Tao Teh King/Bab 9

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Tao Teh King
Mengenal Wates

IX. MENGENAL WATES.

  1. Siapa tjoba dapetken lebih dari apa jang ia sanggoep pegang ada lebih baek djikaloe tida poenja apa-apa sama sekalih.
  2. Barang keras jang tida brentinja dipake dan digosok bisa djadi bedjat.
  3. Djikaloe saboeah roemah berisi padet de­ngen emas dan batoe Giok, ada terlaloe soesah boeat didjaga soepaja itoe barang berharga tida ilang.
  4. Kakaja'an dan kamoelja'an, kapan didjadiken kabangga'an, moesti mendatengken djoega kasoekeran.
  5. Brenti atawa oendeerken diri kapan pakerdja'an jang berfaedah soedah dilakoeken dan kahormatan dateng memboeroe, itoelah ada tjara dari Thian.

Mengenal wates ada satoe dari kabedjikan-kabedjikan jang paling besar dari priboedi manoesia. Kasangsara'an, katjilaka'an atawa kadjengkelan jang manoesia moesti tanggoeng dalem penghidoepan boekan selaloe dari kakoerangan apa jang perloe, hanja sabagian be­sar ada dari sebab ia masih ingin dapetken lebih dari-pada apa jang ia soedah poenja, boeat mana ia siksa dirinja dari masih moeda sampe masoek ka lobang koeboer. ini bisa diliat dengen tjaranja kabanjakan orang sekaker, jang tjekèk lèhèr dan hldoep sangsara tjoemah boeat koempoelken kakaja'an, jang kapan soedah tersedia dan berdjoemblah besar, ia iboekin siang malem kerna koeatir nanti linjap kombali, dengen ia sendiri tida brani goenaken oentoek kabaekan diri sendiri atawa poen laen orang. Manoesia jang bertabeat begitoe ada lebih baek kaloe djadi saorang miskin, sebab jang didjengkelin tjoemah sedikit, dan ia tida bisa goenaken pengaroeh oewang boeat menindes sesama manoesia. Sabagi kaoem boeroeh jang miskin brangkalih ia bisa lebih banjak me­ngaso, lebih bisa taro kasihan pada sesamanja jang melarat, dan dapetken djoega lebih banjak hiboeran. (Ajat 1).

Saorang jang banting toelang dengen tida mengenal wates boeat kedjer kakaja'an, maskipoen kasampean maksoednja, tida oeroeng ia aken menanggoeng roegi, kerna sabagi djoega roemah jang padet dengen emas dan batoe permata selaloe bikin mengilernja pentjoeri-pentjoeri, begitoe poen kakaja'an besar jang orang ada poenja selaloe di-intjer oleh orang-orang jang ingin dapetken itoe, baek dengen djalan menipoe, goenaken pengaroehnja persobatan, adjak bersèroe dagang, atawa hendak djoealin apa-apa, dan sabaginja lagi. Dan djeman se­karang orang djangan loepa djoega pada be­lasting commissie! Laen dari itoe, sringkalih ia ada djadi soember dari kakaloetan dan karoesakan dalem familie, kerna anak-anak dari orang hartawan oemoemnja lebih pande memboeang dari pada mentjari oewang, hingga satoe ajah hartawan, apalagi kaloe anaknja ba­njak. dapet rongrongan tida sedikit dari fihak familienja, jang kabanjakan lantes terpetjah-blah dan saling bermoesoeh aken pereboetin warisan begitoe lekas sang ajah meninggal doenia.

Ganggoean di atas ada boeat orang jang berhatsil mengoempoelken kakaja'an. Tapi ada djoega orang jang sablonnja dapet iloe kakajaan besar jang ia inginken, pri kawarasannja soedah kaboeroe terganggoe lantaran bekerdja terlaloe keras. Djoega boekan djarang saorang jang lantaran kapingin djadi satoe millionair, miliknja jang soedah tersedia bebrapa ton telah mendjadi loedes! Maka mengenal wates dan bisa merasa poeas ada djalan jang paling sampoerna boeat dapetken katentreman. Salah satoe penjair jang termashoer poen ada bilang; „Jang dapet bajaran paling mahal jaitoelah orang jang paling bisa merasa poeas atas apa jang ia dapet." (Ajat 2,3).

Hatsil dari kakaja'an kabanjakan tjoemah menimboelken kabanggaän, tapi berbareng dengen itoe orang poen moesti hadepken segala matjem kadjengkelan jang tida aken brenti kaloe ia blon masoek ka lobang koeboer. Boleh djadi di alam aloes, dimana Kama Loka, ia poenja roh tinggal berdjengkel teroes, sebab kasoekaän pada barang doenia selaloe ada mengiket. Maka Lao Tze minta orang tjoba tim­bang, jang mana ada lebih baek dan lebih enak: mengenal wates dan bisa merasa poeas zonder memaksa diri boeat kedjer kakaja'an teroes-meneroes, atawa kasih diri sendiri beranjoet ka dalem itoe oelekan jang membikin manoesia kalêlêp semingkin dalem di tengah hawa nafsoe doenia. Mana lebih baek ; maen bangga sama itoe kakaja'an jang selaloe diboeat sirik dan mengiri oleh orang banjak, atawa hidoep dalem saderhana dengen tentrem dan tida ada jang dengkiken hingga tida satoe apa jang haroes dikoeatirken. (Ajat 4). Banjak orang berdjasa dan ternama besar telah terdjoengkel dari kadoedoekannja lantaran ia tida merasa poeas sama itoe kamoelja'an, poedjian dan nama baek jang ia soedah dapet. Sabagitoe lama ia masih dipoedja oleh orang banjak, ia merasa sajang aken lepasken ka­ doedoekannja, hanja ingin iroep teroes itoe anggoer kahormatan sampe peroetnja melemboeng dan loepa daratan. Pakerdja'an jang berhatsil teroes-meneroes sringkalih membikin orang djadi gegabah, sombong dan koerang hati-hati, lantaran terlaloe pertjaja pada kapandean sendiri, inilah jang menjebabken roeboehnja banjak djago-djago dan orang-orang termashoer dalem doenia. Maka Lao Tze membri nasehat aken salekasnja oendoerken diri kapan soedah lakoeken satoe pakerdja'an baek, salagi dihormat oleh orang banjak, djangan toenggoe sampe ka'ada'an djadi berobah. Inilah ada tjara dari Langit, jang maskipoen orang kagoemin kaindahannja itoe sinar lajoeng atawa itoe boelan poernama, semoea lantes linjap atawa soeroep kapan soedah sampe djamnja aken marika mengilang dari pemandangan.(Ajat 5).