Tjerita-tjerita dari negeri Atjee/TJERITA DERI SATOE SETAN.

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian


TJERITA DERI SATOE SETAN.


Tempo tjerita ini, tida berbrapa djaho dari Kota Radja, ada satoe benteng. Maka benteng ini sekarang soedah di rombaq. Tempo waqtoe tjerita ini koelilingnja itoe benteng melajinkan ada rawah rawah sadja. Lagi siapa jang tinggal di pos ini djadi sakit sadja; pos ini lagi djaho sekali deri pos pos lajin, dan tjuma satoe djalan ketjil pegi ka pos itoe. Malajinkan boewat dies sadja orang-orang pegi ka sitoe dan lagi selamanja orang ito ebawa pengantaran, soeka ada 25 orang jang pakej senapan. Siapa siapa jang mawoe pegi ka benteng ini misti masoeq doeloe di satoe oetan besar; seperapat djam begitoe lantas orang ketemoe satoe galangan, di moeka galangan itoe ada satoe kebon teboe, baroe orang sampej di benteng. Ini benteng roepanja seperti benteng-benteng lajin; melajinkan orang orang soldadoe sadja roepanja poetjet dan koeroes sekali. Lagi di deket benteng itoe ada satoe koeboeran ketjil. Diesnja di pos ini djoega soesah sekali, dan lagi bikin tjapej sekali sama orang orang soldadoe. Kaloe orang kloewar deri benteng, tentoe orang di pasang, kaloe tida di toebroeq orang Atjee. Seringkali djoega patroelie patroelie soedah di boenoeh sama sekali di deket benteng ini. Malam malam orang tida bisa tidoer di gigit beriboe riboe njamoeq.

Koewatnja itoe pos doewa opsier dan kira kira seratoes soldadoe.

Pada soewatoe malam kira kira poekoel doewa belas, di kasi tahoe pada opsier kommandan djaga, jang satoe sekilwak di seblah lor dapat lihat satoe orang pakej pakejan poetih di koeboeran. Sekilwak ini satoe orang djawa takoet pasang itoe orang, deri apa dija kira setan. Itoe littenan bilang barangkali salah lihat, barangkali sepotong kajoe di kira-i orang. Itoe sekilwak bilang dija tida salah lihat, betoel dija soeda lihat orang pakej poetih.

Ampat malam lamanja bagitoe sadja. Lajin lajin sekilwak dapat lihat djoega orang pakej poetih di koeboeran dan lagi selamanja kira kira poekoel 12.

Lama lama orang djawa itoe mendjadi takoet samoewanja. Tjoba pikir, boekan boleh djadi soesah besar nanti. Dari itoe toewan kommandan soeroeh semboeni berbrapa orang di koeboeran; tetapi sekarang tida ada apa apa. Bagitoe roepa di bikin doewa tiga kali, tetapi selamanja tida kelihatan setan. Sekarang toewan kommandan soeroeh sedija berbrapa pelor pelor kembang api di bastion dan lagi itoe pos pos di tambah orang. Waqtoe djam poekoel 10 malam opsier opsier dengan soldadoe soldadoe toenggoe ngintip sadja. Di loewar benteng dijam sekali.

Lama lama bagitoe sakilwak di moeka senapan boeni lontjeng poekoel 12. Baroe habis di poekoel lantas kelihatan itoe orang pakej poetih kaloewar dari tanah. Sama sekali di pasang djoega dari bastion dengen pelor kembang api; lantas itoe koeboeran djadi terang. Orang di bastion soedah di sedija boewat pasang tetapi belon di bikin apa-apa itoe setan soedah hilang lagi; tjoema kedengaran ketawa sadja. Wah, setan betoel itoe, bilangnja orang djawa itoe.

Besoqnja bagitoe, ada satoe sersan djawa Wakidin minta bitjara sama toewan kommandan. Dija bilang dija maoe periksa itoe perkara setan, kaloe dija boleh dapat 24 djam permisie boewat tinggal di loewar benteng. Lantas kommandan itoe tanja sama si Wakidin bagimana dija mawoe bikin. Wakidin ini tjerita: ja, toewan kommandan saja tida pertjaja itoe setan; saja soedah lihat, itoe toewan poetih selamanja keloewar kaloe soedah di boenoeh lampoe di roemah djaga atjee di sebelah sitoe. Kaloe toewan kommandan kasi permisie, ini malam saja mawoe masoeq di oetan, saja mawoe ngintip di dalam itoe roemah djaga; kaloe saja bawa kiestool sama keris, saja tida takoet poentianak atawa setan.

Lantas bagitoe sersan Wakidin dapat permisie. Poekoel anam sorej, tempo semoewa soldadoe-soldadoe misti ada di dalam benteng, dari apa poekoel 6 di toetoep pintoenja benteng, sersan Wakidin itoe tinggal di loewar, semboeni di blakang roempoet roempoet dan pohon pohon ketjil. Dija tinggal toenggoe disitoe sampej gelap. Tempo poekoel toedjoe dija keloewar dari tempat semboeniannja; semboeni-semboeni badan lantas dija sampej di pinggir oetan. Satoe djam lagi dija sampej dekat roemah djaganja orang Atjee.

Sebab roemah-roemah Atjee itoe selamanja di bikin tinggi sekali pakej tijang-tijang, dari apa soeka ada bandjir besar, si Wakidin itoe boleh semboeni di bawahnja roemah djaga orang atjee itoe. Tempo dija soedah semboeni di bawah dawon dawon kering, dija tinggal toenggoe sadja. Tida berapa lama ada kira kira tiga poeloe orang atjee datang di moekanja roemah itoe, semoewanja bawa sendjata. Satoe per satoe orang najik tangga; di dalam roemah dija orang pigi doedoeq di pinggir pagar. Ini segala kelihatan deri bawah, di mana si Wakidin tinggal ngintip sadja, dari apa itoe bamboe-bamboenja dasar tida rapat sekali.

Di tenga-tenga orang-orang jang bekoempoel disitoe, ada bediri satoe imam pakej pakejan poeti; di kepalanja ada satoe soerban soetra pakej kembang kembang; di ikat pinggangnja ada klewang-klewang pakej mas sama inten, dan lagi satoe kiestool; di tangan kanannja dija pejgang satoe tasbeh; di tangan kirinja ada koran. Oemoernja kirakira 40 tahon, moekanja koening, pakej brewok; roepanja seperti orang arab betoel. Tempo dija soedah periksa dan hitoeng orang-orang di dalam roemah itoe, dija moelai bitjara. Lantas si Wakidin dengar jang dija soeroh koempoel segala orang orang Atjee di dalam missigit poekoel satoe, malam ini: Lagi dija dengar njang nanti dija oendjoeq tempat di mana ada banjak sendjata-sendjata, dan di belakang nanti dija kasih perentahnja.

Lantas semoewa orang-orang Atjee itoe sembajang, poekoel dadanja dan beterejaq allah il allah, allah il allah.

Tempo imam itoe batja soewatoe doa deri koran, orang-orang lajin gojang kanan kiri kepalanja sampej lama-lama djadi panas hati.

Sekarang si Wakidin soedah sampej lihat; kaloe dija tinggal terlaloe lama barangkali boleh dapat tjilaka, djadi dija berangkat, akan kasi tahoe toewan kommandan.

Kirakira 200 pas dari benteng dija toeroeti soewaranja boeroeng; bagitoe djoega dija bikin tempo dija datang 150 dan 100 pas dari benteng. Dari benteng orang menjahoet begitoe roepa djoega. Pelahan pelahan pintoe benteng di boeka, habis si Wakidin ada di dalam benteng lagi.

Tempo si Wakidin soedah tjerita segala perkara jang dija soedah lihat tadi, toewan kommandan soeroe antree semoewa soldadoe soldadoe; lantas toewan komandan bilang apa jang si Wakidin soedah dapat lihat tadi.

Sekarang orangorang djawa baroe mengarti jang boekan setan itoe tetapi matamata. Opsieropsier pikirannja tentoe itoe tempat dimana itoe setan selamanja di lihat, di sitoe djoega di simpan sendjatasendjata; maka ini pikirannja djoega si Wakidin. Sebab ini dija minta permisie akan boleh periksa betoel itoe koeboeran, dengan berbrapa soldadoe soldadoe.

Sekarang ini, kira kira poekoel 11, djadi masi ada sampej tempo. Lantas si Wakidin pili berbrapa soldadoe soldadoe jang brani. Sama sama dija orang djalan semboeni semboeni ka koeboeran, tjoema membawa kapmes. Soedah sampej di sitoe, diperiksa betoel tanahnja. Setengah djam orang soedah tjari kiri kanan, tetapi pertjoema. Si Wakidin soedah mawoe koempoel orang orangnja akan poelang lagi, lantas satoe soldadoe djatoh di dalam satoe lobang sampej di pinggangnja. Ini barangkali tempatnja setan, kiranja si Wakidin. Sebentar dija bikin bersi itoe lobang, lantas dija lihat satoe lobang kira kira satoe elo setengah dalamnja. Itoe lobang tadi di toetoep sama bamboe, lantas di atas bamboe itoe di taroh alang alang. Sama lentera ketjil itoe lobang di periksa, lantas di bawah kelihatan klewang klewang, toembaq toembaq, senapan senapan, obat pasang dengan pelor pelor. — Di dalam lobang lobang bagitoe, jang doeloe di pakej boewat simpan pekakaspekakas kerdja sawah, seringkali patroeliepatroelie soedah dapat sendjatasendjata. — Sebentar segala barang di kassih keloewar dari lobang itoe, lantas di bawa ka-dalam benteng.

Di dalam benteng orang orang djoega soedah atoer dan sedijah segala barang barang. Pospos dan djaga di tamba orang; pelor pelor dan obat pasang dan pelorpelor kembang api di sedijah di bastion; emberember dan ketelketel di sedijah di moeka goedang obat dan goedang rangsoom, soepaja bentar boleh di pakej kaloe barangkali itoe roemahroemah kena di makan api.

Perampoewanperampoean dan anaqanaq dikoempoel dan di semboeni di tempat mana tida bisa dapat tjilaka. Bagitoe roepa djam poekoel satoe semoewa soeda sedijah, orang tinggal toenggoe sadja. Soepaja di loewar benteng orang djangan dapat tahoe apaapa, itoe soldadoesoldadoe, melajinkan sekilwak sekilwak, di soeroeh tinggal doedoeq semboeni di blakang temboq. Orang setablang di soeroeh tidor di belakang merijam, jang tadi soedah di isi. Benteng itoe ada doewa bastion, satoesatoe bastion ada satoe merijam, dan lagi di bastion jang sebelah lor ada merijam kodoq djoega.

Lama lama bagitoe soedah djadi setengah doewa; koeliling benteng tida kedengeran satoe apa. Sekilwaksekilwak dan opsieropsier tengoq sadja kaloewar benteng, tetapi tida kelihatan tida kedengaran satoe apa. Melajinkan boeninja angin dan satoe pantjoeran ketjil sadja di dengar.

Poekoel doewa baroe di dengar beterejaq di dalam oetan; sebentar kiri kanan kedengaran beterejaq djoega. Sebentar lagi kedengaran seperti soewaranja beriboe riboe tawon. Lagi dilihat dari benteng ada orang orang djalan semboeni semboeni di dekat benteng tentoe boewat periksa doeloe. Tetapi di benteng orang tinggal dijam, tinggal toenggoe sadja.

Bajiknja itoe benteng tjoema boleh di toebroek dari doewa tempat; sebelah koelon dan sebelah kidoel ada ajer. Pintoenja benteng itoe ada di sebelah lor, tentoe nanti di sitoe orang tjoba masoeq di benteng.

Baroe lontjeng boenji poekoel doewa, sebentar itoe setan kelihatan lagi di tempatnja doeloe, tetapi sekarang dija bawa orang. Sama sekali djoega itoe tanah di bekin terang dengan itoe pelor kembang api. Sekarang baroe orang dapat lihat orang Atjee banjak sekali, jang bediri bekoempoel koempoel di sitoe di sana. Dengan beterejaq dengan soeraq itoe orang Atjee lari madjoe sampej dekat tembaq, tetapi di sitoe di pasang soldadoe soldadoe. Setablan djoega soeda pasang sama kartes.

Orang orang Atjee itoe tentoe soedah pertjoema tjari sendjata sendjata jang di semboeni di lobang itoe. Dari itoe dija orang soedah moelai djadi takoet sedikit. Tetapi di sana masi ada banjak orang jang bawa senapan; orang ini jang pasang koembali ka benteng.

Di sini sana kentara orang moelai djadi takoet sedikit, di sebelah wetan orang Atjee soedah moelai moendoer. Tetapi sekarang itoe toewan poeti loempat ka moeka memegang klewang di tangannja. Lagi sekali orang tjoba masoeq di benteng. Lebeh dari 300 orang Atjee lari madjoe ka-benteng memegang klewang dan senapan dan toembak. Dari apa terang orang boleh lihat roepanja orang Atjee itoe. Wah, roepanja seperti orang tida takoet mati, seperti orang mengamoq. Tentoe tida satoe orang soldadoe di kassih ampon orang Atjee.

Soldadoe soldadoe itoe tinggal pasang sadja sampej koeliling ada asap sadja. Benteng itoe seperti goenoeng api. Di sini kedengeran senapan, di sana, merijam, di sana lagi boenji selompret, wah, riboet betoel. Moesoh itoe saban kali di poekoel.

Ada orang Atjee jang terlaloe brani madjoe, kena kesangkoet di kawat, kena randjoe. Dari loewar orang Atjee lempar api ka dalam benteng, tetapi di sini di gajet dari genteng genteng sama gala gala, lantas di boenoh, tetapi ampir goedang obat tebakar.

Moesoh itoe roepanja sekarang soedah tjapej; kiri kanan dija soedah moelai moendoer. Di sebelah lor sekarang datang madjoe banjak sekali orang Atjee, barangkali boewat boeka pintoe benteng. Toewan kommandan soeroh pasang itoe orang; banjak sekali jang loeka dan mati, tetapi moesoh itoe tida mawoe moendoer. Mawoenja orang Atjee itoe ambil itoe bradjaq di moeka pintoenja benteng. Maski berbrapa brani djoega, toh pertjoema.

Habis bagitoe orang Atjee lama lama moendoer, beterejaq dan maki maki sadja. Dari belakang batang batang bamboe dan ketinggi-tingi-an tanah dija orang tinggal pasang sampej djadi pagi.

Kira kira poekoel 5 bagitoe kedengeran selompret kompenie, ada datang toeloengan. Dengan soeraq dan soeka hati teman teman ini di bawa kadalam benteng. Soldadoe soldadoe dari benteng djoega soedah tjapej, tetapi bajiknja tida ada banjak orang mati atawa loeka.

Tempo orang boeka pintoe, jang orang lihat doeloe satoe orang pakej poeti; tangannja satoe pegang bradjaq, jang lajin sender di tanah masi pegang klewangnja; kapala disender di pinggir bradjaq, matanja lihat ka pintoe sadja, dadanja antjoer kena pelor.

Bagitoe setan itoe soedah mati.

Sersan Wakidin jang doeloe soedah dapat bintang, sekarang terima bintang tandjong; tida bagitoe lama dija mati tempo kompeni mawoe ambil benteng Atjee, tetapi namanja dan kabrani-annja tida di loepa.