Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/56

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

48 INDJIL MATTIOES XXIV.

moeridnja mĕnoendjoekkan kapadanja sĕgala pĕrboewatan kaäbah itoe.

 2. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Adakah kamoe mĕlihat sĕgala pĕrboewatan ini? Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: bahwa barang saboewah batoe pon tiada akan ditinggalkan tĕrsoesoen di-atas batoe, jang tiada akan dirombaḳ kĕlaḳ.

 3. Maka sĕmantara doedoeḳ Isa di-atas boekit Zaiton datanglah moerid-moeridnja kapadanja dĕngan bĕrsoenji, katanja: Katakanlah kiranja kapada kami, bilakah zamannja sĕgala pĕrkara ini akan djadi, dan apakah tanda kadatangan Toehan dan kapoetoesan alam ini?

 4. Maka disahoet olih Isa kapada mareka-itoe, katanja: Ingatlah kamoe, soepaja djangan kamoe ditipoe orang.

 5. Karĕna banjaḳ orang akan datang kĕlaḳ dĕngan mĕmbawa namakoe, katanja: Akoelah Almasih; dan mareka-itoe akan mĕnipoe banjaḳ orang.

 6. Maka kamoe akan mĕndengar dari ḥal pĕrang dan chabar-chabar pĕrang, hoebaja-hoebaja djangan kamoe tĕrkĕdjoet, karena taʼdapat tiada sĕgala pĕrkara itoe akan djadi, tĕtapi bĕlom djoega kasoedahan.

 7. Karĕna bangsa akan bangkit mĕlawan bangsa, dan karadjaän mĕlawan karadjaän, dan akan djadi bĕbĕrapa bĕla kalaparan dan bĕla sampar dan gĕmpa boemi pada bĕrbagai-bagai tĕmpat.

 8. Tĕtapi sĕgala pĕrkara ini hanja pĕrmoelaän sĕgala siksa.

 9. Maka pada masa itoe mareka-itoe akan mĕnjerahkan kamoe akan disangsarakan, dan kamoe akan diboenoehnja, dan kamoe akan dibĕntji olih sĕgala bangsa karĕna sĕbab namakoe.

 10. Maka pada masa itoe banjaḳ orang akan kĕna sjak, dan saʼorang chianat akan saʼorang, dan saʼorang bĕntji akan saʼorang.

 11. Dan banjaḳ nabi doesta akan datang mĕnjĕsatkan bĕbĕrapa-bĕrapa orang.

 12. Maka dari sĕbab bĕrtambah-tambah kadjahatan, maka pĕngasihan orang banjaḳ pon akan tawarlah.

 13. Tĕtapi barang-siapa jang tinggal tĕtap sampai kapada kasoedahan itoe, ijalah akan mĕndapat salamat.

 14. Maka indjil karadjaän ini kĕlaḳ dimasjhoerkan dalam sĕgala doenia akan soeatoe kasaksian bagai sĕgala bangsa; kĕmoedian daripada itoe akan datang kasoedahan.

 15. Maka apabila kamoe mĕlihat alamat kabinasaän jang haram, sapĕrti jang disĕboet olih nabi Daniĕl itoe, ada bĕrdiri ditĕmpat jang soetji (adapon orang jang mĕmbatja itoe hĕndaḳlah ditjamkannja baïk-baïk!)

 16. Pada masa itoe orang jang dalam nĕgari Joedea itoe hĕndaḳlah mareka-itoe lari kagoenoeng.

 17. Dan barang-siapa jang ada di-atas soetoeh roemah, djangan ija toeroen akan mĕngambil barang soeatoe jang didalam roemahnja;

 18. Dan lagi barang-siapa jang ada dibĕndangnja, djangan ija poelang hĕndaḳ mĕngambil pakaijannja.

 19. Tĕtapi wai bagai sĕgala pĕrampoean jang mĕngandoeng dan jang mĕnjoesoei anaḳ pada hari itoe!

 20. Tĕtapi hendaḳlah kamoe mĕminta-dōa, soepaja larimoe itoe djangan pada moesim dingin, dan djangan poela pada hari sabat;

 21. Karĕna pada masa itoe akan ada kasoekaran bĕsar, ija-itoejang dĕmikian bĕlom pĕrnah djadi daripada pĕrmoelaän doenia sampai sakarang ini, dan tiada poelaäkan djadi jang dĕmikian pada kĕmoedian hari pon.