Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/59

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

INDJIL MATTIOES XXV.

 datanglah poela sĕgala anaḳ dara-dara jang laïn itoe, katanja: ja Toewan! ja Toewan! boekaïlah akan kami pintoe.

 12. Maka disahoetnja: Bahwa sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, tiada akoe mĕngĕnal kamoe.

 13. Sĕbab itoe hendaḳlah kamoe bĕrdjaga, karĕna tiada kamoe kĕtahoeï akan hari dan waktoe mana anaḳ-manoesia itoe akan datang.

 14. Karĕna adalah ija-itoe saʼoepama saʼorang jang hĕndaḳ bĕrdjalan kanegari jang djaoeh, maka dipanggihija sĕgala hambanja, laloe disĕrahkannja kapadanja sĕgala hartanja.

 15. Maka diberikannja kapada saʼorang lima talenta, dan kapada saʼorang laïn doewa, dan kapada saʼorang laïn lagi satoe, masing-masing pada kĕdarnja; maka dĕngan sakoetika itoe djoega bĕrdjalanlah ija.

 16. Arakian, maka orang jang tĕlah bĕrolih lima talenta itoe pĕrgi mĕniagakan dia, laloe bĕrolih oentoengnja lima talenta lagi.

 17. Dĕmikian djoega orang jang tĕlah bĕrolih doewa talenta itoe, ijapon mĕndapat oentoengnja doewa talenta lagi.

 18. Tĕtapi orang jang tĕlah bĕrolih satoe talenta itoe pĕrgi mĕnggali lobang ditanah, laloe disĕmboenikannja oewang toewannja.

 19. Ḥata, kemoedian dari bĕbĕrapa lamanja datanglah toewannja sĕgala hamba itoe, laloe ijapon bĕrkira-kira dĕngan mareka-itoe.

 20. Maka datanglah orang jang tĕlah bĕrolih lima talenta itoe, dibawanja lagi akan hma talenta jang laïn, katanja: ja Toewan! adapon lima talenta, jang telah toewan bĕrikan hamba ini, tengoḳlah, hamba tĕlah mĕndapat oentoeng daripadanja lima talenta lagi.

 21. Maka kata toewannja kapadanja: Sabaslah, hai hamba jang baïk dan satiawan! sĕbab kapĕrtjajaänlah ĕngkau dĕngan pĕrkara jang sĕdikit ini, maka ĕngkau koedjadikan kapala atas pĕrkara jang banjaḳ; masoeḳlah engkau kadalam kasoekaän toewanmoe.

 22. Maka datanglah poela orang jang tĕlah bĕrolih doewa talenta itoe, sĕrta katanja: Ja Toewan! bahwa doewa talenta tĕlah Toewan bĕrikan hamba; tengoḳlah, hamba soedah mĕndapat oentoeng daripadanja doewa talenta lagi.

 23. Maka kata toewannja kapadanja: Sabaslah, hai hamba jang baïk dan satiawan; sĕbab kapertjajaänlah ĕngkau dĕngan pĕrkara jang sĕdikit ini, maka ĕngkau koedjadikan kapala atas pĕrkara jang banjaḳ: masoeḳlah ĕngkau kadalam kasoekaän toewanmoe.

 24. Akan tĕtapi adapon orang jang tĕlah bĕrolih satoe talenta itoe ija pon datang, laloe katanja: Ja Toewan! bahwa koekĕtahoeï akan toewan saʼorang jang kĕras hatimoe, toewan mĕnoewai ditempat jang tiada toewan taboeri dan mĕngoempoelkan ditĕmpat jang tiada toewan hamboerkan barang soeatoe.

 25. Laloe takoetlah akoe, maka sĕbab itoe pĕrgilah akoe mĕnjĕmboenikan talentamoe itoe dalam tanah; bahwa inilah milikmoe.

 26. Tĕtapi disahoet olih toewannja, katanja: Hai hamba jang djahat dan malas, tĕiah ĕngkau tahoe bahwa akoe mĕnoewai ditĕmpat jang tiada koe-taboeri, dan mĕngoempoelkan ditĕmpat jang tiada koehamboeri.

 27. Sĕbab itoe wadjiblah ĕngkau mĕnarohkan oewangkoe dikedai orang mĕndjalankan oewang, soepaja apabila akoe datang kĕlaḳ bolih akoe mĕndapat oewangkoe poela sĕrta dĕngan boenganja.

 28. Sĕbab itoe, ambillah daripadanja talenta satoe itoe, bĕri