Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/66

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

58 INDJIL MATTIOES XXV[I.

mana jang dikahĕndaḳi olih orang banjaḳ.

 16. Maka pada masa itoe adalah tĕrbĕloenggoe saʼorang, jang tĕrmasjhoer djahatnja, bĕrnama Barabas.

 17. Sĕbab itoe, sĕmantara mareka-itoe sakalian ada bĕrhimpoen, bĕrtanjalah Pilatoes akan mareka-itoe, katanja: Siapakah kamoe kahĕndaki koe-lĕpaskan bagaimoe? Barabaskah ataw Isa, jang bĕrgelar Almasihkah?

 18. Karĕna diketahoeïnja akan ḥal mareka-itoe tĕlah mĕnjerahkan Isa dĕngan dĕngkinja.

 19. Ḥata, satĕlah ija doedoeḳ di-atas tĕmpat bitjara, disoeroeh olih istĕrinja akan orang mĕngatakan kapadanja: Djangan kakanda mĕmboewat apa-apa akan orang jang bĕnar ini, karĕna pada hari ini adinda tĕlah mĕrasaï bĕbĕrapa soesah dalam mimpi dari sĕbabnja.

 20. Tĕtapi sĕgala kapala-kapala imam dan sĕgala toewa-toewa pon laloe mĕmboedjoeḳ akan orang banjaḳ itoe, soepaja dipintanja lepaskan Barabas dan Isa dibinasakan.

 21. Maka kata wah kapada mareka-itoe: Dalam kadoewa orang ini jang mana kamoe hĕndaḳ koelĕpaskan bagai kamoe? Maka sahoet mareka-itoe: Barabas.

 22. Laloe kata Pilatoes kapada mareka-itoe: Kalau dĕmikian maka hĕndaḳ koe-pĕngapakan Isa, jang bĕrgĕlar Almasih itoe? Maka sahoet mareka-itoe sakalian: Hĕndaḳlah ija dipalangkan.

 23. Maka sahoet wali: Apa salah jang diboewatnja? Tĕtapi makirilah mareka-itoe bĕrsĕroe-sĕroe katanja: Hĕndaḳlah ija dipalangkan.

 24. Dĕmi dilihat olih Pilatoes bahwa tiada bĕrgoena lagi pĕrkataännja, mĕlaïnkan makin lĕbih mĕndjadi gĕmpar, maka di-ambilnja ajar, laloe dibasoehnja tangannja dihadapan orang banjaḳ sakalian, sĕrta titahnja: Bahwa soetjilah akoe daripada darah orang jang bĕnar ini; poelanglah ija-itoe kapadamoe djoega.

 25. Maka mĕnjahoetlah mareka-itoe sakalian, katanja: Biarlah darahnja datang atas kami sakalian dan atas sĕgala anaḳ-tjoetjoe kami!

 26. Laloe dilĕpaskannja Barabas bagai mareka-itoe, tĕtapi satelah disĕsahnja Isa disĕrahkannja akan dipalangkan.

 27. Maka olih sĕgala lasjkar wali itoe di-ambil akan Isa, dibawanja sĕrtanja kabalai, laloe dihimpoenkannja kapadanja sagĕnap pasoekan lasjkar itoe.

 28. Maka ditanggalkannja pakaijannja, laloe dipakaikannja sahĕlai badjoe jang oengoe warnanja.

 29. Dan di-annjamkannja poela satoe makota daripada doeri, dikĕnakannja pada kapalanja, dan dibĕrikannja sabatang toengkat boeloeh katangan kanannja, laloe bĕrtĕloetlah mareka-itoe dihadapannja, sĕrta di-oloḳ-olokkannja, katanja: Daulat, hai radja orang Jahoedi!

 30. Maka diloedahi mareka-itoe akan dia, dan di-ambilnja akan toengkat boeloeh itoe dipoekoelkannja kakapalanja.

 31. Ḥata, satĕlah soedah di-oloḳ-olokkannja, ditanggalkannja poela badjoe itoe, dikĕnakannja pakaijannja sĕndiri, laloe dibawanja akan dia kaloewar hĕndaḳ mĕmalangkan dia.

 32. Satĕlah mareka-itoe kaloewar, didapatinja akan saʼorang-orang Kireni, jang bĕrnama Simon, maka orang itoe dipaksaïnja mĕngangkat kajoe-palangnja.

 33. Satĕlah sampai mareka-itoe katĕmpat jang bĕrnama Golgota, ija-itoe ĕrtinja tĕmpat tĕngkoraḳ,

 34. Dibĕrinja minoem akan Isa tjoeka bĕrtjampoer hampedoe; satĕlah dikĕtjapnja tiada ija maoe minoem dia.

 35. Maka satĕlah soedah dipa