Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/92

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

84 INDJIL MARKOES X.


pĕrgilah djoewalkan sĕgala sasoe- atoe jang ada padamoe, bĕrikanlah dia kapada orang-orang miskin, maka engkau akan bĕrolih soeatoe mata-bĕnda dalam sorga; laloe mariiah ĕngkau. angkatlah palang itoe, ikoetlah akoe. . Tĕtapi bĕrdoeka-tjitalah ija olih sĕbab pĕrkataan ini, laloe poelanglah ija dĕngan soesah ha- tinja, karĕna adalali ija mĕnaroh banjak harta. . Maka dipandang Isa ber- koeliling serta katanja kapada moerid-moeridnja: Bagaimana soe- kar orang, jang menaroh harta itoe, raasoek kadalam karadjaan Allah. . Malia moerid-moeridnja pon hairanlah mĕnengar pĕrkataannja ini, tĕtapi disahoet Isa lagi sĕrta katanja kapada mareka-itoe: Hai anak-anakkoe, bagaimana soesah bagai mareka, jang bergantoeng pada hartanja itoe, akan masoek kadalam karadjaan Allah ! . Bahwa tĕrlĕbih moedah sa'- ekoer onta masoek tĕroes daripada lobang djaroem daripada sa'orang kaja masoek kadalam karadjaan Allah. . Maka tĕrtjengang-tjĕngang- lah mareka-itoe makin sangat, sĕrta katanja sama sĕndirinja: I)ji- kalau dĕmikian, siapa garangan bolih salamat? . Maka dipandang olih Isa kapada mareka-itoe sĕrta katanja: Bahwa kapada manoesia ija-itoe moestahil adanja, tĕtapi boekan kapada Allah, karĕna adapon Allah sĕgala pĕrkara pon bolih djadi. . Kĕmoedian dimoelai olih Petroes bĕrkata kapada Isa dĕmi- kian: Bahwa sasoenggoehnja kami tĕlah mĕninggalkan samowanja la- loe mĕngikoet Toehan. . Maka oedjar Isa: Sasoeng- goehnja akoe bĕrkata kapadamoe, sa'orang pon tiada jang telah me- uinggalkan roemah ataw saoedara laki-laki, ataw saoedara pĕram- poewan, ataw bapa, ataw iboe, ataw bini, ataw anak-anak, ataw bĕndang-bĕndang karĕna sĕbab akoe dan sĕbab indjil. . Mĕlainkan ija pon kĕlak akan bĕrolih saratoes ganda pada masa sakarang ini roemah dan saoedara laki-laki dan saoedara pĕrampoe- wan dan iboe dan anak-anak dan bĕndang-bĕndang sĕrta dĕngan aniaja, dan dalam acherat hidoep jang kĕkal. . Tĕtapi banjak jang pĕrtama itoe akan djadi kĕmoedian, dan jang kĕmoedian itoe akan djadi jang pĕrtama. . Hata maka adalah mareka- itoe didjalan hĕndak naik kaJeroe- zalim dan Isa pon bĕrdjalan di- hadapan mareka-itoe, maka ter- tjĕngang-tjĕnganglah mareka-itoe sĕrta mĕngikoet dĕngan katakoetan. Maka olih Isa dipanggil poela akan kadoewa-bĕlas moeridnja, dimoe- lainja mengatakan kapada mareka- itoe sĕgala pĕrkara, jang lcelak akan bĕrlakoe atasnja, . Katanja: Bahwa-sanja kita naik kaJeroezalim , maka Anak- manoesia akan disĕrahkan kapada sĕgala kapala imam dan chatib- chatib , maka mareka-itoe akan mĕnghoekoemkan dia akan mati diboenoeh dan akan mĕnjerahkan dia kapada orang kafir. . Dan mareka-itoe akan mĕ- nistakan dia, dan mĕnjĕsah dia, dan mĕloedahi dia dan mĕmboenoeh dia kĕlak^ maka pada hari jang katiga ijapon akan bangkit poela. . Maka Jakoeb dan Jahja, anak-anak Zabdi pon datanglah kapada Isa, katanja: Ja Goeroe, kami minta soepaja engkau boe- wat pada kami barang jang kami kahĕndaki. . Maka oedjarnja kapada raa- reka-itoe: Apakah karaoe kahĕn- daki, jang bolih koe-perboewat padamoe ?