Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/37

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

INDJIL MATTIOES XIV, XV,


 33. Maka sĕgala orang jang dalam pĕrahoe itoe datanglah mĕnjĕmbah soedjoed kapadanja, sĕrta katanja: Sasoenggoehnja Toehanlah anaḳ-Allah.

 34. Maka mĕnjabĕranglah mareka-itoe, laloe sampai kanĕgari Gĕnesarit.

 35. Maka apabila dikĕnal olih orang isi nĕgari itoe akan dia, disoeroehnja orang pĕrgi mĕmbĕri tahoe koeliling nĕgari itoe, laloe dibawa oranglah kapadanja akan sĕgala orang jang sakit;

 36. Maka mareka-itoe mĕminta kapada Isa, soepaja bolih orang itoe mĕndjamah kelim djoebah Toehan sĕhadja, maka sabĕrapa banjaḳ orang jang mĕndjamah dia ija-itoepon sĕmboehlah.

FAṢAL XV.

Maka pada masa itoe adalah bĕbĕrapa chaṭib dan orang Farisi dari Jeroezalim datang kapada Isa, sĕrta katanja:

 2. Mĕngapa maka moerid-moeridmoe mĕlaloei pĕmatah orang toewa-toewa? karĕna tiada mareka-itoe mĕmbasoeh tangannja bila hĕndaḳ makan.

 3. Maka disahoetnja kapada mareka-itoe: Apa sĕbabnja poela maka kamoe mĕlaloei ḥoekoem Allah olih pĕmatah neneḳ-mojangmoe?

 4. Karĕna Allah tĕlah bĕfirman dĕmikian: Bĕrilah hormat akan iboe-bapamoe; maka barang-siapa jang mĕngoetoeki iboenja ataw bapanja, ija-itoe patoet mati diboenoeh.

 5. Tĕtapi katamoe: Barangsiapa jang bĕrkata kapada iboenja ataw kapada bapanja dĕmikian: Adapon barang, jang patoet kau-pĕrolih daripadakoe itoe, ija-itoe dikorbankan; maka dalam itoepon tiada dihormatinja iboenja ataw bapanja, itoe padalah.

 6. Maka dĕmikianlah tĕlah kamoe mĕniadakan ḥoekoem Allah olih pĕmatah neneḳ-mojangmoe.

 7. Hai orang moenafiḳ! bahwa sabĕnarnjalah sapĕrti noeboeat nabi Jesaja akan halmoe, sabdanja:

 8. Bahwa bangsa ini mĕnghampiri akoe dĕngan moeloetnja dan dĕngan bibirnja djoega dimoeliakannja akoe, tĕtapi hatinja djaoeh daripadakoe.

 9. Tĕtapi tjoema-tjoema mareka-itoe bĕrboewat ibadat kapadakoe, karĕna mareka-itoe mĕngadjarkan bĕbĕrapa pĕngadjaran ḥoekoem manoesia.

 10. Satĕlah soedah dipanggil olih Isa akan orang banjaḳ itoe, maka katanja kapada mareka-itoe: Dĕngarlah olihmoe sĕrta mĕngerti:

 11. Boekan barang sasoeatoe jang masoeḳ kadalam moeloet itoe mĕnĕdjiskan orang, mĕlaïnkan barang jang kaloewar dari dalam moeloet itoelah jang mĕnĕdjiskan dia.

 12. Laloe datanglah moerid-moeridnja kapadanja sĕrta katanja: Tahoekah ĕngkau, bahwa olih orang Farisi, dĕmi didengarnja pĕrkataänmoe ini, maka di-ambilnja kĕtjil-hati akan dikau?

 13. Tĕtapi disahoet Isa, katanja: Bahwa sĕgala tanaman jang tiada ditanam olih Bapakoe jang ada disorga itoe, ija-itoe akan ditjaboet.

 14. Biarkanlah mareka-itoe; bahwa mareka-itoelah pĕmimpin jang boeta kapada orang boeta adanja. Djikalau kiranja orang boeta mĕmimpin orang boeta, kadoewanja pon akan djatoh kadalam parit kĕlaḳ.

 15. Maka disahoet Petroes kapadanja, katanja: ertikanlah kiranja