Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/47

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

TNDJIL MATTIOES XX.

 maka kamoe akan bĕrolih kĕlaḳ bĕrapa jang patoet.

 8. Ḥata, satĕlah soedah malam maka kata toewan kĕbon-anggoer itoe kapada mandornja: Panggillah sĕgala orang jang bĕkĕrdja itoe, bajarkanlah opahnja, moelaï daripada orang jang datang achir itoe sampai kapada orang jang datang moela-moela.

 9. Satĕlah datang orang jang bĕharoe masoeḳ bĕkĕrdja pada poekoel lima pĕtang, dipĕrolihnja saʼorang satoe dinar.

 10. Tĕtapi satĕlah datang orang jang moela-moela itoe, maka pada sangkanja mareka-itoe akan bĕrolih lĕbih, tĕtapi diperolihnja saʼorang satoe dinar djoega.

 11. Satĕlah soedah ditĕrimanja maka bĕrsoengoet-soengoetlah mareka-itoe akan toewan jang ĕmpoenja roemah,

 12. Katanja: adapon orang jang datang achir ini bĕkĕrdja hanja sadjam sĕhadja lamanja, maka toewan mĕnjamakan dia dĕngan kami, jang tĕlah mĕnanggoeng kabĕratan dan kapanasan saharian soentoek.

 13. Tĕtapi sahoet toewan itoe kapada saʼorang daripada mareka-itoe, katanja: Hai kawan, tiada akoe mĕmboewat salah kapadamoe; boekankah ĕngkau soedah bĕrdjandji dĕngan akoe akan satoe dinar djoega?

 14. Ambillah bĕhagianmoe itoe, pĕrgilah, karĕna kapada orang jang datang achir ini akoe maoe mĕmbĕri sama banjaḳ dĕngan dikau.

 15. Ataw tiadakah bolih koepĕrboewat barang kahĕndaḳkoe atas hartakoe? Ataw djahatkah matamoe sĕbab akoe ini baïk?

 16. Maka dĕmikianlah jang achir itoe mĕndjadi jang moela-moela, dan jang moela-moela itoe mĕndjadi achir, karĕna banjaḳlah orang jang dipanggil, tĕtapi sĕdikit djoega jang pilihan

 17. Bĕrmoela, maka Isapon pĕrgilah ka-Jeroezalim, maka dibawanja hanja akan kadoewa-bĕlas moerid itoe sadja bĕrdjalan sĕrtanja, laloe katanja kapada mareka-itoe:

 18. Bahwa sasoenggoehnja kita ini pĕrgi ka-Jeroezalim, maka anaḳ-manoesia akan diserahkan kapada kapala-kapala imam dan chaṭib-chaṭib, dan ija pon akan diḥoekoemkan olih mareka-itoe kĕlaḳ akan mati diboenoeh.

 19. Maka ijapon akan disĕrahkan olih mareka-itoe katangan orang kafir, soepaja dinistakannja dan disĕsahnja dan dipalangkannja, maka pada hari jang katiga ija pon akan bĕrbangkit poela.

 20. Maka pada koetika itoe datangiah kapadanja iboe anaḳ Zabdi sĕrta dĕngan kadoewa anaḳnja laki-laki, laloe soedjoed sĕrta mĕminta soeatoe pĕrkara kapadanja.

 21. Maka kata Isa kapadanja: Apakah jang kaukahĕndaḳi? maka sahoetnja: Bĕrilah kiranja kadoewa anaḳ hamba laki-Iaki ini bolih doedoeḳ dalam karadjaän Toehan, saʼorang pada kanan saʼorang pada kiri Toehan.

 22. Tĕtapi disahoet olih Isa, katanja: Kamoe tiada tahoe apa jang kamoe pinta; bolihkah kamoe minoem piala jang akan diminoem olihkoe, dan dibaptisakan dĕngan baptisan, jang akoe akan dibaptisakan? Maka sahoet mareka-itoe: Bolih.

 23. Maka oedjar Isa kapada mareka-itoe: Bahwa-sanja pialakoe itoe akan kamoe minoem djoega, dan kamoe pon akan dibaptisakan dĕngan baptisan jang akoe dibaptisakan, akan tĕtapi ḥal doedoeḳ pada kiri-kanankoe itoe boekannja ataskoe mĕmbĕrikan dia, mĕlaïnkan ija-itoe akan dibĕrikan kapada barang-siapa, bagainja djoega telah disadiakan itoe olih Bapakoe.

 24. Ḥata, satĕlah didengar olih moerid jang sapoeloeh akan ḥal