Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/97

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

INDJIL MARKOES XII.


Moesa tĕlah mĕnjoeratkan bagai kami, djikalau sa'orang poenja saoedara mati, maka iia mĕning- galkan bini, tĕtapi tiada mĕning- galkan anak, patoetlah saoedaranja mĕngambil bininja, soepaja ija mĕnimboelkan bĕnih saoedaranja. . Bahwa sakali adalah toedjoeh orang bĕrsaoedara, maka jang pĕr- tama itoe bĕrbini, tĕtapi pada masa matinja, tiada ija meninggalkan bĕnih. . Maka jang kadoewa pon mĕngambil perampoewan itoe, laloe mati dĕngan tiada mĕninggalkan bĕnih; maka jang katiga itoepon dĕmikian. . Maka katoedjoehnja tĕlah mĕngambil pĕrampoewan itoe , tiada mĕninggalkan bĕnih; kemoe- dian daripada sakaliannja pĕram- poewan itoepon matilah. . Maka pada hari kiamat, apabila mareka-itoe tĕlah bangkit, siapa garangan di-antara mareka- itoe sakalian jang ĕmpoenja bini akandia? karĕna segala toedjoeh soedah berbinikan dia. . Maka sahoet Isa kapada ma- reka-itoe : Boekankah kamoe sĕsat, sĕbab tiada kamoe mengĕtahoei akan alKitab ataw akan koewasa Allah? . Karĕna apabila mareka-itoe bangkit daripada mati kĕlak, tiada mareka-itoe berbini ataw di-pĕrbi- nikan , mĕlainkan mareka-itoe sa- pĕrti malaikat jang disorga adanja. . Maka akan hal orang mati dibangkitkan , tiadakah kamoe mĕmbatja dalam kitab nabi Moesa, bagaimana dalam beloekar tĕlah Allah bĕfirman kapadanja, katanja: Bahwa Akoelah Allah Ibra- him dan Allah Ishak, dan Allah Jakoeb? . Bahwa Allah boekan Allah- nja orang-mati, mĕlainkan Allah- nja orang hidoep; sĕbab itoe maka kamoe sĕsat sangat. . Hata, satĕlah didĕngar olih sa'orang chatib, bahwa mareka-itoe bĕrbantah-bantah , dan dikĕtahoei- nja, bahwa Isa tĕlah mĕmbĕri dja- wab jang baik kapada mareka-itoe, maka datanglah ija sĕrta bĕrtanja akandia: Jang mana kapala sakali hoekoem Allah itoe? . Maka sahoet Isa kapadanja: Adapon jang kapala sakali hoe- koem Allah itoe inilah: Dĕngar- lah olihmoe, hai Israil, adapon Toehan Allah kita itoelah Toehan jang asa: . Maka hĕndaklah kamoe mĕngasihi akan Toehan Al- lahmoe dĕngan sagĕnap hatimoe dan dengan sagĕ- nap djiwamoe dan dĕngan sĕgala boedimoe dan dĕ- ngan sakoewat-koewasa- moe: bahwa inilah hoekoem jang pĕrtama itoe, . Dan jang kadoewa, jang sama dĕngan itoe djoega, ija-itoe: Hĕndaklah kamoe menga- sihi akan samamoe manoe- sia sapĕrti akan dirimoe sĕndiri. Maka tiadalah hoekoem lain lĕbih bĕsar daripada ini. . Maka kata chatib itoe kapa- danja: Ja goeroe, dĕngan sabĕnar- bĕnarnja katamoe, bahwa Allah itoe asa adanja, dan tiada lain mĕlainkan Ija; . Dan lagi mĕngasihi akandia dĕngan sagĕnap hati dan dĕngan sĕgala boedi dan dĕngan sagĕnap djiwa dan dĕngan sakoewat-koe- wasa, dan mĕngasihi akan sama- manoesia sapĕrti akan dirinja sĕn- diri, ija-itoe teroetama daripada sĕgala pĕrsĕmbahan bakaran dan korban. . Maka apabila dilihat olih Isa bahwa ija tĕlah mĕnjahoet dĕngan bidjaksana, maka katanja kapada- nja: Bahwa ĕngkau ini tiada djaoeh daripada karadjaan Allah. Kĕmoe- dian daripada itoe sa'orang pon tiada bĕrani bĕrtanja akandia apa- apa lagi.