Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/267

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

KISAH SĔGALA RASOEL XXI.


orang ditĕmpat itoepon mĕminta kapada Pa'oei, djangan ija pĕrgi ka-Jeroezalim.

13. Tĕtapi sahoet Pa'oel: Apa goenanja kamoe menangis sĕrta mĕmĕtjahkan hatikoe? karĕnaadalah akoe ini sadia, boekan sĕhadja akan di-ikat. mĕlainkan lagi akan mati pon di-Jeroezalim karena sĕbab nama Toehan Isa.

14. Maka sebab ĕngganlah ija mĕnĕrima nasihat itoe, berhĕntilah kami serta kami berkatademikian: Bahwa kahĕndak Toehan djadilah.

15. Hata, kĕmoedian daripada hari itoe kami pon bĕrkĕmaslah barang-barang kami, laloe pergi ka-Jeroezalim.

16. Maka adalah bebĕrapa orang moerid dari Kesaria bĕrdjalan dĕngan kami, maka dihantarnjalah akan kamikaroemah sa'orang orang Kiproes, bernama Nason, ija-itoe sa'orang moerid lama, maka diroemahnjalah kami hendak mĕnoempang.

17. Satĕlah sampai kami kaJeroezalim maka disamboet olih sĕgala saoedara akan kami dengan soeka-tjita hatinja.

18. Maka pada kaĕsoekan harinja pĕrgilah Pa'oel dengan kami mĕndapatkan Jakoeb, maka sĕgala toewa-toewa pon adalah hadlir disana.

19. Maka Pa'oel pon mĕmbĕri salam kapada mareka-itoe, laloe ditjaritĕrakannjalah bĕrtoeroet-toeroet sĕgala pĕrkara, jang tĕlah di-adakan Allah di-antara orang kafir olih sĕbab pĕngadjarannja itoe.

20. Satĕlah didĕngar olih marekaitoe akan hal jang dĕmikian, maka dipĕrmoeliakannja Toehan, sĕrta katanja kapada Pa'oel: Hai saoedara, bahwa ĕngkau melihat bĕbĕrapa riboe orang Jahoedi jang pĕrtjaja, akan tĕtapi mareka-itoe sakalian radjin djoega mĕnoeroet torat adanja;

21. Maka tĕlah dikatakan orang kapada mareka-itoe bahwa ĕngkau mĕngadjar sĕgala orang Jahoedi, jang doedoek di-antara orang kafir itoe, bĕrpaling daripada nabi Moesa, dan lagi poela ĕngkau mĕngatakan tiada patoet mareka-itoe pon menjoenatkan anak-anaknja ataw mĕnoeroet adat.

22. Sakarang apakan daja kita? maka tadapat tiada orang itoe kĕiak akan berhimpon, karĕna ija akan mĕnĕngar chabar ĕngkau soedah datang ini.

23. Sĕbab itoe hendaklah ĕngkau mĕnoeroet bitjara kami: Bahwa di-antara kami ini adaiah ĕmpat orang jang tĕlah bĕrnadzar;

24. Bawalah akandia, soetjikanlah dirimoe sĕrtanja dan tanggoenglah bĕlandja mareka-itoe, soepaja ditjoekoernja kapalanja; dĕmii^ian bolihlah diketahoei olih sĕgala orang, bahwa tiada bĕnar adanja barang soeatoe, jang dichabarkan orang akan halmoe, karĕna ĕngkau sĕndiri pon mĕnoeroet djalan torat dĕngan sapĕrtinja.

25. Tĕtapi adapon akan orang kafir, jang tĕlah pĕrtjaja itoe, tĕlah kami berkirim soerat akan mĕnĕntoekan ini, soepaja mareka-itoe djangan mĕnoeroet pĕrkara jang tĕrsĕboet itoe, mĕlainkan hendaklah didjaoehkannja dirinja daripada barang jang dipĕrsĕmbahkan kapada brahala, dan daripada darah, dan daripada barang jang mati modar, dan daripada zina'.

26. Hata, maka pada kaĕsoekan harinja dibawa olih Pa'oel akan orang itoe sĕrtanja, disoetjikannja dirinja bĕrsama-sama dĕngan mareka-itoe, laloe masoeklah ija kadalam kaabah, dibĕrinja tahoe bahwa bĕbĕrapa hari lagi gĕnaplah kasoetjiannja itoe, sampai dipĕrsĕmbahkan pĕrsĕmbahan bĕhagian masing-masing mareka-itoe.

27. Kalakian, satelah hampir