Tao Teh King/Bab 69

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Tao Teh King diterjemahkan oleh Kwee Tek Hoay
Bab 69

LXIX.
KAGOENA'ANNJA PRI KABEDJIKAN JANG PALING TINGGI.

  1. Satoe panglima perang jang termashoer perna bilang: Akoe tida maoe djadi toean-roemah (tjoe-lang), akoe lebih soeka djadi tetamoe (lang-kee); akoe tida berani madjoe satoe duim, akoe lebih soeka moendoer satoe kaki."
  2. Inilah jang dinamain koempoel berbaris zonder itoe barisan madjoe ka moeka; sedia sendjata zonder dipake aken bekalahi; pegang kepala pedang zonder ditjaboet dari saroengnja; menghampiri moesoeh zonder lakoeken pertempoeran.
  3. Tida ada satoe perboeatan jang begitoe tjilaka seperti memaloemken perang dengen hati enteng.
  4. Sebab dengen berboeat begitoe kita terantjem aken kailangan apa jang paling berharga.
  5. Kapan doea tentara bertempoar dalem satoe peperangan, fihak jang merasa menjesel lantaran soedah terpaksa moesti menoempahken darah, iakah pasti aken dapet kamenangan

Seperti djoega jang di sabelah atasan, dalem ini fatsal poen ada dibitjaraken oeroesan perang, hingga orang bisa mengataoei lebih djelas anggepannja Lao Tze dalem ini soeal penting.

Itoe peroepama'an „Toean roemah" (Tjoelang) dan „Tetamoe" (Lang-kee) ada berdasar atas adat-istiadat Tionghoa, jang kapan kadatengan tetamoe si toean roemah haroes bertindak dan madjoe lebih doeloe, sedeng si tetamoe tjoemah mengikoeti sadja, ini peroepama'an ada berärti, itoe panglima jang termashoer tida perna djadi penjerang atawa memaloemken perang lebih doeloe, hanja lebih soeka membèla diri dari serangan moesoeh. Ini sikep boekan sadja ada lebih selamet, lapi djoega tjotjok sama watek dari Tao, jang kakoeasa'an dan kabesarannja ada terdapet dalem sifat lemah lemboet. (Ajat 1).

Dengen mengambil sikep tetamoe, itoe panglima boleh djadi telah koempoel tjoekoep tentara tetapi tida dimadjoekenaken tempoer moesoeh; soedah sedia sendjata tetapi tida dipake bekalahi; bersiap dan pegang kepala pedang zonder ditjaboet dari saroengnja; menghampiri pada moesoeh zonder lakoeken pertempoeran. Tegesnja, maski ia soedah sediain segala apa jang perloe aken kalahken itoe moesoeh, ia toch tida maoe bertempoer sabelonnja tjoba saberapa bisa aken beresken sasoeatoe perselisihan dengen ambil djalan dami dengen satjara pantes dan adil. (Ajat 2).

Siapa maloemken perang dengen hati enteng dengen tida perdoeliken kasoedahannja, dan tida pikirin pada kasangsara'an heibat jang itoe peperangan bakal dateng kenpada rahajat, ialah ada teräntjem oleh katjilaka'an dan aken kailangan apa jang paling berharga . Itoe jang diseboet „paling berharga" boekan satoe radja bisa kailangan tachta atawa negrinja, dan satoe generaal kailangan djiwa atawa kahormatannja, hanja itoe peperangan, kapan satoe kalih soedah petjah, membikin manoesia djadi kedjem, boeas dan djahat seperti binatang liar jang tida kenal tjinta kasian, hingga dengen begitoe itoe panglima atawa bangsa jang berperang dengen hati enteng, apalagi lantaran soeka meliat darah mengoetjoer, djadi kailangan iapoenja sifat manoesia dan merosot toeroen hingga seperti binatang. Djadinja biarpoen itoe fihak jang sengadja tjari onar aken menjerang dan menaloekin bisa dapet kamenangan, itoe kaoentoengan jang didapet dari merampas daerah moesoeh tida satimpal sama karoegian jang dialamin lantaran linjapnja marika poenja sifat kamanoesia'an, kerna itoe segala kaoentoengan lahir kabanjakan tjoemah menjenangken saliwatan, sedeng apa jang marika kailangan ada barang jang paling berharga bagi kahidoepan. Maka itoe dengen tida taro perhatian fihak mana aken menang atawa kalah dalem itoe peperangan , Lao Tze bisa tetepken lebih doeloe bahoea, djikaloe moesti djoega bertempoer, fihak jang bekalahi dengen perasaan menjesel — saking terpaksa aken membela diri, boekan sengadja hendak toempahken darah — marikalah jang aken dapet kamenangan, sebab berdiri di fihak kabeneran dan ka'adilan, hingga dapetken kamenangan batin jang bersifat kekel. (Ajat 3-5).

Dari boenjinja ini fatsal dan fatsal jang doeloean, kita-orang bisa taoe bahoea Lao Tze, seperti djoega samoea goeroe-goeroe kabatinan jang tinggi, tida soeka pada peperangan sabagi alat boeat poeasken kaserakahan atawa memoetoesken satoe perselisihan, jang saberapa bisa haroes diberesken satjara dami dengen berdasar pada ka'adilan dan sikep saling mengalah ; tetapi itoe Goeroe Toea tida salahin pada fihak jang tjaboet sendjata aken membela diri kapan segala daja aken pegang, tegoeh perdamian soedah mendjadi gagal; tjoemah diperingetken soepaja di dalem itoe pertempoeran orang selaloe tinggal insjaf atas tida baeknja peperangan hingga ia tida bisa tjaboet sendjatanja dengen hati goembirah atawa girang, hanja dengen menjesel lantaran saking terpaksa.

Djadinja boekan peperangan, hanja kasoekaan boeat menoempahken darah dengen hati enteng dan tida perdoeli kasoedahannja, itoelah jang tida baek. Saorang jang madjoe berperang sebab terpaksa, dengen hati menjesel dan insjaf pada kadjahatannja, ialah terbebas dari kadosaan, dan kamenangan selaloe nanti berada pada fihaknja, jaitoe kamenangan batin jang maha kekel.