Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/49

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

INDJIL MATTIOES XXI.

 tjabang-tjabang daripada pohon kajoe laloe dihamparkannja didjalan.

 9. Maka sĕgala orang jang bĕrdjalan dĕhoeloe dan jang mĕngikoet itoepon bĕrsoeraḳ-soeraḳlah, katanja: Bĕrbĕhagialah poetĕra Daʼoed! Bĕrbĕhagialah dia jang datang dĕngan nama Toehan! Bĕrbĕhagijalah dalam tĕmpat katinggian!

 10. Maka apabila Isa masoeḳ kadalam Jeroezalim gĕmparlah sakalian isi nĕgari, mĕngatakan: Siapakah ini?

 11. Maka sahoet orang banjaḳ itoe: Bahwa inilah Isa, nabi dari nĕgari Nazarit ditanah Galilea.

 12. Maka masoeḳlah Isa kadalam kaäbat Oellah, laloe dihalaukannjalah sĕgala orang jang bĕrdjoewal-bĕli dalam kaäbah itoe sĕrta dibaliḳ-baliḳkannja sĕgala medja orang mĕnoekar oewang dan sĕgala koeda-koeda orang jang bĕrdjoewal boeroeng mĕrpati;

 13. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Adalah tĕrsoerat: Bahwa roemahkoe itoe akan disĕboet orang roemah sĕmbahjang, tĕtapi kamoe tĕlah mĕndjadikan dia goha tempat pĕnjamoen.

 14. Maka dalam kaäbah itoe datanglah kapadanja bĕbĕrapa orang boeta dan timpang, laloe disĕmboehkannjalah mareka-itoe.

 15. Sjahadan, apabila dilihat kapala-kapala imam dan chaṭib-chaṭib akan sĕgala pĕrkara adjaib, jang diboewat Isa itoe, lagi poela sĕgala boedaḳ-boedaḳ pon bĕrsoeraḳ-soeraḳ dalam kaäbah, boenjinja: Bĕrbĕhagialah poetĕra Daʼoed! maka sangat marahlah mareka-itoe;

 16. Sĕrta katanja kapada Isa: Adakah ĕngkau dĕngar apa kata boedaḳ-boedaḳ ini? Maka sahoet Isa: Behkan. Bĕlomkah kamoe mĕmbatja dalam alKitab, bahwa dari dalam moeloet boedaḳ dan kanaḳ-kanaḳ jang mĕnjoesoe tĕlah kausadiakan poedji?

 17. Maka ditinggalkan olih Isa akan mareka-itoe sĕrta kaloewarlah ija dari dalam nĕgari, laloe pĕrgilah ija ka-Baitani dan bĕrmalamlah disana.

 18. Maka pada pagi-pagi hari apabila ija kĕmbali kanĕgari, laparlah ija.

 19. Maka dilihatnja ada sabatang pokoḳ ara ditĕpi djalan itoe, laloe dihampirinjalah, maka didapatinja akan soeatoepon tiada boewahnja, mĕlaïnkan daoen sĕhadja, laloe katanja kapadanja: Djangan lagi ĕngkau bĕrboewah sampai salama-lamanja. Maka dĕngan sakoetika itoe djoega kakĕringanlah pokoḳ ara itoe.

 20. Satĕlah dilihat olih moerid-moeridnja akan ḥal jang dĕmikian, maka hairanlah mareka-itoe, katanja: Bagaimana pokoḳ ara ini kakĕringan sabĕntar djoega?

 21. Tĕtapi sahoet Isa kapada mareka-itoe, katanja: Bahwa sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, djikalau kiranja padamoe ada iman, dĕngan tiada kamoe sjak, djangankan barang jang telah djadi pada pokoḳ ara ini sĕhadja, mĕlaïnkan djikalau kamoe katakan kapada boekit ini: Terangkatlah ĕngkau dan tĕrboewang kadalam laoet sakalipon, nistjaja ija-itoe akan djadi.

 22. Dan sĕgala pĕrkara jang kamoe kahĕndaḳi dĕngan mĕminta dōa, itoe akan kamoe pĕrolih, asal kamoe pĕrtjaja sĕhadja.

 23. Maka satĕlah Isa masoeḳ kadalam kaäbah, sĕmantara ija mĕngadjar orang, datanglah kapadanja kapala-kapala imam dan sĕgala toewa-toewa kaoem itoe, katanja: Dengan koewasa apa garangan engkau mĕmboewat sĕgala pĕrkara ini, dan siapa mĕmbĕri kapadamoe koewasa jang dĕmikian?

 24. Maka sahoet Isa sĕrta katanja kapada mareka-itoe: Bahwa akoe pon hĕndaḳ bĕrtanja satoe