Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/283

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

KISAH SĔGALA RASOEL XXVin.


mari, karĕna rindoelah hatikoe hĕndak mĕmandang moekamoe dan bĕrkata-kata dĕngan kamoe, karĕna dari sĕbab harap orang Isjrail djoega akoe tĕrikat dĕngan rantai ini.

21. Maka sahoet mareka-itoe kapadanja: Bahwa kami ini bĕlom raĕndapat soerat akan halmoe dari nĕgari Joedea, dan daripada sĕgala saoedara, jang tĕlah datang kamari, sa'orang pon tiada jang mĕntjeritĕrakan ataw mĕnjĕboet apa-apa salahmoe.

22. Akan tĕtapi inginlah djoega kami hendak mĕnĕngar daripadamoe bagaimana kapikiranmoe, karĕna adapon hal mĕdzhab ini kami tahoe ija-itoe dibantahi orang dimana-mana.

23. Satĕlah ditĕntoekannja kapadanja satoe hari, maka datanglah tĕrlaloe banjak orang kapadanja, katĕmpat ija mĕnoempang itoe; maka dari pagi datang pĕtang di-ĕrtikan Pa'oel kapada marekaitoe sĕrta bĕrsaksilah ija " akan pĕrkara karadjaan Allab, diboedjoeknja mareka-itoe baik dengan torat Moesa, baik dĕngan soerat sĕgala nabi-nabi, soepaja marekaitoe pĕrtjaja akan Isa.

24. Maka satĕngah orang pon pĕrtjajalah barang jang dikatakan olih Pa'oel itoe, tĕtapi satĕngah mareka-itoe tiada pĕrtjaja.

25. Maka tiada satoedjoe sa'orang dĕngan sa'orang, laloe bĕrtjĕrailah mareka-itoe, satĕlah didĕngarnja dĕhoeloe kata Pa'oel dĕmikian : Bahwa bĕnarlah sapĕrti firman RohoeMkoedoes dĕngan lidah nabi Jesaja kapada nenek-mojang kita,

26. Boenjinja: Pergilah ĕngkau kapada bangsa ini, katakanlah: Bahwa dĕngan pĕnĕngar kamoe akan mĕnĕngar, maka tiada djoega kamoe mĕngĕrti; dan dĕngan pĕnglihat kamoe akan mĕlihat, maka tiada djoega kamoe akan mĕngĕt a h o e 1 ;

27. Karĕna tĕlah tĕballah hati bangsa ini dan bĕratlah pĕnĕngar tĕlinganja, maka ditoetoepkannja matanja, soepaja barang koetika pon djangan ija mĕmandang dĕngan matanja ataw mĕnĕngar dĕngan tĕlinganja serta mĕngĕrti dĕngan hatinja, laloe bĕrtobat, sahingga koe-sĕmboehkan mareka-itoe.

28. Sĕbab itoe kĕtahoeilah olihmoe, bahwa salamat jang daripada Allah itoe dihantarkan kapada orang kafir, maka mareka-itoe kĕlak mĕndĕngar akandia.

29. Satĕlah soedah dikatakan Pa'oel sĕgala pĕrkataan ini maka poelanglah sĕgala orang Jahoedi itoe, sahingga mĕndjadi pĕrbantahan bĕsar di-antara mareka-itoe.

30. Maka Pa'oel pon tinggallah dalam roemahnja sĕndiri, jang disewanja itoe, doewa tahoen toetoep, dĕngan disamboetnja sĕgala orang jang datang kapadanja.

31. Sĕrta dimasjhoerkannja karadjaan Allah dan di-adjarkannja sĕgala pĕrkara dari hal Isa Almasih, Toehan itoe, dĕngan bĕrani hatinja dan tiada dilarang olih sa'orang djoea pon akandia.