Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/51

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

INDJIL MATTIOES XXT, XXII.


 39. Maka ditangkapnja akan dia, diboewangkannja kaloewar kĕbon anggoer laloe diboenoehnja akan dia.

 40. Maka apabila datang toewan jang ĕmpoenja kĕbon anggoer itoe dipĕngapakannja sĕgala orang kĕbon itoe?

 41. Maka sahoet mareka-itoe kapadanja: Taʼdapat tiada akan diboenoehnja sĕgala orang djahat itoe dĕngan sadjahat-djahat boenoeh dan kĕbon-anggoer itoepon akan disewakannja kapada orang kĕbon laïn, jang akan mĕmpĕrsĕmbahkan kapadanja bĕhagian boewah pada tiap-tiap moesimnja.

 42. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Bĕlom pĕrnah kamoe mĕmbatja dalam alKitab: Bahwa batoe jang diboewang olih sĕgala toekang itoe, telah mĕndjadi batoe pĕndjoeroe; dĕmikianlah didjadikan olih Toehan, maka ija-itoe soeatoe pĕrkara adjaib kapada pĕmandangan kita.

 43. Sĕbab itoe akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa karadjaän Allah itoe akan di-ambil daripadamoe dan dibĕrikan kapada soeatoe bangsa, jang akan mĕmberi boewahnja.

 44. Maka barang-siapa jang djatoh di-atas batoe itoe, ija pon akan hantjoer-loeloeh, dan jang ditimpa olih batoe itoe, nistjaja rĕmoekrĕdamlah orang itoe.

 45. Ḥata, satĕlah didĕngar olih sĕgala kapala imam dan orang Farisi akan pĕroepamaännja ini, maka dikĕtahoeïnja, bahwa ija-itoe dikatakan Isa akan ḥal mareka-itoelah.

 46. Maka hĕndaḳ ditangkap olih mareka-itoe akan dia, tĕtapi takoetlah mareka-itoe akan orang banjaḳ, karĕna orang banjaḳ itoe mĕmbilang dia saʼorang nabi adanja.

FAṢAL XXII.

Dan lagipoela disahoet olih Isa kapada mareka-itoe dĕngan bĕbĕrapa pĕroepamaän, katanja:

 2. Adapon ḥal karadjaän sorga itoe saʼoepama dĕngan saʼorang radja, jang tĕlah mĕmboewat pĕrdjamoean nikah poetĕranja.

 3. Maka disoeroehnjalah hamba-hambanja pĕrgi mĕndjĕmpoet sĕgala orang panggilandatangkapada pĕrdjamoean nikah itoe, tĕtapi tiada mareka-itoe maoe datang.

 4. Maka disoeroehnja poela bĕbĕrapa hamba jang laïn, titahnja: Katakanlah kapada sĕgala orang panggilan itoe, bahwa sasoenggoehnja akoe tĕlah mĕnjadiakan sadjiankoe, dan lĕmboekoe dan binatangkoe jang tamboen-tamboen pon tĕlah koe-sĕmbeleh, maka sakaliannja itoe tĕlah sadia; marilah kamoe kapada pĕrdjamoean nikah.

 5. Tĕtapi tiada djoega ija-itoe di-endahkan olih mareka-itoe, mĕlaïnkan masing-masing pĕrgi kasana-sini, saʼorang kabĕndangnja, saʼorang kapada pĕrniagaännja.

 6. Orang laïn poela mĕnangkap hambanja, diboewatnja boeta-toeli sĕrta diboenoehnja.

 7. Dĕmi didĕngar olih radja itoe akan ḥal jang dĕmikian, maka moerkalah baginda, laloe disoeroehkannja tantaranja pĕrgi mĕmbinasakan orang pĕmboenoeh itoe dan mĕmbakarkan habis nĕgarinja.

 8. Maka titah radja itoe kapada sĕgala hambanja: Soenggoeh pon tĕlah sadia pĕrdjamoean nikah ini, akan tĕtapi orang panggilan djoega jang tiada patoet akan dia.

 9. Sĕbab itoe pĕrgilah kamoe kapada sĕgala simpangan djalan, maka sabĕrapa banjaḳ orang kamoe bĕrtĕmoe, panggillah mareka-itoe datang kapada pĕrdjamoean nikah ini.

 10. Ḥata, maka hambanja itoe