Lompat ke isi

Wasiat yang Baru/Lukas

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Logo Wikipedia
Logo Wikipedia
Wikipedia memiliki artikel yang berkaitan dengan:Injil Lukas.
Indonesia Wikibooks logo
Indonesia Wikibooks logo

Wasiat jang beharoe, ija-itoe segala kitab perdjandjian beharoe ataw indjil toehan kami isa almasih, Hillebrandus Cornelius Klinkert, 1902, Nederlandsch Bijbelgenootschap (Amsterdam)

[sunting]

  18. Akan oelar pon dapat dipegangnja, dan djikalau terminoem olih mareka-itoe akan barang sasoeatoe jang bolih mĕndatangkan mati sakalipon, tiada djoega ija-itoe akan mĕmberi mara kapadanja, dan lagi mareka-itoe akan mĕnoempangkan tangannja pada orang-orang sakit, maka orang itoepon kĕlak akan semboeh.

  19. Hata satĕlah soedah Toehan bĕrpĕsan kapada mareka-itoe, maka ija pon di-angkat naik kalangit, laloe doedoek dikanan Allah.

  20. Maka mareka-itoepon pĕrgilah sĕrta mengadjar dimanamana, maka Toehan pon adalah bĕkĕrdja bersama-sama dĕngan mareka-itoe dan ditetapkannja pĕrkataan itoe dĕngan tanda-tanda jang ada mengikoet dia. Amin.
INDJILOE'LKOEDOES


JANG TERSOERAT


OLIH


LOEKAS.


~~~~~~~~~


FASAL I.

  Bahwa tĕgal banjak orang soedah mĕmasoek tangan, hĕndak mĕngarangkan hikajatnja sĕgala pĕrkara, jang teiah tertentoe diantara kami dengan sampoernanja ;

  2. Sapĕrti jang tĕiah disĕrahkan kapada kami oiih orang jang dari moeianja mĕiihat sĕndiri dan mĕndjadi goeroe pĕrkataan itoe.

  3. Sĕbab itoe, satĕiah soedah koe-pĕriksai sĕgaia pĕrkara itoe daripada pĕrmoeiaannja sakaii dĕngan saksamanja, maka tampaknja baik kapadakoe pon mĕrantjanakan dia bagaimoe, hai Tiofiioes jang tĕrhormat!

  4. Soepaja dikĕtahoei olihmoe katĕntoean segala pĕrkara, jang tĕiah di-adjariian kapadamoe itoe.

  5. Sabĕrmoela, maka pada zaman Herodis, radja Joedea itoe, adalah sa'orang imam, jang bernama Zakaria, daripada pĕratoeran hari Abia, maka isterinja daripada anak-tjoetjoe Haroen , namanja Eiisabet.

  6. Maka kadoewanja pon orang bĕnar kapada Allah, sĕrta ija bĕrdjalan satoedjoe dengan segala hoekoem dan firman Toehan dengan tiada bersaiah.

  7. Maka orang itoe tiada bĕranak, karena Elisabet itoe mandoel dan kadoewanja pon tĕlah laloe soedah oĕmoernja.

  8. Maka pada sakali pĕristewa, sĕmantara ija mĕngĕrdjakan pekĕrdjaan imamat dihadapan Allah dalam pĕratoeran harinja,

  9. Satoeroet adat pangkat imam, maka dĕngan memboewang oendi kĕnalah ija pĕkĕrdjaan masoek kadalam kaabah Toehan akan mĕmbakar doepa.

  10. Maka sagenap pĕrhimponan orang itoe tĕngah sĕmbahjarig diloewar, pada waktoe mĕmbakar doepa itoe.

  11. Maka kalihatanlah kapada Zakaria sa'orang malaikat Toehan , bĕrdiri disabĕlah kanan tĕmpat bakar doepa itoe.

  12. Dĕmi tĕrpandang kapadanja, tĕrkĕdjoetlah Zakaria dan takoet pon datanglah atasnja.

  13. Tĕtapi kata malaikat itoe kapadanja: Djangan takoet, hai Zakaria! karena pĕrmintaan doamoe tĕlah diloeloeskan , maka istĕrimoe Ehsabet akan beranak lakilaki sa'orang bagaimoe, maka hĕndaklah ĕngkau menamai dia Jahja.

  14. Maka ĕngkau akan mĕndapat kasoekaan dan soeka-tjita, dan banjak orang akan bĕrsoeka-tjita hatinja kĕlak apabila ija dipĕranakkan.

  15. Karĕna ija pon akan mĕndjadi bĕsar dihadapan Toehan , dan tiada ija akan minoem ajaranggoer ataw minoeman keras dan ija pon akan dipĕnoehi dĕngan Rohoe'Ikoedoes djoega dalam rahim iboenja.

  16. Dan banjaklah bani Israil akan dibalikkannja kapada Toehan Allahnja.

  17. Maka ija pon akan bĕrdjalan dihadapannja dengan Roh dan koewasa Elia, akan mĕmbahkkan hati sĕgala bapa kapada anakanaknja dan jang doerhaka dibahkkannja kapada perangai orang jang bĕnar, akan mĕlangkapkan bagai Toehan soeatoe bangsa jang tersadia.

  18. Maka kata Zakaria kapada malaikat itoe: Bagaimana akoe akan mengĕtahoei katĕntoeannja, karĕna akoe soedah toewa dan istĕrikoe pon tĕlah laloe sangat dĕmoernja.

  19. Maka sahoet malaikat itoe sĕita katanja kapadanja: Bahwa akoe ini Diibrail, jang bĕrdiri dihadlĕrat Allah, maka akoe pon disoeroehkan bĕrkata-kata dĕngan dikau dan mĕnjampaikan sĕgala pĕikara ini kapadamoe.

  20. Bahwa sasoenggoehnja ĕngkau akan djadi kĕloe, tiada dapat bĕrkata-kata sampai kapada hari sĕgala pĕrkara ini tĕlah djadi, maka ija-itoe sebab tiada ĕngkau pĕitjaja akan pĕrkataankoe, jang akan disampaikan pada masanja.

  21. Hata maka orang banjak itoepon mĕnantikan Zakaria, serta hairanlah mareka-itoe, sĕbab bagitoe lama ija dalam kaabah.

  22. Maka tatkala ija kaloewar tiada dapat ija berkata-kata kapada mareka-itoe; maka pada perasaan mareka-itoe telah dilihatnja soeatoe chajal dalam kaabah, karĕna ija pon mĕlambai-lambai mareka-itoe sĕrta tinggal keloe.

  23. Satĕlah soedah gĕnap hari pĕkĕrdjaannja maka poelanglah ija karoemahnja.

  24. Maka kĕmoedian daripada masa itoe Elisabet, isterinja pon mĕngandoenglah, maka bersĕmboenilah ija lima boelan lamanja, katanja:

  25. Dĕmikianlah pĕri pĕrboewatan Toehan akan dakoe pada masa ditihknja akan dakoe dan dilaloekannja maloekoe dari antara sĕgala orang.

  26. Kalakian maka pada boelan jang kaĕnam disoeroehkan Allah malaikat Djibrail kapada saboewah nĕgari Galilea, jang bĕrnama Nazarit,

  27. Mĕndapatkan sa'orang anakdara, jang bertoenangan dĕngan sa'orang jang bĕrnama Joesoef, daripada bĕnih Da'oed; adapon nama anak-dara itoe Mĕriam.

  28. Maka malaikat itoe pon datangiah kapadanja sĕrta katanja: assalam alaikoem , hai ĕngkau jang dikasihani: bahwa Toehan adalah dengan dikau, dan bĕrbĕhagialah ĕngkau di-antara sĕgala orang pĕrampoean.

  29. Dĕmi terpandang Meriam kapadanja maka tĕrkĕdjoetlah ija sĕbab pĕrkataannja demikian, maka bĕrpikirlah ija: apa garangan salam ini?

  30. Maka kata malaikat itoe kapadanja: Djangan takoet, hai Mĕriam, karĕna ĕngkau tĕlah mĕndapat rahmat daripada Allah.

  31. Maka sasoenggoehnja ĕngkau akan mengandoeng dan beranak laki-Iaki sa'orang, maka hĕndaklah ĕngkau mĕnamai dia ISA.

  32. Maka ija pon akan mĕndjadi bĕsar dan dinamai Anak Allah taala, maka Toehan Allah akan mĕnganoegerahakan kapadanja tachta Da'oed, mojangnja.

  33. Maka ija pon akan mĕndjadi radja atas roemah Jakoeb sampai salama-Iamanja, dan karadjaannja pon tiada akan bĕrkasoedahan adanja.

  34. Laloe kata Mĕriam kapada malaikat itoe: Bagaimana ini, karĕna sehaja tiada berlaki?

  35. Maka sahoet malaikat itoe kapadanja, katanja: Bahwa Rohoe'lkoedoes akan datang atasmoe dan koewasa Allah taala pon akan mĕnaoengi ĕngkau; maka sĕbab itoe djoega kasoetjian, jang dipĕranakkan olihmoe itoe, akan dinamai Anak-AIIah.

  36. Maka sasoenggoehnja sapoepoemoe Elisabet itoepon ada mengandoengkan anak laki-Iaki sa'orang pada oĕmoer toewanja, maka jang dikatakan mandoel itoe sakarang soedah enam boelan.

  37. Karĕna adapon Allah soeatoepon tiada jang moestahil adanja.

  38. Maka kata Meriam: Bahwa sasoenggoehnja sĕhaja ini hamba Toehan ; djadilah pada sĕhaja sapĕrti pĕrkataanmoe itoe. Hata, maka malaikat itoepon oendoerlah daripadanja.

  39. Maka pada masa itoe djoega bangkitlah Meriam itoe bĕrdjalan dĕngan sigĕranja kapĕgoenoengan , kapada saboewah negari Jahoeda.

  40. Maka masoeklah ija kadalam roemah Zakaria, laloe memberi salam kapada Elisabet.

  41. Dĕmi didĕngar olih Elisabet salam Meriam itoe, maka kanakkanak, jang dalam rahimnja pon tĕrloempatlah: maka Elisabet pon dipĕnoehilah dĕngan Rohoe'lkoedoes.

  42. Laloe bĕrsĕroe dengan njaring soearanja, katanja: Berbĕhagialah engkau di-antara sĕgala pĕrampoean, dan bĕrbehagialah boewah rahimmoe itoe.

  43. Maka dari mana garangan djadinja, bahwa iboe Toehankoe datang mĕndapatkan akoe?

  44. Karĕna sasocnggoehnja sĕrta sampailah boenji salammoe itoe katĕlirigakoe, maka kanak-kanak itoepon meloempatlah dalam rahimkoe dari soeka-tjita.

  45. Bĕrbĕhagialah dia, jang tĕlah pĕrtjaja, karena adapon akan pĕrkara, jang tĕlah dikatakan kapadanja daripada Toehan, ija-itoe akan djadi djoega.

  46. Maka kata Mĕriam: Bahwa djiwakoe memoeliakan Toehan,

  47. Dan rohkoe pon bĕrsoekatjita akan Allah, djoeroe-salamatkoe ;

  48. Karĕna tĕlah ditiliknja akan karĕndahan hambanja; bahwa sasoenggoehnja moelai daripada sakarang ini akoe dikatakan salamat olih sĕgala bangsa toeroen-temoeroen.

  49. Karĕna pĕrkara bĕsar telah di-adakan padakoe olih Jang Maha Koewasa, maka soetjilah Namanja.

  50. Bahwa rahmatnja adalah atas sĕgala orang, jang takoet akandia, toeroen-tĕmoeroen.

  51. Maka tĕlah dikĕrdjakannja soeatoe pĕkĕrdjaan jang ^agah olih lĕrigannia; ditjĕrai-bĕraikarinja segala oraiig tjorigkak dalam sangkasangka hati mareka-itoe.

  52. Bahwa orang jang berkoewasa tĕlah ditoeroenkannja daiipada tĕmpat kadoedoekannja, dan orang jarig rĕndah tĕlah ditinggikannja.

  53. Bahwa orang jang berlapar tĕlah dikĕriniangkannja dengan harta-bĕnda, dan orang jang kajakaja itoe telah dihalaukannja dengan hĕmpanja.

  54. Maka di-angkatnja akan Israil , hambanja, sĕbab Ijapon ingat akan rahmatnja,

  55. Jarig tĕlah didjandjinja kapada nenek-mojang kita, ija-itoe kapada Ibrahim dan segala anaktjoetjoenja sampai salama-lamanja.

  56. Maka Mĕriam pon tiiiggallah dĕngan Elisabet itoe kira-kira tiga boelan lamanja, laloe poelanglah ija karoemahnja.

  57. Adapon Elisabet itoe tĕlah gĕnaplah boelannja, jang patoet ija bĕranak, maka ijapon mempĕranakkanlah laki-laki sa'orang.

  58. Maka sĕgala orang jang sakampoeng dĕngan dia, dan segala sanak-saoedaranja pon mĕnĕngar bagaimana Toehan tĕlah mĕnoendjoekkan rahmat bĕsar kapadanja, maka bĕrsoeka-soekaanlah marekaitoe sĕrtanja.

  59. Maka sasoenggoehnja pada hari jang kadoelapan datanglah mareka-itoe mĕnjoenatkan kanakkanak itoe ; maka dinamainja akandia Zakaria, mĕngikoet nama bapanja.

  60. Maka sahoet iboenja, katanja: Djangan bagitoe, mĕlainkan hĕndaklah dinamai akandia Jahja.

  61. Maka kata mareka-itoe kapadanja: Dalam kaum-koelawargamoe sa'orang pon tiada jang dinamai dĕngan nama ini.

  62. Laloe di-isjaratkan olih mareka-itoe kapada bapanja, bagaimana dikahĕndakinja kanak-kanak itoe dinamai.

  63. Maka dipintanja papan toeUs, laloe ditoeiisnja dĕmikian boeiijinja: Bahwa Jahja itoelah namarija. Maka mareka-itoe sakalian pon haiianlah.

  64. Maka dĕngan sakoetika itoe djoega tĕrboekalah moeloetnja dan tĕrlĕpaslah pesawat lidahnja, laloe bĕrkata-kata ija sambii mĕmoedji Allah.

  65. Maka datanglah katakoetan atas sĕgala or^ang jang diam koeliling mareka-itoe, dan banjaklah kata orang akan sĕgala pĕrkara ini dalam saloeroeh pegoenoengan Joedea.

  66. Maka olih sĕgala orang jang mĕnĕngar hal itoe diperhatikannja, katanja : Apa garangan akan djadi kanak-kanak ini djemah? karena tangan Toehan adalah sĕrta dengan dia.

  67. Maka Zakaria, bapanja itoe, dipĕnoehilah dengan Rohoe'ikoedoes, laloe bĕrnoeboeatlah ija, sabdanja:

  68. Sĕgala poedji bagai Toehan, AUah Israil , karena tĕlah ditiliknja dan diteboesnja akan oematnja,

  69. Dan dibangoenkannja bagai kita soeatoe tandoek salamat dalam roemah Da'oed, hambanja;

  70. Sapĕrti jang telah dikatakannja dĕngan lidah sĕgala nabinja jang soetji, ija-itoe daripada permoelaan doenia,

  71. Soepaja kita tĕrlĕpas daripada sĕgala moesoeh kita dan daripada tangan sĕgala orang jang mĕmbĕntji alcan kita;

  72. Soepaja disampaikannja rahmatnja, jang tĕlah didjandjinja kapada nenek-mojang kita, dan ingatlah ija akan pĕrdjandjiannja jang soetji itoe;

  73. Dan akan soempah, jang tĕlah dipĕrsoempahnja bagai mojang kita Ibrahim, hendak dikaroeniakannja kapada kita.   74. Satĕlah soedah tĕrlĕpas kita daripada sĕgala moesoeh kita, maka kita bĕrboewat bakti kapadanja dĕngan tiada takoet, Sĕrta dengan kasoetjian dan kabĕnaran dihadapannja sa'oĕmoer hidoep kita.

  75. Maka adapon ĕngkau, hai anakkoe, bahwa ĕngkau akan dipanggil sa'orang nabi daripada Allah taala, karĕna engkau pon akan bĕrdjalan dehoeloe dihadapan Toehan, akan mĕnjadiakan djalannja ;

  76. Akan mĕmbĕri kapada oematnja pĕngĕtahoean akan hal salamat dalam kaampoenan dosanja.

  77. Sĕbab gĕrakan hati rahmat Allah kita; maka sĕbab itoepon fadjar dari katinggian telah mĕndapatkan kita,

  78. Akan mĕmbĕri terang kapada mareka, jang doedoek dalam gelap dan dalam bajang-bajang maut, dan akan mĕmlDĕtoelkan kaki kita pada djalan salamat.

  79. Hata, maka kanak-kanak itoepon makinlah bĕsar dan bertambah-tambah koewat rohnja; maka adalah i]a dipadang-bĕlantara sahingga sampai pada hari dinjatakannja dirinja kapada Israil.

FASAL II.


  Bĕrmoela maka pada sakali pĕristewa, ija-itoe pada masa itoe djoega, kaloewarlah soeatoe titah dari Kaisar Agoestoes, mĕnjoeroehkan nama-nama sĕgala orang isi doenia disoeratkan.

  2. Adapon pĕnjoeratan jang pĕrtama ini djadi tatkala Kirĕnioes wali dibĕnoea Sjam.

  3. Maka pĕrgilah sĕgala orang masing-masing kanĕgarinja akan disoeratkan namanja.

  4. Maka Joesoet pon pergllah dari Galilea, kaloewar dari nĕgari Nazaret kaJoedea, kanĕgari Da'oed, jang bĕrnama Baitlehim, (karĕna ija pon dari soekoe dan bangsa Da'oed),

  5. Soepaja disoeratkan namanja, dĕngan Mĕriam, toenangannja, jang ada mĕngandoeng.

  6. Maka dĕngan hal jang dĕmikian, sĕmantara kadoewanja disana, hari pon gĕnaplah Mĕriam akan bĕrsalin.

  7. Maka ijapon beranak soelong, ija-itoe sa'oraiig anak laki-laki, maka dibĕdoenginja dengan kain lampin, laloe dibaringkannja dalam paloengan, karĕna bagai mareka-itoe tiada tĕmpat dalam roemah wakaf.

  8. Maka dalam djadjahan nĕgari itoe djoega adalah bĕbĕrapa orang gombala, jang tinggal dipadang mĕnoenggoei kawan-kawan kambingnja pada malam itoe.

  9. Hairan, maka adalah sa'orang malaikat Toehan bĕrdiri dihadapan mareka-itoe, dan kamoeliaan Toehan pon bertjĕhaja koeliling mareka-itoe, laloe mareka-itoe sakalian pon katakoetan sangat.

  10. Maka kata malaikat itoe kapada mareka-itoe: Djangan kamoe takoet, karĕna sasoenggoehnja akoe mĕngchabarkan kapadamoe soeatoe kasoekaan bĕsar, jang akan djadi bagai sĕgala bangsa.

  11. Bahwa pada hari ini dalam nĕgari Da'oed telah djadibagaimoe sa'orang Djoeroe-salamat, ija-itoe Almasih, Toehan itoe.

  12. Maka inilah djadi tandanja bagaimoe, bahwa kamoe akan mĕndapat kanak-kanak itoe tĕrbedoeng dĕngan kain lam})in dan tĕrbaring dalam paloengan.

  13. Maka sakoenjoeng-koenjoeng adalah sĕrta dengan malaikat itoe bĕbĕrapa malaikat daripada balatantara jarig disorga itoe mĕmoedjimoedji Allah, katanja:

  14. Sĕgala kamoeliaan bagai Allah dalam tĕmpat jang tinggi, dan salamat di-atas boemi; karidlaannja akan manoesia!

  15. Hata, satĕlah soedah sĕ^ala malaikat itoe kĕmbali daripada mareka-itoe kalangit, maka kata sĕgala gombala itoe sa'orang kapada sa'orang: Marilah, kita pergi djoega ka-Baitlehim, hĕndak melihat pĕrkara Jang tĕlah djadi dan jang dibĕri tahoe olih Toehan kapada kita.

  16. Maka mareka-itoepon datanglah dĕngan sigĕranja, didapatinja akan Meriam dan Joesoef, maka kanak-kanak itoepon adalah tĕrbaring dalam paloengan.

  17. Satĕlah mareka-itoe mĕlihat dia maka ditjaritĕrakannja segala pĕrkara jang tĕlah dikatakan kapadanja akan hal kanak-kanak itoe.

  18. Maka sĕgala orang jang mĕnĕngar itoe hairanlah akan sĕgala pĕrkara, jang dikatakan olih gombala itoe kapadanja.

  19. Tĕtapi olih Mĕriam ditaroh akan sĕgala pĕrkataan ini dalam hatinja, sambil mĕmikirkan dia.

  20. Maka sĕgala gombala itoepon kĕmbalilah sambil memoeliakan dan mĕmoedji-moedji Allah, sĕbab sĕgala pĕrkara jang tĕlah didĕngrar dan dilihatnja, sapĕrti jang tĕlah dikatakan kapadanja.

  21. Hata, satĕlah gĕnap doelapan hari kanak-kanak itoe hendak disoenatkan , maka dinamainja akan dia ISA , sebagaimana dinamai olih malaikat akandiadehoeloe daripada ija dikandoeng dalam rahim.

  22. Satĕlah soedah gĕnap sĕgala hari kasoetjian iboenja, satoeroet hoekoem Moesa, maka dibawa olih mareka-itoe akandia kanĕgari Jeroezahm hendak dihadapkannja kapada Toehan.

  23. (Sapĕrti jang tĕlah tĕrsoerat dalam torat Toehan : A d a p o n sĕgala laki-laki jang moelamoela kaloewar dari dalam rahim, ija-itoe akan disĕboet soetji bagai Toehan).

  24. Dan hĕndak dipĕrsĕmbahkannja korban, sapĕrti jang tĕrsĕboet dalam torat Toehan : b o eroeng tĕkoekoer sapasang, ataw doewa ekoer anak m ĕ r p a t i.

  25. Maka sasoenggoehnja dalam JeroezaHm adalah sa'orang jang bĕrnama Simion, ija-itoe sa'orang jang bĕnar lagi bĕribadat, maka adalah i]a menantikan pĕnghiboeran Israil, dan RohoeMkoedoes pon adalah padanja.

  26. Maka kapadanja tĕlah dinjatakan olih Rohoe'lkoedoes, bahwa tiada ija akan mĕlihat maut sabĕlom diJihatnja Almasih Toehan itoe dĕhoeloe.

  27. Maka olih gerakan Roh datanglah ija kadalam kaabah, maka apabila Isa, kanak-kanak itoe, dibawa olih iboe-bapanja hĕndak dipĕrboewat akandia sĕbagaimana adat torat,

  28. Laloe di-ambil olih Simion akandia, dipangkoenja sambil mĕmoedji moedji Allah, katanja:

  29. Ja Toehan ! sakarang biarlah hambamoe kĕmbali dĕngan sadjahtranja, saperti tirmanmoe itoe,

  30. Karĕna matakoe tĕlah mĕlihat salamatmoe,

  31. Jang tĕlah kausadiakan dihadapan sĕgala bangsa;

  32. Ija-itoe soeatoe terang akan mĕnĕrangi sĕgala orang katir, dan soeatoe kamoeliaan bagai oematmoe Israil.

  33. Maka Joesoef dan iboe kanakkanak itoepon hairanlah akan barang jang dikatakan dari halnja.

  34. Maka olih Simion pon dibĕri bĕrkat kapada mareka-itoe , serta katanja kapada Mĕriam, iboenja: Bahwa-sanja kanalc-kanak ini didjadikan sĕbab djatohnja dan bangkitnja banjak orang di-antara orang Israil, dan soeatoe alamat jang akan dipĕrbantahi.   35. (Behkan, sabilah pĕdang pon akan makan teroes dalam djiwamoe sĕndiri) snepaja kapikiran hati banjak orang djadi njata.

  36. Maka adalah sa'orang bĕrnama Anna, ija-itoe sa'orang nabi pĕrampoean, anak Panoeil, daripada soekoe bangsa Asar, maka tĕlah banjak oĕmoernja, dan daripada masa ija sa'orang anakdara hidoeplah ija dengan soeaminja toedjoeh tahoen lamanja.

  37. Maka ijalah sa'orang pĕrampoean djanda, oĕmoernja kira-kira doelapan poeloeh ĕmpat tahoen , maka tiada ija oendoer dari dalam kaabah, mĕlainkan berboewat ibadatlah ija kapada Allah dĕngan bĕrpoewasa dan sĕmbahjang pada sijang dan malam.

  38. Maka pada koetika itoe djoega datanglah ija dan iia pon mĕmoedjimoedji Toehan, sĕrta berkata-kata akan pĕrkaranja kapada segala orang dalam Jeroezalim jang mĕnantikan pĕnĕboesan.

  39. Sjahadan, satĕlah soedab dilakoekan mareka-itoe sĕgala perkara itoe, satoedjoe dengan boenji torat Toehan , maka kĕmbalilah mareka-itoe kaGalilea kanĕgarinja sĕndiri, ija-itoe kaNazaret.

  40. Maka kanak-kanak itoepon makin bĕsar, dan bertambah-tambah koewat rohnja, dan pĕnoehlah ija dĕngan boedi, dan karoenia Allah pon adalah atasnja.

  41. Maka pada tiap-tiap tahoen pĕrgilah iboe-bapanja kaJeroezalim pada hari raja Pasah.

  42. Maka satĕlah oĕmoer Isa sampai doewa-bĕlas tahoen , pergilah mareka-itoe kaJeroezalim sĕbagaimana adat hari raja itoe.

  43. Satĕlah soedah digĕnapkannja sĕgala hari itoe disana, sĕrta mareka-itoe kĕmbali, maka Isa, boedak itoe, katinggalan diJeroezalim, maka Joesoef dan iboenja pon tiada tahoe.

  44. Tĕtapi sebab pada sangka mareka-itoe ija di-antara segala kawan berdjalan , maka pĕrgilah mareka-itoe sadjaoeh satoe hari pĕrdjalanan, sĕrta ditjĕharilah olih mareka-itoe akan dia di-antara sĕgala sanak-saoedaranja dan kenalkĕnalannja.

  45. Apabila tiada mareka-itoe mĕndapat akan dia, maka baliklah mareka-itoe kaJeroezalim , hĕndak mĕntjĕhari dia.

  46. Maka sasoenggoehnja kĕmoedian daripada tiga hari didapati olih mareka-itoe akan dia dalam kaabah , ija doedoek ditĕngahtĕngah sĕgala pandita mĕnengarkan pĕrkataannja dan bĕrsoealsoeal dĕngan mareka-itoe.

  47. Maka segala orang jang mĕnĕngar pĕrkataannja itoepon tĕrtjĕngang-tiĕnganglah, sĕbab pĕngĕtahoeannja dan sĕgala djawabnja.

  48. Maka dĕmi dilihat olih iboe bapanja akan dia, hairanlah mareka-itoe, maka kata iboenja kapadanja: Hai anakkoe! mĕngapa maka engkau bĕrboewat dĕmikian kapada kami? bahwa bapamoe dan akoe tĕlah mĕntjĕhari ĕngkau dĕngan soesah hati.

  49. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe: Mĕngapa maka kamoe mĕntjĕhari akoe? tiadakah kamoe tahoe, bahwa tadapat tiada akoe ada dalam roemah Bapakoe?

  50. Maka tiada mareka-itoe mengĕrti perkataan ini, jang dikatakannja kapadanja.

  51. Maka bĕrdjalanlah ija dengan mareka-itoe, laloe datang ka-Nazaret sĕrta ditoeroetnja perentahnja; tĕtapi olih iboenja ditaroh akan sĕgala pĕrkataan ini dalam hatinja.

  52. Maka Isa pon makinlah bĕrtambah-tambah boedin ja dan bĕsarnja dan dalam karoenia Allah dan manoesia.


FASAL III.

  Sabĕrmoela, maka pada tahoeri jang kalirna-bĕlas daripada karadjaan Kaisar Tibĕrioes , tatkala Pontioes Pilatoes mĕmĕrentahkan Joedea dan Herodis karadjaan diGalilea, dan Filipoes, saoedaranja, karadjaan di Itoerea dan dalam djadjahan Trachonitis, dan Lisanias karadjaan di Abileni,

  2. Tatkala Anas dan Kajafaspon imam-bĕsar, maka dewasa itoe datanglah firman Allah kapada Jahja bin Zakaria dalam padang bĕlantara.

  3. Maka datanglah Jahja kapada sĕgala djadjahan soengai Jarden mĕngadjarkan baptisan tobat akan kaampoenan dosa ,

  4. Sapĕrti jang tĕrsoerat dalam kitab noeboeat nabi Jesaja, dĕmikian boenjinja: Soeara orang jang bĕrsĕroe-sĕroe dalam padang-bĕlantara: Sadiakanlah djalan Toehan; bĕtoelkanlah sĕgala loer e n g n j a.

  5. Bahwa sĕgala lĕmbah akan ditambak, dan segala goenoeng dan boekit pon akan dirĕndahkan, dan jang bengkok itoe akan diloeroeskan, dan jang lĕkak-lĕkok pon akan dirat a k a n.

  6. Dan sĕgala manoesia pon akan mĕlihat salamat jang daripada Allah itoe.

  7. Hata, maka katanja kapada orang banjak, jang telah datang hĕndak dibaptisakan olihnja: Hai bangsa oelar biloedak! siapa garangan tĕlah menjoeroehkan kamoe laii bĕrlĕpas diiimoe daripada moerka jang akan datang kĕlak?

  8. Sĕbab itoe bawalah boewahboewah jang satoedjoe dengan tobat, dan djangan kamoe moelai bĕrkata dalam hatimoe demikian: Bahwa Ibrahimlah bapa kami, karĕna akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa Allah berkoeasa mĕngadakan anak-anak bagai Ibrahim, djikalau daripada batoe-batoe ini sakalipon.

  9. Dan lagi kapak pon tĕlah tĕrsadia pada pangkal pohon; sebab itoe tiap-tiap pohon, jang tiada baik boewahnja, ija-itoe akan ditĕbang dan diboewang kadalam api.

  10. Maka orang banjak itoepon bĕrtanja akan dia, katanja: Kalau bagitoe, apakah jang patoet kami pĕrboewat?

  11. Maka sahoetnja kapada mareka-itoe: Adapon orarig jang ada doewa helai badjoe padanja itoe hĕndaklah dibehagikannja kapada orang jang tiada padanja, dan orang jang bĕrbĕkal itoepon hĕndaklah bĕrboewat demikian.

  12. Maka orang pĕmoengoet tjoekai pon datang hendak dibaptisakan, sĕrta katanja kapadanja: Hai Goeroe, apakah jangpatoet kami pĕrboewat?

  13. Maka kata Jahja kapada mareka-itoe: Djangan kamoe ambil lĕbih daripada jang tĕlah ditĕntoekan kapadamoe.

  14. Maka ada orang lasjkar pon hĕrtarijakan dia, katanja: Adapon akan kami ini , apakah jang patoet kami perboewat? Maka katanja kapada mareka-itoe: Djangan kamoe aniajakan sa'orang djoea pon, ataw mĕrampas milik orang dengan tipoe; dan tjoekoepkanlah dengan gadjimoe.

  15. Maka sedang orang banjak pon dalam bĕrnanti-nanti, dan sĕgala orang pon mĕnjangka-njangka dalam hatinja akan hal Jahja itoe ĕntah ijalah Almasih,

  16. Maka sahoet Jahja kapada mareka-itoe sakalian, katanja: Sasoenggoehnja akoe mĕmbaptisakan kamoe dengan ajar, tetapi akan datang kelak sa'orang, jang tĕrlĕbih koewasanja daripadakoe, maka tiada akoe patoet mĕmboekakan tali kasoetnja, maka ijalah akan mĕmbaptisakan kamoe dĕngan Rohoe Ikoedoes dan dengan api.

  17. Bahwa njiroenja adalah pada tangannja, maka ija pon akan mĕnjoetjikan tĕmpat mĕngirik gandoemnja baik-baik dan mĕngoempoelkan gandoemnja dalam pĕloeboernja, tetapi sĕkam itoe akan dibakarnja habis dĕngan api jang tiada terpadamkan.

  18. Maka dengan bĕbĕrapa-bĕrapa pĕrkataan jang lain lagi diberinja nasihat, sĕrta di-adjarkannja indjil kapada orang banjak itoe.

  19. Tĕtapi Herodis, radja sapĕrĕmpat nĕgari itoe, satĕlah baginda ditĕmpĕlak ohh .lahja karĕna sĕbab Herodias, istĕri saoedaia baginda, jang bĕrnama Filipoes, dan sebab sĕgala djahat, jang tĕlah diboewat Herodis itoe;

  20. Tambaban poela diboewatnja djahat ini pon , dimasoekisannja Jahja kadalam pĕndjara.

  21. Hata, maka pada sakali pĕristewa, tatkala sĕgala orang dibaptisakan , bahwa satĕlah Isa pon dibaptisakan, dan semantara ija mĕminta-doa maka langit terboeka,

  22. Laloe Rohoe'lkoedoes pon toeroenlah kapadanja dalam soeatoe lĕmbaga sapĕrti sa'ekoer merpati roepanja, maka dari langit datanglah soeatoe boenji soeara mĕngatakan: Bahwa engkaulah Anakkoe jang kĕkasih; akan dikau akoe bĕrkĕnan.

  23. Maka pada masa Isa pon moelai adalah oĕmoernja kira-i^ira sampai tiga-poeloeh tahoen, maka pada sangka orang ijalah anak Joesoef, anak Heli,

  24. Anak Matat, anak Lewi, anak Malchi, anak Janna, anak Joesoef,

  25. Anak Matatias, anak Amos, anak Naoem, anak Esli, anak Nagai,

  26. Anak Maat, anak Matatias, anak Simei, anak Joesoef, anak Jahoeda,

  27. Anak Joeanna, anak Resa, anak Zorobabil, anak Salatial, anak Neri,

  28. Anak Melchi, anak Adi, anak Kosam, anak Elmodam, anak Er,

  29. Anak Josis, anak Eliezar, anak Jorim, anak Mattat, anak Lewi,

  30. Anak Simeon, anak Jahoeda, anak Joesoet, anak Jonan, anak Eliakim,

  31. Anak Melias, anak Mainan , anak Matata, anak Natan, anak t)a'oed ,

  32. Anak Jesai, anak Obid, anak Boaz, anak Salmon, anak Naason,

  33. Anak Aminadab, anak Aram, anak Esrom, anak Earis, anak Jahoeda ,

  34. Anak Jakoeb, anak Ishak, anak Ibrahim, anak Tarah, anak Nahor,

  35. Anak Saroech, anak Ragau, anak Ealik, anak Heber, anak oaia ,

  36. Anak Kainan, anak Arfaksad, anak Sem, anak Noeh, anak Lamech ,

  37. Anak Metoesala, anak Enoch, anak Jarid, anak Malalial, anak Kainan ,

  38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah.

FASAL IV.


  Bĕrmoela, maka Isa pon pĕnoeh dĕngan RohoeMkoedoes kĕmbalilah dari Jarden , laloe ijapon dihantar olih Roh kagoeron.

  2. Maka ditjobai olih iblis akandia ĕmpat poeloeh hari lamanja. Maka pada masa itoe soeatoepon tiada dimakannja; satĕlah gĕnap sĕgala hari itoe kasoedahan laparlah ija.   3. Maka kata iblis kapadanja: Djikalau engkau Anak-Allah, soeroehlah batoe-batoe ini mĕndjadi roti.

  4. Maka sahoet Isa kapadanja: Adalah tĕrsoerat: Bahwa manoesia tiada akan hidoep dĕngan roti sĕhadja, mĕlainkan dengan sĕgala lirman Allah.

  5. Maka olih iblis dihantar akandia ka-atas saboewah goenoeng jang tinggi, ditoendjoeknja kapadanja sĕgala karadjaan doenia dalam sasaat djoea lamanja.

  6. Maka kata iblis kapadanja: Bahwa sĕgala koewasa ini akan koebĕrikan kapadamoe, serta dĕngan sĕgala kamoeliaannja, karĕna ija-itoe tĕlah disĕrahkan kapadakoe, maka akoe mĕmbĕrikan dia kapada barang-siapa jang koekahĕndaki.

  7. Sĕbab itoe, djikalau ĕngkau maoe mĕnjĕmbah akoe, maka sakaUan ini djadi milikmoe.

  8. Maka sahoet Isa kapadanja: Njahlah daripadakoe, hai sjaitan! karĕna adalah tĕrsoerat : H ĕ ndaklah kamoe mĕnjĕmbah Toehan AUahmoe dan beribadat hanja kapada Toehan sĕhadja.

  9. Laloe dibawa olih iblis akan Isa ka-Jeroezalim, didirikannja diatas boemboengan kaabah , sĕrta katanja kapadanja: Djikalau ĕngkau Anak-Ailah, tĕrdjoenkanlah dirimoe dari sini kabawah;

  10. Karĕna adalah tersoerat: Bahwa Ija akan menitahkan malaikatnja karĕna sĕbab ĕngkau, soepaja dipĕliharakannja ĕngkau,

  11. Dan ditatangnja ĕngkau di-atas tangannja, soepaja barang bila pon djangan tĕrantoek kakimoe kapada batoe.

  12. Maka sahoet Isa kapadanja: Adalah tersĕboet : D j a n g a n k amoe mĕntjobai Toehan Allahmoe.

  13. Satĕlah soedah habis sĕgala pĕrtjobaan iblis ini, maka oendoerlah ija daripadanja bĕberapa lamanja.

  14. Maka kĕmbalilah Isa olih koewasa Roh kanagĕri Galilea, maka chabar akan halnja pon berpĕtjah-pĕtjahlah kapada sĕgala djadjahan itoe.

  15. Maka mĕngadjarlah ija dalam masdjid-masdjid mareka-itoe, sahmgga dipoedji olih orang sakalian akandia.

  16. Maka datanglah Isa diNazaret, tĕmpat ija tĕlah dipĕliharakan, maka pada hari sabat pĕrgilah ija kamasdjid sebagaimana adatnja, maka bĕrdirilah ija hĕndak mĕmbatja;

  17. Laloe dibĕrikan oranglah kapadanja soerat nabi Jesaja: satĕlah soedah diboekakannja kitab itoe, didapatinja akan tĕmpat jang ada tĕrsĕboet:

  18. Bahwa Roh Toehan adalah padakoe, maka sĕbab itoe tĕlah dilantiknja akoe akan mĕngadjarkan indjil kapada orang miskin, dan tĕlah disoeroehkannja akoe mĕnjĕmboeh kan orang jang pĕtjah hatinja;

  19. Akan mĕngchabarkan kalĕpasan kapada orang jang tĕrpĕndjara, dan penglihat kapada orang boeta, dan akan mĕlĕpaskan orang jang tĕrtawan, dan akan mĕngadjar dari hal tahoen karidlaan Toehan.

  20. Maka satĕlah digoeloengkannja soerat itoe dipoelangkannja kapada chadim, laloe doedoeklah ija. Maka mata sĕgala orang jang dalam masdjid itoepon adalah mĕmandang kapadanja.

  21. Maka dimoelainja bĕrkata kapada mareka-itoe, katanja: Bahwa pada hari ini djoega gĕnaplah soeratan ini kapada tĕlingamoe.

  22. Maka samoea orang itoe hairan dan mĕmbenarkan segala pĕrkataan manis, jang kaloewar daii moeloetiija. Maka kata mareka-itoe: Boekankah ija-ini anak Joesoet?

  23. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Tĕcitoe kamoe hendak mĕngatakan kapadakoe pĕroepamaan ini: Hai tabib! sĕmboehkanlah dirimoe sĕndiri; barang jang tĕlah kami dĕngar soedah djadi di-Kapernaoem, perboewatlah dĕmikian djoega disini dalam nĕgarimoe.

  24. Maka kata Isa: Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe : Tiada sa'orang nabi jang ditĕrima dalam nĕgarinja sĕndiri.

  25. Tĕtapi akoe berkata kapadamoe dĕngan sabĕnarnja, bahwa pada zaman Elia, tatkala langit tĕrkoentji tiga tahoen enam boelan lamanja, sahingga djadi bela kalaparan besar dalam saloeroeh nĕgari, maka pada masa itoe adalah banjak pĕrampoean djanda dalam Israil;

  26. Tĕtapi kapada sa'orang djoea pon tiada Elia itoe disoeroehkan, mĕlainkan ka-Sarepta, saboewah nĕgari Sidoni, kapada sa'orang pĕrampoean djanda.

  27. Maka pada zaman nabi Eliza pon adalah banjak orang bĕrkoesta dalam Israil, maka dari pada mareka-itoe sa'orang pon tiada disoetjikan , melainkan Naaman , orang Sjam itoe.

  28. Hata, demi didĕngarnja ini maka samoea orang jang dalam masdjid itoe pĕnoehlah hatinja dĕngan marah;

  29. Maka mareka-itoe pon bangkitlah bĕrdiri laloe ditoelakkannja Isa kaloewar dari nĕgarinja, dibawanja akan dia ka-atas kĕmoentjak boekit, tĕmpat negari marekaitoe dibangoenkan, hendak ditĕrdjoenkannja dari atas kabawah.

  30. Tĕtapi ijapon bĕrdjalanlah dari tĕngah-tĕngah mareka-itoe, laloe pĕrgi.

  31. Maka datanglah ija kaKapernaoem, saboewah nĕgari diGalilea, laloe di-adjarnja mareka-itoe pada hari sabat.

  32. Maka tĕrtjengang-tjĕnganglah mareka-itoe sĕbab pĕngadjarannja, karena pĕrkataannja itoe adalah dĕngan koewasa.

  33. Maka adalah dalam masdjid itoe sa'orang jang dirasoek sjaitan, maka bĕrsĕroelah ija dĕngan njaring soewaranja,

  34. Katanja: Biarkanlah kami; apakah pĕrkara kami dengan dikau, hai Isa, orang Nazaret; engkau datang ini hĕndak raĕmbinasakan kamikah? bahwa akoe tahoe siapa ĕngkau ini: ija-itoe kasoetjian Allah.

  35. Maka digoesarlah olih Isa akandia, katanja: Diamlah engkau ; kaloewarlah daripadanja. Maka olih sjaitan dirĕbahkan orang itoe ditĕi»gah-tĕngah, laloe kaloewarlah ija daripadanja dĕngan tiada menjakiti dia.

  36. Maka mareka-itoe sakalian tĕttjĕngang-tjĕnganglah sĕrta bĕrkata sama sendirinja, katanja: Apa matjam kata ini, maka dĕngan koewat-koewasa disoeroehnja sjaitan sahingga kaloewarlah ija.

  37. Maka warta akan halnja pon bĕrpĕtjah-pĕtjahlah kapada sĕgala tĕmpat djadjahan itoe.

  38. Maka Isa pon bangkitlah bĕrdiri kaloewar dari masdjid, laloe masoek kadalam roemah Simon. Maka mĕntoewa pĕrampoean Simon tĕlah kĕna dĕmam, maka dipinta toeloeng olih mareka-itoe kapada Isa akan pĕrampoean itoe.

  39. Maka Isa pon toendoeklah kapada pĕrampoean itoe laloe digoesarnja akan demamnja , maka dĕmam itoepon meninggalkan dia, dan sabĕntar djoega bangoenlah ija laloe mĕlajani mareka-itoe.   40. Maka pada waktoe masoek matahari dibawa oranglah kapada Isa akan sĕgala orarig jang sakit di-antara mareka-itoe dĕngan djĕnis-djĕnis penjakitnja, maka ditoempangkannja tangannja pada masing-masing , disĕmboehkannjalah mareka-itoe.

  41. Maka sjaitan pon kaloewarlah daripada banjak orang sĕrta dĕngan djĕritnja, katanja: Bahwa ĕngkaulah Almasih, AnakAllah. Maka digoesarnja akan mareka-itoe, ditĕgahkannja marekaitoe bĕrkata-kata, karĕna telah dikĕtahoei olih mareka-itoe akan hal ijalah Almasih.

  42. Hata satĕlah soedah djadi siang hari maka kaloewarlah Isa, laloe pĕrgi kapada soeatoe tĕmpat jang soenji; maka orang banjak itoepon mĕntjĕhari dia sĕrta datang mĕndapatkan dia, laloe ditahankannja , soepaja djangan ija mĕninggalkan mareka-itoe.

  43. Tĕtapi kata isa kapada mareka-itoe: Ta'dapat tiada akoe mĕmbĕri tahoe indjil karadjaan Allah itoe kapada nĕgari lain-lain pon, karĕna sebab itoe djoega akoe disoeroehkan.

  44. Maka di-adjarnja dalam masdjid-masdjid ditanah Galilea.

Fasal V.


  Hata, maka pada sakali peristewa, apabila orang banjak itoe mĕndĕsakkan Isa hĕndak mĕnĕngar hrman Allah, maka bĕrdirilah ija dĕkat tasik Genĕsaret.

  2. Maka dilihatnja doewa boewah pĕrahoe hampir tepi tasik itoe, tĕtapi orangnja soedah kaloewar daripadanja, adalah marelca-itoe mĕmbasoehkan poekatnja.

  3. Maka Isa pon masoeklah kadalam pĕrahoe saboewah , ija-itoe Simon poenja, maka dipintanja kapadanja toelakkan pĕrahoe itoe sĕdikit daripada darat. Maka doedoeklah ija, laloe di-adjarnja orang banjak dari atas pĕrahoe itoe.

  4. Satĕlah soedah ija bĕrhĕnti daripada mĕngadjar orang itoe, laloe katan ja kapada Simon : Galahkanlah pĕiahoe ini katĕmpat jang dalam, laboehkanlah poekatmoe, tangkaplah ikan.

  5. Maka sahoet Simon kapadanja: ja Toehan! soedah kami berlĕlah samalam-malaman , soeatoe pon tiada kami dapat; kĕndatilah, sĕbab kata Toehan ini bolih djoega hamba melaboehkan poekat.

  6. Satĕlah soedah dilaboehkan maka dilengkoengnja tĕrlaloe banjak ikan, sahingga kojaklah poekat maieka-itoe.

  7. Maka dilambai-Iambainja akan sĕgala kawannja, jang dalam pĕrahoe satoenja itoe, soepaja marekaitoe datang mĕmbantoe. Maka mareka-itoe pon datanglah, diisinja kadoewa boewah pĕrahoe itoe pĕnoeh-pĕnoeh , hampir tenggĕlam.

  8. Dĕmi dilihat olih Simon Petroes akan hal itoe, maka soedjoedlah ija pada loetoet Isa, katanja: Ja Toehan, oendoerlah kiranja daripada sĕhaja, karĕna sĕhaja ini sa'orang jang bĕrdosa.

  9. Maka katanja dĕmikian, sĕbab dahsjatlah rasa hatinja dan sĕgala orang jang sertanja pon , sĕbab pĕrolehan ikan jang ditangkapnja itoe.

  10. Dĕmikian djoega Jakoeb dan Jahja, anak-anak Zabdi, jang bĕrakan dĕngan Simon. Maka kata isa kapada Simon: Djangan takoet; moelai daripada sakarang ini ĕngkau akan mĕnangkap orang.

  11. Satĕlah soedah disampaikan olih mareka-itoe perahoenja kadarat, maka ditinggalkannja samoeanja laloe mĕngikoet isa.

  12. Maka pada sakali pĕristewa tatkala ija dalam salah saboewah nĕgari itoe, sasoenggoehnja adalah disana sa'oi'ang pĕnoeh dĕngan pĕnjakit koesta; dĕmi dilihatnja Isa maka soedjoedlah ija serta mĕminta kapadanja, katanja: ja Toehan , djikalau Toehan maoe , maka Toehan djoega bĕrkoewasa mĕnjoetjikan sĕhaja.

  13. Maka Isa pon menghoeloerkan tangannja, didjamahnja akandia, katanja: Bahwa maoe akoe, djadilah soetji engkau. Maka sabĕntar djoega pĕnjakit koesta itoepon tĕrbanglah daripadanja.

  14. Maka olih Isa pon dipĕsan kapadanja: Djangan katakan kapada sa'orang djoeapon, mĕlainkan pĕrgilah mĕnoendjoekkan dirimoe kapada imam dan bawalah korban karĕna kasoetjianmoe sapĕrti pĕsan Moesa, akan soeatoe tanda bagai mareka-itoe.

  15. Tĕtapi warta dari halnja itoe makin lĕbih pĕtjah berkoeliling, dan banjak orang bĕrkaroemoen hĕndak mĕnĕngar dan soepaja sĕgala pĕnjakitnja disĕmboehkan olih Isa.

  16. Tĕtapi Isa pon oendoerlah katĕmpat jang soenji, laloe mĕminta-doa.

  17. tSABĕRMOELA, maka pada soeatoe hari, sĕdang ija mengadjar, adalah doedoek disana bĕbĕrapa orang Farisi dan pandita torat, jang" tĕlah kaloewar daripada sĕgala doesoen Galilea dan Joedea dan dari Jeroezalim; maka koewasa Toehan pon adalah hadlir akan mĕnjĕmboehkan mareka-itoe.

  18. Maka sasoenggoehnja dibawa oranglah akan sa'orang jang tepoek bĕrbaring di-atas katilnja, maka olih mareka-itoe ditjehari djalan hĕndak mĕmbawa akandia masoek dan mĕlĕtakkan dia dihadapan Isa.

  19. Maka tĕgal tiada marekaitoe mĕndapat djalan , jang bolih dibawa masoek akan dia olih sĕbab kabanjakan orang itoe, maka naiklah mareka-itoe ka-atas soetoeh roemah, laloe dihoeloerkannja ija dĕngan katilnja tĕroes dari oebin sampai ditĕngah-tĕngah dihadapan Jsa.

  20. Dĕmi dilihat Isa iman mareka-itoe, maka katanja kapadanja: Hai orang, bahwa dosamoe tĕlah di-ampoeni.

  21. Maka chatib-chatib danorang Farisi pon moelai mĕnjangkanjangka, katanja: Siapa garangan ini, jang bĕrkata hoedjat? Siapa bolih mĕngampoeni dosa, mĕlainkan Allah?

  22. Maka sĕbab diketahoei Isa akan kapikiran mareka-itoe, disahoetnja kapada mareka-itoe: Apa sĕbab maka kamoe mĕnaroh sangka dalam hatimoe?

  23. Manakah jang sĕnang dikatakan: Dosamoe soedah di-ampoeni, ataw dikatakan: Bangoenlah sĕrta bĕrdjalan ?

  24. Tĕtapi soepaja dikĕtahoei olihmoe bahwa Anak-manoesia bĕrkoewasa di-atas boemi akan mĕngampoeni dosa (laloe katanja kapada orang jang sakit tepoek itoe:) Bahwa akoe bĕrkata kapadamoe: Bangoenlah , angkatlah katilmoe , poelanglah karoemahmoe.

  25. Maka dĕngan sabĕntar djoega bangoenlah ija dihadapan marekaitoe sakalian, sĕrta mengangkat bĕkas baringnja itoe, laloe poelanglah ija karoemahnja sambil mĕmoeliakan Allah.

  26. Maka mareka-itoe sakalian pon tĕitjĕngang-tjĕnganglah sĕrta mĕmoehakan Allah, dan pĕnoehlah mareka-itoe dengan takoet, katanja: Bahwa pada hari ini tĕlah kita mĕlihat pĕrkara jang adjaib.

  27. Kĕmoedian daripada itoe pĕrgilah Isa berdjalan, maka dilihatnja sa'orang pĕmoengoet tjoekai, bĕrnama Lewi, doedoek dalam pĕtjoekaian , maka katanja kapadanja: Ikoetlah akoe.

  28. Maka ditinggalkannja sakalian itoe, laloe di-ikoetnja Isa.   29. Maka Lewi pon mĕmboewatlah soeatoe pĕrdjamoean besar dalam roemahnja karĕna sĕbab Isa, maka disana adalah bĕrhimpoen banjak orang pĕmoengoet tjoekai dan orang lain-lain pon, jang makan sahidangan dengan marekaitoe.

  30. Maka sĕgala chatib dan orang Farisi pon bĕrsoengoet-soengoetlah akan moerid-moeridnja, katanja: Mĕngapa maka kanioe makan minoem dengan pĕmoengoet tjoekai dan orang berdosa?

  31. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe, katanja: Bahwa tiada bĕrgoena tabib kapada orang sehhat, mĕlainkan kapada orang sakit.

  32. Bahwa boekan akoe datang mĕmanggil orang bĕnar akan bĕrtobat, mĕlainkan orang berdosa.

  33. Maka kata mareka-itoe kapadanja: Mengapa maka moeridmoerid Jahja itoe berpoewasa sĕlaloe dan mengerdjakan sembahjang, demikian pon sĕgala moerid orang Farisi, akan tĕtapi moerid-moeridmoe itoe makanminoem djoega?

  34. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Manakan bolih kamoe soeroeh bĕrpoewasa sĕgala kawan mampilai, sĕlagi ada mampilai itoe sĕrta dĕngan mareka-itoe.

  35. Tĕtapi harinja akan datang kĕlak mampilai itoe di-ambil daripadanja, maka pada masa itoelah mareka-itoe akan berpoewasa.

  36. Hata maka dikatakannja poela soeatoe pĕroepamaan kapada mareka-itoe: Bahwa sa'orang djoea pdn tiada mĕntjarikkan sakĕping kain daripada pakaijan bĕharoe, hĕndak ditampalkan pada pakaijan lama, karĕna djikalau dĕmikian, kojaklah jang bĕharoe itoe dan lagi tampalan kain bĕharoe tiada satoedjoe dĕngan jane lama itoe.

  37. Dan lagi sa'orang djoea pon tiada mĕngisi kirbat jang lama dĕngan ajar-anggoer bĕharoe; karĕna djikalau dĕmikian, nistjaja ajar-anggoer beharoe itoe mĕletoepkan kirbat itoe, laloe toempahlah dan kirbatnja pon binasalah.

  38. Mĕlainkan patoet ajar-anggoer bĕharoe ditaroh dalam kirbat jang bĕharoe, maka doewa-doewa tĕrpĕliharalah.

  39. Bahwa sa'orang djoea pon tiada, satĕlah soedah diminoemnja ajar-anggoer jang lama, maka pada sasaat djoega dikahendakinja jang bĕharoe, karĕna katanja : Baik jang lama itoe.

Fasal VI.


  Maka pada sakali pĕristewa, ija-itoe pada hari sabat jang kadoewa, kĕmoedian daripada jang pĕrtama itoe, bĕrdjalanlah Isa mĕlaloei bĕndang-bĕndang gandoem, maka moerid-moeridnja pon mĕmĕtiklah majang-majang gandoem, laloe dimakannja, sĕrta diramas-ramasnja dalam tangannja.

  2. Maka adalah bĕbĕrapa orang Farisi jang bĕrkata kapadanja dĕmikian: Mĕngapa maka kamoe mĕmboewat barang, jang tiada halal diboewat pada hari sabat?

  3. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe, katanja: Belomkah kamoe mĕmbatja ini pon, ija-itoe jang diboewat oUh Da'oed tatkala laparlah ija dan sĕgala orang jang sertanja?

  4. Bagaimana ija telah masoek kadalam Bait-Oellah, dan di-ambihija roti toendjoekan, laloe dimakannja dan dibĕrikannja poela kapada segala orang jangsĕrtanja; maka ija-itoe tiada halal dimakan mĕlainkan bagai imam-imam sĕhadja.

  5. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Adapon akan Anakmanoesia, ijalah Toehan atas hari sabat pon.   6. Dan lagi pada sakali pĕristewa, pada soeatoe hari sabat jang laiii, maka masoeklah Isa kadalam masdjid laloe mĕngadjar; maka adalah disana sa'orang jang tjapik tangan kanarmja.

  7. Maka olih sĕgala chatib dan orang Parisi pon dihintai akan Isa, kalau ija mĕnjĕmboehkan orang pada hari sabat, soepaja bolih mareka-itoe mĕndapat soeatoe djalan akan mĕnoedoehkan dia.

  8. Tĕtapi dikĕtahoei Isa akan kapikiran mareka-itoe, laloe katanja kapada orang jang tja[)ik tangannja: Bangkitlah ĕngkau berdiri ditĕngah-tĕngah. Maka ija pon bangkitlah laloe bĕrdiri.

  9. Kĕmoedian kata Isa kapada mareka-itoe: Bahwa Akoe hĕndak bĕrtanja kapada kamoe soeatoe pĕrkara, ija-itoe: Mana jang halal pada hari sabat: berboewat baikkah, ataw berboewat djahatkah, mĕmĕliharakan orang, ataw mĕmbinasakan dia?

  10. Maka dilihatnja berkoeliling kapada mareka-itoe sakalian, laloe katanja kapada orang itoe: Kĕdangkanlah tanganmoe, laloe dikĕdangkannja, maka tangannja pon baik, poelang samoela sapĕrti tangan sabĕlahnja.

  11. Maka mareka-itoepon pĕnoehlah dĕngan gĕram, laloe bĕrbitjara sama sĕndirinja akan barang jang hĕndak diboewatnja akan Isa.

  12. Makasakali pĕristewa, pada masa itoe djoega, kaloewarlah Isa pĕrgi kapada saboewah goenoeng hĕndak meminta-doa, maka samalam-malaman itoe adalah ija dalam mĕminta-doa kapada Allah.

  13. Satĕlah sijang hari dipanggilnja moerid-moeridnja, maka dalam mareka-itoe dipilihnja doewa-bĕlas orang. digelarnja rasoel:

  14. Adalah Simon (ija-itoe jang digĕlarnja Petroes), dan Andreas saoedaranja, dan Jakoeb dan Jahja dan Filipoes dan Bartolomioes ,

  15. Dan Mattioes dan Tomas dan Jakoeb bin Alfioes, dan Simon jang bĕrgĕlar Zelotis.

  16. Dan Joedas saoedara Jakoeb, dan Joedas Iskariot, jang tĕlah mĕndjadi pembeloet.

  17. Maka Isa pon toeroenlah sĕrta dĕngan mareka-itoe, laloe bĕrhĕnti dipadang, maka adalah poela sĕrtanja soeatoe pĕrhimpoenan moerid-moeridnja dan tĕrlaloe banjak orang dari sĕgala nĕgari Joedea dan dari Jeroezalim dan daii sabĕlah tepi laoet Tor dan Sidon,

  18. Jang tĕlah datang hendak mĕnĕngar pĕrkataannja, dan soepaja disĕmboehkannja segala pĕnjakit mareka-itoe ; maka segala orang jang di-oesik olih sjaitan pon disĕmboehkannja.

  19. Maka orang banjak itoe samoeanja niĕntjĕhari djalan hĕndak mĕndjamah akandia, karĕna adalah kaloewar chasiat daripadanja, dan disĕmboehkannja marekaitoe sakalian

  20. Maka dipandangnja kapada moerid-moeridnja sĕrta katanja: Bĕrbĕhagialah kamoe jang miskin , karĕna kamoe jang empoenja karadjaan Allah.

  21. Bĕrbĕhagialah kamoe jang lapar sakarang, karĕna kamoe akan dikĕnnjangkan. Berbĕhagialah kamoe jang menangis sakarang, karena kamoe akan tĕrtawa.

  22. Bĕrbĕhagialah kamoe djikalau kamoe dibĕntji orang dan djikalau dikoetjilkannja dan dinistakannja kamoe, dan ditoelaknja akan namamoe sapĕrti djahat adanja olih sĕbab Anak-manoesia itoe.

  23. Pada hari itoe hĕndaklab hatimoe bĕrsoeka-tjita dan bĕrsoer-ak-soerak, karena sasoenggoehnja bĕsarlah pĕlialamoe dalam sorga; karĕna demikianlah pĕrboewatan nenek-mojang mareka-itoe kapada sĕgala nabi-nabi pon.   24. Tĕtapi karamlah bagaimoe, hai orang jang kaja-kaja, karena tĕlah kamoe berolih penghiboeranmoe.

  25. Karamlah bagaimoe, hai orang jang kĕnnjang-kĕnnjang, karĕna kamoe akan bĕilapar. Karamlah bagaimoe, hai orang jang tĕrtawa-tawa sakarang, karĕna kamoe akan mĕnangis.

  26. Karamlah bagaimoe djikalau sĕgala oraiig bertoetoer baik akan halmoe; karĕna demikianlah pĕrboewatan nenek-mojang marekaitoe akan sĕgala nabi doesta pon.

  27. Tĕtapi katakoe kapada kamoe jang mĕnĕngar: Kasihlahakan sĕtĕroemoe dan pĕrboewatlah baik kapada orang jang mĕmbĕntji akan kamoe.

  28. Bĕrkatilah mareka jang mĕngoetoeki karnoe, pintakanlah doa akan mareka jang mĕnganiajakan kamoe itoe.

  29. Dan kapada orang jang mĕnampar pipimoe, bĕiilah pipi sabĕlah pon ; dan akan orang jang mĕngambil sĕlimoetmoe djangan larang ija mĕngambil badjoemoe pon.

  30. Bĕrilah kapada barang-siapa jang mĕminta kapadamoe; dan kapada orang jang mĕngambil barang-barangmoe, djangan kamoe pinta poela.

  31. Maka saperti kamoe kahendaki orang bĕrboewat kapadamoe, dĕmikian hĕndaklah kamoe pon bĕrboewat kapada mareka-itoe.

  32. Maka djikalau kamoe mĕngasihi akan orang jang kasih akan kamoe, apakah tĕrima-kasih kamoe dapat?. bahwa orang-orang bĕrdosa pon mĕngasihi akan orang jang kasih akan dia.

  33. Dan djikalau kamoe berboewat baik kapada orang jarig bĕrboewat baik kapadamoe, apakah tĕrima-kasih kamoe dapat? karĕna orang-orang bĕrdosa pon bĕrboewat dĕmikian djoega.

  34. Djikalau kamoe mĕmberi pindjam kapada orang, jang kamoe harap mĕndapat kĕmbali daripadanja, apakah terima-kasih kamoe dapat? karĕna orang-orang bĕrdosa pon mĕmberi pindjam kapada orang berdosa, soepaja dapat kĕmbali sama banjaknja.

  35. Mĕlainkan hĕndaklah kamoe kasih akan sĕtĕroemoe; pĕrboewatlah baik dan bĕrilah pindjam dĕngan tiada harap apa-apa balasannja; maka pĕhalamoe akan bĕsar, dan kamoe akan mĕndjadi anak-anak Allah taala, karena ijalah moeiah kapada orang jang koerang tĕrima dan jang djahat.

  36. Maka sebab itoe tarohlah kamoe akan kamoerahan, sapĕrti Bapamoe pon rahmani adanja.

  37. Djangan kamoe salahkan orang, maka kamoe pon tiada akan disalahkan; djangan kamoe lanatkan , maka kamoe pon tiada akan dilanati<^an; ampoenilah, maka kamoe pon akan di-ampoeni.

  38. Bĕrilah , maka kapadamoe pon akan diberi; soeatoe soekat jang baik dan jang tĕrtindih-tindih dan tĕrĕntak-ĕntak sĕrta . dĕngan lempahnja akan dibĕrikan pada ribaanmoe, karĕna dĕiigan soekat jang kamoe pakai boewat mĕnjoekat itoe akan disoekat bagaimoe poela.

  39. Hata maka dikatakannja soeatoe pĕroepamaan lagi kapada mareka-itoe , katanja : Bolihkah orang boeta mĕmimpin orang boeta ? boekankah doewa-doewa akan djatoh kadalam parit kĕlak?

  40. Adapon moerid itoe tiada lĕbih daripada goeroenja, tetapi barang-siapa jang tjoekoep bĕrpeladjaran itoe akan sama dĕngan goeroenja.

  41. Mĕngapa maka ĕngkau memandang soeban jang dimata saoedaiamoe, tĕtapi akan balak jang dimatamoe sĕndiri itoe tiada ĕngkau sĕdar.   42. Mana bolih ĕngkau bĕrkata kapada saoedaramoe dĕmikian : Hai saoedara! biarlah akoe kaloewarkan soeban jang dalam matamoe itoe, maka tiada ĕrigkau mĕhhat balak jang ada dalam matamoe sĕndiri. Hai moenaAk, boewangkanlah dĕhoeloe balak itoe dari dalam matamoe sendiri, kĕmoedian bolihlah ĕngkau tjoba mĕngĕloewarkan soeban, jang dalam mata saoedaramoe itoe.

  43. Karĕna tiadalah pokok baik, jang bĕrboewah djahat; lagipon tiadalah pokok djahat, jang berboewah baik.

  44. Karĕna tiap-tiap pokok dikĕtahoei dari sĕbab boewahnja sĕndiri, karĕna dari pada pokok doeri tiada orang mĕmĕtik boewah ara, ataw daripada pokok oenak tiada orang mĕngĕrat boewah anggoer.

  45. Adapon orang jang baik itoe mĕngĕloewarkan pĕrkara jang baik dari dalam pĕrbendaharaan hatinja jang baik, dan orang djahat mengĕloewarkan pĕrkara jang djahat dari dalam perbĕndaharaan hatinja jang djahat, karĕna daripada kalempahan hati bĕrkatalah moeloetnja.

  46. Mĕngapa maka kamoe mĕmanggil akandakoe Toehan , Toehan, mal^a tiada kamoe mĕmboewat barang jang koesoeroeh?

  47. Adapon barang-siapa jang datang kapadakoe dan menĕngar akan pĕrkataankoe serta mĕnoeroet akandia, maka akoe hĕndak menjatakan dĕngan siapa patoet ija disamakan:

  48. Adalah ija sapĕrti sa'orang jang mĕmbangoenkan saboewah roemah, maka ditjangkoelnja dan digalinja dalam-dalam, laloe dialaskannja di-atas batoe boekit, maka apabila datanglah ajar-bah dan haroes pon mĕnempoeh kapada roemah itoe, tiada ija-itoe tergĕrakkan, sĕbab beralaskan batoe boekit adanja.

  49. Tĕtapi adapon orang jang mĕnĕngar dan tiada mĕnoeroet akandia, ija-itoe salakoe orang jang mĕmbangoenkan saboewah roemah di-atas tanah sĕhadja dengan tiada bĕralas; maka haroes pon menĕmpoehlah kapadanja, dan sabĕntar djoega roeboehlah itoe, dan kabinasaan roemah itoepon besarlah adanja.

Fasal VII.


  Hata, satĕlah dipoetoeskan Isa pĕrkataannja kapada pĕnengaran orang banjak itoe, maka masoeklah ija kadalam Kapernaoem.

  2. Maka sa'orang hamba pĕnghoeloe atas saratoes orang, jang dikasihinja, ija-itoe sakit hampir akan mati.

  3. Apabila didengar olih pĕnghoeloe itoe dari hal Isa, maka disoeroehkannja segala toewa-toewa orang Jahoedi meminta kapada Isa, soepaja ija datang mĕnjĕmboehkan hambanja.

  4. Satĕlah mareka-itoe datang kapada Isa, maka dipintanja dengan jakin, katanja: Patoetlah ija ditoeloeng olihmoe;

  5. Karĕna ijapon mĕngasihi bangsa kita dan ijalah jang tĕlah mĕmbangoenkan masdjid kami.

  6. Maka Isa pon pĕrgilah dĕngan mareka-itoe. Satĕlah tiada lagi bĕrapa djaoeh daripada roemahnja, di-soeroehkan olih penghoeloe itoe orang sahabatnja kapadanja, mĕngatakan : ja Toehan , djangan bĕrsoesah-soesah , karena sĕhaja ini tiada patoet Toehan masoek kabawah atap roemah sĕhaja;

  7. Maka sĕbab itoelah sĕhaja kirakan diri sĕhaja pon tiada patoet bĕrdjoempa dĕngan Toehan, mĕlainkan Toehan katakanlah sapatah kata sĕhadja, maka hamba sehaja pon akan sĕmboeh.   8. Karĕna sĕhaja pon sa'orang jang dibawah pĕrentah , dan ada poela dibawah sĕhaja orang lasjkar, djikalau kata sehaja kapada sa'orang: pĕrgi, maka pĕrgilah ija, dan kapada sa'orang: mari, maka datanglah ija, dan kapada hamba sĕhaja: boewatlah ini,' maka diboewatnja.

  9. Dĕmi didĕngar Isa pĕrkataan ini, maka hairanlah ija akandia, laloe bĕrpaling serta katanja kapada orang banjak jang mĕngikoet: Sasoenggoehnja akoe berkata kapadamoe, bahwa iman jang satĕgoh ini bĕlom pĕrnah koe-dapat, djikalau di-antara orang Israil pon tidak.

  10. Maka sĕgala orang jang disoeroehkan itoepon kĕmbalilah karoemah itoe, didapatinja akan hamba jang sakit itoe telah sĕmboeh adanja.

  11. Maka pada kaĕsoekan harinja pĕrgilah Isa kapada saboewah nĕgari jang bĕrnama Nain , dan banjaklah moerid-moeridnja ada mĕngiringkan dia sĕrta banjak orang lain pon.

  12. Maka tatkala dihampirinja pintoe nĕgari, sasoenggoehnja adalah disitoe sa'orang mati di-oesoeng orang kaloewar, maka ija-itoe sa'orang anak-toenggal kapada maknja, jang sa'orang djanda, maka banjak orang dari dalam nĕgari itoe adalah sĕrtanja.

  13. Dĕmi tĕrpandanglah Toehan akan dia , maka berbangkitlah kasihan akandia dalam hatinja, laloe katanja kapadanja: Djangan mĕnangis.

  14. Maka datanglah ija hampir, didjamahnja djompana itoe, laloe bĕrhĕntilah segala orang jang mĕngoesoeng dia. Maka kata Isa: Hai orang moeda, katakoe kapadamoe : Bangoenlah !

  15. Maka orang jang soedah mati itoepon bangoenlah, laloe doedoek dan moelai berkata-kata ; kemoedian Toehan mĕmbĕrikan dia kapada maknja.

  16. Maka orang sakalian itoe pon kadatangan takoet, dan marekaitoe pon mĕmoeliakan Allah, katanja: Bahwa sa'orang nabi bĕsar tĕlah bangkit di-antara kita dan tĕlah ditilik Allah akan oematnja.

  17. Maka chabar itoepon tĕrmasjhoerlah kapada segala nĕgari Joedea dan kapada sĕgala djadjahannja.

  18. Hata maka moerid-moerid Jahja pon membĕri tahoe kapadanja sĕgala pĕrkara ini.

  19. Laloe dipanggil olih Jahja doewa orang moeridnja, disoeroehnja pĕrgi mendapatkan Isa, katanja: Engkaukah dia jang patoet datang, ataw haros kami menantikan sa'orang lain?

  20. Satĕlah orang itoe sampai kapada Isa, maka kata marekaitoe: Bahwa kami ini disoeroehkan olih Jahja Pembaptisa mĕndapatkan dikau, katanja: Engkaukah dia jang patoet datang, ataw haros kami menantikan sa'orang lain?

  21. Maka pada koetika itoe djoega adalah Isa tĕngah mĕnjemboehkan banjak orang jang kĕna pĕlĕbagai pĕnjakit dan sjaitan , dan dibĕrikannja pĕnglihat kapada banjak orang boeta;

  22. Laloe sahoet Isa kapada mareka-itoe: Pĕrgilah kamoe, berilah tahoe kapada Jahja sĕgala perkara, jang tĕlah kamoe lihat dan kamoe dĕngar, bagaimana orang boeta dapat mĕlihat, dan orang timpang bĕrdjalan bĕtoel , dan orang koesta disoetjikan, dan orang toeli mĕnĕngar, dan orang mati dihidoepkan poela, dan indjil itoe dichabarkan kapada orang-orang miskin.

  23. Maka bĕrbĕhagialah kiranja barang-siapa, jang tiada mĕnaroh sjak akan dakoe.

  24. Hata, satĕlah soedah kĕmbali oetoesan jang dari[iada Jahja itoe, dimoelailah Isa bĕrkata poela kapada orang banjak akan hal Jahja, katania: Apakah jang tĕlah kamoe pĕrgi mĕlihat dipadangbĕlantara itoe? sabatang boeloehkah jang digontjangkan olih angin?

  25. Lagi apakah jang telah kamoe pĕrgi mĕlihat: Sa'orang jang mĕmakai pakaijan haloeskah? Bahwa sasoenggoehnja orang jang bĕrpakaijan moelia-moelia sĕrta jang hidoep dĕngan lĕdzatnja, ija-itoe adalah dalam astaria radja,

  26. Dan lagi apakah jang tĕlah kamoe pĕrgi mĕlihat? Sa'orang nabikah? Behkan, akoe bĕrkata kapadamoe, ijalah tĕrlebih daripada sa'orang nabi,

  27. Karĕna inilah dia, jang tĕrsoerat akan halnja dĕmikian : Sasoenggoehnja akoe mĕnjoeroehkan oetoesankoe dihadapanmoe, jang akan mĕnjadiakan djalanmoe dihadapan moe.

  28. Maka akoe berkata kapadamoe, bahwa di-antara sĕgala orang, jang tĕlah diperanakkan oHh perampoean, sa'orang djoea pon tiada jang lĕbih bĕsar nabi daripada Jahja Pĕmbaptisa; akan tĕtapi barang-siapa jang tĕrkĕtjil dalam karadjaan Allah, ijalah bĕsar daripada dia.

  29. Adapon orang banjak dan orang pĕmoengoet tjoekai pon tĕlah mĕnĕngar akan pĕrkataannja dan dibĕnarkannja Allah, karena mareka-itoe dibaptisakan dĕngan baptisan Jahja itoe;

  30. Tĕtapi orang Farisi dan chatib tĕlah mĕrisia-siakan maksoed Allah bagai dirinja, sĕbab mareka-itoe tiada dibaptisakan olihnja.

  31. Maka kata Toehan: Dĕngan apa garangan bolih koe-oepamakan orang zaman ini, dan dĕngan apa mareka-itoe disamakan ?

  32. Bahwa adalah mareka-itoe sapĕrti sĕgala boedak jang doedoek dipasar dan jang bersĕroe sa'orang kapada sa'orang, katanja: Bahwa karni telah menijoepkan kamoe soeling, maka tiada djoega kamoe mĕnari; kami tĕlah meratap bĕrbidji sabak akan kamoe, maka tiada djoega kamoe mĕnangis.

  33. Karĕna Jahja Pĕmbaptisa tĕlah datang dĕngan tiada makan roti ataw minoem ajar-anggoer, maka katamoe : Bahwa ija dirasoek sjaitan.

  34. Maka Anak-manoesia datang dĕngan makan-minoem, laloe katamoe: Tengok, inilah sa'orang gĕloedjoeh dan pĕminoem ajaranggoer dan snhbat orang pĕmoengoet tjoekai dan orang bĕrdosa?

  35. Tĕtapi boedi telah dibĕnarkan olih sĕgala anak-anaknja.

  36. Maka adalah sa'orang orang Farisi mĕmpersilakan Isa datang makan sahidangan dĕngan dia. Maka Isa pon masoeklah kadalam roemah orang Farisi itoe laloe doedoek makan.

  37. Maka sasoenggoehnja adalah sa'orang pĕrampoean anoe dalam nĕgari itoe djoega, ija-itoe sa'orang orang bĕrdosa, serta dikĕtahoeinja akan hal Isa ada doednek makan dalam roernah orang Farisi itoe, maka dibawanja akan saboewah sĕrahi poealam bĕrisi minjak baoebaoewan ;

  38. Maka bĕrdirilah ija dibelakang kaki Isa samhil menangis sĕrta dimoelainja membasoehkan kaki Isa dengan ajar-matanja dan disapoenja dĕngan ramboetnja, sĕrta ditjioemnja kakinja sĕraja diboeboehnja miniak baoe-baoewan.

  39. Apabila hal itoe dilihat olih orang Farisi , jang mendjamoe dia, maka berkatalah ija dalam hatinja, katanja: Bahwa orang ini, djikalau kiranja nabi adanja, nistjaja dikĕtahoeinja siapa dan apa matjam pĕi-ampoean ini, jang mĕndjamah akandia, karĕna pĕrampoean ini orang bĕrdosa.   40. Maka sahoet Isa kapadanja, katanja: Hai Simon! adalah soeatoe fasal , jang hĕndak koekatakan kapadamoe. Maka sahoet Simon : ja Toewan, katakanlah dia.

  41. Laloe kata Isa: Bahwa pada sa'orang toewan anoe adalah doewa orang jang bĕrhoetang, sa'orang bĕrlioetang lima ratoes dinar, sa'orang lima poeloeh.

  42. Maka sĕbab soeatoepon tiada pada mareka-itoe akan pembajarnja, maka di-ampoeninjalah kadoewanja. Maka sakarang katakanlah kapadakoe dalam kadoewa orang itoe mana jang akan mengasihi lĕbih akandia?

  43. Maka sahoet Simon, katanja: Pada kapikirankoe orang djoega jang lĕbih di-ampoeninja. Maka kata Jsa kapadanja: Bĕnarlah sangkamoe ini.

  44. Laloe bĕrpaUnglah ija kapada pĕrarapoean itoe sambil katanja kapada Simon : Adakah engkaii mĕlihat pĕrampoean ini? Bahwa akoe tĕlah masoek kadalam roemahmoe, maka tiada engkau membĕrikan ajar akan pĕmbasoeh kakikoe, tĕtapi orang ini mĕmbasoehkan kakikoe dengan ajarmatanja dan disapoekarmja dengan ramboetnja;

  45. Bahwa ĕngkau tiada mĕntjijoem akoe, tĕtapi pĕrampoean ini samĕndjak akoe datang tiada ija bĕrhĕnti daripada mentjioem kakikoe;

  46. Pada kapalakoe tiada ĕngkau boeboeh mirijak ; tetapi pada kakikoe djoega soedah diboeboeh mirijak baoe-baoewan olih pĕrampoean ini.

  47. Sĕbab itoe katakoe kapadamoe: Bahwa sĕgala dosanja jang banjak itoe tĕlah di-ampoeni, karĕna ija mĕnai^oh banjak kasih ; tĕtapi barang-siapa jang di-ampoeni sĕdikit, ijapon mĕiiaroh kasih sĕdikit.

  48. Laloe kata Isa kapada pĕi^ampoean itoe: Bahwa dosamoe soedah di-ampoeni.

  49. Maka sĕgala orang jang makan sahidangan dĕngan Isa itoepon moelai bĕrkata-kata sama sendirinja dĕmikian: Siapa garangan orang ini maka dosa pon di-ampoeniiija?

  50. Maka kata Isa kapada pĕrampoean itoe: Bahwa imanmoe tĕlah mĕmĕliharakan dikau; poelanglah engkau dengan salamat.

Fasal VIII.


  Maka sakali peristewa kĕmoedian daripada itoe berdjalaniah Isa bĕrkoeliling dalam segala negari dan doesoen itoe, sambil mĕngadjar orang dan mĕmasjhoerkan indjil karadjaan Allah; maka kadoewa-bĕlas orang moeridnja pon adalah sĕrtanja.

  2. Dan lagi bĕberapa orang pĕrampoean , jang tĕlah semboeh daripada dirasoek sjaitan dan daripada pĕlĕbagai pĕnjakitnja, ija-itoe Mĕiiam , jang tĕrsĕboet Magdalena , daripadanja djoega tĕlah kaloewar toedjoeh orang sjaitan ,

  3. Dan Johanna, istĕri Choeza, djoeroe-koentji radja Herodis, dan Soesanna, dan lagi banjak orang lain, jang bĕrchidmat kapadanja daripada harta-bendanja.

  4. Maka apabila bĕrkaroemoen banjak orang, jang tĕlah datang kapadanja daripada sĕgala negari, maka bĕrkatalah Isa dĕngan soeatoe pĕroepamaan :

  5. Bahwa kaloewarlah sa'orang pĕnaboer hendak mĕnaboer bĕnihnja ; maka dalam ija mĕnaboer itoe adalah satengah djatoh pada tĕpi djalan, laloe tĕrpidjak-pidjak dan (iimakan habis olih sĕgala boeroeng dari oedara

  6. Dan satengah djatoh pada batoe laloe toemboeh, tĕtapi lajoelah ija sĕbab tiada ajarnja.

  7. Dan satengah djatoh di-antara doeri-doeri; maka doeri-doeri itoepon toemboehlah bĕrsama-sama, laloe dilĕmaskannja bĕnih itoe.

  8. Dan satengah poela djatoh dalam tanah jang baik , maka ija-itoe toemboehlah laloe bĕrboewah saratoes ganda. Hata satelah dikatakannja ini maka bĕrsĕroelah Isa, katanja: Barang-siapa jang bĕrtĕlinga akan mĕnĕngar, hendaklah didĕngarnja.

  9. Maka moerid-moeridnja bĕrtanjakan dia, katanja: Apakah ĕrtinja peroepamaan ini?

  10. Maka kata Isa: Kapada kamoe djoega tĕlah dikaroeniakan mĕngĕtahoei rahasia karadjaan Allah, tĕtapi kapada orang lain itoe akoe mĕngatakan pĕroepamaan, soepaja dalam melihat djangan mareka-itoe nampak dan dalam mĕnĕngar pon djangan mĕngĕrti.

  11. Maka akan pĕroepamaan itoe inilah ĕrtinja: Adapon bĕnih itoe, ija-itoelah firman Allah.

  12. Dan jang ditepi djalan itoe, ija-itoe orang jang menĕngarnja, kĕmoedian datanglah iblis mĕngambil pĕrkataan itoe dari dalam hatinja, soepaja djangan marekaitoe pĕrtjaja dan mendjadi salamat.

  13. Maka jang di-atas batoe itoe, ija-itoelah orang apabila ija mĕnengar, ditĕrimanja pĕrkataan itoe dĕngan soeka-tjita hatinja, maka tiada mareka-itoe bĕrakar, mĕlainkan pĕrtjaja mareka-itoe semantara sĕhadja, dan pada masa pĕrtjobaan oendoerlah mareka-itoe.

  14. Maka jang tĕlah djatoh diantara doeri-doeri itoe, ija-itoelah orang jang mĕnĕngar, laloe pĕrgi, maka mareka-itoe dilĕmaskan ohh sĕgala kasoesahan dan kakajaan dan kasoekaan doenia ini, maka tiada sampai ija bĕrboewah.

  15. Maka jang ditanah jang baik itoe, ija-itoelah orang, apabila ija mĕnĕngar pĕrkataan itoe, ditarohnja dalam hati jang toeloes dan baik, maka bĕrboewahlah ija sĕlaloe.

  16. Bahwa sa'orang pon tiada, apabila ija mĕmasang dijan, laloe ditoedoenginja dĕngan soeatoe bekas ataw ditarohnja dibawah pĕntas, mĕlainkan dilĕtakkannja diatas kaki-dijan djoega , soepaja orang jang masoek boUh mĕlihat tĕrangnja.

  17. Karĕna soeatoepon tiada rahasia, jang tiada akan dinjatakan, ataw barang pĕrkara jang tĕrsĕmboeni jang tiada akan dikĕtahoei dan termasjhoer adanja.

  18. Maka sebab itoe ingatlah baik-baik bagaimana kamoe dĕngar, karĕna barang-siapa jangada padanja, kapadanja pon akan diberi; dan daripada barang-siapa jang tiada padanja, akan di-ambil kĕlak, djikalau barang jang disangkakannja ada padanja sakalipon.

  19. Kĕmoedian datanglah kapada Isa iboenja dan saoedara-saoedaranja, tĕtapi tiada bolih mareka-itoe mĕnghampiri dia olih sĕbab orang t)aniak itoe.

  20. Maka dibĕri tahoe oranglah kapada Isa, katanja: Bahwa iboemoe dĕngan segala saoedaramoe ada bĕrdiri diloewar hendak bĕrdjoempa dengan dikau.

  21. Tĕtapi sahoetnja kapada mareka-itoe, katanja: Bahwa iboekoe dan saoedarakoe inilah , jang mĕnĕngar akan firman AUah sĕrta jang mĕnoeroet akan dia.

  22. Maka pada sakali pĕristewa, pada soeatoe hari itoe masoeklah Isa kadalam saboewah perahoe sĕrta dĕtigan moerid-moeridnja, maka katanja kapada mareka-itoe: Mari kita mĕnjabĕrang kasabĕlah sana tasik ini. Hata mareka-itoe pon bĕrlajarlah.

  23. Maka tĕngah mareka-itoe bĕrlajar tertidoerlah Isa; maka toeroenlah soeatoe riboet pada tasik itoe dan perahoe itoepon pĕnoehlah dĕngan ajar, hampir akan binasa.

  24. Maka datanglah mareka-itoe mĕndapatkan Isa sĕrta dibangoenkannja, katanja: ja Goeroe, Goeroe! bahwa binasalah kami. Maka satĕlah ija bangoen ditĕgornja akan angin dan gĕloembang itoe, laloe bĕrhĕntilah sĕrta mendjadi tedoeh.

  25. Maka katanja kapada mareka-itoe: Dimana imanmoe? Maka hairanlah mareka-itoe serta dengan katakoetannja kata sa'orang kapada sa'orang: Siapa garangan orang ini, maka angin dan ajar pon dipĕrentahkannja, laloe ija-itoe menoeroet pĕrentahnja?

  26. Maka berlajarlah mareka-itoe kanĕgari orang Gadara, ija-itoe bĕrsabĕrangan dĕngan Galilea.

  27. Satĕlah iia naik kadarat maka bĕrtĕmoelah dĕngan dia sa'orang anoe dari nĕgari itoe, jang dirasoek sjaitan soedah lama, maka tiada ija bĕrkain dan tiada diam dalam barang roemah , mĕlainkan dalam koeboer-koeboer sĕhadja.

  28. I)ĕmi dilihatnja Isa maka bĕrtareaklah ija sangat, laloe rebah dihadapannja sambil bĕrsĕroe dĕngan njaring soearanja, katanja: Apakah perkarakoe dĕngan dikau, hai Isa Anak Allah taala? Bahwa pintakoe kapadamoe, djangan akoe kausangsarakan.

  29. Maka ija-itoe sĕbab telah disoeroehkan Isa sjaitan itoe kaloewar daripada orang itoe. Karĕna lamalah soedah sjaitan itoe mĕrasoek dia, maka dirantai dan dipasoeng oranglah akandia, hĕndak mĕnaroh akandia, tĕtapi dipoetoeskannja sĕgala ikatannja, dan dilarikan olih sjaitan akan dia kagoeron.

  30. Maka olih Isa ditanja akandia, katanja: Siapakah namamoe? Maka sahoetnja: Legio; karĕna banjaklah sĕgala sjaitan jang mĕrasoek dia.

  31. Maka olih sĕgala sjaitan itoe dipinta kapadanja, djangan kiranja disoeroehkannja mareka-itoe masoek kadalam loeboek.

  32. Maka adalah disana sakawan babi banjak mĕntjehari makan diatas boekit, maka dipinta olih sjaitan itoe, soepaja dibiarkannja mareka-itoe masoek kadalamnja. Maka dibiarkannjalah.

  33. Maka segala sjaitan itoepon kaloewarlah daripada orang itoe, laloe masoek kadalam babi itoe, maka babi sakawan itoe pon tĕrdjoenlah dari atas tempat tjoeram kadalam tasik laloe mati lĕmas.

  34. Dĕmi dilihat olih sĕgala gombalanja akan perkara jang telah djadi itoe, maka larilah marekaitoe pĕrgi membĕri tahoe hal ini kadalam nĕgari dan didesa pon.

  35. Satĕlah itoe maka kaloewarlah sĕgala orang itoe, hendak mĕlihat pĕrkara jang tĕlah djadi itoe, laloe datanglah mareka-itoe kapada Isa, didapatinja akan orang jang soedah kaloewar sjaitan daripadanja itoe ada doedoek pada kaki Isa dĕngan bĕrpakaijan dan bĕtoel ingatannja; maka marekaitoe sakalian pon kadatangan takoet.

  36. Lagipon sĕgala orang, jang tĕlah mĕlihat perkara itoe, mĕntjaritĕrakan kapada mareka-itoe bagaimana orang jang dirasoek itoe tĕlah djadi sĕmboeh.

  37. Maka sĕgala orang jang dari djadjahan nĕgari Gadara itoepon mĕminta kapada Isa, soepaja ija oendoer daripada mareka-itoe; karĕna mareka-itoe sakalian tĕlah kadatangan takoet jang bĕsar; maka Isa pon toeroenlah kapĕrahoe laloe balik kĕmbali.

  38. Adapon orang jang soedah kaloewar sjaitan daripadanja itoe mĕminta kapada Isa soepaja bolih ija tinggal sĕrtanja, tĕtapi disoeroehkan olih Isa akan dia pĕrgi, katanja:

  39. Poelanglah ĕngkau karoe mahmoe sĕndiri, tjaritĕrakanlah hal pĕrkara besar, jang tĕlah diboewat Allah kapadamoe. Maka orang itoepon pĕrgilah mĕmbĕri tahoe sakalian orang isi negari itoe hal pĕrkara bĕsar, jang tĕlah diboewat Isa kapadanja.

  40. Hata, satelah Isa soedah bahk, maka disamboet olih orang banjak akandia, karĕna marekaitoe sakalian ada menantikan dia.

  41. Maka sasoenggoehnja datanglah sa'orang jang bernama Jairoes, ija-itoe sa'orang penghoeloe masdjid, maka mĕnjĕmbahlah ija pada kaki Isa serta mĕininta kapadanja, soepaja ija datang karoemahnja;

  42. Karĕna adalah padanja sa'orang anaknja pĕrampoean toenggal sĕhadja, kira-kira doewa-belas tahoen oĕmoernja, maka ija-itoe tĕrbaring hĕndak mati. Maka sĕmantara Isa bĕrdjalan orang banjak pon mĕndĕsakkan dia.

  43. Maka ada sa'orang pĕrampoean jang sakit toempah-toempah darah tĕlah doewa-bĕlas tahoen lamanja, dan soedah dibĕlandjakannja sĕgala hartanja kapada tabib-tabib, tĕtapi sa'orang djoea pon tiada jang dapat mĕnjemboehkan dia.

  44. Maka datanglah ija dibĕlakang Jsa, laloe didjamahnja kĕlim djoebahnja, maka sakoetika itoe djoega tjoetjoeran darahnja pon bĕrhĕntilah.

  45. Maka kata Isa: Siapa jang tĕlah mĕndjamah akoe? Maka apabila sakaliannja bersangkal, kata Petroes dan sĕgala mareka jang dĕngan dia itoe: Ja Goeroe, bahwa orang banjak djoega ada mĕnghempet dan mendesakkan dikau, maka bagaimana katamoe: Siapa tĕiah mĕndjamah akoe?

  46. Maka kata Isa: Ada orang jang tĕlah mĕndjamah akoe, karĕna akoe mĕrasai adalah chasiat kaloewar daripadakoe.

  47. Dĕmi dilihat olih pĕrampoean itoe bahwa tiada bolih disĕmboenikannja, maka datanglah ija dĕngan gĕntar sĕrta soedjoed dihada[)an Isa sambil di-akoenja kapadanja dihadapan orang banjak itoe apa sĕbabnja tĕlah didjamahnja akan dia dan bagaimana ija telah sĕmboeh dengan sakoetika itoe djoega.

  48. Maka kata Isa kapada pĕrampoean itoe: Hai anakkoe! pertĕtapkanlah hatimoe; bahwa imanmoe tĕlah mĕnjĕmboehkan dikau; poelangiah dengan salamat.

  49. Maka tĕngah Ija bĕrkata dĕmikian datanslah sa'orang daripada roemah pĕnghoeloe masdjid itoe, mĕngatakan: Anakmoe soedah mati; djangan soesahkan Goeroe.

  50. 'Tĕtapi serta terdengar Isa akan kata ini maka disahoetnja akandia, katanja: Djangan takoet; pĕrtjaja djoega, maka ijapon akan tĕrpĕlihara.

  51. Hata tatkala Isa masoek kadalam roemah itoe maka tiada dibĕrinja sa'orang djoea pon toeroet, mĕlainkan Petroes dan Jakoeb dan Jahja dan iboe-bapa boedak perampoean itoe.

  52. Maka orang sakalian pon mĕnangislah dan mĕratapi dia, tĕtapi kata Isa: Djangan lcamoe mĕnangis; boekan ija mati, mĕlainkan tidoer.

  53. Maka ditĕrtawakanlah olih mareka-itoe akandia, karena tahoelah mareka-itoe bahwa boedak itoe soedah mati.

  54. Maka satĕlah dihalaukan Isa mareka-itoe sakalian kaloewar, dipĕgangnja tangan boedak itoe sĕrta dipanggilnja, katanja: Hai dajang, bangoenlah!

  55. Maka bĕrsoemangatlah ija poela laloe bangoen dengan sigĕranja; maka Isa pon menjoeroeh mĕmbĕri makan akandia.

  56. Maka tĕrtjĕngang-tjĕnganglah iboe-bapanja; laloe dipĕsan olih Isa kapada mareka-itoe djangan dikatakannja pĕrkara jang telah djadi itoe kapada sa'orang djoea pon.

Fasal IX.


BĕRMOELA, maka olih Isa pon dipan^gil kadoewa-belas moeridnja bĕrhimpoen, laloe dibĕrikannja koewat-koewasa atas segala sjaitan dan akan mĕnjĕmboehkan sĕgala pĕnjakit.

  2 . Makadisoeroehkannja marekaitoe mĕmasjhoerkan karadjaan Allah dan mĕnjĕmboehkan orang sakit.

  3 . Katanja kapada mareka-itoe: Djangan kamoe bawa apa-apa kapada pĕrdjalananmoe, djangan toengkat ataw poendi-poendi, djangan roti ataw oewang dan pada sa'orang pon djangan ada doewa hĕlai badjoe.

  4 . Maka barang roemah kamoe masoek. tinggallah disana dan berdjalan dari sana poela.

  5 . Maka barang-siapa jang tiada mĕnjamboet kamoe, hĕndaklah apabila kamoe kaloewar dari nĕgari itoe kamoe kebaskan haboe jang lĕkat pada kakimoe djoega akan mĕndjadi soeatoe kasaksian atas mareka-itoe.

  6 . Hata maka mareka-itoepon bĕrdjalanlah bĕridar-idar dalam sĕgaia doesoen sambil memasjhoerkan indjil dan mĕnjĕmboehkan orang dimana-mana.

  7 . Adapon chabar sĕgala pĕrkara jang dipĕrboewat Isa itoe kadengaranlah kapada Herodis , radja sapĕrĕmpat nĕgari, maka bimbanglah hatinja , karena bĕberapa orang mĕngatakan Jahja itoe tĕlah bangkit dari antara orang mati;

  8 . Dan kata satengah orang, bahwa Elia telah datang; dan kata orang lain, adalah sa'orang daripada sĕgala nabi jang dĕhoeloe-dĕhoeloe itoe tĕlah bangkit poela.

  9 . Maka titah radja Herodis: Bahwa Jahja itoe telah koepantjong kapalanja; siapa garangan ini jang koe-dĕngar pĕrkara jang dĕmikian akan halnja? Hata maka ditjĕhari baginda djalan hĕndak mĕlihat dia.

  10. Kalakian apabila baliklah sĕgala rasoel itoe, ditjaritĕrakannjalah kapada Isa barang jang tĕlah dipĕrboewatnja samoeanja. Maka olih Isa dibawa akan marekaitoe kapada soeatoe tĕmpat jang soenji, dekat nĕgari jang bernama Baitsaida.

  11. Sĕrta dikĕtahoei orang baniak akan hal ini , di-ikoetnjalah akandia, laloe olih Isa ditĕrima akan mareka-itoe sĕtta ijapon bĕrkata-kata kapada mareka-itoe akan hal karadjaan Allah dan disemboehkannja mana jang patoet disĕmboehkan.

  12. Maka hari pon hampirlah akan malam , maka kadoewabelas moeridnja pon datang sĕrta katanja kapadanja; Lĕpaskanlah kiianja orang banjak ini pĕrgi, soepaja bolih mareka-itoe masoek kadalam kampoeng dan doesoen jang koeliling, akan meminta toempangan dan mĕndapat makanan, karĕna adalah kita disini pada tempat jang soenji.

  13. Tĕtapi kata Isa kapada mareka-itoe: Kamoe djoep:a berilah makan kapadanja. Maka sahoet moerid-moeridnja : Pada kami tiada lĕbih daripada roti lima kĕtoel dan ikan doewa ekoer; mĕlainkan kami pĕrgi mĕmbĕli makanan akan orang banjak ini.

  14. Karĕna adalah kira-kira lima riboe orang laki-laki. Maka kata Isa kapada moerid-moeridnja: Soeroehiah mareka-itoe doedoek ber^ kĕloempoek-kĕloempoek lima poeloeh orang sakeloempoek.

  15. Maka olih moerid-moeridnja pon diboewat demikian , disoeroehnja doedoek mareka-itoe sakallan.

  16. Satĕlah itoe maka di-ambil olih Isa akan roti lima kĕtoel dan ikan doewa ekoer itoe, serta ija mĕnĕngadah kalangit dengan mengoetjap sjoekoer, laloe dipĕtjahpĕtjahkannja, dibĕrikannja kapada sĕgala moeridnja, soepaja marekaitoe mĕlĕtakkan dia dihadapan orang banjak itoe.

  17. Maka mareka-itoe sakalian pon makanlah sampai kĕnnjang, laloe di-angkat sĕgala sisa-sisa mareka-itoe doewa-bĕlas bakoel pĕnoeh.

  18. Hata pada sakali pĕristewa tatkala Isa bĕrasing dan tĕngah mĕminta-doa, dan moerid-moeridnja pon adalah sertanja, maka ditanjain ja akan mareka-itoe , katanja: Adapon orang banjak itoe mĕngatakan siapa akoe ini?

  19. Maka sahoet mareka-itoe , katanja: Jahja Pembaptisa; dan kata satĕngah: Elia; dan kata jang lain poela: bahwa salah sa'orang daripada sĕgala nabi jang dehoeloedĕhoeloe itoe tĕlah bangkit poela.

  20. Maka katanja kapada mareka-itoe : Tetapi kamoe ini, kamoe mĕngatakan siapa akoe ini? Laloe sahoet Petroes, katanja: Almasih jang daripada Allah!

  21. Maka Isa pon mengingatkan mareka-itoe baik-baik serta pesannja djangan dikatakannja ini kapada sa'orang djoea pon ;

  22. Sĕrta katanja : Adapon Anakmanoesia itoe tadapat tiada ija akan mĕrasai banjak sangsara, dan ijapon akan ditoelak olih sĕgala toewa-toewa dan penghoeloe-pĕnghoeloe imam dan sĕgala chatib, dan ijapon akan diboenoeh sĕrta dibangoenkan poela pada harijang katiga.

  23. Dan lagi katanja kapada mareka-itoe sakalian: Barangsiapa jang hĕndak mĕngikoet akoe, hĕndaklah ija mĕnjangkal akan dirinja dan mĕngangkat palangnja saharihari, sĕrta mengikoet akoe;

  24. Karĕna barang-siapa jang hĕndak mĕmĕUharakan njawanja itoe akan kahilangan dia; tĕtapi barang-siapa jang kahilangan njawanja olih sĕbab akoe, maka ijapon akan mĕmeliharakan dia.

  25. Maka apakah goenanja kapada orang, djikalau kiranja ija mĕndapat sĕgala doenia sakalipon, tĕtapi ija kahilangan ataw karoegian dirinja.

  26. Karĕna barang-siapa jang soedah maloe akandakoe dan akan pĕrkataankoe, maka akandia djoega Anak-manoesia pon maloe apabila iia datang kĕlak dengan kamoeliaannja dan dengan kamoeliaan Bapania dan sĕgala malaikat jang soetji pon sertanja.

  27. Tĕtapi akoe bĕrkata kapadamoe dengan sabĕnarnja , adalah orang bĕrdiri disini, jang tiada akan mĕrasai mati sabĕlom mareka-itoe mĕiihat karadjaan Allah.

  28. Hata pada sakali pĕristewa adalah kira-kira doelapan hari kĕmoedian daripada dikatakannja itoe, maka dibawanja sertanja akan Petroes dan Jahja dan Jakoeb, laloe naiklah ija ka-atas saboewah goenoeng hĕndak mĕminta-doa.

  29. Maka sĕmantara ija mĕmintadoa itoe berobahlah roepa moekanja dan pakaijannja pon poetihlah gilang-goemilang.

  30. Maka sasoenggoehnja adalah doewa orang berkata-kata dĕngan dia, ija-itoe nabi Moesa dan nabi Elia :

  31. Jang kalihatan dĕngan kamoeUaannja dan jang bĕrkata-kata akan hal kasoedahannja, jang akan digĕnapkannja diJcroezaiim.

  32. Tĕtapi Petroes dan orang jang sĕrtanja pon sangatlah mĕngantoek; maka apabila tĕrsĕdar mareka-itoe dilihatnja kamoeliaannja dan doewa orang jang bĕrdiri dĕngan dia.   33. Satĕlah oendoer doewa orang itoe daripadanja, maka kata Petroes kapada Isa: ja Goeroe; baiklah kita ada disini: biailah kami pĕrboewatkan tiga boewah pondok , saboewah akan Toehan, saboewah akan Moesa dan saboewah akan Eiia. Maka dalam itoepon tiada ija tahoe apa jang dikatakannja.

  34. Maka sĕmantara ija bĕrkata dĕmikian , datanglali saboewah awan mĕngĕioeboengi mareka-itoe; maka katakoetanlah mareka-itoe samĕndjak ija masoek kadalam awan itoe,

  35. Maka dari dalam awan itoe kaloewarlah soeatoe boenji soeara, mĕngatakan: Bahwa inilah Anakkoe jang kĕkasih : dĕngarlah akandia.

  36. Satĕlah soedah boenji soewara itoe maka Isa pon tĕrdapat sa'orang-orang. Maka pada masa itoe diamlah mareka-itoe; soeatoe pon tiada ditjariterakannja kapada orang lain akan perkara jang tĕlah dilihatnja itoe.

  37. Maka pada kaĕsoekan harinja, satĕlah soedah toeroen mareka-itoe dari atas boekit, datanglah banjak orang mĕndapatkan Isa.

  38. Maka sasoenggoehnja sa'orang daripada orang banjak itoe bĕrsĕroe, katanja: Ja Goeroe, peminta sĕhaja, tilik apalah kiranja akan anak sĕhaja, karĕna ijalah anak toenggal djoega kapada sĕhaja.

  39. Maka sasoenggoehnja ada sa'orang sjaitan mĕrasoek dia, dan sakoenjoeng-koenjoeng bĕrtareaklah ija, dan dihĕmpas-hĕmpaskannja sahingga bĕrboehi moeloetnja, dan djarang ditinggalkannja, dan lagi dikoeroeskannja.

  40. Maka tĕlah sĕhaja minta kapada moerid-moeridmoe boewangkan dia kaloewar, tĕtapi tiada mareka-itoe dapat.

  41. Maka sahoet Isa, katanja: Hai bangsa jang tiada beriman dan jang tĕrbahk, bĕrapa lama lagi akoe sĕrta dĕngan kamoe, dan akoe sabarkan kamoe? Bawalah akan anakmoe itoe kamari.

  42. Maka dalam antara ija datang itoe direbahkan olih sjaitan itoe akandia, dan dihĕmpas-hĕmpaskannja, tĕtapi olih Isa di-goesarlah aican sjaitan itoe dan disĕmboehkarmja boedak itoe, laloe dibĕrikannja kĕmbali kapada bapanja.

  43. Maka mareka-itoe sakalian pon tĕrtjĕngang-tjĕnganglah, sĕbab dihhatnja koewasa Allah jang amat bĕsar itoe. Maka sĕmantara mareka-itoe sakalian hairan akan sĕgala pĕrkara, jang diboewat Isa, maka kata Isa kapada moeridmoeridnja:

  44. Hĕndaklah pĕrkataan ini masoek kadalam tĕlingamoe, ijaini: Bahwa Anak-manoesia akan disĕrahkan kĕlak katangan orang.

  45. Tĕtapi tiada mareka-itoe mĕngĕrti pĕrkataan ini, adalah ija-itoe tĕrlindoeng daripadanja,. sahingga tiada mareka-itoe mĕngĕrti dia, lagi takoetlah marekaitoe bĕrtanjakan dia akan perkataan itoe.

  46. Satĕlah itoe maka bĕrbangkitiah di-antaranja soeatoe pĕrbantahan daii hal siapa dalam mareka-itoe akan tĕrbesar.

  47. Maka dikĕtahoeilah olih Isa akan kapikiran jang daiam hati mareim-itoe, ialoe di-ambiinja akan sa'orang kanak-kanak, ditarohnja dĕkatnja,

  48. Sĕrta katanja kapada mareka-itoe: Barang-siapa jang akan mĕnjaraboet kanak-kanak bagini karĕna namakoe, ija-itoe mĕnjamboet akoe; dan barang-siapa jang mĕnjamboet akoe, ija-itoe mĕnjamboet Dia, jang telah mĕnjoeroehkan dakoe ; karĕna orang jang tĕrkĕtjil di-antara kamoe sakalian, ija-itoe akan mĕndjadi bĕsar.

  49. Maka sahoet Jahja, katanja: Ja Goeroe, bahwa tĕiah kami mĕlihat sa'orarig jang mĕmboewangkan sjaitan atas namamoe, maka karai larangkan dia, karĕna tiada ija mĕngikoet kita.

  50. Maka kata isa kapadanja: Djangan kamoe larangkan dia; karĕna orang jang tiada iawari kita ija-itoe kawan kita.

  51. Maka sakali pĕristewa tatkala hampirlaii genap hari jang patoet Isa dinaikkan, maka mĕrioedjoelah ija hendak pĕrgi kaJeroezalim.

  52. Maka disoeroehkannja orang dĕhoeloe; maka bĕrdjalanlah mareka-ini laloe masoek kadalam saboewah doesoen orang Samaritani, hĕndak mĕnjadiakan toempangan bagainja.

  53. Maka tiada diterima olih orang itoe akandia, karĕna ija bĕrdjalan mĕnoedjoe Jeroezalim.

  54. Maka dĕmi dilihat olih moerid-moeridnja, ija-itoe olih Jakoeb dan Jahja, akan hal jang

  55. dĕmikian, maka kata mareka-itoe: ja Toehan , maoekah ĕngkau kami soeroehkan api toeroen dari langit akan mĕnghangoeskan mareka-itoe, sĕbagaimana dĕhoeloe diboewat olih nabi Elia pon.

  56. Maka bĕrpalinglah Isa sĕrta digoesarnja akan mareka-itoe, katanja: Bahwa tiada kamoe tahoe akan hal bagaimana pĕrangaimoe;

  57. Karĕna Anak-manoesia datang boekannja hendak membinasakan njawa orang, mĕlainkan hĕndak memĕliharakan dia. Hata, maka mareka-itoe pon pĕrgilah kapada saboewah doesoen jang lain.

  58. Maka sakali pĕristewa tĕngah mareka-itoe bĕrdjalan, adalah sa'orang anoe berkata kapada Isa dĕmikian : Ja Toewan , sĕhaja hĕndak mĕngikoet toewan, barang kamana pon toewan pĕrgi.

  59. Maka kata isa kapadanja: Bahwa bagai sĕrigala ada lobang dan sĕgala oenggas jang di-oedara pon ada sarangnja, tetapi Anakmanoesia tiada bertĕmpat hĕndak mĕmbaringkan kapalanja.

  60. Maka kata Isa kapada sa'orang lain : Ikoetlah akoe. Maka kata orang itoe: Ja Toewan, biarlah hamba pĕrgi mĕngkoeboerkan bapa hamba dĕhoeloe.

  61. Maka kata Isa kapadanja: Biarlah orang mati mĕngkoeboerkan orangnja jang mati; mĕlainkan pĕrgilah ĕngkau mĕmasjhoerkan karadjaan Allah.

  62. Maka kata sa'orang lain poela: Ja Toewan, sĕhaja hendak mĕngikoet Toewan, tĕtapi biarlah sĕhaja pergi dĕhoeloe minta diri kapada orang isi roemah sĕhaja.

  63. Maka kata Isa kapadanja: Adapon akan orang jang mĕmboeboeh tangan pada tenggala, laloe mĕnolih , maka orang itoe tiada patoet akan karadjaan Allah.

Fasal X.


  Hata, kĕmoedian daripada itoe ditĕntoekan poela olih Toehan toedjoeh poeloeh orang lain, disoeroehkannja bĕrdoewa-doewa berdjalan dĕhoeloe daripadanja kapada tiap-tiap negari dan tĕmpat ija sĕndiri pon hendak kasana.

  2. Maka katanja kapada marekaitoe: Sasoenggoehnja pĕnjabitan itoe bĕsar adanja, tĕtapi orang mĕnjabit hanja sĕdikit; sĕbab itoe pintalah olihmoe kapada Toehan jang ĕmpoenja penjabitan, soepaja disoeroehkannja orang pĕnjabit kapada pĕrsabitannja.

  3. Pĕrgilah kamoe; bahwa-sanja akoe mĕnjoeroehkan kamoe saperti anak domba di-antara harimau.

  4. Djangan kamoe bawa akan poendi-poendi ataw bĕkal ataw kasoet, dan djangan bĕrsalamsalaman didjalan dĕngan barangsiapa pon baik.

  5. Maka djikalau kamoe masoek kadalam saboewah roemah , katakanlah dĕhoeloe: Salamatlah roemah ini.

  6. Maka djikalau kiranja adalah anak salamat dalamnja, nistjaja salamatmoe itoe akan seitanja, tĕtapi djikalau tiada, maka salammoe pon akan kĕmbali kapadamoe poela.

  7. Maka tinggallah kamoe diroemah itoe djoega, makan minoemlah barang jang disadjikan olih mareka-itoe, karena orang jang bĕkĕrdja patoet ija mendapat opahnja. Dan djangan kamoe pindah daripada saboewah roemah kapada saboewah roemah.

  8. Maka barang nĕgari kamoe masoek, sĕrta ditĕrimanja akan kamoe, makanlah barang jang disadjikan kapadamoe,

  9. Dan sĕmboehkanlah sĕgala orang sakit, jang ada disitoe, dan katakanlah kapada maieka-itoe : Bahwa karadjaan Allah tĕlah datang hampir kapadamoe.

  10. Tĕtapi kadalam barang nĕgari kamoe masoek, kalau kiranja tiada mareka-itoe mĕnĕrima akan kamoe, hĕndaklah kamoe kaloewar kapada loeroeng-loeroengnja dan katakanlah :

  11. Djikalau haboe negarimoe jang lĕkat pada kaki kami sakalipon kami kĕbaskan kapadamoe; akan tĕtapi hĕndaklah djoega dikĕtahoei olihmoe, bahwa karadjaan Allah itoe soedah datang hampir kapadamoe.

  12. Maka katakoe kapadamoe, bahwa pada hari itoe siksa nĕgari Sodom akan ringan daripada siksa nĕgari itoe.

  13. Karamlah bagaimoe, hai Chorazin ! karamlah bagaimoe, hai Baitsaida! karĕna djikalau kn-anja di-adakan dalam Tor dan Sidon moĕdjizat, jang tĕlah di-adakan didalammoe, nistjaja lamalah soedah mareka-itoe bertobat, sĕrta doedoek bĕrpakaikan kain karoeng dan haboe.

  14. Tĕtapi pada hari kiamat siksa nĕgari Tor dan Sidon itoe akan Tingan daripada siksamoe.

  15. Maka ĕngkau, hai Kapernaoem ! jang tĕlah ditinggikan sampai kalangit, engkau akan ditjampak kĕlak sampai kadalam naraka.

  16. Barang-siapa jang mĕnĕngar akan kamoe, ija-itoe mĕnĕrigar akan dakoe; dan barang-siapa jang mĕnoelak akan kamoe, ija-itoe mĕnoelak akan dakoe; danoiangjang mĕnoelak akan dakoe, ija-itoe mĕnoelak akan Dia, jang telah mĕnjoeroehkan dakoe.

  17. Hata, maka toedjoeh-poeloeh orang itoepon kembalilah dengan soeka-tjita hatinja, katanja : ja Toehan , djikalau sjaitan sakalipon taloklah ija kapada kamiolih sĕbab namamoe.

  18. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Bahwa tĕlah koelihat sjaitan itoe goegoer dari langit sapĕiii kilat lakoenja.

  19. Bahwa sasoenggoehnja akoe tĕlah mĕmbĕri koewasa kapadamoe akan mĕmidjak oelar dan kaladjĕngking, dan lagi di-atas sĕgala koewasa moesoeh pon, maka dalam soeatoĕpon tiada ija akan mĕnjakiti kamoe.

  20. Tĕtapi djangan hatimoe bĕrsoeka-tjita sebab sĕgala sjaitan itoe talok kapadamoe, mĕlainkan hoebaja-hoebaja hendaklah hatimoe bĕrsoeka-tjita, sĕbab namamoe tĕlah tĕrsoerat dalam sorga.

  21. Maka pada koetika itoe Isa pon bĕi'soeka-tjita hatinja, katanja: Bahwa mengoetjap sjoekoerlah akoe kapadamoe, ja Bapa, Toehannja langit dan boemi, sebab segala pĕrkara ini tĕlah kausemboenikan daripada orang jang pandai dan bidjaksana, dan tĕlah kaunjatakan dia kapada kanak-kanak; ,ja Bapa, karĕna dĕmikianlah karidlaanmoe.

  22. Bahwa sĕgala pĕrkara telah disĕrahkan kapadakoe olih Bapa koe, maka sa'orang pon tiada mĕngĕtahoei siapa jang Anak itoe, mĕlainkan Bapa djoega; dan siapa Bapa itoe, melainkan jang Anak itoe (lan kapada barang-siapa jang Anak itoe hĕndak mĕnjatakan dia.

  23. Maka Isa pon bĕrpalinglah kapada moerid-moeridnja , laloe katanja kapada mareka-itoe sĕndiri: I3ahwa salamatlah mata jang mĕlihat segala perkara, jang kamoe lihat itoe,

  24. Karĕna katakoe kapadamoe, bahwa banjaklah nabi dan radja tĕlah rindoe hendak melihatsegala pĕrkara jang kamoe lihat itoe, maka tiada djoega dapat dilihatnja, dan hĕndak menĕngar perkara jang kamoe dĕngar itoe, maka tiada djoega dapat didĕngarnja.

  25. Hata, maka tiba-tiba bangkitlah bĕrdiri sa'orang pandita torat, hĕndak mĕntjobai Isa, katanja: Ja Goeroe, apa garangan patoet sĕhaja perboewat, soepaja sĕhaja mĕmpoesakai hidoep jang kĕkal ?

  26. Maka kata Isa kapadanja: Apa jang tĕrsoerat dalam torat? bagaimana kau-batja?

  27. Maka sahoet orang itoe, katanja : Hĕndaklah kamoe mĕngasihi akan Toehan Allahmoe dĕngan sagĕnap hatimoe dan dĕngan sagenap djiwamoe dan dĕngan sakoewat-koewasamoe dan dĕngan sĕgala boedimoe; dan hĕndaklah kamoe mĕngasihi akan samamoe manoesia sapĕrti a, kan dirimoe sĕndiri.

  28. Maka kata Isa kapadanja: Bahwa sahoetmoe ini bĕtoel; boewatlah dĕmikian, maka ĕngkau akan salamat.

  29. Akan tĕtapi sebab orang itoe hĕndak mĕmbĕnarkan dirinja, maka katanja kapada Isa: Siapa garangan samakoe-manoesia itoe?

  30. Maka sahoet Isa, katanja: Bahwa sa'orang anoe toeroen dari Jeroezalim kaJericho, maka tĕrsĕrĕmpaklah ija dengan pĕnjamoen, dikoepaskannja pakaijannja, sĕrta dipaloenja akandia, laloe pergilah mareka-itoe, ditinggalkannja akandia saparo mati.

  31. Tiba-tiba maka toeroenlah sa'orang imam dari pada djalan itoe, maka tĕrlihatlah ija akan dia, tĕtapi laloelah ija dari hadapannja.

  32. Dĕmikian pon sa'orang Lewi, apabila sampailah ija katĕmpat itoe datanglah ijamenengok, satelah itoe maka laloelah ija dari hadapannja.

  33. Tĕtapi sa'orang orang Samaritani dalam perdjalanannja datanglah hampir kapada orang itoe, demi tĕrlihatlah ija akandia maka tĕrgĕraklah hatinja olih kasihan;

  34. Maka pergilah ija mĕndapatkan orang itoe, laloe dibebatnja sĕgala loekanja, diboeboehnja minjak dan ajar-anggoer, laloe dinaikkannja ka-atas kandaraannja sĕndiri, dibawanja akan dia katĕmpat pĕrsinggahan dan dipĕliharakannja.

  35. Maka pada kaĕsoekan harinja hĕndak berdjalan poela, dikaloewarkannja dinar doewa keping, dibĕrikannja kapada orang tĕmpat pĕrsinggahan itoe, sambil katanja kapadanja : Pĕliharakanlah dia baik-baik , barang bĕrapa kaubĕlandjakan lĕbih, apabila akoe datang kembali kĕlak koe-bajar kapadamoe.

  36. Maka sakarang pada sangkamoe dalam tiga orang ini mana jang sama-manoesia kapada orang jang tĕrsĕrĕmpak dĕngan pĕnjamoen itoe?

  37. Maka sahoetnja: Orang jang mĕnoendjoekkan kasihan kapadanja itoelah. Laloe kata Isa kapadanja: Pĕrgilah ĕngkau; boewatlah dĕmikian !

  38. Hata sakali pĕristewa tĕngah mareka-itoe bĕrdjalan, masoeklah Isa kadalam saboewah doesoen ; maka sa'orang pĕrampoewan , jang bĕinama Marta, menjamboet akandia karoemahnja.

  39. Maka adalah pada Marta itoe sa'orang saoedara pĕrampoewan , bĕrnama Mĕriam, ija-itoe datang doedoek dĕkat kaki Isa, hĕndak mĕnĕngarkan pĕrkataannja.

  40. Tĕtapi Marta itoe banjak pĕkĕrdjaannja dalam mĕlajani mareka-itoe, maka datanglah ija mĕndapatkan Isa sĕrta katanja: Ja Toewan , tiadakah toewan iadloeli saoedara sĕhaja ini membiarkan sĕhaja bĕkĕrdja sa'orangorang? sĕbab itoe, soeroehkanlah dia mĕmbantoe sĕhaja.

  41. Maka sahoet Isa kapadanja: Hai Marta, Marta, engkau ada choeatir dan bĕrsoesah-soesah akan hal ban jak pĕrkara ,

  42. Tĕtapi hanja satoe pĕrkara djoea jang pĕrloe, maka olih Meriam telah dipilih akan bĕhagian jang baik, jang tiada akan diambil daripadanja.

Fasal XI.


BĕRMOELA maka pada sakali pĕristewa adalah Jsa pada soeatoe tĕmpat sĕrta meminta-doa; satelah soedah maka kata sa'orang daripada sĕgala moeridnja kapadanja: Ja Toehan, adjarkanlah kiranja kamipon mĕminta-doa, sapĕrti jang tĕlah di-adjar olih Jahja akan moerid-moeridnja.

  2 . Maka kata Isa kapada mareka-itoe : Apabila kamoe memintadoa, katakanlah demikian : ja Bapa kami, jang ada di-sorga, dipĕrmoeliakanlah kiranja namamoe, datanglah kiranja karadjaanmoe; kahĕndakmoe beilakoelah kiranja di-atas boemi ini sapĕrti dalam sorga ;

  3 . Bĕrikanlah kami pada tiaptiap hari rĕzĕ.ki kami;

  4 . Dan ampoenilah dosa kami, karĕna kami pon mĕngampoeni sĕgala orang jang bersalah kapada kami, dan djangan bawa akan kami kadalam pĕrtjobaan, mĕlainkan lĕpaskanlah kami daripada jang djahat.

  5 . Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Siapa garangan daripadamoe ada sa'orang sohbat padanja, maka tĕngah malam pĕrgilah ija kapadanja, serta katanja: Hai sohbat, pindjamkanlah akoe kiranja roti barang tiga kĕtoel;

  6 . Karĕna sa'orang sohbatkoe dalam pĕrdjalanannja tĕlah singgah kapadakoe, maka soeatoepon tiada padakoe, jang bolih koehadapkan kapadanja.

  7 . Maka orang dari dalam akan mĕnjahoet, katanja: Djangan soesahkan akoe; sakarang pintoe soedah tĕrkoentji , dan segala anakanakkoe pon adalah dĕngan akoe ditĕmpat tidoer; maka tabolih akoe bangoen akan mĕmbĕrikan dia kapadamoe.

  8 . Bahwa-sanja akoe bĕrkata kapadamoe: Djikalau tiada ija bangoen akan mĕmbĕri kapadanja sĕbab ija sohbatnja sakalipon, maka sĕbab diringgik-ringgiknja akandia ijapon akan bangoen djoega dan mĕmbĕri akandia sabĕrapa banjak ija maoe pakai.

  9 . Maka sĕbab itoe katakoe kapadamoe : Pintalah , maka kapadamoe akan dibĕri ; tjeharilah , maka kamoe akan mĕndapat; kĕtoklah, maka akan kamoe diboekai kĕlak.

  10. Karĕna barang-siapa jang mĕminta, ijapon akan bĕrolih, dan jang mĕntjĕhari pon akan mĕndapat, dan akan orang jang mĕngĕtok pon akan diboekai kĕlak.

  11. Maka di-antara kamoe bapa mana garangan , djikalau anaknja minta roti, maka akan dibĕrikannja saboeah batoe kapadanja? ataw djikalau dipintanja ikan, akan dibĕrikar»nja oelar akan ganti ikan?

  12. Ataw djikaiau dipintanja sabidji telor, akan dibĕrikannja sa'ekoer kaladjengking?

  13. Maka djikalau kiranja kamoe jang djatiat pon tahoe mĕmbĕrikan barang jang baik kapada anakanakmoe, istimewa poela Bapamoe, jang ada disorga, akan mĕngaroeniakan RohoeMkoedoes kapada orang jang mĕminta kapadanja.

  14. Hata, maka Isa pon memboewangkan sa'orang sjaitan daii dalam sa'orang jang kĕloe, maka sasoenggoehnja satĕlah soedah kaloewar sjaitan itoe, bĕrkata-katalah orang kĕloe itoe dan orang banjak itoe pon hairanlah.

  15. Tĕtapi kata satĕngah mareka-itoe: Adapon ija memboewangkan sjaitan itoe, ija-itoe dengan koewasa Baalzĕboeb, penghoeloe sĕgala sjaitan djoega.

  16. Ada lain orang poela mentjobai Isa, sĕrta mĕminta kapadanja soeatoe tanda dari langit.

  17. Tĕtapi, sebab dikĕtahoeinja kapikiran mareka-itoe, maka katanja kapadanja: Bahwa tiap-tiap karadjaan jang bertjidĕra akan dirinja, ija-itoe akan binasa kĕlak, dan saboewah roemah jang bertjidĕra akan dirinja, ija-itoepon kĕlak akan roeboeh.

  18. Dĕmikian pon djikalau sjaitan bĕrtjidĕra akan dirinja, mana bolih kĕkal karadjaannja? karĕna kata kamoe bahwa akoe mĕmboewangkan sjaitan dengan koewasa Baalzĕboeb.

  19. Djikalau kiranja dĕngan koewasa Baalzĕboeb akoe memboewangkan sjaitan , maka dengan koewasa siapa garangan sĕgala anakmoe mĕmboewangkan dia? sĕbab itoe, mareka-itoe djoega akan mĕndjadi hakiminoe.

  20. Tĕtapi djikalau dĕrigan koewasa Allah akoe mĕmboewangkan sjaitan, maka tiada lagi sjak bahwa karadjaan Allah itoe soedah datang hampir kapadamoe.

  21. Djikalau sa'orang koewat, lagi bĕrsĕndjata, mĕnoenggoei roemah kampoiignja, maka hartanja pon akan salamat;

  22. Tĕtapi djikalau sa'orang jang lĕbih koewat daiipadanja mĕndatangi dia dan mĕngalahkan dia, nistjaja di-rampas orang itoe akan sĕgala alat sĕndjatanja, jang ija harap padanja, dan dibĕhagi-behaginja ranipasan itoe.

  23. Bahwa barang-siapa jang tiada dĕngan akoe, ija-itoe melawan akoe, dan orang jang tiada mĕnghimpoenkan dĕngan akoe, ija-itoe mĕntjĕrai-bĕraikan.

  24. Adapon satĕlah soedah sjaitan kaloewar daiipada sa'orang, maka didjalaninja sĕgala tempat jang kĕriiig, hĕridak mentjĕhari pĕrhĕntian, maka djikalau tiada dapat, laloe katanja: bahwa Akoe hĕndak kĕmbali karoemahkoe, tempat akoe soedah kaloewar itoe.

  25. Satĕlah datang maka didapatiiija akan tempat itoe tĕlah tĕrsapoe dan terhias.

  26. Laloe pergilah ija, dibawanja sĕrtanja akan sjaitan lain toedjoeh orang jang lĕbih djahat daripada ija sĕndiri, maka masoeklah mareka-itoe, laloe tinggal disana; adapon hal orang jang dĕmikian itoe kasoedahannja lĕbih djahat dari pada pĕrmoelaannja.

  27. Maka tĕngah Isa bĕrkatakata akan sĕgala pĕrkara ini, adalah sa'orang pĕrampoewan dari antara orang banjak itoe mĕnjaringkan soearanja serta katanja kapadanja: Salamatlah rahim jang tĕlah mĕngandoengkan dikau dan soesoe jang tĕlah kau-hisap itoe!

  28. Tĕtapi kata Isa: Sasoenggoehnja salamatlah sĕgala orang jang mĕnĕngar akan ririnan Allah sĕrta rnĕnaroh dia dalam hatinja.

  29. Maka sĕmantara bĕrkaroemoenlah orang banjak itoe, di moelai Isa bĕrkata dĕmikian : Adapon baiigsa ini, ija-itoe soeatoe bangsa jang djahat: bahwa mareka-itoe mĕminta soeatoe tanda, tĕtapi soeatoe tanda pon tiada akan dibĕrikan kapadanja, mĕlainkan tanda nabi Joenoes;

  30. Karĕna sapĕrti Joenoes tĕlah mĕndjadi soeatoe tanda bagai sĕgala orang Niniwĕ, demikian pon Anak-manoesia kĕlak mĕndjadi bagai bangsa ini.

  31. Bahwa pada hari kiamat pĕrmaisoeii dari sĕlatan itoe akan bangkit bĕrsama-sama dĕngan sĕgala orang bangsa ini, dan disalahkaimja mareka-itoe, karĕna ija pon tĕlah datang dari hoedjoeng boemi hĕndak menĕngar akan boedi Soiaiman, maka sasoenggoehnja jang lĕbih daripada Solannan itoe ada disiiii.

  32. Maka pada hari kiamat orang Niniwĕ akan bangkit bĕrsamasama dĕngan bangsa ini dan akan disalahkannja, karĕna mareka-itoe tĕlah bĕrtobat sĕbab pĕngadjaran Joenoes, maka sasoenggoehnja jang lĕbih daripada Joenoes pon ada disini.

  33. Maka sa'orang pon tiada, apabila ija mĕmasang dijan , ditarohnja akandia pada soeatoe' tĕmpat jang sĕmboeni ataw dibawah soekat, mĕlamkan di-atas kakidijan djoega, soepaja orang jang masoek bolih mĕlihat tĕrangnja.

  34. Adapon dijan toeboeh , ijaitoe mata; sĕbab itoe djikalau matamoe baik, maka sagenap toeboehmoe pon akan terang adanja; tĕtapi djikalau matamoe djahat, maka toeboehmoe pon akan kagĕlapan adanja.

  35. Sĕbab itoe djagalah baikbaik , soepaja tĕrang jang didalammoe itoe djangan djadi gĕlap.

  36. Sĕbab itoe djikaiau sagĕnap toeboehmoe terang, sĕdikit pon tiada jang gelap, nistjaja akan tĕranglah samowanja, saperti apabila dijan mĕnĕrangi ĕngkau dĕngan tjehajanja.

  37. Maka tĕngah Isa bĕrkata dĕmikian adalah sa'orang orang Farisi mempĕrsilakan dia datang makan kaioemahnja, maka ijapon masoeklah laloe doedoek makan.

  38. Maka hairanlah orang Farisi itoe apabila dilihatnja, tiada ija bĕrbasoeh dĕhoeloe daripada makan.

  39. Maka kata Toehan kapadanja: Hai kamoe, oraiig Farisi! bahwa kamoe mĕnjoetjikan loewarnja mangkok dan pinggan, tĕtapi dalammoe sĕridiri pon penoeh dĕrigan rampasan dan djahat.

  40. Hai orang bodoh ! boekankah ija, jang mĕndjadikan loewarnja itoe, tĕlah mendjadikan dalamnja pon.

  41. Tĕtapi sĕdĕkahkanlah barang jang didalamnja, maka sasoenggoehrija sakalian itoepon soetjilah bagaimoe.

  42. Tĕtapi karamlah bagaimoe, hai orang Farisi, karĕna kamoe mĕmpĕrsĕmbahkan dalam sapoeloeh asa daripada soelasih dan ingoe dan sĕgala sajoer-sajoeran, maka kamoe mĕlaloei kabĕnaran dan kasih akan Allah. Bahwa inilah patoet dipĕiboewat, dan jang lain itoe djangan ditinggalkan.

  43. Karamlah bagaimoe, hai orang Farisi, karĕna kamoe soeka akan kadoedoekan jang di-atas dalam masdjid dan bĕisalam-salaman dipasar.

  44. Karamlah bagaimoe, chatib dan orang Farisi, hai orang moenafik, karĕna adalah kamoe sapĕrti koeboer jang tiada kalihatan , maka orang jang berdjalan laloe dari-atasnja itoe tiada mĕngĕtahoei akandia.

  45. Hata, maka sahoet sa'orang pandita torat kapadarija: Hai Goeroe, dĕngan pĕikataan jang dĕmikian ĕngkau mĕnghinakan kami pon

  46. Maka kata Isa: Kai^amlah bagai kamoe djoega, hai panditapandita torat, kaiĕna kamoe mĕngĕnakan pada oraiig tanggoengan jang soekar ditanggoeng, maka kamoe sĕndiri tiada mendjamah akan tanggoengan itoe dĕngan djarimoe sabatang djoea.

  47. Karamlah bagaimoe, karĕna kamoe membaiki koeboer sĕgala nabi, maka nenek-mojangmoe tĕlah mĕmboenoeh dia.

  48. Dĕmikianlah kamoe mĕndjadi saksi, bahwa kamoe bĕrkenan akan pĕrboewatan nenekmojangmoe; karĕna sasoenggoehnja mareka-itoe jang tĕlah mĕmboenoeh segala nabi itoe, maka kamoe mĕmbaiki koeboernja!

  49. Maka sĕbab itoe tĕlah dikatakan olih hikmat Allah: Rahwa akoe almn mĕnjoeroehkan bĕbĕrapa nabi dan rasoel kapada mareka-itoe, maka satengah nabi dan rasoel itoe akan diboenoehnja ataw dihalaukannja;

  50. Soepaja kapada bangsa ini didawa darah sĕgala nabi, jang ditoempahkan daripada pĕrmoelaan doenia sampai sakarang.

  51. Ija-itoe daripada darah Habil sampai kapada darah Zakaria, jang dibinasakannja di-antara mĕdzbah dĕngan kaabah; maka sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa samowanja itoe akan didawa kapada bangsa ini.

  52. Karamlah bagaimoe, hai pandita-pandita torat, karĕna kamoe tĕlah mĕmbawa laloe akan anak-koentji pengetahoean itoe, bahwa kamoe sĕndiri tiada masoek, maka orang jang hendak masoek djoega kamoe tĕgahkan.

  53. Maka tĕngah Isa bĕrkatakata kapada mareka-itoe akan sĕgala pĕrkara ini, djadilah bahwa chatib dan orang Farisi itoepon moelai panas hati amat sangat, maka di-adjak-adjaknja Isa, soepaja ija berkata-kata akan hal banjak pĕrkara.

  54. Dan di-adang-adangnja akandia, hĕndak mĕnangkap barang sapatah kata jang kaloewar daripada moeloetrija, soepaja bolih ditoedoehnja akan Toehan.

Fasal XII.


Hata sĕmantara itoe, sĕdang bĕrkĕroemoenlah bĕbĕrapa riboe orang, sahingga pidjak-memidjaklah sa'orang akan sa'orang, maka moelailah Isa berkata-kata kapada moeridnja, katanja: Hoebaja-hoebaja djagalah dirimoe daripada ragi orang Farisi, ija-itoe dari pada poera-poera.

  2. Uahwa barang sasoeatoe djoea pon tiada jang tĕrtoetoep, mĕlainkan ija-itoe akan dinjatakan kĕlak; dan barang jang sĕmboeni pon kĕlak akan kĕtahoean djoega.

  3. Sĕbab itoe , barang jang tĕlah kamoe katakan dalam gĕlap, ija-itoe akan kadengaran dalam tĕrang, dan baraiig jang telah kamoe katakan pada tĕlinga dalam bilik pĕtidoeran, ija-itoe akan dibĕritakan dari atas soetoeh roemah.

  4. Maka katakoe kapadamoe, hai sĕgala sahabatkoe, djangan kamoe takoet akan orang jang mĕmboenoeh badan itoe , satĕlah itoe soeatoe djoea pon tiada boUh diboewatnja lagi.

  5. Maka akoe hĕndak mĕnjatakan kapadamoe akan siapa patoet kamoe takoet: ija-itoe takoetlah akandia, jang bĕrkoewasa, satĕlah soedah diboenoehnja, lagi dapat ija mĕmboewang kadalam naraka pon. Behkan , katakoe kapadamoe : Takoetlah akandia.

  6. Boekan lima ekoer boeroeng pipit didjoewal ĕmpat doewit? maka daripadanja sa'ekoer pon tiada diloepakan Allah.

  7. Djikalau sĕgala ramboet dikapalamoe sakahpon adalah dengan bilangannja. Maka sĕbab itoe djangan takoet, karĕna kamoe irii mĕlipoeti banjak boeroeng pipit.

  8 . Dan lagi katakoe kapadamoe: Barang-siapa jang mĕngakoe akan dakoe dihadapan orang, maka ija pon akan di-akoe olih Anak-manoesia dihadapan sĕgala malaikat Allah.

  9 . Akan tĕtapi barang-siapa jang mĕnjangkal akoe dihadapan orang, maka ijapon akan disangkal dihadapan sĕgala malaikat Allah.

  10. Maka barang-siapa jang mĕngatakan sasoeatoe akan Anakmanoesia, ija-itoe akan di-ampoeni, tĕtapi adap(in orang jang bĕrkata hoedjat akan RohoeMkoedoes, ijaitoe tiada akan di-ampoeni.

  11. Maka apabila kamoe dibawa oranglah kadalam masdjid ataw dihadapan hakim ataw pemĕrentah, djangan kamoe berpikir-pikir bagaimana ataw apa jang hĕndak kamoe sahoet dan apa jang hĕndak kamoe katakan.

  12. Karĕna pada koetika itoe Rohoe'lkoedoes djoega akan mĕngadjarkan kamoe barangjang patoet kamoe katakan.

  13. Hata, maka di-antara orang banjak itoe adalah sa'orang jang bĕrkata kapadanja demikian : ja Goeroe, soeroehlah saoedarakoe mĕmbĕhagi-bĕhagi poesaka dengan akoe.

  14. Tĕtapi kata Isa kapadanja: Hai ĕngkau, siapa mĕndjadikan akoe sa'orang hakim ataw pĕmbĕhagi harta di-antara kamoe?

  15. Laloe katanja kapada segala moeridnja: Ingatlah dan djagalah daripada kakikiran: karena boekan sĕbab kalempahannja maka bolih orang hidoep daripada hartanja.

  16. Maka dikatakannja soeatoe pĕroepamaan kapada mareka-itoe, katanja: Adapon tanah sa'orang kaja anoe tĕlah mĕngeloewarkan banjak hasil.

  17. Maka bĕrpikirlah ija dalam hatinja dĕmikian: Apakah jang hĕndak koepĕrboewat, sĕbab tiada akoe bĕrtĕmpat, jang bolih koehimpoenkan segala boewah-boewah hasilkoe ini dalamnja.

  18. Maka katanja: Bahwa inilah hĕndak koeboewat: akoe hĕndak mĕmbongkar sĕgala pĕloeboerkoe dan raĕmbangoenkan jang besar lagi, maka dalamnja akoe hĕndak mĕnghimpoenkan segala boewahboewah hasilkoe dan segala hartakoe ini.

  19. Maka akoe akan bĕrkata kapada djiwakoe dĕmikian : Hai djiwakoe! padamoe adalah baiijak harta bĕrtimboen-timboen, beberapa-bĕrapa tahoen lamanja pon bolih tjoekoep; sĕnangkanlah dirimoe, makan-minoemlah dan bĕrsoeka-tjitalah.

  20. Tĕtapi tirman Allah kapadanja: Hai ahmak! bahwa pada malam ini djoega njawamoe akan di-ambil daripadamoe; maka kapada siapa garangan akan poelang sĕgala barang-barang, jang tĕlah kau-sadiakan itoe?

  21. Dĕmikianlah pĕri hal orang jang mĕngoempoelkan harta bagai dirinja, maka tiada kaja ija dengan Allah.

  22. Maka kata Isa kapada moerid-moeridnja : Sebab itoe katakoe kapadamoe: djangan mĕnaroh choewatir akan hal kahidoepanmoe, apa jang hĕndak kamoe makan, ataw akan hal toeboehmoe, apa jang hĕndak kamoe pakai.

  23. Bahwa njawa itoe lĕbih daripada makanan, dan toeboeh itoe lĕbih daripada pakaijan.

  24. Timbangkanlah hal boeroeng gagak , bahwa tiada tahoe ija mĕnaboer benih ataw mĕnoewai, dan lagi tiada ija mĕnaroh goedang ataw pĕloeboer, maka Allah djoega mĕrigaroeniakan makanannja, maka bĕrapa garangan kamoe ini lĕbih daripada sĕgala oenggas itoe?

  25. Siapakab di-antara kamoe dĕngan choewatirnja bolih mĕnambahkan landjoet dĕmoernja dĕrigan barang sĕdikit djoea?

  26. Maka kalau tiada bolih kamoe mĕmboewat pĕrkara jang tĕrketjil sakahpon, mĕngapa maka kamoe mĕnaroh choewatir akan pĕrkara jang lain-lain?

  27. Timbangkanlah hal boenga bakoeng itoe bagaimana toemboehnja: tiada ija beroesaha dan tiada djoega ija mĕmiMtal; maka katakoe kapadamoe, djikalau Solaiman dengan segala kamoeliaannja sakalipon tiada tahoe ija bĕrpakaipakai sapĕrti satoe daripada segala boeriga itoe.

  28. Maka djikalau dĕmikian dihiasi Allah akan roempoet, jang pada hari ini lagi ditanah, dan pada esoek haii diboewang kadalam dapoer api, istimewa poela dikaroeniakarmja pakaijan kapadamoe, hai orarig jang koerang pĕrtjaja!

  29. Sĕbab itoe djangan kamoe choewatir akan barang jang hendak kamoe makan, ataw jang hĕndak kamoe minoem, dan djangan kamoe mengahĕndaki banjakbanjak,

  30. Karĕna sĕgala pĕrkara ini ditjĕhari olih bangsa doenia ini, maka Bapamoe tahoe djoega bahwa kamoe bĕrhadjat akan sĕgala perkara ini.

  31. Mĕlainkan tjĕharilah karadjaan Allah, maka sĕgala pĕrkara ini akan dilempahkan djoega kapadamoe.

  32. Djanganlah takoet. hai kawan kambing jang kĕtjil, karĕna adalah kasoekaan Bapamoe, mengaroeniakan karadjaan itoe kapadamoe.

  33. Djoewallah barang jang ada padamoe, berikanlah sĕdekah ; dan tarohlah bagaimoe poendi-poendi jang tiada akan boeroek, soeatoe harta dalam sorga, jang tiada berkoerangan , ditĕmpat tiada akan sampai pĕntjoeri ataw gĕgat mĕroesakkan dia.

  34. Karĕna barang dimana hartamoe, disana pon akan ada hatirnoe.

  35. Bahwa hĕndaklah pinggangmoe bĕrikat, dan dijanmoe pon bĕrnjala-njala;

  36. Dan lagi hĕndaklah kamoe sapĕrti orang jang mĕnantikan datang toewannja, apabila ija balik kĕlak daripada perdjamoean orang kawin, soepaja apabila ija datarig sĕrta mĕngĕtok pintoe, dĕngan sioĕranja boiih mareka-itoe mĕmboekai dia.

  37. Salamatlah sĕgala hamba itoe, apabila datang toewannja, maka didapatinja akan mareka-itoe bĕr-djaga: bahwa sasoenggoehnja akoe bĕikata kapadamoe, ijapon akan mĕngikat pinggangnja sĕndiri sĕrta mĕnjoeroeh mareka-itoe doedoek makan, laloe ijapon akan datang hampir dan melajani mareka-itoe.

  38. Maka djikalau ija datang pada waktoe djaga jang kadoewa, ataw jang katiga, sĕrta didapatirija akan mareka-itoe dĕmikian, maka salamatlah sĕgala hamba itoe adanja.

  39. Akan tĕtapi ketahoeilah olihmoe akan pĕrkara ini: djikalau kiranja orang jang empoenja roemah tĕlah mĕngetahoei akan waktoe jang mana pĕritjoer"i itoe hĕndak datang, nistjaja telah ija bĕrdjaga dan tiada dibiarkannja roemahnja ditĕtas.

  40. Sĕbab itoe hĕndaklah kamoe pon sadia; karena Anak-manoesia akan datang pada koetika jang tiada kamoe sangkakan.

  41. Satĕlah itoe maka kata Petroes kapadanja: Ja Toehan, ĕngkau mĕngatakan pĕroepamaan ini kapada kamikah, ataw kapada sakaUannja pon ?

  42. Maka kata Toehan: Siapakah djoeroe-koentji jang satiawan dan bidjaksana, jarig di-angkat olih toewannja akan kapala atas segala hambanja, soepaja ija mĕmbĕrikan biaja masing-masing marcka-itoe pada waktne jang patoet?

  43. Salamatlah kiranja hamba itoe apabila datang toewannja, maka didapatinja akandia berboewat dĕmikian.

  44. Maka dengan sabĕnar-bĕnarnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa toewannja akan mĕndjadikan dia lcapala atas sĕgala hartabĕndanja.

  45. Tĕtapi djikalau hamba itoe bĕrkata dalam hatinja dĕmikian: Bahwa toewan lambat datangnja; maka hamba itoepon moelai memoekoel segala hamba laki-laki dan pĕrampoean, sĕrta makan dan minoem sampai mabok:

  46. Kĕmoedian toewan jang ĕmpoenja hamba itoe akan datang kĕlak pada hari jang tiada disangkakannja, dan pada koetika jang tiada dikĕtahoeinja, maka ijapon akan mĕnjĕsah dia dan menĕntoekan bĕhagiannja dengan sĕgala orang chijanat.

  47. Adapon hamba, jang tĕlah mĕngĕtahoei akan kahĕndak toewannja dan tiada bĕrsijap dirinja, ataw bĕrboewat sapĕrti kahĕndak toewannja itoe, maka ija-itoe akan disĕsah dengan bĕbĕrapa-bĕrapa sĕbat.

  48. Tĕtapi orang jang tiada mĕngĕtahoei akan dia, dan tĕlah diboewatnja perkara jang patoet ija disĕsah , maka ija-itoe akan disĕsah dĕngan sĕdikit djoea. Maka barang-siapa jang banjak dikaroeniakan kapadanja, daiipadanja akan ditoentoet banjak djoega; dan barang-siapa jang banjak di-amanatkan kapadanja, maka daripadanja djoega akan ditoentoet terlĕbih banjak poela.

  49. Adapon akan akoe datang ini, hĕndak mĕloetarkan api diatas boemi; maka apatah kahĕndakkoe djikalau ija-itoe soedah bĕrnjala-njala?

  50. Tĕtapi tadapat tiada akoe dibaptisakan kĕlak dengan soeatoe baptisan, maka bagaimana kapitjikan akoe sampai ija-itoe digĕnapi.

  51. Kamoe sangkakan akoe datang ini mĕmbawa damaikah diatas boemi ? Bahwa katakoe kapadamoe: Boekan, mĕlainkan pertjidĕraan ;

  52. Karĕna moelai daripada sakarang ini dalam saboewah roemah lima orang akan bĕrtjidĕra, tiga mĕlawan doewa dan doewa mĕlawan tiga;

  53. Bahwa bapa akan bĕrtjidĕra dĕngan anaknja laki-Iaki, dan anak laki-laki' pon dengan bapanja, dan iboe dengan anaknja pĕrampoean dan anak-perampoean dĕngan iboenja, dan mĕntoewa pĕrampoean dengan minantoenja pĕrampoean, dan minantoe perampoean dĕngan mĕntoewanja pĕrampoean.

  54. Dan lagi poela kata Isa kapada orang banjak itoe: Apabila kamoe mĕlihat saboewah awan naik dari sabĕlah barat, maka sabĕntar djoega katamoe: Hĕndak ada hoedjan ; maka demikian pon djadilah.

  55. Maka apabila kamoe mĕlihat ada bĕrtijoep angin sĕlatan , maka katamoe: Bahwa akan ada panas; maka djadilah dĕmikian.

  56. Hai orang moenafik! bahwa kamoe bolih mendapat kanjataan roepa langit dan boemi, maka bagaimana tiada kamoe dapat kanjataan zaman ini?

  57. Mĕngapa akan hal dirimoe sĕndiri tiada kamoe memikirkan barang jang benar?

  58. Karĕna apabila ĕngkau bĕrsama-sama dĕngan seteroemoe pĕrgi mĕndapatkan hakim, sĕlagi ĕngkau didjalan, radjinkanlah dirimoe, soepaja terlepas ĕngkau daripadanja; asal djangan dibawanja akan dikau kapada hakim dan hakim itoe mĕnjĕrahkan dikau kapada pertanda, dan pertanda pon mĕntjampakkan dikau kadalam pĕndjara.

  59. Bahwa katakoe kapadamoe: Sakali-kali tiada bolih engkau kaloewar dari sitoe, sampai soedah ĕngkau membajar hoetangmoe sadoewit pon tiada boUh koerang adanja.

Fasal XIII.


BĕRMOELA, maka pada masaitoe datanglah bebĕrapa orang membĕri tahoe Isa ak*an hal darah orang GaUlea tĕlah ditjampoerkan olih Pilatoes dĕngan korban mareka-itoe.

  2. Maka sahoet Isa, katanja: Adakah kamoe sangkakan orang Galilea itoe lebih bĕsar dosanja daripada dosa sĕgala orang Gahlea lain, sĕbab mareka-itoe disangsarakan dĕmikian ?

  3. Bahwa katakoe: Boekan; maka djikalau tiada kamoe bĕrtobat, kamoe sakalian pon akan binasa dĕmikian djoega.

  4. Maka doelapan-bĕlas orang jang ditimpa oUh menarah dalam Siloam sampai mati, pada sangkamoe ija-itoepon orang bĕrdosakah tĕrlĕbih daripada sĕgala orang jang diam di.Ieroezalim?

  5. Bahwa katakoe : Boekan ; maka djikalau tiada kamoe bertobat, kamoe sakalian pon akan binasa dĕmikian djoega.

  6. Maka dikatakannja pĕroepamaan ini : Pada sa'orang anoe adalah sabatang pokok ara dalam kĕbon-anggoernja; maka datanglah ija hĕndak mĕndapat boewahnja, tĕtapi satoepon tiada didapatinja.

  7. Laloe katanja kapada toekang kĕbon: Tengoklah; sakarang soedah tiga tahoen bertoeroet toeroet akoe datang mĕntjĕhari boewah pada pokok ara ini, tiada djoega dapat; tebangkanlah dia, boetapa ija mĕrambak lagi pada tanah tjoema-tjoema?

  8. Maka sahoet toekang-kĕbon itoe: ja Toewan, biarkanlah dia kiranja pada tahoen ini pon , sampai soedah sĕhaja-tjangkoel sĕrta boeboeh badja koeliUrignja.

  9. Djikalau ija bĕrboewah, baiklah ; djikalau tidak , kĕmoedian bolihlah toewan tebang.

  10. Hata maka pada hari sabat Isa pon mĕngadjar dalam soeatoe masdjid.

  11. Maka sasoenggoehnja adalah disana sa'orang perampoean jang kĕna pĕnjakit oUh sjaitan , soedah doelapan-bĕlas tahoen lamanja, sampai berlipat doewa belakangnja, sakali-kali tiada dapat ditegakannja dirinja.

  12. Dĕmi terlihatlah Isa akandia, dipanggilnja datang hampir, laloe katanja: Hai perampoean! lĕpaslah ĕngkau daripada penjakitmoe ini.

  13. Maka ditoempangkannja tangannja pada perampoean itoe, maka sabĕntar itoe djoega djadilah ija bĕtoel , laloe ijapon mĕmoeliakan Allah.

  14. Maka pĕnghoeloe masdjid itoe pon moelai sakit hati sebab tĕlah disĕmboehkan Isa akan orang pada hari sabat, sĕbab itoe katania kapada orang banjak itoe: Bahwa adalah ĕnam hari jang patoet orang bĕkĕrdja, maka dalamnja itoe hĕndaklah kamoe datang akan disemboehkan , tetapi djangan pada hari sabat.

  15. Tĕtapi sahoet Toehan akandia, katanja: Hai moenaTik! boekankah masing-masing kamoe pada hari sabat melepaskan lemboemoe ataw kaldaimoe dari kandangnja, dan mĕmbawa akan dia pergi minoem?

  16. Maka adapon pĕrampoean ini, sa'orang anak Ibrahim, jang tĕrikat olih sjaitan, wah, sampai soedah doelapan-bĕlas tahoeii lamanja, boekankah patoet ija pon dilĕpaskan daripada ikatan ini pada hari sabat djoega?

  17. Satĕlah Isa bĕrkata dĕmikian , maka kamaloe-maloeanlah sĕgala lawannja, tĕtapi orang banjak itoepon bĕrsoeka-soekaanlah karĕna sĕgala perkara moelia, jang di-adakan ohhnja.

  18. Kĕmoedian kata Isa: Dĕngan apakah bolih disamakan karadjaan Allah itoe? dan dengan apa garangan hĕndak koe-oepamakan dia?

  19. Bahwa adalah ija-itoe sa'oepama bidji sawi saboetir, jang di-ambil orang, ditaboernja dalam kĕbonnja, maka ija-itoe beitoemboehlah sĕrta mendjadi soeatoe pokok bĕsar, sahingga oenggas jang di-oedara pon datang bĕrsarang dalam rendangnja.

  20. Dan lagi poela kata Isa: Dĕngan apa garangan bolih koeoepamakan karadjaan Allah itoe? i21. Adalah ija-itoe sapĕrti ragi, jang di-ambil olih sa'orang pĕrampoean , dikatiaukannja dĕngan tĕpoeng tiga soekat, sahingga chamirlah samoeanja.

  21. Kalakian, maka Isa pon bĕrdjalanlah daripada saboewah nĕgari kapada saboewah nĕgari, dan daripada saboewah doesoen kapada saboewah doesoen, sambil mĕngadjar orang, maka dalam pĕrdjalanannja ditoedjoenja Jeroezalim.

  22. Maka adalah sa'orang bĕrtanjakan dia: ja Toehan, sedikitkah sĕhadja orang jarig bĕrolih salamat? Maka kata Isa kapada mareka-itoe:

  23. Oesahakanlah dirimoe akan masoek daripada pintoe jang soempit; karĕna katakoe kapadamoe: Banjak orang akan mĕntjĕhari djalan hĕndak masoek, akan tĕtapi tiada dapat.

  24. Ija-itoe apabila toewan jang ĕmpoenja roemah itoe soedah bangkit bĕrdiri, dan tĕlah dikoentjikannja pintoe itoe, maka kamoe bĕrdiri diloewar sĕrta mĕngetok pintoe sambil katamoe: ja Toehan, ja Toehan, boekailah kami; maka ija pon akan menjahoet, katanja: Bahwa akoe tiada tahoe dari mana ĕngkau.

  25. Pada masa itoelah kamoe akan bĕrkata dĕmikian : Bahwa tĕlah kami makan-minoem dihadapanmoe, dan ĕngkau pon tĕlah mĕngadjar dalam loeroeng-loeroeng kami.

  26. Tĕtapi Toehan itoe akan mĕnjahoet: Bahwa katakoe kapadamoe, tiada tahoe akoe darimana ĕngkau; oendoerlah daripadakoe, hai kamoe sakalian jang berboewat djahat.

  27. Maka disanalah akan ada taiigis dan kĕiĕtak gigi, apabila kamoe mĕlihat Ibrahim dan Ishak dan Jakoeb dengan segala nabinabi pon dalam karadjaan Allah, tĕtapi kamoe djoega ditoelak kaloewar.

  28. Maka akan ada jang datang dari timoer dan barat, dari oetara dan sĕlatan. laloe doedoek dalam karadjaan Allah.

  29. Maka sasoenggoehnja ada jang tĕrkĕmoedian itoe akan djadi pĕrtama, dan ada jang pĕrtama itoe akan djadi tĕrkemoedian.

  30. BĕRMOELA, maka pada hari itoe djoega datanglah bĕberapa orang Farisi mĕndapatkan Isa sĕrta katanja: Pĕrgi, bĕrdjalanlah ĕiigkau dari sini, karĕna Herodis hĕndak mĕmboenoeh engkau.

  31. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Pergilah kamoe, katakanlah kapada sĕrigala itoe : Bahwa sasoenggoehnja akoe mĕmboewang sjaitan dan mĕnjemboehkan orang pada hari ini dan esoek pon, maka pada hari jang katiga adalah kasoedahankoe.

  32. Tĕtapi ta'dapat tiada akoe bĕrdialan djoega pada hari ini dan esoek dan loesa, karĕna tiada bolih sa'orang nabi binasa diloewar Jeroezalim.

  34. Hai Jeroezalim, Jeroezalim, jang tĕlah memboenoeh sĕgala nabi-nabi sĕrta mĕredjam akan orang jang telah disoeroehkan kapadamoe, berapa kali soedah akoe hĕndak mĕnghimpoeiikan anakanakmoe, saperti sa'ekoer iboehajam mĕnghimpoenkan anakanaknja kabawah kĕpaknja: maka tiada kamoe maoe!

  35. Bahwa-sanja, roemahmoe akan ditinggalkan soenji bagaimoe; maka sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa tiada kamoe akan mĕlihat akoe, sampai soedah datang waktoe, apabila katamoe kĕlak: Rĕrbĕhagialah dia, jang datang dĕngan nama Toehan,

Fasal XIV.


Hata maka pada sakali pĕristewa satĕlah Isa masoek kadalam roemah sa'orang penghoeloe orang Farisi , hendak makan roti pada hari sabat, bahwa mareka-itoe mĕngadang-adang akan dia.

  2. Maka sasoenggoehnja adalah disana dihadapannja sa'orang anoe jang sakit boesoeng.

  3. Maka Isa pon bertanjalah kapada sĕgala pandita torat dan orang Farisi itoe, katanja: Adakah patoet orang disemboehkan pada hari sabat?

  4. Maka mareka-itoe pon diamlah. Laloe di-ambil Isa akan orang itoe, disĕmboehkannja, dan disoeroehnja pĕrgi.

  5. Maka disahoetnja kapada mareka-itoe, katanja: Siapa garangan daripada kamoe, jang mĕnaroh sa'ekoer kaldai ataw lemboe, maka ija-itoe djatoh kadalam parit pada hari sabat, tiada ditariknja kaloewar akadia dĕngan sigĕranja?

  6. Maka tiada tersahoet olih mareka-itoe akandia poela atas pĕrkara ini.

  7. Maka olih Isa dikatakan soeatoe pĕroepamaan kapada sĕgala orang djĕmpoetan itoe, apabila dipĕrhatikannja bagaimana mareka-itoe mĕmilih tĕmpat jang moelia-moelia; katanja kapada mareka-itoe :

  8. Apabila kamoe didjĕmpoet orang kapada pĕrdjamoean kawin, djangan kamoe doedoek pada tempat jang moelia-moelia; kalaukalau ada orang jang lĕbih patoet daripada kamoe didjĕmpoet olihnja.

  9. Maka orang jang telah mĕndjĕmpoet engkau dan orang itoe pon datang sĕrta katanja kapadamoe: Bĕrikanlah tempat ini kapada orang itoe; maka engkau dengan maloemoe moelai mĕngambil tĕmpat jang dibawah sakali.

  10. Mĕlainkan apabila ĕngkau didjĕmpoet orang, hendaklah ĕngkau doedoek ditempat jang dibawah sakali , soepaja apabila datang jang mĕndjĕmpoet ĕngkau itoe, dikatakannja kapadamoe: Hai sohbatkoe! doedoeklah ditempat jang lĕbih baik; maka pada koetika itoe kahormatanlah ĕngkau kelak dihadapan sĕgala orang, jang ada doedoek makan dengan dikau.

  11. Karĕna barang-siapa jang mĕninggikan dirinja, ija-itoe akan dirĕndahkan; dan orang jang mĕrĕndahkan dirinja itoe akan ditinggikan.

  12. l)an lagi poela kata Isa kapada orang jangtĕlah mĕndjĕmpoet dia: Djikalau ĕngkau memboewat soeatoe perdjamoewan , ĕntah pada tĕngah hari, ataw pada malam, djanganlah kaudjempoet akan sĕgala sahabatmoe, ataw kakak-adikmoe, ataw kaum-koelawargamoe, ataw orang sakampoengmoe jang kaja-kaja , soepaja mareka-itoe kĕiak mĕndjĕmpoet akan dikau poela sĕrta mĕmbalas akandikau.

  13. Mĕlainkan apabila ĕn^kau mĕmboewat soeatoe pĕrdjamoewan, djĕmpoetlah akan orang miskin dan orang boeroek, dan jang timpang dan boeta;

  14. Maka ĕngkau akan salaraat; karĕna mareka-itoe tiada dapat mĕmbalas akandikau, mĕlainkan dibalas akan dikau kĕlak pada hari dibangkitkan segala orang jang bĕnar.

  15. Hata satĕlah pĕrkara ini didĕrigar olih sa'orang di-antara sĕgala mareka, jang doedoek makan dĕngan Isa itoe, maka sahoetnja: Bĕrbĕhagialah kiranja orang jang didjamoei dalam karadjaan Allah!

  16. Tĕtapi kata Isa kapada orang itoe: Bahwa sa'orang anoe tĕlah mĕmboewat soeatoe pĕrdjamoean jang bĕsar dan didjempoetnja banjak orang.

  17. Maka pada koetika hĕndak makan disoeroehkannja hambanja mĕngatakan kapada orang jang dipanggil itoe : Marilah , karĕna sakarang sĕgala sasoeatoe soedah sadia.

  18. Maka dĕngan satoe hati djoega mareka-itoe sakalian moelai bĕrdalih-dalih. Kata sa'orang: bahwa tĕlah koebĕli saboewah bĕndang, patoet akoe pĕrgi mĕlihatkan dia, sĕbab itoelah maka akoe minta tabik.

  19. Maka kata jang lain poela: Bahw^a tĕlah koe-bĕli lemboe lima pasang, akoe hĕndak pergi mentjoba akandia, sebab itoe maka akoe pon mirita tabik.

  20. Maka kata jang lain poela: Bĕharoe ini akoe bĕrbini, maka sĕbab itoelah tabolih akoe datang.

  21. Maka dalam hal jang dĕrnikian poelanglah hamba itoe mĕmbĕri tahoe toewannja sĕ^ala perkara ini. Hata maka marahlah toewan jang ĕmpoenja roemah itoe, laloe katanja kapada hambanja: Pergilah djoega ĕngkau dengan sigĕra kapada sĕgala loeroeng dan kampoeng nĕgari, bawalah kamari akan sĕgala orang miskin dan orang boeroek dan jang timpang dan boeta.

  22. Maka sahoet hamba itoe: Ja Toewan, tĕiah djadi sapĕrti pĕsan toewan itoe, tĕtapi ada lagi tĕmpat jang hĕmpa.

  23. Maka kata toewan itoe kapada hambanja: Pĕrgilah ĕngkau kadjalan raja dan kaloeroeng loeroeng jang soempit, dari kĕrasilah akan mareka-itoe masoek, soepaja pĕnoehlah roemahkoe ini.

  24. Karĕna katakoe kapadamoe, bahwa daripada sĕgala orang jang didjĕmpoet itoe sa'orang pon tidak akan mĕngĕtjap barang soeatoe daripada pĕrdjamoeankoe ini,

  25. Arakian, maka adalah banjak orang mĕngiringkan Jsa, laloe bĕrpaliriglah ija sĕrta katarsja kapada mareka-itoe :

  26. Barang-siapa jang datang kapadakoe dan tiada ija bĕntji akan iboe-bapanja dan anak-bininja dan saoedaranja laki-laki dan pĕrampoean, behkan, lagi akan djiwanja sĕndiri, maka orang itoepon tiada bolih mĕndjadi moeridkoe.

  27. Dan barang-siapa jang tiada mĕngangkat palarignja serta mĕngikoet akoe, ija-itoe tiada bolih mĕndjadi moeridkoe.

  28. Karĕna siapa garangan diaritara kamoe, djikalau ija hĕiidak mĕmbangoenkan saboewah mĕnarah, tiada ija doedoek dĕhoeloe mĕngira-n^irakan bĕlandjanja, kalau ada tjoekoep akan mĕnghabiskan pĕkĕrdjaan itoe?

  29. Soepaja djangan , satĕlah soedah diboeboehnja alas, maka tiada dapat dihabiskannja pekĕrdjaan itoe, dan sĕgala orang jang mĕlihatnja itoe moelai mĕngolokolokkan dia,

  30. Katania: Bahwa orang ini soedah moelai membangoenkan roernah, maka tiada tjakap menghabiskan pĕkerdjaannja.   31. Ataw radja manakah jang hĕndak berperang dĕrigan radja lain , tiada doedoek dehoeloe bĕrbitjara kalau dĕngan sapoeloeh riboe orang bolih ija melawan moesoehnja doewa poeloeh riboe orang banjaknja?

  32. Kalau tiada bolih , maka disoeroehkannja oetoesan, semantara moesoehnja lagi djaoeh, sĕrta mĕnjorong damai.

  33. Dĕmikian djoega kamoe, barang-siapa jang tiada mĕninggalkan segala sasoeatoe jang ada padanja, ija-itoe tiada bolih mĕndjadi moeridkoe.

  34. Adapon garam itoe soeatoe bĕnda jang baik, tetapi djikalau garam itoe tĕlah hilang asinnja, dĕngan apa garangan dapat dipoelangkan rasanja?

  35. Maka ija-itoe tiada bĕrgoena kapada tanah ataw akan diboewat badja pon, mĕlainkan akan diboewang orang. Maka barang-siapa jang bĕrtĕlinga akan menĕngar hĕndaklah didengarnja.

Fasal XV.


Satĕlah itoe maka datanglah sĕgala orang pĕmoengoet tjoekai dan orang bĕrdosa pon hampir kapada Isa , hĕndak menĕngar perkataannja.

  2. Maka sĕgala chatib dan orang Farisi pon bĕrsoengoetsoengoetlah, katanja: Bahwa orang ini mĕnĕrima orang bĕrdosa sĕrta makan dengan marekaitoe.

  3. Laloe dikatakan Isa kapada mareka-itoe pĕroepamaan ini,

  4. Katanja: Siapa daripada kamoe, jang ada saratoes ekoer kambing padanja, djikalau ija kahilangan sa'ekoer , maka tiada ija mĕninggalkan sambilan poeloeh sambilan ekoer itoe dipadang, laloe pĕrgi mĕntjĕhari jang hilang itoe sampai dapat?

  5. Maka apabila didapatinja akan dia, di-angkatnja di-atas bahoenja dengan soeka-tjita hatinja.

  6. Satĕlah sampai ija karoemahnja, dipanggilnja segala sahabatnja dan orang sakampoengn ja , katanja kapada mareka-itoe : Hĕndaklah kamoe bĕrsoeka-soekaan dĕngan akoe, karena telah akoe dapat poela kambingkoe jang hilang itoe.

  7. Bahwa katakoe kapadamoe: Dĕmikian akan ada kasoekaan dalam sorga karena sĕbab sa'oraug orang hĕrdosa jang bĕrtobat itoe lĕbih dari karena sĕbab sambilan poeloeh sambilan orang bĕnar, jang tiada bĕrgoena tobat kapadanja.

  8. Ataw pĕrampoewan mana, jang ada padanja dinar sapoeloeh kĕping, djikalau ija kahilangan sakĕping, tiada dipasangnja dijan dan disapoenja roemah dengan radjin dan ditjĕharinja sampai dapat?

  9. Maka apabila didapatnja, dipanggilnja sĕgala sahabatnja dan orang sakampoengnja jang perampoean bĕrsama-sama, katanja: Hĕndaklah kamoe bĕrsoeka-soekaan dengan akoe, karĕna tĕlah akoe dapat dinarkoe sakeping jang hilang itoe.

  10. Maka katakoe kapadamoe: Bahwa dĕmikian adalah kasoekaan di-antara sĕgala malaikat Allah karĕna sebab sa'orang orang bĕrdosa jang bertobat.

  11. Maka kata Isa : Bahwa pada sa'orang anoe adalah doewa orang anaknja laki-laki.

  12. Maka kata jang bongsoe itoe kapada bapanja: ja Bapa, bĕrikanlah kapada sĕhaja behagian harta jang patoet kapada sĕhaja. Maka dibĕhagi-behaginjalah hartanja kapadanja.   13. Tiada bĕbĕrapa hari kĕmoedian maka anak jang bongsoe itoe bĕikĕmas-kĕmas sakaliannja, laloe bĕrdjalanlah kapada saboewah nĕgaii jang djaoeh, maka disana diboroskannja hartanja sĕbab hidoep dĕngan kamewahan.

  14. Hata, satĕlah soedah dihabiskannja samowanja, maka bĕrbangkitlah dalam nĕgari itoe soeatoe bĕla kalaparan jang bĕsar, maka ija pon moelai kakoerangar».

  15. Laloe pĕrgiiah ija masoek kĕrdja kapada sa'orang orangnĕgari itoe, maka olih orang itoe disoeroehkan ija pĕrgi kaladangnja mĕnggombalakan babinja.

  16. Maica inginlah ija hĕndak mĕngisi pĕroetnja dĕngan hampas, jang dimakan olih babi itoe,tĕtapi sa'orang pon tiada jang mĕmbĕrikan dia kapadanja.

  17. Kĕmoedian sĕdarlah ija akan dirinja, katanja: Berapa orang opahan bapakoe mĕndapat makan dĕngan lempahnja, maka binasalah akoe ini dĕngan iaparkoe.

  18. Bahwa akoe hendak bangkit pĕrgi mĕndapatkan bapakoe, dan akoe hĕndak bĕrkata demikian: Ja Bapa! sehaja tĕlah berdosa kapada Allah dan kapada bapa pon;

  19. Tiada lagi sĕhaja patoet dikatakan anakmoe; djadikanlah sĕhaja sama dĕngan sa'orang orang opahan bapa.

  20. Maka bangkitlah ija bĕrdiri laloe pĕrgi mendapatkan bapanja. Maka sĕdang ija lagi djaoeh tĕrhhatlah bapanja akandia, maka tĕrgĕraklah hatinja olih kasihan, laloe bĕrlarilah bapanja mĕndapatkan dia, dipĕloeknja dan ditjioemnja akandia.

  21. Maka kata anak itoe kapadanja: Ja Bapa, sĕhaja tĕlah bĕrdosa kapada Allah dan kapada bapa pon, raaka tiada lagi sĕhaja patoet dipanggil anakmoe.

  22. Tĕtapi kata bapa itoe kapada sĕgala hambanja: Bawalah dĕrjgan sigĕra akan pakaijan jang tĕrbaik, pakaikanlah kapadanja, dan kĕnakanlah sabĕntoek tjintjin pada tangannja dan kasoetpada kakinja;

  23. Dan bawalah kamari akan anak-lĕmboe jang tamboen itoe, sĕmbĕlehkanlah ; hĕndaklah kita makan dan bĕrsoeka-soekaan ;

  24. Karĕna anakkoe ini telah mati, niaka hidoep poela; ija tĕlah hilang, maka tĕrdapat poela. Hata mareka-itoe pon moelai bĕrsoekasoekaan.

  25. Adapon anaknja jang soeloeng itoe adalah ija diladang; maka semantara ija poelang, hampir dĕkat karoemah, didĕngarnja sĕgala boenji-boenjian dan orang ramai-ramai.

  26. Laloe dipanggilnja sa'orang hamba, ditanjainja : Apa garangan ini?

  27. Maka sahoet hamba itoe: Bahwa adikmoe soedah datang, maka olih bapamoe tĕlah disembĕlehkan anak lĕmboe jang tamboen itoe, sebab tĕlah didapatnja akan dia kembali dĕngan salamat.

  28. Hata maka ijapon marahlah, tiada maoe masoek; sĕbab itoe kaloewarlah bapanja sĕrta mĕmboedjoek-boedjoek akandia.

  29. Tĕtapi sahoetnja kapada bapanja: Timbangkanlah , sakian banjak tahoen lamanja sĕhaja tĕlah bĕrchidmat kapada bapa, bĕlom pĕrnah sĕhaja melaloei pĕrentah bapa, kĕndatilah dĕmikian belom pĕrnah djoega bapa mĕmbĕrikan sĕhaja sa'ekoer anak kambing, soepaja bolih sĕhaja bersoeka-soekaan dengan sĕgaia kawan sĕhaja.

  30. Tĕtapi bĕharoe datang anak bapa ini, jang tĕlah mĕmboroskan harta bapa itoe dĕngan pĕrampoean soendal, maka bapa mĕnjemhĕleh akan dia anak-lĕmboe jang tamboen itoe.

  31. Maka kata bapanja: Hai anakkoe! ĕngkau ini sĕlaloe dĕngan akoe dan sĕgala sasoeatoe jang padakoe itoepon ĕiigkau poenja.

  32. Maka patoetlah kita bersoeka-soekaan dan bĕramai-ramaijan , karĕna adikmoe ini tĕlah mati , maka hidoep poela, ija telah hilang, maka tĕrdapat kĕmbali.

Fasal XVI.


Dan lagi kata Isa kapada moerid-moeridnja : Bahwa pada sa'orang kaja anoe adalah sa'orang djoeroe-koentjinja, maka ija-itoe ditoedoeh oranglah atas fasal mĕmboroskan harta-bĕnda toewaniija.

  2. Maka olih toewan itoedipanggil aka^ndia, laloe katanja: Apa ini, jang koedĕngar akan halmoe? bĕrilah kira-kira dari perkara djawatanmoe, karena ta'bolih lagi ĕngkau djadi djoeroe-koentji.

  3. Satĕiah itoe maka bĕrpikirlah djoeroe-koentji itoe dalam hatinja: Apakah jang hĕndak koeboewat? karĕna toewankoe mĕmĕtjatkan akoe daripada djawatan ini; bahwa mĕntjan^koel-tjangkoel akoe takoewasa, dan mĕminta sĕdĕkah pon akoe maloe.

  4. Bahwa tahoelah akoe apa jang baik koe-boewat, soepaja apabila akoe dipetjatkan daripada djawatankoe ini, akoepon bolih ditĕrima olih mareka-itoe dalam roemah-roemahnja.

  5. Laloe dipanggilnja segala hoetang-hoetangan toewannja, maka katanja kapada jang pertama: Berapa hoetangmoe kapada toewan ?

  6. Maka sahoetnja: Minjak saratoes tong. Laloe katanja kapadanja: Ambillah soeratmoe, doedoek lĕkas, toelislah lima-poeloeh.

  7. Satĕlah itoe katanja kapada sa'orang lain: Maka ĕngkau, berapakah hoetangmoe? Maka sahoetnja: Gandoem saratoes pikoel. Laloe katanja kapadanja: Ambillah soeratmoe, toelislah doelapan-poeloeh.

  8. Maka toewannja pon mĕmoedji akan djoeroe-koentji chianat itoe, sĕbab tĕlah diboewatnja itoe dĕngan tjĕrĕdiknja; karĕna sĕgala orang doenia ini dalam bangsanja lĕbih tjĕrĕdik daripada anak-anak tĕrang.

  9. Maka katakoe kapadamoe: Djadikanlah sahabat bagai dirimoe dĕngan mamraon jang tiada bĕnar itoe, soepaja apabila ditinggalkannja akan dikau, bolihlah ditĕrima olih mareka-itoe akan dikau dalam roemah-roemah jang kĕkal.

  10. Adapon orang jang kapĕrtjajaan dalam pĕrkaia kĕtjil, ijaitoe kapĕrtjajaan dalam pĕrkara bĕsar djoega, maka orang jang tiada bĕnar dalam pĕrkara kĕtjil, ija-itoe tiada bĕnar dalam pĕrkara bĕsar djoega.

  11. Sĕbab itoe djikalau tiada ka[)ĕrtjajaan ĕngkau dalam mammon jang tiada benar itoe, siapa garangan mengamanatkan kapadamoe pĕrkara jang bĕnar?

  12. Maka djikalau kiranja tiada kapĕrtjajaan ĕngkau dalam milik orang lain, siapa garangan akan mĕnibĕrikan kapadamoe barang jang ĕngkau poenja sendiri?

  13. Bahwa tiada bolih sa'orang hamba bĕrtoewankan doewaorang; kaiĕna tadapat tiada ija akan mĕmbĕntji salah sa'orang dan mengasihi akan sa'orangnja, ataw ija bĕrpaoet kapada sa'orang dan dikĕdjikannja sa'orangnja. Tiada bolih kamoe berbakti kapada Aliah dan kapada Mammon pon.

  14. Hata, maka kadengaranlah sĕgala pĕrkara ini kapada orang Farisi , jang memang mĕlobakan oewang, laloe mareka-itoe mĕntjĕlakan Isa.

  15. Tĕpati kata Isa kapada mareka-itoe: Bahwa kamoelah jang mĕmbĕnarkan dirimoe dihadapan orang, tĕtapi Allah djoega mĕngĕtahoei akan hatimoe, karĕna adapon pĕrkara jarig di-endahkan olih manoesia , ija-itoelah kabĕntjian kapada Allah.

  16. Bahwa torat dan soerat sĕgala nabi-nabi itoe sampai kapada Jahja, maka daripada masa itoe karadjaan Allah itoe dimasjhoerkan dan masing-masing orang mei.ggagahi akan dia.

  17. Djika langit dan boemi ini lĕnnjap sakalipon, ija-itoe tĕrlĕbih moedah daiipada hilang satoe titik daripada torat itoe.

  18. Barang-siapa mĕmboewangkan bininja laloe berbinikan orang lain , ija-itoe bĕi zina', dan barang siapa jang bĕrbmikan orang jang tĕlah diboewang olih lakinja itoe, ija-itoepon bĕrzina' djoega.

  19. Hata maka adalah sa'orang kaja anoe, jang bĕrpakaikan warna oengoe dan kain kasa haloes, dan pada tiap-tiap hari ija pon hidoep dĕiigan soeka-iija dan lĕdzatnja.

  20. Maka ada poela sa'orang jang minta-minta sĕdĕkah , bĕrnama Lazaroes, tĕi lĕtak dihadapan pintoenja, lagi pĕnoeh dengan poeroe.

  21. Maka inginlah ija hĕndak dikĕnnjangkan dengan remahremah jang djatoh dari atas medja orang kaja itoe ; tĕtapi andjing pon datang mĕndjilat habis akandia.

  22. Maka sakali peristewa matilah orang pĕminta sĕdĕkah itoe, laloe di-angkat olih malaikat akandia, dibawanja kadalam ribaan Ibrahim.

  23. Maka orang kaja itoepon matilah, laloe ditanamkan, maka dalam naraka mĕnĕngadahlah ija olih sĕbab sangsaranja, maka dari djaoeh dilihatnja Ibrahim dan Lazaroes pon dalam nbaannja.

  24. Maka bĕrsĕroelah ija, katanja: ja bapa Ibrahim, kasihankanlah sĕhaja; soeroehkaniah kiranja Lazaroes, soepaja ditjĕloepkaiinja hoedjoeng djarinja dalam ajar, akan mĕnjĕdjoekkan lidah sĕhaja, karena sangat sĕhaja merasai sangsara dalam njaia api ini.

  25. Tĕtapi kata Ibrahim: Hai anakkoe! ingatlah bahwa pada masa hidoepmoe tĕlah kaupĕrolih bĕhagianmoe jang baik; dĕmikian Lazaroes pon bĕhagian jang djahat, tĕtapi sakarang ija djoega jang dihiboeikan dan ĕngkau pon mĕrasai sangsara.

  26. Tambahan lagi di-antaramoe dĕngan kami tĕlah di-adakan soeatoe toebir besar, sahingga ija-itoe tiada dapat dilaloei olih orang dari sini katempatmoe itoe, ataw orang dari sana mĕlaloei dia akan datang kamari.

  27. Sĕtĕlah itoe maka kata orang itoe : Ja bapa! sĕhaja minta bapa mĕnjoeroehkan dia karoemah bapa sĕhaja.

  28. Karĕna adalah pada sĕhaja lima orang saoedara; biarlah dinjatakannja hal sĕhaja ini kapada mai'eka-iloe , soepaja djangan mareka-itoepon masoek kadalam tĕmpat sangsara ini.

  29. Maka kata Ibrahim kapadanja: Adalah pada mareka-itoe soerat Moesa dan sĕgala nabi-nabi; hĕndaklah mareka-itoe mĕnĕngar akan boenjinja.

  30. Maka katanja : Djangan , ja bapa Ibrahim, mĕlainkan kalau khanja sa'ora:ig daripada sĕgala orang mati datang mĕndapatkan mareka-itoe , nistjaja mareka-itoe akan bertobat.

  31. Tĕtapi kata Ibrahim: Djikalau mareka-itoe tiada maoe mĕnĕngar akan perkataan Moesa dan sĕgala nabi-nabi itoe, masakan mareka-itoe mĕnĕngar, djikalau bĕrbangkit sa'orang dari antara sĕgala orang mati sakalipon.

----Fasal XVII.


SABeRMOELA, maka kata Isa kapada moerid-moeridnja: Bahwa ta'dapat tiada banjaklah sjak akan tĕrbit, tĕtapi wai bagai orang jang mĕndatangkan dia!

  2. Djikalau kiranja lehernja dikaloengkan dengan saboewah batoe kisaran, laloe ija pon diboewang kadalam laoet, ija-itoe baik bagainja daripada ditĕibitkannja sjak dalam hati sa'orang orang kĕtjil ini.

  3. Pĕliharakanlah dirimoe; maka djikalau saoedaramoe bĕrsalah kapadamoe, tĕgorkanlah dia; djikalau ija mĕnjĕsal , ampoenilah dia.

  4. Maka djikalau kiianja ija bĕrsalah kapadamoe toedjoeh kali dalam sahari , dan toedjoeh kali dalam sahari pon ija balik poela kapadamoe, katanja: Bahwa mĕnjĕsallah akoe; hĕndaklah ĕngkau mĕngampoeni dia.

  5. Maka kata sĕgala rasoel itoe kapada Toehan: Tambahilah kiranja pĕrtjaja kami.

  6. Maka kata Toehan: Djikalau pada kamoe ada pĕrtjaja sabesar saboetir bidji sawi sakaUpon, maka katamoe kapada pohon kĕrtau ini: Tĕrbantoenlah ĕngkau , bertoemboehlah dalam laoet, nistjaja ijapon akan menoeroet katamoe kĕlak.

  7. Tĕtapi siapakah di-antara kamoe, djikalau ija menaroh sa'orang hamba jang mĕnanggala ataw mĕnggombalakan binatangnja, maka apabila hamba itoe poelang dari bendang, sabĕntar djoega dikatakannja kapadanja: Marilah ĕngkau, doedoek makan?

  8. Boekankah ija akan bĕrkata kapadanja demikian: Sadjikanlah barang jang hĕndak koemakan; ikatiah pinggangmoe, lajanilah akoe, sampai soedah akoe makan minoem, kĕmoedian bolihlah ĕngkau pon makan minoem djoega.

  9. Adakah ija mĕmberi tĕrimakasih kapada hamba itoe sĕbab tĕlah diboewatnja sĕgala jang disoeroeh kapadanja itoe? Pada sangkakoe: Tidak.

  10. Dĕmikianlah kamoe pon, satĕlah soedah kamoe pĕrboewat sĕgala sasoeatoe jang disoeroeh kapadamoe , katakanlah : Bahwa kami ini hamba jang tiada bĕrgoena, iiarĕna kami tĕiah mĕmboewat hanja barang jang wadjib atas kami sĕhadja.

  11. Maka pada sakali peristewa tĕngah Isa bĕrdjalan kaJeroezaiim , diiaioeinja negari Samaria dan Galiiea.

  12. Sĕrta ija masoek kadaiam saboewah doesoen anoe, bĕttĕmoelah dĕngan dia sapoeloeh orang bĕrkoesta , jang tinggal berdiri djaoeh-djaoeh.

  13. Maka mareka-itoepon mĕnjaringkan soearanja, kataiija: ja Isa, ja Goeroe, kasihankanlah kami.

  14. Satĕlah dipandangnja akan mareka-itoe, maka katalsa: Pĕrgilah, toendjoekkan dirimoe kapada imam. Malia sasoenggoehnja daiam antara bĕrdjaian mareka-itoepon disoetjikan.

  15. Maka sa'orang daripada mareka-itoe, demi diiihatnja bahwa ija tĕlah sĕmboeh , maka baiikiah ija kĕmbaii sambil memoeiiakan Allah dĕngan njaring soearanja.

  16. Laioe soedjoedlah ija pada kaki Isa, mĕmbĕri terima-kasih ; maka adaiah ija-itoe sa'orang orang Samaria.

  17. Maka kata Isa: Boekankah sapoeloeh orang tĕlah disoetjikan? dimana jang sambiian itoe?

  18. Tiadakah didapati akan sa'orang djoea pon, jang datang l<^ĕmbah akan mĕmoeliakan Allah , mĕlainkan orang dagang ini?

  19. Maka kata Isa kapadanja: Bangkitlah, pĕrgilah ĕngkau; bahwa [>ĕrtjajamoe tĕlah mĕnjĕmboehkan dikau.   20. Hata apabila ditanja olih oratjg Farisi akandia, bilakah datang karadjaan Allah itoe, maka sahoetnja kapada mareka-itoe, kataiija: Adapon datang kaiadjaan Allah itoe boekan dĕngan lahir.

  21. Lagipon tidak oiang akan bĕrkata dĕmikian: Tengoklah disini; ataw te goklah disana! karĕna sasoeiiggoehnja kaiadjaan Allah itoe ada didalammoe.

  22. Maka kata Isa kapada moerid-moeridnja: Bahwa akan datang kĕlak harinja, apabila kamoe riiidoe hĕiidak mĕndapati soeatoe hari Anak-manoesia, maka kamoe tiada akan mĕndapati dia.

  23. Maka akan ada orang jang bĕrkata kapadaraoe dĕmikian: Tengoklah disini; ataw tengoklah disana; djangan kamoe pĕrgi dan djangan ikoet akandia.

  24. Karĕna saperti kilat mĕmantjar daripada soeatoe bĕhagian dibawah langit dan tĕpĕrling sampai kapada soeatoe bĕhagian jaiig lain dibawah langit, dĕmikian pon pĕri hal Anak-manoesia pada harinja.

  25. Tĕtapi ta'dapat tiada ija mĕrasai banjak sangsara dĕhoelue dan ijapon akan ditoelak olih bangsa ini.

  26. Maka sapĕrti tĕlah djadi pada zaman Noeh, dĕmikian pon akan djadi pada zaman Anak-manoesia :

  27. Bahwa mareka-itoe makanminoem dan kawin-mawin sampai kapada hari Noeh masoek kadalam bahtra, laloe datanglah ajar-bah mĕmbinasakan marekaitoe sakalian.

  28. Lagi poela sapĕrti telah djadi pada zaman Loet, mareka-itoe makan-minoem dan bĕrdjoewalbĕli dan tanam-mĕnanam dan mĕmbangoenkan roemah.

  29. Tĕta[)i pada hari Loet kaloewar dari Sodom toeroenlah daii langit hoedjan api dan balerang jang mĕmbinasakan mareka-itoe sakalian,

  30. Dĕmikian djoega akan djadi pada hari Anak-manoesia dinjatakan.

  31. Maka pada masa itoe, barang-siapa jang ada di-atas soetoeh roemah dan harta-bĕndanja pon didalam roemah, djangan ija toeroen hĕndak mĕngambil dia; dan barang-siapa jang dibĕndang pon djangan poelang kapada bararig jang dibĕlakang.

  32. Ingatlah kamoe akan bini Loet itoe!

  33. Barang-siapa jang hĕndak mĕmĕliharakan djiwanja, ijapon akan kahilangan dia; dan barangsiapa jang akan kahilangan djiwanja. ijapon akan mĕmĕliharakan dia.

  34. Maka katakoe kapadamoe: Pada malam itoe djoega daripada doewa orang, jang dalam satoe tĕmpat tidoer, sa'orang akan dibawa sĕita, dan sa'orang pon ditinggalkan ;

  35. Daiipada doewa orang jang mĕngisar tĕpoeng, sa'orang akan dibawa sĕrta, dan sa'orang ditinggalkan; (3. Daripada doewa orang jang dibĕndang, sa'orang akan dibawa sĕrta, dan sa'orang ditinggalkan.

  36. Maka bĕrtanjalah marekailoe akan Isa: Dimana, Toehan? Maka katanja kapada mareka-itoe: Barang-dimana ada bangkai, disanapon tempat boeroeng nasar bĕrhimpoen.

Fasal XVIII.


Maka olih Isa dikatakan poela soeatoe pĕroej)amaan kapada mareka-itoe, hĕndak mĕnjatakan, bahwa patoet sĕlaloe orang dalam mĕminta-doa dĕngan tiada lenga;

  2. Katanja: Bahwa dalam soe atoe nĕgari adalah sa'orang hakim, jaiig tiada takoet akan Allah, ataw fadloeli akan sa'orang djoea pon.

  3. Maka dalam nĕgari itoepon adalah sa'oraiigpĕrampoewan djanda, maka datanglah ija menghadap kapadanja, sĕrta katanja: Bĕnarkan apalah hal sĕhaja dengan lawan sĕhaja.

  4. Maka beberapa lamanja pon hakim itoe tiada maoe, tĕtapi kĕmoedian bĕrpikirlah ija dalam hatinja : maskipon tiada akoe takoet akan Allah, ataw tadloeh akan sa'orang djoea pon;

  5. Maka sĕbab pĕrampoewan djanda ini mĕnjoesahkan akoe, maka hĕndaklah akoe mĕnjĕlĕsaikan pĕrkaranja, asal djangan bĕroelang-oelang djoega ija datang mĕ mĕnatkan akoe.

  6. Maka kataToehan: Dĕngarlah olilimoe baraiig jang dikatakan ohh hakim jang lalim itoe.

  7. Maka boekankah dibenarkan Allah kĕlak akan hal segala orang pilihannja, jang bĕisĕroe kapadanja sijang dan malam, djikalau ija mĕnsabarkan mareka-itoe sakahpon ?

  8. Akoe bĕrkata kapadamoe: Bahwa ija akan mĕnbenarkan hal mareka-itoe dengai» sigĕranja. letapi apabila datang Anak-manoesia, didapatinja akan pĕrtjajakah diatas boemi ini?

  9. Maka dikatakan Isa poela pĕroepamaan ini akan orang jang mĕnjangkakan diiinja djoega bĕnar dan jarig mentjĕlakan orang lain :

  10. Bahwa adalah doewa orang masoek kadalam kaabah hĕndak mĕminta-doa , ija-itoe sa'orang orang Farisi dan sa'orang pĕmoengoet tjoekai.

  11. Maka orang Farisi itoe bĕrdiri sa'orangnja sĕrta mĕminta-doa, katanja: Ja Allah, bahwa mĕngoetjap sjoekoerlah akoe kapadamoe, sĕbab akoe ini boekan sapĕrti orang lain, ija-itoe orang kikir, ataw lalim, ataw bĕrzina', ataw sapĕrti orang pĕmoengoet tjoekai ini.

  12. Bahwa doewa kaii sadjoemaat akoe ini bĕrpoewasa dan akoe mĕmbajar dalam sapoeloeh asa daripada sĕgala poenjakoe.

  13. Hata maka orang pĕmoengoet tjoekai itoe pon ada bĕrdiri djaoeh-djaoeh , sahiiigga mĕnĕngadah kalangit pon tiada ija hĕndak, mĕlainkan ditĕbahnja dadanja sĕrta katanja: Ja Allah! kasihankaniah akoe, sa'orang jang bĕrdosa.

  14. Maka katakoe kapadamoe, bahwa orang ini poelang karoemahnja tĕlah dibĕnarkan lĕbih daripada orang itoe, karĕna barangsiapa jang mĕmbĕsarkan dirinja, ija-itoe akan diiĕndahkan, dan orang jang mĕrĕndahkan dirinja itoe akan dibĕsaikan.

  15. Maka olih mareka-itoe dibawa akan kanak-kanak pon , soepaja Isa mĕiidjamah akandia; tĕtapi dĕmi dilihat olih moerid-moeridnja akan hal itoe, digoesarnja akan oraiig itoe.

  16. Tĕtapi dipanggil Isa akan kanak-kanak itoe datang hampir, sĕrla katanja: Biarkanlah kanakkanak itoe datang kapadakoe; djangan dilarangkan ija, karĕna bagai orang jang dĕmikian adalah karadjaan Allah.

  17. Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: Barang-siapa jang tiada mĕnĕrima karadjaan Allah itoe dĕngan tabiat kanak-kanak, sakali-kali tiada bolih ija masoek kadalamnja.

  18. Maka sa'orang pĕnghoeloe anoe bertanja akan dia, katanja: ja Goeroe jang baik, apakah jang patoet hamba pĕrboewat, soepaja hamba mĕmpoesakai hidoep jang kĕkal?

  19. Maka kata Isa kapadanja: Mĕngapa maka akoe kaupanggil baik? bahwa sa'orang pon tiada jang baik, mĕlainkan ada satoe, ija-itoe Allah.   20. Bahwa engkau mengĕtahoei akan fiiman Allah, ija-ini: JJjangan bĕiboewat zina', djangan mĕmboenoeh, djangan mĕntjoeri, djangan mĕmbĕii kasaksian doesta, daii bĕiilah hormat kapada iboebapamoe.

  21. Maka kata orang itoe : Bahwa sĕgala pĕrkara ini tĕlah hamba pĕliharakan daripada kĕtjil hamba

  22. Dĕmi didĕngar Isa sahoetnja itoe , maka katanja: Hanja satoe pĕrkara lagi koerang kapadamoe: djoewallah sĕgala milikmoe, bĕhagibĕhagilah dia kapada orang-orang miskin, maka ĕngkau akan bĕrohh soeatoe mata-bĕnda dalam sorga; laloe maii, ikoetlah akoe.

  23. Tĕtapi sĕrla didĕngarnja ini, djadi lĕrlaloe doeka-tjita hatinja, karĕna amat kaja ija.

  24. Dĕmi dilihat Jsa akan hal tĕrlaloe doeka-tjita hatinja, maka katanja: Bagaimana soesahnja orang jang mĕnaroh harta itoe akan masoek kadalam lcaradjaan Allah?

  25. Karĕna tĕrlĕbih senang sa'ekoer onta masoek tĕroes daripada lobang djaroem, daripada orang kaja masoek kadalam karadjaan Allah.

  26. Maka kata segala orang jang mĕnĕngar itoe: Djikalau dĕmikian, siapa garangan bolih mĕndapat salamat?

  27. Laloe kata Isa: Adapon perkara jang moestahil kapada manoesia, ija-itoe boekari moestahil kapada Allah.

  28. Satĕlah itoe maka kata Petroes: Bahwa-sanja kami tĕlah mĕninggalkan samowanja laloe mĕngikoet Toehan.

  29. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: Bahwa tiada orang jang tĕlah mĕninggalkan roemah, ataw iboe-bapa, ataw sa oedara, ataw bini, ataw anak, karĕna sebab karadjaan Allah.

  30. Mĕlainkan ijapon akan bĕrolih poela bĕbĕrapa kali ganda pada masa ini, dan lagi pada zaman acliir hidoep jang kĕkal.

  31. Satĕlah itoe maka di-ambilnja kadoewa-bĕlas moeridnja itoe sĕrtanja sĕraja katanja: bahwa sasoenggoehnja kita naik ka-Jeroezalim, maka sĕgala pĕrkara, jang tĕlah disoeratkan olih sĕgala nabinabi akan hal Anak-manoesia itoe kĕlak akan digĕnapi.

  32. Karĕna ija pon akan disĕrahkan kapada orang kafir dan ija-pon akan di-olok-olok orang dan dinistakan dan diloedahi.

  33. Maka mareka-itoe akan mĕnjĕsah dan mĕmboenoeh dia, tetapi pada hari jang katiga ijapon akan bangkit poela.

  34. Maka soeatoepon tiada mareka-itoe mĕngĕrti dari hal ini dan lagi pĕrkataan ini ada tĕrlindoeng daripada mareka-itoe, tiada dikĕtahoeiiija akan pĕrkara jang dikatakan Jsa itoe.

  35. Hata pada sakali peristewa, ija-itoe tatkala Isa hampir dĕkat Jericho, bahwa ditepi djalan adalah doedoek sa'orang orang-boeta mĕminta sedĕkah.

  36. Dĕmi didengarnja orang banjak bĕrdjalan ialoe, ditanjainja : Apakah ini?

  37. Maka dibĕri tahoe oranglah kapadanja bahwa ija-itoe Jsa, orang Nazaret, jang bĕrdjalan laloe.

  38. Maka bersĕroelah ija, kataiija: ja Isa, ja poetĕra Da'oed, kasihankan apalah sĕhaja!

  39. Maka orang jang berdjalan dĕhoeloe itoe mĕnggoesar akandia, mĕnjoeroehkan diam, tĕtapi makin lĕbih kĕras bĕrsĕroelah ija, katanja: Ja poetĕra Da'oed! kasihankan apalah sĕhaja!

  40. Maka bĕrhĕntilah Isa, laloe disoeroehnja bawa akan dia; satĕlah datang hampir ditanjai Isa akandia,

  41. Katanja: Apakah ĕngkau hĕndak koeperboewat akan dikau? Maka sahoetnja: ja Toehan, biarlah sĕhaja dapat mĕlihat.

  42. Maka kata Isa kapadanja: Lihatlah engkau; bahwa pĕrtjajamoe djoega telah mĕmĕliharakan dikau.

  43. Maka dĕngan sabĕntar itoe djoega dapatlah ija mĕlihat, laloe ijapon mĕngikoet Isa sambil mĕmoeliakan Aliah. Dĕmi ija-itoe dilihat oUh orang banjak, maka mareka-itoe sakalian pon mĕmoeliakan Allah.

Fasal XIX.


Hata, maka Isa pon masoeklah kadalam nĕgari Jericho, laloe bĕrdjalan langsoeng.

  2. Maka sasoenggoehnja adalah disana sa^orang bĕrnama Zachĕoes, ija-itoe kapala pĕraoengoet tjoekai, lagi kajalah ija.

  3. Maka ditjĕharinja djalan hĕndak mĕlihat Isa, siapa garangan ija, tĕtapi tiada dapat, olih sebab orang banjak, karĕna ijalah sa'orang jang rĕndah.

  4. Maka bĕrlari-larilah ija dĕhoeloe, laloe mĕmandjat pokok ara hoetan hĕndak melihat Isa, karĕna Isa pon akan berdjalan laloe dari sitoe.

  5. Satĕlah sampai Isa katempat itoe mĕnĕngadahlah ija, maka terlihatlah ija akandia, laloe katanja: Hai Zachĕoes! toeroenlah lĕkas, karĕna pada hari ini akoe hendak mĕnoempang dalam roemahmoe.

  6. Maka dĕngan sigĕra toeroenlah ija, diaamboetnja akan Isa dĕngan soeka-tjita hatinja.

  7. Maka bersoengoet-soengoetlah sĕgala orang, jang mĕllhathal itoe, katanja: Bahwa ija pĕrgi njĕnoempang kapada sa'(>rang beniosa!

  8. Maka Zachĕoes pon bĕrditi sĕraja katanja kapada Toehan: Ja Toehan ! sasoenggoehnja saparo harta-bĕnda sehaja sehaja bĕrikan kapada orang miskin ; maka djikalau sĕhaja soedah mĕngambil apa-apa daripada barang sa'orang dĕngan tipoe, maka sĕhaja kĕmbalikan kapadanja ĕmpat ganda.

  9. Maka kata Isa kapadanja: Rahwa pada hari ini djuega salamat itoe tĕlah sampai kapada toemah ini, karĕna ija ini pon sa'orang anak Ibiahim.

  10. Karĕna Anak-manoesia tĕlah datang hĕndak mentjĕhari dan mĕmĕliharakan mana jang hilang itoe.

  11. Maka sĕmantara marekaitoe mĕnĕngar akandia ditambahi Isa poela soeatoe peroepamaan, karĕna tĕlah hampirlah ija kaJeroezalim dan lagi disangka olih mareka-itoe akan karadjaan Allah itoe kĕlak njata deiigan sigĕranja.

  12. Sĕbab itoe maka kata Isa: Bahwa sa'orang bangsawan anoe bĕiangkatlah kapada sahoewah nĕgari jang djaoeh , hĕndak niĕnerima bagai dirinja soeatoe karadjaan , kĕmoedian ija hĕndak balik.

  13. Maka dipanggilnja kasapoeloeh orang hambanja, dibĕrikannja kapada mareka-itoe sapoeloeh mina sĕrta katanja: Djalankaniah dia sampai akoe balik.

  14. Tĕtapi orang sanĕgarinja itoe bĕntji akan dia, disoeroehkannja oetoesan mĕnjoesoel dia, katanja: Bahwa kami tiada maoe oraiig ini djadi radja kami.

  15. Hata, satĕlah soedah kembali ija daiipada mĕnerima kaiadjaan itoe, disoeroehnja panggil segala hambanja, jang telah diberikannja oewang itoe, akan datang menghadap dia, soepaja dikĕtahoeinja bĕrapa oentoeng tĕlah dapat masingmasing dalam baniHiga.

  16. Maka datanglah jang pertama itoe sĕrta katanja: ja Toewan! mina toewan tĕlah bĕroentoeng sapoeloeh mina lagi.   17. Maka kata toewan itoe kapadanja: Sabaslah , hai hamba jarig baik; olih sĕbab satialah ĕngkau dalam pĕrkara jang sĕdikit itoe, maka bolihlah ĕngkau mĕmĕrentahkan sapoeloeh boewah nĕgari.

  18. Maka datanglah jang kadoewa, katanja: ja Toewan ! mina toewan itoe tĕlah bĕroentoeng lima mina.

  19. Maka kata toewan itoe kapada orang ini pon : Bahwa ĕngkau iDolih mĕmĕientahkan lima boewah nĕgari.

  20. Maka datanglah sa'orang poela, katarija: ja Toewan ! inilah mina toewan , jang tĕlah sĕhaja simpan dalam sahĕlai sapoetangan ;

  21. Karĕna takoetlah sehaja akan toewan , sebab toewan memang orang keras, mĕngambil barang jang tiada toewan lĕtak, dan menjabit barang jang tiada toewan taboer.

  22. Maka kata toewan itoe kapadanja: Hai hamba jang djahat, bahwa satoedjoe dengan perkataan moeloetmoe djoega akoe hĕndak mĕnghoekoemkan dikau. Bahwa tĕlah kau-kĕtahoei akan hal akoe ini sa'orang jarig keras , mĕngambil barang jang tiada koelĕtak dan mĕnjabit bai^ang jang tiada koetaboer.

  23. Sĕbab itoe mĕngapa maka tiada kau-taroh oewangkoe ditempat orang mĕndjalankan oewang, soepaja apabila akoe datang kĕlak bolih akoe minta dia kembali sĕrta dĕngan boenganja.

  24. Laloe kata toewan itoe kapada orang jang bĕrdiri disitoe : Ambillah daiipadanja mina satoe itoe, bĕrikanlah dia kapada orang jang ada sapoeloeh mina padanja.

  25. Maka kata mareka-itoe: ja Toewan ! padanja soedah ada sapoeloeh mina.

  26. Maka katakoe kapadamoe: Barang-siapa jang padanja ada, makar kapadanja djoega akan dibĕri; tĕtapi adapon orang jang padanja tiada, djikalau bar-ang jang ada padanja sakalipon itoe akan di-ambil djoega daripadanja.

  27. Tĕtapi sĕgala oi^ang sĕtĕroekoe, jang tiada maoe akoe djadi radjanja, bawalah akan dia kamari, boenoehlah akandia dihadapankoe ini.

  28. Satĕlah soedah Isa bĕrkata dĕmikian, bĕrdjalanlah ija dihadapan mareka-itoe, laloe naik kaJeroezalim.

  29. Maka satĕlah soedah ija hampir kaBaitfagi dan Baitani dikaki boekit, jang bĕrnama boekit Zaiton, disoer^oehkannja doewa orang moer^idnja.

  30. Katanja: Pergilah kamoe kadoesoen jang tĕntang dĕngan kamoe itoe, maka apabila masoek kasana, kamoe akan mĕndapat sa'ekoer arrak kaldai tĕrtambat, jang bĕlom pĕrnah dinaiki orang; lĕpaskanlah dia, bawa kamari.

  31. Maka djikalau barang-sa'orang bĕr-tanja akan kamoe: Merigapa kamoe mĕlĕpaskan dia? katakanlah kapadanja: Sebab Toehan maoe pakai dia.

  32. Maka orang jang disoeroehkan itoepon pĕrgilah, didapatinja sapĕrti jang tĕlah dikatakan Isa kapadanja.

  33. Maka semantara dilĕpaskan mareka-itoe akan kaldai itoe, kata orang jang ĕmpoenja dia: Mĕngapa maka kamoe mĕlepaskan anak kaldai ini?

  34. Laloe sahoet mareka-itoe; Bahwa Toehan maoe pakai dia.

  35. Maka dibawa olih marekaitoe akandia kapada Isa, laloe dihamparkan oHh mareka-itoe badjoenja di-atas kaldai itoe, sĕrta didoedoekkannja isa di-atasnja.

  36. Maka semantara ija bĕrdjalan itoe dihamparkan mareka-itoe pakaiiannja didjalan.

  37. Satĕlah sampai Isa ditjoeram boekit Zaiton itoe, maka sĕgala moerid-moeridnja jang banjak itoe moelai bĕrsoekatjita hatinja dan mĕmoedji-moedji Allah dengan njaring soewaranja, olih sebab sĕ^ala moĕdjizat, jang tĕlah dilihatnja itoe,

  38. Katanja: Bĕrbĕhagialah Radja, jang datang dĕngan nama Toehan : salamat dalam sorga dan kamoeliaan dalam kating[gian!

  39. Maka kata bĕbĕrapa orang: Farisi dari aritara orang banjak itoe kapadanja: Hai Goeroe, laranglah akan moerid-moeridmoe ini.

  40. Maka sahoetnja kapada mareka-itoe: Rahwa katakoe kapadamoe, djikalau kiranja mareka-ini diam, nistjaja segala batoe djoega akan bĕrsĕroe-sĕroe kelak.

  41. Maka tatkala hampirlah ija dan dilihatnja nĕgari itoe, maka ditangisinja,

  42. Katanja: Wai, djikalaukiranja ĕngkau mĕngrĕtahoei apa janpr bolih mĕngjadakan salamatmne, djikalau pada harimoe ini sakalipon; tĕtapi sakarang adalah iiaitoe tĕrlindoeng daripada matamoe.

  43. Karĕna ĕngkau akan kadatangan hari, apahila sĕgala moesoehmoe mĕngoeboei engkau koeliling, sĕrta mĕngepoengi akan dikau dan mĕng:hempetkan dikau dari sĕgala pehak.

  44. Maka ĕngkau akan dihĕm paskannja katanah, serta dĕngan sĕgala anak-anakmoe jang ada didalammoe; maka didalammoe djoega tiada akan ditingorali^annia batoe tĕrsoesoen di-atas batoe, maka ija-itoe sĕbab tiada enjjkan mĕngĕtahoei akan waktoe pĕrtemoeanmoe.

  45. Hata. satĕlah masoek Isa kadalam kaabah dimoelamja menghalaukan sĕgala orang jang berdjoewal-hĕli dalamnja;

  46. Katanja kapada mareka-itoe: Adalah tĕrsoerat dĕmikian: Bahwa roemahkoe itoe roemah sĕmbahjang, maka kamoe tĕlah mĕndjadikan dia sarang pĕnjamnen.

  47. Arakian, maka pada tiaptiap hari di-adjarlah olih Isa dalam kaabah; tĕtapi olih segala kapala imam dan chatib dan pĕnghoeloe kaum itoe ditjehari djalan hĕndak mĕmbinasakan dia.

  48. Tĕtapi barang jang hĕndak dibnewatnja tiada djoega djadi, karĕna hati sĕgala orang banjak itoe ada bergantoeng pada Isa apabila didĕngarnja pĕngadjarannja.

Fasal XX.


Maka pada sakali pĕristewa, pada soeatne hari anoe, tengah Isa mĕngradjar segala orang itoe dalam kaahah, sĕrta ija mĕngchaharkan indiil, datanglah sĕgala kapala iraam dan chatib sĕrta sĕi?ala toewa-toewa pon mĕndapatkan dia,

  2. Laloe katanja kapadanja: Katakanlah kapada kami , dĕngan koewasa apa ĕngkau membnewat sĕgala pĕrkara ini? ataw siapa jang tĕlah mĕmberi koewasa ini kapadamoe?

  3. Maka sahnetnja kapada mareka-itoe: Bahwa akoe pon hĕndak bĕrtanjakan satoe fHsal kapadamoe; katakanlah kapadakoe:

  4. Adapon pĕmbaptisan Jahia itoe datangnja dari sorgakah , ataw dari manoesiakah?

  5. Maka bĕrbitjaralah marekaitoe sama sĕndirinia, katanja: Djikalau kata kita: Dari sorga; nistjaja akan katanja: Mengapa maka tiada kamoe pĕrtjaja akandia!

  6. Tĕtapi djikalau kata kita: Dari manoesia; nistiaja orang banjak kĕlak merĕdiam akan kita, karĕna pĕrtjaja mareka-itoe sakalian bahwa Jahja itoe sa'orang nabi adanja.

  7. Maka sahoet mareka-itoe: Tiada kami tahoe dari mana datangnja.

  8. Laloe kata Isa kapada mareka-itoe: Sĕbab itoe akoe pon tiada maoe mĕrigatakan kapadamoe dĕngan koewasa siapa koepĕrboewat sĕgala pĕrkara ini.

  9. Satĕlah itoe maka dimoelainja mĕngatakan pĕroepamaan ini kapada orang banjak itoe: Rahwa sa'orang anoe mĕmboewat soeatoe kĕbon-anggoer, maka disewakannja kapada orang kĕbon, laloe pĕrgilah ija kanĕgari jang djaoeh , hĕndak lama disana.

  10. Maka pada moesimnja disoeroehkannja sa'orang hambanja pĕrgi kapada orang-orang kĕbon itoe, soepaja mareka-itoe mĕmberi hasil kĕbon-anggoer itoe kapadanja , tĕtapi orang-orang kĕbon itoe mĕmaloe akandia dan dihalaukannja dĕngan hĕmpania.

  11. Kĕmoedian disoeroehkannja poela saorang hambanja jang lain , maka ini pon dipaloe olih marekaitoe dan dinistakannja, laloe dihalaukannja dengan hĕmpanja.

  12. Kĕmoedian poela disoeroehkannja jang katiga, maka inipon diloekakan olih mareka-itoe, sĕrta diboewangkannja.

  13. Satĕlah itoe maka kata toewan jang empoenja kĕbon-anggoer itoe: Apakah jang patoet koepĕrboewat? Bahwa akoe hĕndak mĕnjoeroehkan anakkoe jang kĕkasih, ĕntah barangkali dihormatinja akandia apabila mareka-itoe melihat dia.

  14. Tĕtapi dĕmi tĕrlihat orangorang kĕbon itoe akandia, maka bĕrbitjaralah mareka-itoe sama sĕndirinja, katanja: Bahwa inilah warits; mari kita boenoeh ija, soepaja poesakanja mĕndjadi kita poenja.

  15. Maka diboewangkannja kaloewar dari dalam kĕbon-anggoer laloe diboenoehnja akandia. Maka sĕbab itoe, apakah jang patoet dipĕrboewat olih toewan jang ĕmpoenja kĕhori-anggoer itoe akan mareka-itoe?

  16. Rahwa ija akan datang kĕlak mĕrabinasakan sĕgala orang kĕbon itoe, dan kĕbon-anggoer itoe akan dibĕrikannja kapada orang lain. Hata apabila njareka-itoe menĕrigar pĕrkataan irii, rmaka katanja: Didjaoehkan Allah kiranja.

  17. Tĕtapi dipandang olih Isa kapada rnareka-itoe, sĕraja katanja: Djikalau demikian , apakah ini jang telah tĕrsoerat: Adapon batoe, jang telah diboewang olih segala toekang itoe, ija-itoe tĕlah mĕndjadi kapala pĕndjoeroe.

  18. Barang-siapa jang djatoh kapada batoe itoe nistjaja pĕtjahlah ija; dan barang-siapa jang ditimpa olih batoe itoe, ijapon dihantjoer-loeloehkan olihnja.

  19. Maka pada koetika itoe djoega ditjĕhari djalan olih segala kapala imam dan chatib-chatib hĕndak mĕnangkap Isa, karĕna tahoelah mareka-itoe bahwa pĕroepamaan ini dikatakannja akan hal mar^ekaitoe, tĕtapi takoetlah mareka-itoe akan orang banjak itoe.

  20. Maka di-adang-adanglah olih mareka-itoe akandia, laloe disoeroehkannja bĕbĕrapa oi^ang pĕnghintai jang mĕmboewat dirlnja sapĕrti orang bĕnar, soepaja bolih mareka-itoe mĕnangkap perkataannja, hĕndak mĕrijĕrahkan dia kapada koewasa dan pĕrentah wali.

  21. Maka ditanja olih marekaitoe akandia, katanja: Hai Goeroe, bahwa kami kĕtahoei akan pĕrkataanmoe dan pĕngadjaranmoe itoe bĕtoel adanja dan tidak engkau mĕmandang orang. mĕlainkan ĕngkau mĕngadjar djalan Allah dengan sabĕnarnia.

  22. Adakah patoet kami mĕmpĕr-sĕmbahkan oepeti kapada Kaisar, ataw tidak?

  23. Tĕtapi dikĕtahoei olih Isa akan sĕmoedaja mareka-itoe, sĕbab itoe katarija: Mĕngapa kamoe mĕntjobai akoe?

  24. Toendjoekkanlah kapadakoe sakĕping dinar. Siapa poenja gambar dan toelisan jang adapadanja? Maka sahoet mareka-itoe: Kaisar poenja.

  25. Laloe kata Isa kapada mareka-itoe: Sebab itoe, pĕrsĕmbahkanlah kapada Kaisar barang jang Kaisar poenja, dan kapada Allah barang jang Allah pnenja.

  26. Maka tiada dapat marekaitoe mĕnangkap perkataarmja dihadapan orang banjak itoe, maka dĕngan hairan akan djawabnja diarnlah mareka-itoe.

  27. Satĕlah itoe maka datartglah kapadanja bebĕrapa orang Sadoeki, jang mĕiigatakan tiadalali kiamat, laloe bĕrtanja akandia dĕmikiari:

  28. Hai Goproe! bahwa nabi Moesa tĕlah menjoerat bagaikami: Djikalau bararig-sa'orang poenja saoedara niati, ada bininia tĕtapi ija mati itoe dĕngan tiada ariaknja. maka heridaklah saoedaranja mĕngambil bininja dan menimboelkan bĕiiih saoedaranja.

  29. Maka sakali pĕristewa adalah toed|oeh or;ang bĕisaoedara, maka jang pĕrtama mĕngambil sa'orang birii, laloe mati dĕngan tiadaanak.

  30. Maka jang kadoewa poela bĕrbiriikan pĕrampoean itoe, kĕmoedian mati dengan tiada anak.

  31. Maka jang katiga poela mĕngambil dia, maka dĕngan hal jang dĕmikian sampai jang katoedioeh pon mati , tiada mareka itoe meninggalkan anak.

  32. Kĕrnoedian daripada sakaliannja pĕrampoean itoepon matilah.

  33. Sĕbab itoe, pada hari kiamat, siapa garangan daripada marekaitoe sakalian ĕmpoenja bini akan pĕr-ampoean itoe? karĕna katoedjoeh orang itoe pon telah bĕr*binikan dia.

  34. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe : Bahwa anak-anak doenia ini kawin dan dikawinkan;

  35. Tĕtapi orang jang dibilangkan patoet akan mĕndapat acherat dan kabangkitan daripada mati itoe^ ija-itoe kawin pon tidak dan dikawinkan pon tidak.

  36. Bahwa mareka-itoe pontiada bohh mati lagi, karĕna marekaitoelah bagaikan malaikat dan anak-anak Allah adarija, ohh sĕbab mareka-itoe anak-anak kabangkitan.

  37. Dan lagi adapon orang mati akan dibangoenkan itoe tĕlah ditoendjoek olih Moesa pon dalam bĕloekar, tatkala disĕboetnja akan Toehan itoe: Allah Ibrahim dan Allah Ishak dan Allah Jakoeb.

  38. Karĕna Allah itoe boekan Allah orarig mati, mĕlainkan Allah orang hidoep, karena bagainja djopga hidoeplah sakaliannja.

  39. Laloe sahoetlah bĕberapa or-ang chatib, katanja: Hai Goeroe! pĕrkataarimoe ini betoel.

  40. Kĕmoedian daripada itoe tiada lagi n»areka-itoe hĕrani bertanjakan bararig soeatoe kapadanja.

  41. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Hagainiana ini, maka Almasih dikatakannjaanak Da'oed?

  42. Maka dalam kitab Zahoer Da'oed sendiri pon bersabda demikian: Bahwa Toehan tĕlah hĕtirman kapada Toehankoe: doedoeklah ĕrrgkau pada sabĕlah kanankoe,

  43. Sahingga soedah koedjadikarr segala setĕroemoe itoe akan alas kakimoe.

  44. Maka tegal dipanggil Da'oed akandia Toehan, bagaimana bolih ijalah anaknja?

  45. Maka dihadapan penĕngaran sakalian orang banjak itoe kata Isa kapada moerid-moeridnja:

  46. Pĕlihar-akanlah dirimoe daripada sĕgala chatih, jang soeka bĕrdjalan dengan mĕmakai djoebah dan soeka bĕrsalam-salaman dipasar dan doedoek ditĕmpat kahormatan dalam masdjid dan ditempat jang moelia-moelia dalam perdjamoean;

  47. Dan jang makan habis akan isi roemah pĕrampoean djanda, dan jang mĕlandjoetkan sĕmbahjangnja dĕngan poera-poera; maka orang itoe akan kena lanat jang tĕrlĕbih bĕsar adanja.

Fasal XXI.


Maka olih Isa di-angkatlah matanja dilihatnja orang kaja-kaja mĕnarohkan sĕdĕkahnja dalam pĕti dĕrma.

  2. Maka dilihatnja djoega sa'orang pĕrampoean djanda jang miskin mĕmasokkan doewa doewit.

  3. Laloe kata Isa: Dĕngan sabĕnarnia akoe berkata kapadamoe, bahwa olih perampoean djanda jang miskin ini telah dimasokkan lĕbih daiipada mareka-itoe sakalian.

  4. Karĕna olih mareka-itoe ?akalian tĕlah dimasokkan pĕrsĕmbahan kapada Allah daripada kalempahannja, tĕtapi olih pĕrampoean ini daripada kakoerangannja tĕlah dimasokkan segala pentjarian jang ada padanja.

  5. Hata maka tatkala bĕhĕrapa orang berkata-kata akan hal kaabah, jang tĕrhias dĕngan batoebatoe dan hadiah jang endahendah , maka kata Isa:

  6. Adapon segala perkara jang kamoe lihat ini, akan datang harinja kĕlak, apabila tiada ditinggalkan batoe tĕrsoesoen di-atas batoe. jang tiadaakan diroeboehkan.

  7. Maka bĕrtanjalah mareka-itoe akan dia, katanja: ja Goeroe, bilamana akan djadi segala perkara itoe? dan apakah tandanja manakala sĕgala pĕrkara ini akan djadi?

  8. Maka katanja: Djagalah , soepaja djangan kamoe kena tipoe; karĕna banjak orang akan datang mĕmbawa namakoe, katanja: Akoelah dia, dan tĕlah hampir waktoenja; tĕtapi djangan kamoe ikoet mareka-itoe.

  9. Tĕtapi apabila kamoe mĕnĕngar dari hal pĕrang-pĕrang dan gĕmpar-gĕmpar, djangan kamoe gĕntar, karena tadapat tiadasĕgala pĕrkara ini datang dĕhoeloe, tĕtapi tiada sabentar djoega ada kasoedahan.

  10. Laloe kata Isa kapada mareka-itoe: Bahwa bangsa kĕlak akan berhangkit melawan bangsa, dan karadjaan mĕlawan karadjaan,

  11. Dan akan ada bĕbĕrapa gĕmpa hoemi iangf kĕras-kĕras pada hĕrbagai-bagai tempat, dan hĕla kalaparan dan sampar pon , dan lagi akan ada pĕrkara jang haibathaibat dan tanda jang bĕsar-besar dari langit.

  12. Tĕtapi dĕhoeloe daripada sĕgala pĕrkara ini mareka-itoe akan mĕnangkap kamoe dan menganiajakan kamoe, sahingga disĕrahkannja kamoe kadalam masdjid dan kadalam pendjara, dan kamoe akan dihawa kahadapan radja dan penghoeloe olih sĕbab namakoe.

  13. Maka iia-itoe diadi kapadamoe akan soeatoe kasaksian.

  14. Maka sĕbab itoe hendaklah kamoe tĕntoekan dalam hatimoe djangan mĕmikirkan dĕhoeloe apa jang hĕndak kamoe sahoet;

  15. Karĕna akoe akan mĕmberikan kapadamoe soeatoe lidah dan akal boedi pon, jang tiada dapat dilawan ataw dibantahi olih sĕgala sĕtĕroemoe itoe.

  16. Maka kamoe akan disĕrahkan djikalau olih iboe-bapamoe dan kakak-adikmoe dan kaum koelawargamoe dan sahabatmoe sakalipon ; maka daripada kamoe akan ada jang diboenoehnja.   17. Maka kamoe akan dibĕntji olib sĕgala orang dari sĕbab riamakoe.

  18. Tĕtapi sahelai ramboet kapalamoe pon tiada akan binasa.

  19. Maka dĕn^an sabarmoe djoeoa hĕndaklah kamoe peliharakan dirimoe.

  20. Maka apabila dilihat olihmoe bahwa Jeroezalim dikĕpoeng olih bala-taritara pĕran^t, niaka pada masa itoe ketahoeilah olihmoe bahwa kabinasaannja tĕlah hampirlah.

  21. Maka pada masa itoe hendaklah mareka jang diJoedea itoe lari kagoenoeng, dan jan^didalam nĕgrari itoe hĕndaklah mar^ka-itoe kaloewar, dan jang: didesa pori djangan masoek kadHlamnja.

  22. Karĕna iia-itoelah hari toelah , soepaja gĕnaplah sĕ^ala perkara , jangr tersoerat itoe.

  23. Tĕtapi wai bagai oran^ janp' mĕngandoen^ dan iang mĕnjoesoe] anak pada masa itoe, karĕria kasoekaran besar akan ada di-atas boemi dan moerka atas bangsa ini.

  24. Maka mareka-itoe akan mati dimakan pĕdan^ dan dibawa kapada segala bangsa dengan tĕrtawan , dan Jeroezalim pon akan dipidjak-pidjak olih orang katir. sahirigga gĕnaplah zaman sĕgala orang kaTir itoe.

  25. Maka akan ada tanda-tanda pada matahari dan pada boelan dan sĕgala bintang, dan di-atas boemi kapitjikan sĕgala bangsa dĕngan lĕnnjap bitjaranja, apabila laoet dan ombak pon bĕrgalora;

  26. Maka hati sĕgala orang pon mĕndjadi tawarlah , sĕbab takoet dan sĕbab mĕnantikan sĕgala pĕrkara , jang hendak datang atas boemi, karĕna seg^ala kakoewatan langit pon akan bergerak.

  27. Maka pada masa itoe akan dilihat olih mareka-itoe Anakmanoesia datang dalam saboewah awan dĕngan koewasa dan kamoeliaan besar.

  28. Maka apabila sĕgala pĕrkara itoe moelai djadi, hendaklah kamoe mĕnĕngadah dan angkatlah kapalamoe, karĕnatĕlah hampirlah tĕhoesanmoe.

  29. Maka olih Isa dikatakan soeatoe pĕroepamaan kapada mareka-itoe, katanja: Rahwa lihatlah olihmoe akan pokok-ara itoe dan sĕgala pohon kajoe pon ,

  30. Apabila iia bĕrtaroek moeda, maka kamoe pon lihat dan tahoe sĕndiri, bahwa moesim panas itoe tĕlah hampir. L Dĕmikian djoega kamoe, apabila kamoe mĕlihat segala pĕrkara ini djadi , ketahoeilah olihmoe bahwa karadjaan Allah itoe adalah hampir akan sampai.

  31. Sasoenggoehnja akoe hĕrkata kapadamoe : Hahwa sakali-kali tiada hangsa ini akan laloe, sahingga sakalian itoe tĕlah djadi.

  32. Bahwa langit dan boemi pon akan laloe, tetapi pĕrkataankoe sakali-kali tiada akan laloe.

  33. Djaga haik-baik, asal djangan barang bila kelak hatimoe djadi sĕgan olih dĕmap dan soeka-mabok dan sangkoet paoet akan kahidoepan doenia ini. sahingga datanglah haii itoe mĕrierpa kapada kamoe dĕngan tiada tĕrkira-kira.

  34. Karĕna saperti soeatoe djĕrat akan datangnja atas sĕgala manoesia jang doedoek di-atas saloeroeh moeka boemi.

  35. Sĕhab itoe djagalah sĕlaloe sĕrta pintalah doa, soepaja bolih kamoe dibilang patoet akan tĕrlepas daripada sĕgala pĕrkara ini, iang kĕlak akan djadi, dan soepaja kamoe bolih mĕnghadap Anakmanoesia.

  36. Kalakian, maka pada siang hari adalah Isa mĕngadjar dalam kaabah , tĕtapi pada malam pĕrgilah iia kaloewar dan bĕrmalamlah iia diboekit, jang bĕrnama boekit Zaiton.

  37. Maka sakalian orang banja^ itoepon datanglah pada paori-pagi mĕndapatkan dia dalam kaabah , liĕndak mĕnĕngar pĕngadjarannja.

Fasal XXII.


SABĕRMOELA, maka hari raja roti jang tiada bĕragi, jang beinama pasah, itoepon tĕlah hampirlah.

  2. Maka olih sĕgala kapala imam dan chatib itoe ditjĕhari djalan bagaimana bolih mareka-itoe mĕmboenoeh Isa, karĕna takoet marekaitoe akan orang banjak itoe.

  3. Satĕlah itoe maka sjaitan pon masoeklah kadalam hati Joedas. jang bĕr^ĕlar Iskariot, maka iia pon dalam bilangan kadoewa-bĕlas moerid itoe.

  4. Maka pergilah ija bĕrbitjara dĕngan segala kapala imam dan pĕnghoeloe, bagaimana bolih disĕrahkannja Isa kapada mareka-itoe.

  5. Maka bĕrsoeka-tiitalah marekaitoe laloe bĕrdiandji hendak membĕrikan oewang kapadanja.

  6. Maka berdjandjilah ija, laloe ditiĕharinja koetika jang baik akan mĕnjĕrahkan Isa kapada marekaitoe dĕngan tiada pĕrgadoehan.

  7. Maka hari roti jang tiada bĕragi itoepon sampailah, apabila pash itoe patoet disemhĕleh.

  8. Maka disneroehkan isa akan Petroes dan Jahja, katanja: Pergilah sadiakan bagai kita pasah itoe, soepaja bolih kita makan.

  9. Maka kata mareka-itoe kapadania: Dimanakah Toehan kahendaki kami sadiakan dia?

  10. Maka kata isa kapada marekaitoe: Bahwa-sanja apabila kamoe masoek kadalam negari, kamoe akan bĕrtemoe dengan sa'orang jang mĕmbawa saboewah boejoeng ajar; ikoetlah akandia sampai karoeraah ija masoek,

  11. Laloe lcatakanlah olihmoe kapada orang jang empoenja roemah itoe: Bahwa Goeroe hĕrtanja kapadamoe: Dimana bilik pĕrdjamoewan, tĕmpat akoe bolih makan pasah sĕrta dĕngan sĕgala moeridkoe?

  12. Maka akan ditoendjoeknja kapadamoe kelak soeatoe alajat jang bĕsar, tĕlah tĕrhias; disanalah sadiakan.

  13. Maka mareka-itoejion pĕrgilah , didapatinja sajtĕrti jang dikatakan Isa itoe, laloe disadiakannjalah pasah itoe.

  14. Hata, satelah soedah sampai waktoenja, maka doedoelclah ija makan dan kadoewa-belas rasoel itoe pon sĕrtanja.

  15. Maka katanja kapada marekaitoe: Sangat soedah koe-kahendaki makan pasah ini dĕngan karaoe (iĕhoeloe daripada akoe disangsarakan.

  16. Karĕna katakoe kapadamoe: bahwa tiada lagi akoe akan makan dia, sabĕU^m ija-itoe digĕnapi dalam karadjaan Allah.

  17. Maka di-amhilnja saboewah piala; satĕlah mĕngoetjap sjoekoer, maka katanja: Ambillah ini, behagi-hĕhagilah dia antara kamoe.

  18. Karĕna katakoe kapadamoe: Rahwa tiada akoe akan minoem ajar boewah-anggoer itoe, sahingga karadjaan Allah itoe soedah datang.

  19. Maka di-ambilnja roti. satelah mĕi'goetjap sjoekoer dipĕtjahpĕt|ahkaimja, laloe dibĕrikannja kapada mareka-itoe, katanja: Bahwa inilah toeboehkoe, jang dibĕrikan karĕna kamoe ; djadikanlah ini soeatoe pĕringatan akan dakoe.

  20. Dĕmikian djoega piala itoe satĕlah soedah makan , katanja: Adapon piala inilah wasiat bĕharoe dĕngan darahkoe, jang ditoempahkan karĕna kamoe.

  21. Tĕtapi sasoenggoehnja adapon tangan orang jang mĕnjerahkan dakoe itoe, ija-itoe adalah dĕngan akoe di-atas raedja ini.

  22. Maka sasoenggoehnja Anak

Pranala luar

[sunting]