Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/68

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

60 INDJIL MATTIOES XXVII, XXVIII.

katakoetanlah mareka-itoe sangat, katanja: Bahwa sabĕnarnja ija-ini anaḳ-Allah.

 55. Maka adalah disana bĕbĕrapa orang pĕrampoewan, jang mĕlihat ḥal itoe dari djaoeh, ija-itoe jang tĕlah mĕngikoet Isa dari Galilea sĕrta bĕrchidmat kapadanja;

 56. Maka di-antara mareka-itoe adalah Mĕriam Magdalena dan Mĕriam iboe Jāḳoeb dan Josis dan iboe anaḳ-anaḳ Zabdi.

 57. Bĕrmoela, satĕlah pĕtang hari datanglah saʼorang-orang kaja, jang bĕrnama Joesoef, dari nĕgari Arimatea: adapon ija-itoe saʼorang moerid Isa djoega.

 58. Maka pĕrgilah ija mĕnghadap Pilatoes hĕndaḳ mĕminta mait Isa. Maka mait itoe disoeroeh Pilatoes bĕrikan kapadanja.

 59. Satĕlah soedah di-ambil olih Joesoef akan mait itoe dikafanin]a dĕngan kaïn poetih haloes jang soetji,

 60. Laloe dimasokkannja mait itoe dalam koeboernja sĕndiri, jang tĕlah dipahatnja dalam goenoeng batoe, maka digoelingkannja poela saboewah batoe bĕsar kapintoe koeboer itoe, laloe poelanglah ija.

 61. Maka adalah disana Meriam Magdalena dan Mĕriam jang laïn itoe doedoeḳ bĕrtĕntangan dĕngan koeboer itoe.

 62. Maka pada kaĕsoekan harinja, ija-itoe sahari lĕpas kasadiaän, bĕrhimponlah sĕgala kapala-kapala imam dan orang Farisi, laloe mĕnghadap Pilatoes,

 63. Katanja: Ja Toewankoe, bahwa patiḳ sakalian tĕringat akan orang pĕnipoe itoe tatkala ija lagi hidoep tĕlah ija bĕrkata dĕmikian: Bahwa kĕmoedian daripada tiga hari akoe akan bangkit poela.

 64. Sĕbab itoe hĕndaḳlah kiranja toewankoe mĕnjoeroehkan orang mĕnoenggoei koeboernja sampai hari jang katiga, kalau-kalau pada malam datang moeridnja mĕntjoeri dia, laloe katanja kapada orang banjaḳ bahwa soedah ija bangkit daripada matinja; maka salah jang kĕmoedian itoe akan djadi tĕrlĕbih poela djahatnja daripada jang pĕrtama.

 65. Maka kata Pilatoes kapada mareka-itoe: Bahwa padamoe djoega adalah orang bĕrkawal; pĕrgilah kamoe mĕngawali dia dĕngan sabolih-bolihnja.

 66. Ḥata, maka mareka-itoepon pĕrgilah mĕnĕgohkan koeboer itoe dĕngan orang bĕrkawal dan dimetĕraikannja batoe pintoe koeboer itoe.

FAṢAL XXVIII.

Bĕrmoela, maka pada kasoedahan hari sabat, pada waktoe dini hari, ija-itoe hari ahad, datanglah Mĕriam Magdalena dan Mĕriam jang laïn itoe hĕndaḳ mĕlihat koeboernja.

 2. Hairan, maka djadilah gĕmpa boemi Jang bĕsar, karĕna saʼorang malaïkat Toehan toeroen dari langit mĕnggolikkan batoe itoe daripada pintoe koeboernja, laloe doedoeḳlah ija di-atasnja.

 3. Maka adalah roepanja sapĕrti kilat dan pakaijannja pon poetih sapĕrti tsaldjoe.

 4. Maka dari sĕbab takoet akan dia gĕmĕtarlah sĕgala pĕnoenggoe itoe, sahingga mĕndjadi sapĕrti orang mati adanja.

 5. Tĕtapi kata malaïkat itoe kapada orang pĕrampoewan itoe: Djangan kamoe takoet, karĕna tahoelah akoe bahwa kamoe mĕntjĕhari Isa, Jang tĕlah dipalangkan itoe.

 6. Maka tiada Ija disini, karĕna tĕlah Ija bangkit poela sapĕrti katanja dĕhoeloe. Marilah kamoe, lihatlah akan tĕmpat Toehan soedah bĕrbaring.

 7. Dan sigĕralah pĕrgi mĕnga