Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari/Bab V

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari  (1922)  oleh Jules Verne
Bab V
Bab Jang Kelima
Peri meriwajatkan terdjadinja effect[1] matjam baroe didjoeal dalam Beurs di London.


Ketika Phileas Fogg berangkat dari London, sekali-kali ta' disangkanja bahwa pelajarannja itoe akan menggojangkan kota London. Moela-moela chabar pertaroehan Phileas Fogg dengan teman-temannja itoe kembang seloeroeh Reform-club; kemoedian warta tentang kelakoean Phileas Fogg jang amat gandjil itoe dimasoekkan oranglah kedalam soerat-soerat kabar jang dibatja oléh segenap pendoedoek di London, sehingga seloeroeh keradjaan Inggerispoen mendengarlah warta jang sedemikian itoe. Maka pelajaran mengelilingi doenia itoe mendjadi pertoetoeran oléh sekalian ra`jat, dimana-mana hal itoe diperbintjangkan orang, péndéknja mendjadi boeah bibir sekalian orang, seperti kedjadian jang amat gandjil atau amat 'adjaib adanja.

Masing-masing mengeloearkan pikirannja, ada jang membenarkan pendapatan Phileas Fogg, jaïtoe pertjaja boléh mengelilingi doenia dalam 80 hari, ada poela jang melawan pikiran itoe dan ta' pertjaja akan boléh berlajar keliling doenia dalam 80 hari ; maka orang-orang jang melawan itoe makin lama bertambah banjak, sedang jang membenarkan semakin lama semakin koerang. Banjaklah orang jang berpikir demikian: Menoeroet perhitoengan diatas kertas mémang benar, bahwa pelajaran mengelilingi doenia itoe boléh langsoeng dalam delapan poeloeh hari, akan tetapi apabila dilakoekan dengan sebenarnja, artinja : tidak hanja diatas kertas sadja, serta soenggoeh didjalani pelajaran itoe, maka hal itoe tiada akan boléh djadi. Achirnja pertaroehan Phileas Fogg itoe dikatakan oranglah pekerti seorang gila.

Maka soerat-soerat kabar Times, Standard, Eveningster, Morning Chronicle dan doea poeloeh soerat-soerat kabar jang lain lagi, semoeanja ramai-ramai menjangkal dan melawan pendapatan Phileas Fogg itoe, hanja Daily Telegraphlah jang hampir-hampir membenarkan.

Phileas Fogg dikata orang setengah gila, ada lagi jang menamakan dia boekan orang jang biasa; jang mengatakan dia gilapoen ada. Amat banjak orang jang menjalahkan perboeatan anggota-anggota Reform-club itoe, karena meréka soeka bertaroeh dengan Phileas Fogg jang njata ta' segar lagi otaknja itoe.

Dalam soerat-soerat kabar berboenji karangan jang menjangkal perboeatan Phileas Fogg itoe dengan perkataan-perkataan jang keras, biar boléh kedjadian, seperti orang tahoe, dikeradjaan Inggeris banjak orang jang soeka memperkatakan hal-hal jang bersangkoetan dengan `ilmoe boemi. Maka hampir ta' ada seorangpoen jang tidak membatja sekalian riwajat dalam soerat-soerat kabar, jang berhoeboeng dengan pelajaran Phileas Fogg itoe dengan soenggoeh-soenggoeh hati.

Tidak lama antaranja sesoedah Phileas Fogg berangkat dari kota London, maka banjaklah orang-orang jang membenarkan pikiran Phileas Fogg itoe, teroetama perempoean-perempoean, lebih-lebih ketika gambar Phileas Fogg itoe ditjétak menghiasi soerat kabar Illustrated London[2] News.

Beberapa toean-toean berani mengatakan : „Mengapakah ta' kan boléh djadi pikiran Phileas Fogg? Berapa pekerti jang lebih 'adjaib-'adjaib soedah kami lihat!" Jang berkata demikian itoe kebanjakan pembatja soerat kabar Daily Telegraph. Tetapi kemoedian hari soerat kabar itoe njata ta' tetap lagi perkataannja tentang pelajaran Phileas Fogg itoe.

Maka demikianlah kedjadiannja dalam soerat kabar jang dikeloearkan oléh „Koninklijk Aardrijkskundig genootschap"[3] jang bermoeat seboeah karangan jang membitjarakan pandjang lébar tentang pelajaran Phileas Fogg itoe, dan diterangkannja dengan jakin, bahwa pelajaran jang sedemikian itoe ta' boléh djadi adanja. Menoeroet karangan itoe banjak sekali alangan jang akan terdapat oléh Phileas Fogg dalam pelajarannja, baik alangan dari pihak sesama manoesia, baik alangan lain-lain, jang boléh menjebabkan maksoed Phileas Fogg itoe ta' akan berlakoe dalam waktoe jang telah ditentoekan itoe. Soepaja boléh sampai barang jang dimaksoednja itoe, haroeslah djam-djam (waktoe-waktoe) sampainja (tibanja) dan berangkatnja itoe pada tiap-tiap sa'at diantéro tempat djangan berselisih selama-lamanja, — maka hal jang sedemikian itoe péndéknja ta' boléh djadi.

Ditanah Eropah segala peratoeran adalah dilakoekan dengan baik, dari sebab itoe Phileas Fogg boléh mengharap, bahwa keréta-keréta api tibanja dan berangkatnja tetap pada waktoe jang soedah ditentoekan; akan tetapi bagi pelajaran mengelilingi doenia, perdjalanan jang sebagai di Eropah beloem seberapa banjaknja; bagaimanakah Phileas Fogg boléh menentoekan akan mengelilingi doenia dalam waktoe jang sedikit sahadja, sedangkan perdjalanan jang hanja sebagian ketjil sadja, oempamanja akan melaloei satoe oedjoeng sampai keoedjoeng jang lain ditanah Hindoe tiga hari, ditanah Amérika delapan hari. Meskipoen perdjalanan jang sebagian ketjil itoe boléh diharap langsoeng dalam waktoenja, tetapi boléh djadi djoega terlambat didjalan, karena keroesakan mesin-mesin, karena roda keréta api terlepas dari rail, karena keréta-keréta beradoe, sebab hawa koerang baik dan karena banjak timboenan saldjoe—; segala hal-hal itoe boléh mendatangkan keroegian kepada Phileas Fogg. Sementara menoempang kapal, banjak lagi alangan jang boléh terdapat didjalan, seperti angin riboet dan awan jang gelap. Seperti telah diketahoei, banjak kali kapal-kapal jang berlajar dilaoetan Atlantika terlambat hingga doea, tiga hari. Apabila sekali sadja perdjalanan Phileas Fogg terganggoe, maka perhoeboengan pelajaran jang lainpoen selaloe akan tergoda djoega, misalnja: apabila Phileas Fogg ketinggalan beberapa djam sadja akan naik kekapal jang dikehendakinja, nistjaja kemoedian akan terpaksalah ia menoenggoe kapal jang lain; oléh karena alangan jang sebagai itoe pelajaran Phileas Fogg boléh mendjadi binasa sama sekali. Karangan jang seterang-terangnja itoe banjak orang jang menjetoedjoei dan dikoetip oléh sekalian soerat-soerat kabar. Achirnja poetoeslah pengharapan setengah orang jang moela-moela memihak kepada Phileas Fogg itoe.

Beberapa hari antaranja sesoedah Phileas Fogg berangkat, banjaklah terdjadi pertaroehan antara orang-orang jang memihak kepadanja dengan orang-orang jang ta' pertjaja akan berlakoe maksoednja itoe. Bagi bangsa Inggeris jang soeka sekali bertaroeh-taroehan itoe, hal jang sedemikian mémang seperti biasa sadja, sekali-kali tiada menghérankan hati. Bertaroeh soedah mendjadi `adat bagi orang Inggeris, boléh dikata telah mendjadi perangai kepada meréka itoe. Tiada hanja antara anggota-anggota Reform-club sadja jang bertaroeh banjak-banjak, akan tetapi boléh dikata antéro ra`jat Inggerispoen ; demikianlah Phileas Fogg terpandang seperti koeda perloembaan. Bagi Phileas Fogg diadakan orang sematjam effect didalam beurs jang berharga sendiri. Effect „Phileas Fogg" itoe banjaklah orang jang mendjoeal dan jang membelinja, dan dalam perdagangan effect matjam baroe itoe banjak diperoléh orang keoentoengan. Akan tetapi lima hari antaranja sesoedah Phileas Fogg berangkat, jaïtoe setelah karangan itoe termoeat dalam soerat kabar Aardrijkskundig genootschap, maka ta' ada lagi orang jang minta membeli effect ,,Phileas Fogg" itoe. Achirnja harga, effect itoe mendjadi toeroen serendah-rendahnja. Bertimboen-timboen effect „Phileas Fogg" itoe jang ta' lakoe lagi. Moela-moela effect-effect itoe masih lakoe dengan harga asli, kemoedian toeroen djadi seperlima harga, laloe sepersepoeloeh, kemoedian seperdoea poeloeh, seperlima poeloeh dan penghabisannja sampai seperseratoes harga asli itoe. '

Hanjalah seorang sadjalah jang memihak kepada Phileas Fogg, jaïtoe Lord Albemarle jang sakit loempoeh. Toean jang terhormat itoe dari sehari datang kepada sehari terpaksa tinggal doedoek dikoersinja, ia soeka sekali mengoerbankan sekalian harta dan kekajaannja akan berlajar keliling doenia, biar dalam sepoeloeh tahoen sekalipoen —, sebab itoe Lord jang kaja itoe bertaroeh lima poeloeh riboe pond sterling atas kemenangan Phileas Fogg. Apabila ada seorang jang menoendjoekkan kepada Lord itoe akan kegandjilan perboeatannja itoe, maka djawabnja senantiasa: ,,Djikalau njata nanti, bahwa pelajaran keliling doenia itoe boléh langsoeng dalam delapan poeloeh hari, alangkah baiknja itoe, karena seorang bangsa Inggeris jang moela-moela melakoekannja.

Orang jang memihak kepada Phileas Fogg mangkin lama mangkin koeranglah, sehingga banjaklah orang jang melawan pikiran Phileas Fogg itoe; effect-effect „Phileas Fogg" hanja lakoe lagi seperseratoes lima poeloeh atau seperdoea ratoes dari pada harganja jang asli; toedjoeh hari kemoedian setelah Phileas Fogg berangkat, terdjadilah soeatoe hal jang menjebabkan effect-effect itoe ta' lakoe lagi sama sekali.

Pada soeatoe hari dalam waktoe jang terseboet itoe, poekoel sembilan malam, maka diterimalah oléh pembesar polisi dalam kota sepoetjoek soerat kawat jang boenjinja demikian :


„Dari Suez[4] ke London"
„Rowan, directeur polisi, hoofddirectie Scotlandplace.
„Pentjoeri bank, Phileas Fogg, saja ikoet. Lekaslah kirim perintah ke Bombay (Hindia Inggeris) akan menangkap dia."
„Fix, detectief."[5]


Pembatja-pembatja tentoe ma`loem betapa bergeraknja seloe-roeh pendoedoek kota London demi mendengar kawat jang sematjam itoe. Phileas Fogg jang moela-moela besar kehormatannja, sekarang terda`wa mendjadi pentjoeri oeang kertas jang amat banjaknja dari bank itoe. Maka gambar (potrét) Phileas Fogg bersama-sama teman-temannja jang disimpan diarchief Reform-club dikeloearkan dan disamakan dengan pendapatan pemeriksaan atas warna air moeka si pentjoeri, tatkala ia mengambil oeang kertas terseboet. Maka njatalah roepa potrét itoe ta' berbéda seramboetpoen dengan keterangan polisi. Oléh karena itoe orangpoen ingatlah akan segala kelakoean Phileas Fogg jang gandjil itoe, lebih-lebih mengingat kesoekaannja hidoep mengasingkan diri itoe, berangkatnja berlajar dengan gesa-gesa sekarang orang semoeanja menjangka keras, bahwa Phileas Fogg itoe hanja poera-poera sadja hendak berlajar mengelilingi doenia dengan taroeh jang ta' berhingga banjaknja itoe, maksoednja lain tidak soepaja polisi di London mendjadi bingoeng sementara mentjahari keterangan.

Catatan kaki[sunting]

  1. Effect jaïtoe sehelai soerat tanda, bahwa jang memegangnja itoe mempoenjaï hak atas sesoeatoe peroesahaan jang diterangkan dalam soerat itoe sebesar pembajarannja, jang terseboet dalam effect itoe; dari pada keoentoengan jang terdapat dalam peroesahaan, maka si pemegang effect itoe mendapat bagiannja menoeroet besar ketjilnja harga effect jang tertoelis dalamnja. Maka sesoeatoe peroesahaan boléh mendjadi bertambah besar atau bertambah ketjil keoentoengannja; maka harga jang dibajar oentoek effect itoe djoega boléh naik dan toeroen dan effect itoe diperdagangkan seperti barang dagangan biasa. Tempat mendagangkan effect itoe dinamakan beurs.
  2. sic
  3. Nama perhimpoenan boediman-boediman jang mempeladjari 'ilmoe boemi.
  4. sic
  5. Detectief — mata-mata polisi.