Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/281

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

KISAH SĔGALA RASOEL XXVII, XXVIII.


sĕgala lasjkar akan tali sampan itoe, laloe dihanjoetkannja kalaoet.

33. Maka sĕmantara hari moelai sijang di-adjak Pa'oel akan mareka-itoe makan, katanja: Bahwa sakarang soedah ĕmpat-bĕlas hari lamanja kamoe bĕrnanti-nanti dengan kalaparan, soeatoepon tiada kamoe makan.

34. Sĕbab itoe akoe minta kapadamoe makanlah olihmoe barang sĕdikit, karĕna ija-itoe mĕndjadikan salamatmoe, karĕna sahelai ramboet pon tiada akan goegoer dari kapala barang sa'orang diantara kamoe.

35. Satĕlah soedah bĕrkata dĕmikian, di-ambilnja roti sĕrta dioetjapnja sjoekoer kapada Allah dihadapan mareka-itoe sakalian, maka dipetjahkannja roti itoe, laloe dimakannja.

36. Satĕlah itoe maka tĕtaplah hati mareka-itoe sakalian, laloe mareka-itoepon makanlah.

37. Adapon bilangan kami sakalian daiam kapal itoe adalah doewa ratoes toedjoeh poeloeh ĕnam orang banjaknja.

38. Satĕlah kĕnnjang mareka-itoe sakalian maka di-anggalkannja kapal itoe dĕngan mĕmboewang sĕgala gandoemnja kalaoet.

39. Satĕlah sijang hari, maka tiada dikĕnal mareka-itoe akan tanah itoe, tĕtapi dilihatnja ada soeatoe tĕlok jang bĕrpantai rata, maka pikirannja kalau bolih dĕngan sabolihnja disanalah hendak dilanggarkannja kapal itoe.

40. Satĕlah dipotong olih mareka-itoe sĕgala tali saoeh, ditinggalkannjalah dalam laoet, sĕrta diloetjoetkannja tali kĕmoedi dan ditariknja lajar-agoeng soepaja makan angin, laloe ditoedjoenjalah pantai itoe.

41. Maka kandaslah kapada soeatoe boesoeng laloe karamlah kapal itoe; maka terdjoengkitlah haloewannja tĕtap tinggal tiada bĕrgĕrak lagi, tĕtapi boeritannja petjah olih koewasa gĕloembang.

42. Maka bĕrbitjaralah sĕgala lasjkar hĕndak diboenoehnja sĕgala orang jang terbĕloenggoe itoe, soepaja barang sa'orang pon djangan lari bĕrĕnang bĕrlĕpas dirinja.

43. Tĕtapi adapon pĕnghoeloe itoe hĕndak mĕmĕliharakan Pa'oel dibatalkannja niat mareka-itoe, laloe disoeroehnja sĕgala orang jang tahoe bĕrĕnang itoe tĕrdjoen dĕhoeloe soepaja sampai kadarat;

44. Maka daripada jang lain itoe ada jang di-atas papan, ada jang di-atas pĕtjah-petjahan kapal, maka dĕmikian mareka-itoe sakalian pon salamat naik kadarat.

Fasal XXVIII.


Arakian, satĕlah tĕrlepas mareka-itoe sakalian, bĕharoelah dikĕtahoeinja akan nama poelau itoe Milete.

2. Maka sĕgala orang poelau itoe mĕnoeloeng kami boekan sĕdikit, karĕna dipasangnja api bĕsar sĕrta disamboetnja akan kami sakalian, sĕbab moelai hoedjan, lagi ada sĕdjoek.

3. Satĕlah soedah dikoempoelkan Pa'oei ranting-ranting saberkas sĕrta dimasoekkannja kadalam api, kaloewarlah sa'ekoer oelar biloedak, sĕbab kĕna panas itoe, laloe dipagoetnja tangan Pa'oel.

4. Dĕmi tĕrlihat orang poelau akan oelar itoe bĕrgantoeng pada tangan Pa'oel, maka kata marekaitoe pada sama sĕndirinja: Bahwa tiada sjak lagi orang ini pĕmboenoeh adanja, tiada dihidoepi olih toelah akandia, djikalau ija tĕrlĕpas daripada laoet sakalipon.

5. Tĕtapi olih Pa'oel dikĕbaskan binatang itoe kadalam api dĕngan tiada dirasainja sasoeatoe bĕhaja pon.