Tao Teh King/Moekadamat

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Moekadamat.

Ini salinan dari Tao Teh King dengen katerangannja soedah dimoeat dalem maandblad Moestika Dharma moelai dari Mei 1935 No 38 sampe Maart 1938 No 72 — berdjalan lamanja 35 boelan.

Berhoeboeng dengen kakoerangan tempo, lantaran satiap hari terlaloe repot, maka itoe salinan kita baroe kerdjain kapan soedah deket dimoeat. Begitoe lekas satoe fatsal selese disalin lantes kita toelis itoe commantaar atawa katerangannja, menoeroet pikiran dan pendapetan jang moentjoel di itoe sa'at, dengen tida taro perhatian pada apa jang soedah ditoelis pada sakean boelan laloe, jang kita tida sempet boeat pereksa dan fahamin lagi satoe per satoe. Dan pembatja poen bisa mengarti, aken inget apa jang telah ditoelis pada satoe doea taon laloe, sedeng kita moesti isi tiga matjem maandblad dan saban boelan moesti toelis kira-kira tiga-poeloeh artikel jang membitjaraken soeal-soeal berlaenan djaoe, itoelah boekan pakerdja'an gampang, kerna itoe pikiran moesti dibagi ka banjak djoeroesan.

Maka djikaloe dalem kita poenja commentaar atawa katerangan atas beberapa fatsal ada kadapetan jang sama atawa mirip, itoelah boekan kita sengadja aken oelang dan oelangin lagi apa jang soedah ditoetoerin doeloean; kita tjoemah lahirken apa jang ada dipikir pada itoe sa'at boeat petjahken maksoednja itoe satoe fatsal jang baroe disalin, dengen tida taro perhatian pada pametjahan dari fatsal-fatsai laen jang telah dikerdjain pada beberapa blas atawa beberapa poeloeh boelan jang laloe.

Ini matjem pengoelangan brangkalih bisa membikin djèngkèlnja pembatja dari satoe boekoe, tetapi kaliatan sampe memoeasken pada abonne dari Moestika Dharma, jang djoega kabanjakan tida inget lagi pada commentaar jang soedah dimoeat lebih doeloe, hingga djikaloe itoe katerangan diringkesken sadja — lantaran dalem fatsal-fatsal jang doeloean soedah diberi katerangan tjoekoep — nistjaja banjak jang djadi koerang mengarti atawa tida merasa poeas, apalagi antara abonne-abonne baroe.

Laen dari itoe, seperti pembatja nanti bisa saksiken sendiri, isinja Tao Teh King memang tida terätoer, hingga beberapa soeal jang saroepa maksoednja ada tersiar dalem banjak fatsal jang berdjaoean, dan malah ada terdapet djoega pengoelangan atas oedjar-oedjar atawa peladjaran jang ampir sama, lantaran mana kita poen kena tersèrèt dalem kita poenja commentaar aken toeroet oelangin poelah apa jang soedah diterangin dalem fatsal doeloean. Inilah ada satoe tjatjat jang kita sendiri poen merasa dan mengakkoe ada perloe diperbaeki kapan dateng temponja aken terbitken tjitakan kadoea.

Maski begitoe ini pengoelangan dalem commentaar boekan tida ada faedahnja, kerna dengen menilik tebelnja ini boekoe, kita rasa tida banjak orang jang mempoenjai tjoekoep tempo aken membatja teroes-meneroes dari bermoelah sampe di achir dalem satoe atawa doea hari. Bagi marika jang hendak bikin studie, hendak fahamken maksoednja sasoeatoe ajat dengen perlahan, itoe commentaar jang lengkep pada saban fatsal bisa memberi banjak kafaedahan, maski djoega maksoed dan toedjoeannja ada sama sadja dengen apa jang soedah dibitjarain dalem fatsal jang doeloean. Dan dari sebab Tao Teh King boekan samatjem boekoe tjerita jang boleh dibatja saliwatan dan dengen tjepet, maka itoe pengoelangan jang bersifat melit ada djoega kabaekannja bagi marika jang hendak beladjar dengen perlahan, kerna fatsal mana sadja jang ia fahamken, selaloe tersedia katerangannja jang, kapan dibatja sendirian dengen terpisah, tidak kaliatan melit atawa membosenken.

Banjak orang jang bilang, isinja Tao Teh King ada amat samar dan gelap, hingga maksoednja soeker dimengarti. Tapi dengen membandingken sama philosofie Hindoe, Buddhist dan laen-laen, kita dapetken Lao Tze poenja oedjar-oedjar ada menoedjoe ka satoe djoeroesan pasti jang tida terlaloe samar boeat di-ikoetin. Beberapa peroendingan dari penoelis-penoelis Barat jang faham philosofie dari bangsa Timoer, teroetama dari boekoe salinannja Gorn Old, ada memberi banjak bahan dan pengoendjoekan boeat didjadiken commentaar, dan kita telah koetip djoega sakedar jang dirasa perloe. Kasoedahannja tjoemah sedikit fatsal sadja jang kita dapetken betoel-betoel ada samar, tapi toch tida ada begitoe gelap hingga tida bisa dibajangin bagimana maksoed dan toedjoeannja.

Tetapi maski begitoe kita minta pembatja dari ini boekoe djangan lantes pandang kita poenja katerangan dan pametjahan soedah lengkep dan sampoerna. Kita sendiri sampe insjaf atas segala tjatjat dan kakoerangannja. Sabagi djoega laen-laen peladjaran philosofie jang tinggi, Lao Tze poenja boeah pikiran poen, lantaran ringkesnja, ada mengandoeng roepa-roepa artian jang mendjalar ka segala djoeroesan. Ada berapa fatsal jang kandoeng bibit-bibit pikiran jang, kapan moesti dipetjahin maksoednja sampe djelas betoel, bisa mendjadi satoe boekoe tebel. Maka itoe maskipoen kita soedah beriken katerengan pandjang-lebar, sabetoelnja masih djaoe boeat boleh dibilang tjoekoep, dan malah ada beberapa fatsal jang kita tjoemah pilih artiannja jang paling gampang dan saderhana, sedeng sabenernja masih bisa djoega dipetjahin dengen lebih loeas ka berbagi-bagi djoeroesan. Maka itoe kita poedj ken soepaja pembatja djangan ikoetin sadja kita poenja commentaar, hanja tjoba pikir dan timbang sendiri maksoed-maksoed jang lebih djaoe dari itoe oedjar-oedjar, sebab kita pertjaja masing-masing orang nanti dapetken laen-laen artian jang brangkalih ada lebih betoel dan lebih tjotjok dari-pada kita poenja katerangan, jang ditoelis tjoemah oentoek golongan jang masih beladjar, boekan aken goena marika jang terkenal faham dalem ilmoe batin dan philosofie agoeng, jang soedah tentoe tida perloe aken batja atawa denger katerangan dari satoe penoelis jang pengataoeannja masih serba koerang.

Maski kita poenja toedjoean, dengen salin dan bitjarain Tao Teh King, tjoemah boeat orang-orang berpangataoean saderhana jang ingin beladjar, tapi kita soedah tjoba sabisa-bisa aken bikin maksoed dan toedjoeannja Lao Tze djadi lebih terkenal antara golongan orang jang membatja Melajoe Rendah, sebab sampe di boelan Mei 1935, koetika moelai dimoeat dalem Moestika Dharma, kitab Tao Teh King belon disalin ka dalem bahasa Melajoe. Lantaran kita ambil dari bahasa Inggris, maka boekan sadja boleh djadi, hanja soedah pasti ada banjak bagian jang tida tjotjok atawa berlaenan kapan dibanding dengen Tao Teh King hoeroef Tionghoa. Maka kita bersedia aken tadah tjelahan dan tertawa'an dari go­longan sastrawan jang faham klassiek Tionghoa, boeat mana kita tjoemah bisa hiboerken hati oleh pengataoean jang kita soedah tjoba kerdjain itoe salinan dari bahasa Inggris sabaek-baeknja dan satjotjok-tjotjoknja jang kita sanggoep, hingga djikaloe ada kasalahan, itoelah boekan dengen disengadja dan boekan kita jang haroes tanggoeng sendirian.

Kita toenggoein dengen merasa girang terbitnja Tao Teh King Melajoe jang lebih tjotjok dan lebih terang, jang ditoelis oleh achli hoeroef dan bahasa Tionghoa menoeroet kitab origineel-nja. Samentara itoe boekoe salinan jang diharep-harep masih belon moentjoel, kita merasa poeas soedah bisa selèsèken ini satoe pakerdja'an jang, biar poen masih koerang sampoerna, kita pertjaja aken mendjadi satoe tambahan jang berärti boeat memberi kenal Taoisme pada golongan jang membatja Melajoe, dan berbareng dengen itoe kita poen djadi bikin tambah lengkep boekoe-boekoe jang memberi katerangan tentang Sam Kauw, jaitoe peladjaran philosofie dari Tiga Agama — Buddhisme, Confucianisme dan Taoisme — jang kita, dengen perantara'an pakoempoelan Sam Kauw Hwe, lagi tjoba hendak perkenalken pada pendoedoek di Indonesia.

 Tjitjoeroeg, 16 Maart 1938.

K.T.H.
Dihatoerken

Pada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oleh