Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/54

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

46 INDJIL MATTIOES XXIII.

dan dipandjangkannja roembai-roembajan pakajannja.

 6. Dan mareka-itoe soeka doedoeḳ pada tĕmpat jang di-atas dalam pĕrdjamoean, dan pada kadoedoeḳan jang moelia-moelia dalam masdjid.

 7. Dan lagi disoekaïnja orang mĕmbĕri salam kapadanja dipasar, dan orarjg mĕmanggil akan mareka-itoe Maulana-Maulana!

 8. Tĕtapi kamoe ini djangan dipanggil Maulana, karĕna satoe djoea Goeroe kamoe, ija-itoe Almasih, dan kamoe sakalian pon saoedaralah.

 9. Maka djangan kamoe panggil bapa akan barang saʼorang djoea pon dalam doenia ini, karĕna asa djoea Bapamoe, ija-itoe jang ada disorga.

 10. Maka djangan kamoe dipanggil goeroe, karĕna asa djoea Goeroemoe, ija-itoe Almasih.

 11. mĕlaïnkan jang tĕrbĕsar di-antara kamoe hĕndaḳlah ija mĕndjadi hambamoe;

 12. Maka barang-siapa jang mĕmbĕsarkan dirinja, ija-itoe akan dirĕndahkan; dan barang-siapa jang mĕrĕndahkan dirinja, ija-itoe akan dibĕsarkan.

 13. Tĕtapi karamlah bagaimoe, chaṭib-chaṭib dan orang Farisi, hai moenafiḳ! karĕna kamoe mĕngoentjikan karadjaän sorga dihadapan orang; bahwa kamoe sĕndiri tiada masoeḳ, dan orang jang hĕndaḳ masoeḳ pon kamoe tĕgahkan.

 14. Karamlah bagaimoe, chaṭib-chaṭib dan orang Farisi, hai moenafiḳ! karĕna kamoe makan habis akan sĕgala harta-bĕnda pĕrampoean djanda, sĕmantara dĕngan poera-poera kamoe mĕlandjoetkan sĕmbahjang; maka sĕbab itoe kamoe akan kĕna pĕḥoekoeman jang tĕrlĕbih bĕrat.

 15. Karamlah bagaimoe, chaṭib-chaṭib dan orang Farisi, hai moenafiḳ! karĕna kamoe bĕrkoeliling didarat dan dilaoet hĕndaḳ mĕndjadikan saʼorang orang moealaf, maka satĕlah ija djadi dĕmikian, kamoe djadikan dia poela isi naraka doewa kali lebih daripada kamoe sĕndiri.

 16. Karamlah bagaimoe, hai pĕmimpin boeta, jang bĕrkata bagini: Djikalau orang bĕrsoempah dĕmi kaäbah, ija-itoe tiada mĕngapa, tĕtapi djikalau orang bĕrsoempah dĕmi emas kaäbah, ija-itoe bĕrdosa.

 17. Hai orang bodoh lagi boeta! jang bĕsar mana, ĕmaskah ataw kaäbah jang mĕnjoetjikan ĕmas itoe?

 18. Dan lagi katamoe: djikalau orang bĕrsoempah dĕmi mĕdzbah, ija-itoe tiada mĕngapa, tĕtapi djikalau ija bĕrsoempah dĕmi pĕrsĕmbahan jang di-atas mĕdzbah itoe, ija-itoe bĕrdosa.

 19. Hai orang bodoh lagi boeta! jang bĕsar mana, pĕrsĕmbahankah ataw mĕdzbah jang mĕnjoetjikan pĕrsĕmbahan itoe?

 20. Sĕbab itoe, barang-siapa jang bĕrsoempah demi mĕdzbah, ija-itoe bĕrsoempah demi tĕmpat itoe dan dĕmi sĕgala sasoeatoe jang di-atasnja.

 21. Dan barang-siapa jang bĕrsoempah dĕmi kaäbah, ija-itoe bĕrsoempah demi tĕmpat itoe dan dĕmi Dia, jang diam dalamnja.

 22. Dan barang-siapa jang bĕrsoempah dĕmi sorga, ija-itoe bĕrsoempah demi ārasj Allah sĕrta dĕmi Dia, jang bĕrsemajam di-atasnja.

 23. Karamlah bagaimoe, chaṭib-chaṭib dan orang Farisi, hai moenafiḳ! karĕna kamoe mĕmbajar dalam sapoeloeh asa daripada soelasih dan adas-manis dan djintan, tĕtapi kamoe lalaikan pĕrkara jang tĕrlĕbih bĕrat ḥoekoemnja dalam torat, ija-itoe kabĕnaran dan rahmat dan amanat; adapon sĕgala pĕrkara ini patoet dipĕrboewat