoelah. . Maka datanglah ija, dida- patinja akan mareka-itoe tertidoer, laloe katanja kapada Petroes: Hai Simon, tidoerkah ĕngkau?tiadakah boiih ĕngkau bĕrdjaga sadjam djoega lamanja? . Djagalah dan pintalah doa, soepaja djangan engkau masoek kadalam pĕrtjobaan. Sasoenggoeh- nja roh hĕndak mĕnoeioet djoega, tĕtapi toeboeh itoe leraah adanja. . Maka Isapon pĕrgi poela mĕminta-doa dĕngan mengatakan sĕgala pĕrkataan itoe djoega. . Maka apabila kĕmbalilah ija, didapatinja akan mareka-itoe tĕr- tidoer poela, karena mata mareka- itoe bĕrat adanja dan tiada mare- ka-itoe tahoe apa jang hĕndak disahoetnja kapadanja. . Maka datanglah ija pada katiga kalinja, seita katanja kapada mareka-itoe: Tidoerlah djoega dan bĕrhĕntilah; tĕlah tjoekoep; bahwa waktoenja soedah sampai, maka sasoenggoehnja Anak-manoesia di- sĕrahkan katangan orang jang bĕr- dosa. '2. Bangoenlah; mari kitapergi; lihatlah, bahwa oraiig jang mĕiijĕ- rahkan dakoe itoe tĕlah hampir. . Maka sakoetika itoe djoega, sĕlagi ija bĕrkata demikian, datang- lah Joedas, sa'orang daiipada ka- doewa-bĕlas moerid itoe, dan sĕrta dĕngaii dia tĕrlaloe banjak orang dĕngan pĕdang dan kajoe, disoe- roehkan olih segala kapala imam dan chatib dan segala toewa- toewa. . Maka ohh orang jang mĕnjĕ- rahkan Isa itoe tĕlah dibĕrikan soeatoe tanda kapada mareka-itoe, katanja: Barang-siapa jang koe- tjioem, ija-itoelah dia; tangkaplah oiihmoe, bawalah akan dia baik- baik. . Maka sabentar djoega datang- lah ija mĕndapatkan Isa sambil katanja : Ja Goeroe, ja Goeroe! laloe ditjioemtija akandia. . Maka mareka-itoe sakalian pon mĕndatangkan tangannja ka- pada Isa, laloe mĕnangkap dia. . Maka daripada maieka jang bĕrdiri dĕkat itoe adalah sa'oiang mĕnghoenoes pĕdangnja , laloe diparangkannja kapada sa'orang hamba imam-bĕsar sahingga poe- toeslah tĕlinganja. . Maka kata Isa kapada ma- reka-itoe: Bahwa kamoe ini telah kaloewar sa'olah-olah hĕndak mĕ- lawan orang pĕnjamoen dĕngan pĕdang dan kajoe, maka ija-itoe akan mĕnangkap akoe. . Bahwa pada tiap-tiap hari adalah akoe sĕrta dĕngan kamoe dalam kaabah sambii mĕngadjar, maka tiada kamoe mĕnangkap akoe; tĕtapi ta'dapat tiada demi- kian djoega alKitab pon digenapi. . Maka sĕgala moerid-moerid- nja pon meninggalkan dia, laloe lari. . Maka adalah sa'orang orang moeda mĕngikoet Isa, maka orang moeda itoe tĕlah mĕnjarigkoetkan sahĕlai kain poetih pada toeboeh- nja, karĕna tĕlandjang ija; maka ditangkap olih mareka-itoe akan- dia; . Maka ditanggalkannia kain poetih itoe, laloe iari dĕngan tĕ- landjangnja. . Maka olih mareka-itoe dibawa akan isa kapada imam-bĕsar, laloe hĕihimpoenlah disana sĕgala kapala imam dan sĕgala toewa-toewa dan chatib. . Maka adalah Petroes meng- ikoet dia dari djaoeh , sampai kabalai imam-bĕsar; laloe doedoek- lah ija bĕrsama-sama sĕgala hamba itoe bĕrdijangkan toeboehnja dĕ- kat api. . Maka sĕgala kapala imam dan sagĕnap madjĕlis bitjara pon mĕntjĕharilah saksi lawan Isa, soepaja mareka-itoe dapat mĕm- boenoeh dia; tiada djoega dapat. . Kaiĕna ada djoega banjak saksi doesta naik atas dia, tĕtapi tiada satoedjoe kasaksian sa'orang dĕnyan sa'orang. . Maka bĕrbangkitlah bĕbĕr- apa orang, jang naik saksi does- ta atas dia, katanja: . Bahwa kami telah mĕnengar kata orang ini: Akoe nanti mĕrom- bak kaabah ini, jaiig tĕlah diper- boewat dĕngan tangan , maka da- lam tiga hari djoea akoe akan mĕmbangoenkan jang lain satoe, jang dipĕrboewat boekan dĕngaii tangan. . Maka dĕmikian tiada djoega satoedjoe kasaksian sa'orang dĕ- ngan sa'orang. . Laloe bangkitlah bĕrdiri imam-bĕsar itoe ditĕngah-tĕngah sĕrta bĕrtanja kapada Isa, katanja: Tiadakah ĕngkau mĕnjahoet soea- toepon? apakah jang disaksikan orang ini akan dikau? . Tĕtapi Isa pon diamlah, soeatoepon tiada disahoetnja. Maka olih imam-bĕsar ditanja poela ka- padanja, katanja: Ĕngkaukah Al- masih, Anak bĕrkat itoe? . Maka kata Isa: Akoelah dia; maka kamoe akan mĕlihat Anak- manoesia itoe doedoek disabĕlah kanan jang maha-koewasa sĕrta datang dalam awan-awan dilangit. . Laloe imam-bĕsar pon me- ngojakkan pakaijannja sĕndiri sam- bil katanja : Apa goena lagi icapada kita mĕntjĕhari saksi? . Bahwa kamoe tĕlah mĕne- ngar hoedjatnja; bagaimana kapi- kiran kamoe? Maka mareka-itoe sakalian pon mĕnentoekan bahwa Isa salah dan patoet mati diboe- noeh. . Maka disana adalah orang jang moelai meloedahi Toehan dan ditoedoenginja moekanja, laloe digotjohnja sĕrta katanja: Noeboe- atkaniah; maka sĕgaia hamba itoepon mĕnamparlah akan Toehan. . Adapon Petroes itoe adalah dibawah dalam pĕlataran, maka datanglah sa'orang hamba pĕram- poewan imam bĕsar; . Dĕmi tĕrlihatiah ija kapada Petroes bĕrdijang toeboehnja, di- pandangnja akandia, katanja: Bah- wa ĕngkau pon daripada kawan Isa, orang Nazaret itoe. . Tĕtapi bĕrsangkallah ija, katanja: Tiada akoe tahoe ataw mĕngĕrti apa katamoe. Laloe ka- loewarlah ija kaserambi balai; maka hajam pon bĕrkoekoeklah. . Maka terlihatlah poela olih sa'orang hamba pĕrampoewan akan- dia, laioe katanja kapada sĕgala orang jang bĕrdiri dekat itoe: Bahwa inipon sa'orang kawan mareka-itoe. . Tĕtapi bĕrsangkallah ija poe- la. Maka sabĕntar lagi kata orang jang bĕrdiri dĕkat itoe poela ka- pada Petroes: Sasoenggoehnja ĕng- kau sa'orang kawan mareka-itoe, karĕna ĕngkaulah orang Galilea, dan bĕhasaraoe pon bagitoe djoega. . Tĕtapi Petroes pon moelai mĕngoetoeki dirinja sĕrta bĕrsoem- pah, katanja: Bahwa tiada Akoe mĕngĕnal orang, jang kamoe ka- takan itoe. . Hata, maka hajam pon bĕr- koekoeklah pada kadoewa kalinja, laloe Petroes pon tĕringat akan pĕrkataan, jang telah dikatakan Isa kapadanja, ija-itoe dĕhoeloe daripada hajam bĕrkoekoek doewa kali, maka ĕngkau akan mĕnjang- kal akoe tiga kali. Maka pergilah ija dari sitoe laloe mĕnangislah ija. FASAL XV. Maka sabĕntar itoe djoega, pada pagi-pagi hari, bĕrbitjaralah sĕ- gala kapala imam dengan segala toewa-toewa dan chatib sĕrta dĕ- ngan sagĕnap madjĕlis bitjara, laloe di-ikatnja Isa , dibawanja pĕrgi dan diserahkannja kapada Pilatoes. . Maka ditanja olih Pilatoes akandia: Ĕngkaukah radja orang Jahoedi? Maka sahoetnja kapada- nja: Sapĕrti katamoe inilah. . Maka sĕgala kapala imam pon mĕnoedoeh akan dia atas bĕ- bĕrapa-bĕrapa pĕrkara, tĕtapi soea- toepon tiada disahoetnja. . Maka bĕrtanja poela Pilatoes, katanja: Tiadakah ĕngkau mĕnja- hoet apa-apa? lihatlah bĕbĕrapa banjak mareka-itoe mĕnoedoeh akan dikau. . Tĕtapi soeatoepon tiada disa- hoet olih Isa, sahingga Pilatoes pon hairanlah. . Maka pada hari raja itoe adatlah dilepaskannja kapada ma- reka-itoe sa'orang dari dalam pen- djara, barang-siapa jang dikahen- daki olih mareka-itoe. . Maka adalah disana sa'orang jang bĕrnama Barabas tĕrpĕndjara dĕngan orang jang tĕlah mĕndoer haka bĕrsama-sama derigan dia, dan jang tĕlah mĕmboenoeh orang dalam mendoerhaka itoe. . Maka orang banjak itoepon bĕisĕroelah serta moelai mĕminta kapada Pilatoes bĕrboewat sĕba- gaimana tĕlah diperboewatnja sĕ- laloe lcapada mareka-itoe. . Maka disahoet olih Pilatoes kapada mareka-itoe, katanja: Maoe- kah kamoe akoe mĕlĕpaskan bagai- moe Radja orang Jahoedi itoe? . Karĕna tĕlah dikĕtahoeinja bahwa sĕgala kapala imam itoe soedah mĕnjĕrahkan dia dengan dĕngkinja. . Tĕtapi olih sĕgala kapala imam di-asoet akan oiang banjak itoe, soepaja dilĕpaskannja Barabas bagai maieka-itoe. . Maka Pilatoes mĕnjahoet poela kapada mareka-itoe: Djikalau dĕmikian, maka hĕndak koepĕnga- pakan orang, jang kamoe katakan Radja orang Jahoedi itoe? . Maka bĕrseroelah poela ma- reka-itoe: Palangkanlah dia. . Satĕlah itoe maka kata Pila- toes kapada mareka-itoe: Mengapa bagitoe; apakah djahat jang telah dipĕrboewatnja? Maka makin ma- reka-itoe bĕrsĕroe, katanja: Palang- kanlah dia. . Maka dĕngan hal jang dĕ- mikian, sĕbab Pilatoes hĕndak mĕnjoekakan orang banjak itoe, dilĕpaskannja Barabas kapada ma- reka-itoe, maka satelah soedah disĕsahnja Isa, disĕrahkannja akan dipalangkan. . Maka olih sĕgala lasjkar dibawa akan dia kabalairoeng, ija-itoe katĕmpat bitjara, maka dihimpoenkannja samoeanja pa- soekan. . Maka dipakaikan olih ma- reka-itoe akandia badjoe warna oengoe dan di-anjamkannja saboe- wah makota daripada doeri, laloe dikĕnakannja pada kapalanja, . Sĕrta dimoelainja mĕmbĕri salam kapadanja, katanja: Daulat, hai radja orang Jahoedi ! . Maka dipaloe olih mareka-itoe kapalanja dĕngan sabatang boeloeh, laloe diloedahinja sĕrta mareka-itoe bĕrtĕloet mĕnjĕmbah dia. . Satĕlah soedah di-olok-olok oUh mareka-itoe akandia, ditang- galkannja badjoe oengoe itoe dari- padanja, laloe dikĕnakannja poela p^kaijannja sendiri, maka diba- wanja akandia kaloewar hendak dipalangkannja. . Maka adalah sa'orang orang Kireni jang bernama Simon, ija- itoe bapa Iskandar dan Roefoes, datang daii bĕndang, sĕrta ija laloe dari sitoe, maka dipaksa olih mareka-itoe akandia mĕugang- kat kajoe palangnja. . Maka olih mareka-itoe di- bawa akan Isa katĕmpat jang hĕrnama Golgota, jang tĕrsalin ĕrtinja: tĕmpat tĕngkorak. . Maka olih mareka-itoe di- bĕrilah minoem kapadanja ajar- anggoer jang bĕrtjampoer moer, tĕtapi tiada ditĕrimanja. . Satĕlah soedah dipalang- kan olih mareka-itoe akandia, maka dibĕhagi-bĕhaginja pakai- jannja, diboewangnja oendi atas- nja, soepaja tĕntoe barang jang bolih di-ambil masing-masing. . Maka pada djam poekoel sambilan pagi dipalangkanlah oUh mareka-itoe akandia. . Maka soerat toedoehannja pon tĕrtoelis di-atasnja, dĕmikian boenjinja: Radja orang Jahoedi. . Maka bĕrsama-sama dĕngan dia dipalangkan oiih mareka-itoe doewa orang pĕnjamoen, sa'orang pada sabĕlah kanannja, sa'orang pada sabĕlah kirinja. . Maka demikian pon gĕnaplah alKitab, boenjinja: Bahwa ija tĕlah dibilang dĕngan orang doerhaka. . Maka orang jang laloe dari sitoe mĕnistakan dia sambil mĕng gontjang-gontjang kapala, katanja: Hai ĕngkau jang mĕrombak kaabah dan mĕmbangoenkan dia poela dalam tiga liari djoega. . Lĕpaskanlah dirimoe sĕndiri ; toeroenlah ĕngkau dari kajoe palang itoe. . Dĕmikian pon segala kapala imam dĕngan sĕgala chatib itoe mĕngolok-olokkan dia , katanja sama sĕndirinja: Bahwa ija tĕlah mĕlĕpaskan orang lain, maka diri- nja sĕndiri tiada dapat dilĕpas- kannja! . Sakarang hĕndaklah Almasih, Radja orang Israil itoe, toeroen dari atas kajoe palang, soepaja kita mĕlihatnja sĕrta bohh pĕr- tjaja. Maka orang jang dipalangkan bĕrsama-sama itoepon mĕntjĕla- kan dia. . Satĕlah sampai djam poekoel doewa-bĕlas tĕngah hari maka datanglah gĕlap kaatas saloeroeh moeka boemi sampai poekoel tiga pĕtang. . Maka pada djam poekoel tiga itoe Isa pon bĕrsĕroelah dĕngan njaring soearanja, katanja: ELOl, ELOl, LAMA SABACHTANl,jang tĕrsalin ertinja: Ja Ailahkoe, ja Allahkoe, mĕngapa maka engkau tĕlah mĕninggalkan dakoe? . Maka adalah bĕbĕrapa orang daripada mareka, jang berdiri dĕkat, apabila didĕngarnja itoe, maka katanja: Bahwa sasoeng- goehnja ija mĕmanggii Elia. . Maka bĕrlarilah sa'orang pĕrgi mĕngisi saboewah loemoet karang dĕngan tjoeka, diboeboeh- nja pada sabatangtoengkatboeloeh, dibĕrinja minoem akan dia, kata- nja : Nantilah ; biar kita lihat kalau Elia datang mĕnoeroenl<:an dia. . Maka Isa pon bĕrsĕroelah dĕngan njaring soearanja, laloe poetoeslah njawanja. . Maka tirai kaabah pon tjariklah bĕlah doewa dari atas sampai kabawah. . Dĕmi dilihat olih penghoeloe atas saratoes orang, jang bĕrdiri tĕntang dĕngan dia, akari pĕri hal poetoes njawanja dĕngan ber- sĕroe dĕmikian, maka katanja: Sabĕnarnja orang ini Anak-Allah! . Maka disana adalah bĕbĕrapa orang peiampoean pon mĕlihat- lihat dari djaoeh; maka di-anta- ranja adalah Mĕriam Magdalena, dan Mĕriam iboe Jakoeb sikĕtjil, dan Josis dan Salomi, . Jang tĕlah mengikoet Isa tatkala ija di Galilea, dan telah bĕrchidmat kapadanja, dan ba- njaklah orang pĕrampoean lain- lain pon, jang tĕlah datang dengan Isa ka-Jeroezalim. . Maka apabila sampai pĕtang, sĕbab kasadiaan, ija-itoe malam sabtoe , . Datanglah Joesoef, orang Arimatea, ija-itoe sa'orang-orang bitjaia jang amat moelia, dan lagi ija sĕndiri pon ada mĕnantikan karadjaan Allah, maka ija mĕm- bĕranikan dirinja laloe masoek kadalam serta mĕminta mait Isa itoe kapada Pilatoes. . Maka hairanlah Pilatoes mĕnĕngar ija soedah mati, maka dipanggilnja pĕnghoeloe atas sara- toes orang itoe , ditanjainja kalau soedah lamakah ija mati? . Maka apabila diketahoeinja daripada penghoeloe atas saratoes orang itoe, dibĕrikannjalah mait itoe kapada JoesoeL . Maka olih Joesoef dibelikan kain jang haloes, laloe ditoeroen- kannja Isa, dikafaninja dĕngan kain haloes itoe, laloe dilĕtak- kannja dalam koeboer, jang tĕlah tĕrpahat dalam boekit batoe, maka digolikkannja saboewah batoe ka- pada pintoe koeboer itoe. . Maka Meriam Magdalena dan Mĕriam iboe Josis pon mĕli- hatlah tĕmpat Isa dilĕtakkan itoe. FASAL XVL Hata satĕlah soedah laloe hari sabat itoe, dibĕlilah olih Meriam Ma^daleiia dan Mĕriam iboe Jakoeb dan Salomi bĕberapa rempah-rĕm- pah jang haroem, hĕndak diboe- boehnja pada Isa. . Maka pada hari jang pĕrtama sadjoemaat itoe, pagi-pagi sakali pada waktoe terbit mata-hari, datanglah mareka-itoe kakoeboer. . Maka kata maieka-itoe sama sĕndirinja: Siapa garangan akan mĕnggoelingkan kita batoe itoe daripada pintoe koeboer? . Sĕrta mareka-itoe mĕnengok , kalihatanlah batoe itoe soedah tĕrgoeling; maka batoe itoe tĕr- laloe bĕsar. . Satĕlah mareka-itoe masoek kadalam koeboer, dilihatnja ada sa'orang-orang moeda doedoek di- sabĕlah kanan, berpakaikan djoe- bah poetih, maka tĕrtjĕngang- tjĕnganglah mareka-itoe. . Maka kata orang moeda itoe kapadanja: Djangan kamoe tĕr- tjĕngang-tjĕngang ; bahwa kamoe mĕntjĕhari Isa orang Nazaret, jarig tĕlah dipalangkan itoe; maka ija tĕlah bangkit; tiadalah ija disini; tengoklah tĕmpat ija tĕiah dilĕtak- kan olih mareka-itoe. . Maka pergilah kamoe, kata- kanlah kapada moerid-moeridnja dan kapada Petroes pon , bahwa Ija akan mĕndĕhoeloei kamoe ka- Galilea, maka disana kĕlak kamoe akan mĕlihat dia, sapĕrti jang te- lah dikatakannja kapadamoe. . Maka maieka-itoe pon kaloe- warlah dĕngan sigeranja bĕriari- lari dari koeboer itoe, karena gĕntar dan dahsjat tĕlah datang atasnja, maka tiada mareka-itoe mĕngatakan apa-apa kapada sa'o- rang djoea pon, sĕbab takoetlah mareka-itoe. . Sjahadan, satĕlah Isa soedah bangkit, pagi-pagi pada hari jang pĕrtama sadjoemaat itoe, maka moela-moela kalihatanlah ija ka- pada Mĕriam Magdaiena, jang tĕlah diboewangnja toedjoeii orang sjaitan dari dalaninja. . Maka pĕrampoean itoepon pĕrgilah mĕmbĕri tahoe maieka, jang dĕhoeloe sĕrta dĕngan Isa, dan jang dalam doeka-tjita dan mĕnangis. . Apabila kadĕngaran chabar kapada mareka-itoe mĕngatakan isa hidoep dan lagi kalihatan ija kapada perampoean itoe, maka tiada mareka-itoe pĕrtjaja akandia. . Hata, maka kĕmoedian dari- pada itoe kalihatanlah Isa dengan roepa jang lain kapada doewa orang daripada mareka-itoe, sĕ- mantara orang itoe berdjalan pĕrgi kadoesoen. . Maka doewa orang ini pon pĕrgilah mĕmberi tahoe pĕrkara ini kapada segala moerid jang lain itoe, tĕtapi akan kata orang ini pon tiada mareka-itoe pĕrtjaja. . Kĕmoedian daripada itoe ka- lihatanlah ija kapada kasabĕlas orang moeridnja, tĕngah mareka- itoe doedoek makan, maka digoe- sarnjalah sĕbab koerang pĕrtjaja dan kĕras hati mareka-itoe, karĕna tiada mareka-itoe pĕitjaja akan orang jang tĕlah mĕlihat dia kĕ- moedian daripada ija bangkit. . Maka kata Isa kapada ma- reka-itoe: Pĕrgilah kamoe kapada sĕgala doenia, adjarkanlah indjil kapada segala manoesia. . Adapon orang jang pĕrtjaja dan jang dibaptisakan , ija-itoe akan mĕndjadi salamat; tetapi orang, jang tiada pĕrtjaja itoe akan lcĕna lanat. . Adapon akan orang jang pĕr- tjaja, mareka-itoepon akan disĕrtai sĕgala tanda ini : Bahwa atas nama- koe mareka-itoe akan mĕmboewang- kan sjaitan dan bĕrkata-kata dĕngan bĕhasa jang bĕharoe-beharoe.   18. Akan oelar pon dapat dipegangnja, dan djikalau terminoem olih mareka-itoe akan barang sasoeatoe jang bolih mĕndatangkan mati sakalipon, tiada djoega ija-itoe akan mĕmberi mara kapadanja, dan lagi mareka-itoe akan mĕnoempangkan tangannja pada orang-orang sakit, maka orang itoepon kĕlak akan semboeh.

  19. Hata satĕlah soedah Toehan bĕrpĕsan kapada mareka-itoe, maka ija pon di-angkat naik kalangit, laloe doedoek dikanan Allah.

  20. Maka mareka-itoepon pĕrgilah sĕrta mengadjar dimanamana, maka Toehan pon adalah bĕkĕrdja bersama-sama dĕngan mareka-itoe dan ditetapkannja pĕrkataan itoe dĕngan tanda-tanda jang ada mengikoet dia. Amin.
INDJILOE'LKOEDOES


JANG TERSOERAT


OLIH


LOEKAS.


~~~~~~~~~


FASAL I.

  Bahwa tĕgal banjak orang soedah mĕmasoek tangan, hĕndak mĕngarangkan hikajatnja sĕgala pĕrkara, jang teiah tertentoe diantara kami dengan sampoernanja ;

  2. Sapĕrti jang tĕiah disĕrahkan kapada kami oiih orang jang dari moeianja mĕiihat sĕndiri dan mĕndjadi goeroe pĕrkataan itoe.

  3. Sĕbab itoe, satĕiah soedah koe-pĕriksai sĕgaia pĕrkara itoe daripada pĕrmoeiaannja sakaii dĕngan saksamanja, maka tampaknja baik kapadakoe pon mĕrantjanakan dia bagaimoe, hai Tiofiioes jang tĕrhormat!

  4. Soepaja dikĕtahoei olihmoe katĕntoean segala pĕrkara, jang tĕiah di-adjariian kapadamoe itoe.

  5. Sabĕrmoela, maka pada zaman Herodis, radja Joedea itoe, adalah sa'orang imam, jang bernama Zakaria, daripada pĕratoeran hari Abia, maka isterinja daripada anak-tjoetjoe Haroen , namanja Eiisabet.

  6. Maka kadoewanja pon orang bĕnar kapada Allah, sĕrta ija bĕrdjalan satoedjoe dengan segala hoekoem dan firman Toehan dengan tiada bersaiah.

  7. Maka orang itoe tiada bĕranak, karena Elisabet itoe mandoel dan kadoewanja pon tĕlah laloe soedah oĕmoernja.

  8. Maka pada sakali pĕristewa, sĕmantara ija mĕngĕrdjakan pekĕrdjaan imamat dihadapan Allah dalam pĕratoeran harinja,

  9. Satoeroet adat pangkat imam, maka dĕngan memboewang oendi kĕnalah ija pĕkĕrdjaan masoek

Pranala luar[sunting]