Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/26

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

18 INDJIL MATTIOES X.

gai mareka-itoe dan bagai sĕgala orang kafir pori;

 19. Tĕtapi apabila diserahkannja kamoe, djangan kamoe mĕnaroh pikiran dari ḥal bagaimana ataw barang apa jang hĕndaḳ kamoe katakan, karĕna pada koetika itoe djoega akan dikaroeniakan kapadamoe barang jang patoet kamoe katakan;

 20. Karĕna boekan kamoe jang bĕrkata-kata, mĕlaïnkan Roḥ Bapamoe djoega, jang bĕrkata-kata didalammoe.

 21. Maka saoedara kĕlaḳ mĕnjĕrahkan saoedaranja akan diboenoeh, dan bapa akan bĕrboewat dĕmikian dĕngan anaḳnja, dan anaḳ-anaḳ pon akan mĕndoerhaka kapada iboe-bapanja dan mĕmboenoeh dia.

 22. Maka kamoe akan dibentji olih sĕgala orang dari sĕbab namakoe, tĕtapi barang-siapa jang tĕtap bĕrtahan sampai kapada kasoedahan, ija-itoe akan mĕndapat salamat.

 23. Maka apabila kamoe di-aniajakannja dalam nĕgari ini, larilah kapada saboewah nĕgari laïn, karĕna sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, tiada kamoe akan sĕlĕsai dĕngan sĕgala negari Israïl, kalau sabĕlom kadatangan anaḳ-manoesia.

 24. Maka tiada moerid lebih daripada goeroenja, dan tiada poela hamba lebih daripada toewannja.

 25. Tjoekoeplah kiranja bagai moerid itoe djikalau bĕrsamaän dĕngan goeroenja; dĕmikian poela hamba itoepon dĕngan toewannja. Djikalau akan toewan jang empoenja roemah dipanggilnja Baälzeboeb, istimewa poela akan orang isi roemahnja.

 26. Sĕbab itoe, djanganlah kamoe takoet akan mareka-itoe, karĕna sasoeatoepon tiada jang tĕrtoetoep, mĕlaïnkan ija-itoe akan diboekakan djoega, dan barang jang tĕrsĕmboeni itoepon akan njata.

 27. Maka barang Jang koekatakan kapadamoe dalam gĕlap, hĕndaḳlah kamoe mĕngatakan dia dalam tĕrang, dan barang jang dibisiḳ katĕlingamoe itoe hĕndaḳlah kamoe masjhoerkan dia dari atas soetoeh roemah.

 28. Dan djangan kamoe takoet akan orang jang mĕmboenoeh toeboeh itoe, tĕtapi tiada ija bĕrkoeasa mĕmboenoeh djiwa; mĕlaïnkan tĕroetamalah kamoe takoet akandia, jang bĕrkoeasa mĕmbinasakan kadoewanja, baïk badan baïk djiwa, dalam naraka.

 29. Boekan didjoewai orang akan boeroeng pipit doewa ekoer sadoewit? Bahwa saʼekoer djoea pon taʼbolih goegoer katanah, djikalau tiada dĕngan takdir Bapamoe.

 30. Lagipon sĕgala ramboet kapalamoe ada dĕngan bilangannja.

 31. Sĕbab itoe, djanganiah kamoe takoet; adapon kamoe ini mĕlĕbehi banjaḳ boeroeng pipit.

 32. Maka sĕbab itoe, barang-siapa jang mĕngakoe akan dakoe dihadapan manoesia, maka akoe pon kĕlaḳ mĕngakoe akandia dihadapan Bapakoe jang disorga.

 33. Tĕtapi barang-siapa jang mĕnjangkal akoe dihadapan manoesia, maka akoe pon akan mĕnjangkal dia dihadapan Bapakoe jang disorga.

 34. Maka djangan kamoe sangkakan akoe ini datang mĕmbawa damai di-atas boemi; adapon akoe datang ini boekan mĕmbawa damai, mĕlaïnkan pĕdang.

 35. Karĕna akoe datang ini mĕmpĕrtjidĕrakan anaḳ laki-laki dĕngan bapanja, dan anaḳ pĕrampoean dĕngan iboenja, dan minantoe pĕrampoean dĕngan mĕntoewanja pĕrampoean.

 36. Bahwa orang jang saroemahnja djoega akan mĕndjadi sĕtĕroenja.