Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/43

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

INDJIL MATTIOES XVIII.

 ditĕnggĕlamkan ditĕngab-tĕngah laoet.

 7. Wai bagai doenia dari sĕbab sĕgala sjak, karĕna tadapat tiada banjaḳ sjak akan ada, tĕtapi karamlah bagai orang jang mĕndatangkan sjak itoe!

 8. Maka sĕbab itoe, djikalau tanganmoe ataw kakimoe mĕndatangkan sjak kapadamoe, koedoengkanlah dia, boewangkan daripadamoe, karĕna tĕrlĕbih baïk engkau masoeḳ kadalam hidoep kĕkal itoe dĕngan timpang ataw koedoeng, daripada bĕrtangan doewa ataw bĕrkaki doewa ĕngkau ditjampaḳ kadalam api jang kĕkal.

 9. Maka djikalau matamoe mĕndatangkan sjak kapadamoe, kĕroekkanlah dia, boewangkan daripadamoe, karena tĕrlĕbih baïk ĕngkau masoeḳ kadalam hidoep kĕkal dĕngan sabĕlah mata sĕhadja, daripada ditjampaḳ kadalam api naraka dĕngan kadoewa bĕlah matamoe.

 10. Ingatlah, djangan kamoe hinakan barang saʼorang daripada jang kĕtjil-kĕtjil ini; karĕna akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa malaïkatnja dalam sorga sĕnantiasa mĕmandang hadlĕrat Bapakoe jang dalam sorga.

 11. Karĕna anaḳ-manoesia tĕlah datang mĕmĕliharakan jang soedah hilang itoe.

 12. Maka bagaimana sangkamoe? djikalau ada saʼorang mĕnaroh kambing saratoes ekoer, maka saʼekoer kambingnja sĕsat, boekankah ditinggalkannja sambilan poeloeh sambilan ekoer kambing itoe di-atas goenoeng, laloe pĕrgi mĕntjĕhari jang sĕsat itoe?

 13. Dan djikalau bolih didapatinja, bahwa-sanja akoe bĕrkata kapadamoe: bĕrsoeka-tjitalah hatinja akan saʼekoer itoe tĕrlĕbih daripada akan sambilan poeloeh sambilan jang tiada sĕsat itoe.

 14. Maka demikianlah kahĕndaḳ Bapamoe, jang ada disorga, soepaja djangan binasa barang saʼorang djoea pon daripada jang kĕtjil ini.

 15. Tĕtapi djikalau saoedaramoe tĕlah bĕrsalah kapadamoe, pĕrgilah tĕgor akandia antara saʼorang engkau dĕngan dia; djikalau ditĕrimanja akan tĕgormoe itoe, maka ĕngkau tĕlah bĕrolih kĕmbali akan saoedaramoe itoe;

 16. Maka djikalau kiranja tiada ija maoe mĕnĕrima tĕgormoe itoe, bawalah akan saʼorang doewa orang lagi sĕrtamoe, soepaja bolih ditĕntoekan sĕgala pĕrkataän itoe dĕngan lidah doewa tiga orang saksi.

 17. Maka djikalau kiranja ĕngganlah ija mĕnĕngar akan mareka-itoepon, bĕrilah tahoe pĕrkara itoe kapada sidang; maka djikalau ĕnggan poela ija mĕnĕngar akan sidang itoe, maka hĕndaḳlah engkau mĕmbilangkan dia bagaikan orang kafir dan pĕmoengoet tjoekai.

 18. Bahwa sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: sĕgala soeatoe jang kamoe ikat di-atas boemi ini, ija-itoe akan tĕrikat dalam sorga, dan sĕgala soeatoe jang kamoe oeraikan di-atas boemi ini, ija-itoepon akan tĕroerai dalam sorga.

 19. Lagipon akoe bĕrkata kapadamoe: djikalau di-atas boemi doewa orang daripadamoe satoedjoe dalam ḥal soeatoe pĕrkara, jang bolih dipintanja, ija-itoepon akan dikaroeniakan djoega kapadanja olih Bapakoe jang ada disorga.

 20. Karĕna barang dimana ada doewa ataw tiga orang bĕrhimpoen dari karĕna namakoe, maka akoepon akan sĕrta di-antara mareka-itoe.

 21. Ḥata, maka pada koetika itoe datanglah Petroes kapadanja, katanja: Toehan! bĕrapa kali saoedarakoe akan bĕrsalah kapadakoe, jang patoet koe-ampoeni dia? sampai toedjoeh kalikah?